Caiet 2: 1  - 6 ianuarie 1990

¤ 1 ian.1990. Luni.

Notă LD: " Partidul Culturii "

- 8,30. Vorbit cu Pîrvan la "Adevărul" [ ex "Scînteia" ] unde voi trimite prin Mircea,

 Pledoaria pentru un Partid al Culturii şi o Notă explicativă *.

 * Livia Dandara, istoric...

 nu are veleităţi şi dorinţa de a se avînta în luptă partidistă, în sens organizatoric - electoral. Sunt cercetător ştiinţific la ceea ce se intitula "Institutul de studii istorice şi social -politice de pe lîngă CC al PCR.

 Am fost membru fondator şi redactor al rev. "Magazin istoric", de la apariţie ( 1967 ) pînă în 1972. În 1985, cu dificultăţi enorme ( care au durat 4 ani ), am publicat la Ed. ştiinţifică şi enciclopedică "România în vîltoarea anului 1939 ". Din 1985, ( exceptînd un grupaj de scrisori ale lui Emil Cioran apărut în "Revista de istorie şi teorie literară " ) nu am mai publicat nici un articol, nici un studiu, nici o opinie, nici în presă nici la reviste. Lucrez de cca 20 de ani la o documentare privind Sistemul şi doctrinele politice şi parlamentar - partidiste din România interbelică, temă angajată la Editura ştiinţifică şi enciclopedică, neterminată, aflată în stadiu avansat de elaborare.

 Vă dau toate aceste detalii nu pentru a fi publicate, deoarece, în sine, ele nu pot să fie considerate ca purtînd aură de merite sau de pretenţie la " rezistenţă "! Toate se constituie în obligaţii ce mi le-am asumat în cadrul profesiei. Atît!

 Le mai dau şi pentru a vă anunţa, pe această cale, relativa mea competenţă ( cunoaştere ), în ceea ce constituie experienţa românească privind regimul parlamentar pluripartidist, în cei 20 de ani de funcţionare constituţională a democraţiei româneşti.

 Ioan Roşca, inginer şi matematician, este fiul meu. El este fermentul şi iniţiatorul multora din cercetările şi căutările mele. Pe primul plan al activităţii lui de electronist şi matematician, de ani de zile, a stat şi stă preocuparea de a elabora ceea ce s-ar putea numi o Etică a ştiinţei.

 La toate acestea, pe care, vă rog insistent, să nu le consideraţi o încercare de oportunism … adăugăm: telefon 31.55.55 ( Livia Dandara ); dorinţa de a fi folositori şi cu bună credinţă; necunoaşterea momentană a modului cum am putea-o face. Şi în final, o precizare: am citit acest prim demers unor colegi, prieteni, din diverse domenii de activitate .S-au arătat interesaţi de idee. Ne-au sfătuit s-o scriem şi să o trimitem la ziar. Ne-am decis să trimitem la " Adevărul", datorită mesajului din titulatura sa. Livia Dandara, Calea 13 sept., nr 111, bloc 107, apt. 30.

- După amiaza, cu Liviu, Nella, Mălina, dna Bronzetti. Ascultînd radio - TV.

 ¤ 2 ian.'90.Marţi.

Notă LD: limpeziri şi căutări

- Predau la "Adevărul" ( lui Pîrvan ) Pledoaria pentru un Partid al Culturii şi Nota

- 9,30. Mă sună Mihai Georgescu.Lungă discuţie despre un Partid Ţărănesc Social-Democrat înfiinţat. La sfîrşit, îmi spune că a înregistrat discuţia şi o vrea interviu! Accept, cu condiţia de a o reaudia.

- 11. Mă sună Nevian Tunăreanu şi-l chem acasă. Vine la ora 13. Drum închis.

- 12, 30. Citesc lui George Timcu - pledoaria ptr Partidul Culturii .Aderenţă la idee. Îmi vorbeşte de Maşek ( preşedinete la edituri, căruia îi telefonez, dar nu-l găsesc ) şi de Valeriu Rîpeanu care … are tupeu!

- 13,30. Citesc Gabrielei Negeranu ( poeta ) Apelul pentru PC. Drum închis.

- 14. Ion mă sună de la P.N.: acelaşi entuziasm ptr Partidul Culturii. Vrea să facă o revistă la P.N. Nimeni nu vrea să scrie!

 ¤ 3 ianuarie '90. Miercuri.

Notă LD: Iniţiative la ISISP

/ La Institut, merg şi citesc în "Consiliu " ( cca 20 de oameni, inclusiv g-ral Zaharia ), opinia mea despre soarta Institutului, stîrnind … consternare, indignare, opoziţie, şi tot "tacîmul". Totuşi, la sugestia " vocilor", suntem delegaţi ( eu, Moisuc, Alexandrescu ) să întocmim un Memoriu către FSN, în ideea, avansată de mine, a unui Centru de documentare şi informare pentru toate partidele ce se vor crea.

/ Pentru prima dată îmi adun gîndurile pentru ceea ce ar trebui să fie soarta ISISP.:

1.Instituţia, atît din p.d.v. al trecutului, cît şi din p.d.v. al actualului sistem pluripartidist preconizat, nu mai poate să existe ca instituţie bugetară de stat a partidului unic, PCR

2. Rolul ideologico-propagandistic jucat deISISP - de la creare, pînă în prezent - ca instituţie de bază a CC al PCR ( cu etape, schimbări şi reorientări )nu poate fi, sub nici o formă, disociat.

3. Institutul ca atare, cît şi cercetătorii săi, în nici un moment, în nici o împrejurare, nu a manifestat vreo încercare de "rezistenţă ", de " critică ", de "opunere", faţă de linia oficială a Secţiei de propagandă sau a organelor PCR. Dimpotrivă.

4. În Revoluţia din decembrie'89 - exceptînd atitudinile individuale ale unor cercetători, în locurile în care i-a surprins revoluţia –ISISP nu a avut nici un act de iniţiativă, participare explicită, la evenimentele revoluţionare.

5. După primele zile ale revoluţiei, fostul nucleu de conducere, cercetătorii şi personalul, afară de zelul onorabil de păzire a sediului şi arhivei, nu s-a manifestat cu un p.d.v. clarificat sau care să denote realizarea consecinţelor revoluţiei.

 În pofida celor arătate mai sus, gradul de vinovăţie, implicare, complicitate, oportunism etc etc … nu poate fi aplicat în egală măsură întregului corp de cercetători, încît:

I.. Apelul la "unitatea" colectivului nu se poate face sub indicaţiile aceloraşi oameni, aceloraşi responsabili cu atmosfera imprimată cercetării şi publicării în ultimii ani, mai ales după 1972.

II.. Există o gradare, o scară valorică a acestei implicări care … fără a trebui scormonită, răfuită, judecată … stăruie în inima şi mintea tuturor:

a) Unii au tăcut,fiind izolaţi total şi marginalizaţi;

b ) Alţii s-au comportat prin compromisuri, oportunism, obţinînd favoruri şi privilegii din partea conducerii.

c ) Alţii au depus un exces de zel deosebit, pe frontul ideologic: presă, radio, TV, conferinţe, cabinete

d ) Alţii, fără nici una din atitudinile mai sus menţionate, au fost incompetenţi, alcătuind balastul ., prin titlul şi statutul de cercetători.

 Repet: Nu pot fi puşi în aceeaşi oală! Dar nu este momentul şi nici nu ar sluji cu nimic aruncarea vinovăţiilor, judecarea reciproc - jignitoare, de la persoană la persoană, prin prisma unei posibile clarificări improvizate. Importante sunt acum nu vorbele justificative ci faptele care, în cazul nostru, se exprimă, totuşi, prin cuvînt, cuvîntul purtător de opinie, de gînd, de intenţie … pentru viitor, în domeniul Istoriografiei.

- Rămîne ca opinia unor foruri exterioare Institutului, organe ale FSN -ului, să hotărască existenţa şi rolul sau desfiinţarea unui atare institut.

- În ce priveşte "soarta " oamenilor care-l compun, este greu să emitem opinii sigure, ci doar ipoteze.

Sigur este că de felul cum se vor formula şi se va opta pentru aceste " ipoteze " depinde, însă, ralierea fiecăruia dintre noi, hotărîrea colectivă, neputînd fi impusă tuturor.

/ În ce mă priveşte, propun:

1.Acest Institut să se transforme în institut de studiere a istoriei regimului politic constituţional, a partidelor politice din România modernă şi contemporană.

 În felul acesta:

 a ) Se defineşte un profil specializat, diferit de Institutul Iorga care, fie şi prin statutul trecut şi caracterul său, va adjudeca pentru el profilul de Istorie a României ( inclusiv de modernă şi contemporană )

 b ) Arhiva şi biblioteca cît şi specializările cercetătorilor se pot antrena " din mers", nu pornesc de la zero, pe un asemenea teren.

 c ) Institutul ar deveni, astfel, focar de documentare, cercetare şi elaborare a materialelor pentru toate partidele "clasice" din trecutul democraţiei pluripartidismului românesc.

 d ) Dovedindu-şi imediata şi stringenta utilitate în perioada ce se deschide, prin introducerea sistemului pluripartidist în România.

2. Elaborarea unei Pledoarii în acest sens şi scop, care să fie înaintată FSN, pentru studiere şi hotărîre.

3. Alegerea unui Consiliu provizoriu dintre cercetătorii care aderă la o atare ipoteză, cu grija păstrării unei decenţe elementare de către cei care, în trecut, şi-au etalat lipsa de scrupul, oportunismul dar, mai ales, complicitatea în stilul de muncă, imprimat, poziţiei " oficiale" a Institutului.

4. Pe măsura apariţiei partidelor politice autorizate (cf legii la drept de existenţă ), ziar, acţiune organizatorică, de propagandă etc … deschiderea ( în limitele competenţei şi materialului documentar ) la accesul informaţiei, consultaţiei etc … ba chiar a elaborării unor materiale obiective despre trecutul istoric şi doctrina partidelor respective.

5. Aşa cum s-a anunţat deja pentru organele presei, personalul lucrător, în cadrul activităţilor de servici, să se manifeste şi să-şi ofere cunoştinţele şi informaţia tuturor celor care solicită ( în mod legal ) clarificările. Adică în afara partidelor.

 6. În afara activităţilor profesionale în Institut, fiecare om, în funcţie de conştiinţă, opţiune şi crez politic, să aibă libertatea de a activa în partidele nou create

/ În adunarea "colectivului", a urmat acea farsă a lui Zaharia, care, după ce ne-a pus să lucrăm la acel Memoriu l-a respins; se stîrneşte o polemică penibilă; sunt atacată că am vrut să-mi impun tema de cercetare personală, pentru profilul Institutului.

/ Se hotărăşte alegerea unui Consiliu FSN, alegere absolut derizorie … şi fals democratică .Sunt singura care votează contra. şi părăseşte adunarea .

¤ 4 ianuarie'90, joi.

Notă LD: FSN la ISISP

 / La institut, - gesturi şi glasuri inutile şi vacarm - se face o adunare în care, toţi, inclusiv eu, răsuflăm uşuraţi pentru găsirea unui text cu conţinut şi ton în care griul şi mediocritatea ne-a încorporat pe toţi într-o barcă eşuată pe ţărm, după naufragiu. A fost votat în unanimitate! Au votat şi vinovaţii - criminali pentru moartea istoriei României; şi cei ce au tăcut; şi cei ce au profitat; şi cei absolut incompetenţi, analfabeţi. Toţi! "Trăiască România liberă! "

/ Apoi se votează un Plan al FSN pe Institut, votat de toţi, în unanimitate!

 Eu am votat contra, explicîndu-mi opoziţia în legătură cu " conlucrarea " cu vechea conducere a ISISP, respectiv Puţuri şi Zaharia. Zaharia, turbat, spumegă, mă pune la punct, mă apostrofează, mă agresează verbal, mă ameninţă, mă domină cu urlete Dar … nu mă las. Ceilalţi tac. Tac şi lasă totul cum a fost. Nimeni, absolut nimeni, nu numai că nu mi se alătură, dar nici nu mă apără!

Sunt furioasă, dezamăgită, revoltată.

/ Cristian Popişteanu confiscă a doua oară "Magazin istoric", după ce, în 1972, a "curăţat-o" de grupul fondator din 1967 şi a "ceauşizat-o" total. Aş vrea să-l "demasc" dar mă ruşinez, am scrupule, deoarece nu vreau să se zică că fac "delaţiune".

/ Citesc "Adevărul", care nu mi-a publicat Apelul ptr Partidul Culturii!

 Citesc " România liberă ", " Libertatea" şi constat eterogenitatea şi lipsa de coerenţă a presei.

- Sera, tîrziu, ascult şi văd reportaje, tribune: autocritici, iertăciuni, martiraj, victime; şedinţa C.FSN cu consiliile judeţene ( la care Dinescu îl întrerupe pe Petre Roman ); - Patriarhul Teoctist care-şi cere iertare; Hăulică, Paller; care

 ¤ 5 ian.90.Vineri

TVLR

 Încep să nu-mi placă, crescînd, politicienii din FSN, TVR, şi presă. Confuzie. Revoltă .Scriu materiale, dau telefoane: Rom. Liberă, Adevărul, Şora ( Înv. ), Pleşu ( Cultură ), Coposu ( PNŢ ).

/ FSN ( Virgil Măgureanu )

condamnă: naţionalismul, şovinismul, exclusivismul, rasismul, intoleranţa;

proclamă egalitatea în drepturi şi datorii; democraţia - una şi indivizibilă; patriotism şi gîndire românească

( Declaraţia de la Alba Iulia, 1 dec.'18 );

promite:garanţii constituţionale; rezolvarea problemelor politice, sociale şi culturale ale minorităţilor; pluralism politic ( afirmarea partidelor politice ); legăturile cu patriile - mamă; aşezarea pe baze noi a relaţiilor dintre naţiunea română şi minorităţi .

 Propune: 1.) Recunoaşterea drepturilor pentru minorităţi 2 ) Regulament ptr. Minorităţi 3 ) Ministerul minorităţilor naţionale.

/ Domocos Geza :UDMR

 Declaraţia şi formarea partidului " Uniunea Democratică a Maghiarilor din România!" UDMR: condamnă politica lui Ceauşescu faţă de minorităţi; enunţă dorinţa de unitate şi independenţă naţională; cer autonomie locală.

Europa Liberă

- Postul va emite un ciclu de lecţii ale democraţiei; din RFG, partide şi fundaţii politice vor trimite manuale ale democraţiei .

/ Mircea Iorgulescu: "Oportuniştii "

...Ceauşescu nu mai este, ceauşismele au rămas, inclusiv reţelele de informaţii şi ascultare a telefoanelor. Ceauşescu a fost exponentul sistemului comunist pe care l-a introdus Dej

Dej, Ceauşescu, Hitler şi Stalin, etc etc. fac parte din istoria ţărilor lor. Ei nu trebuie eliminaţi din istorie .

 Nu trebuie uitate crimele lui Dej, pentru că ele au permis, apoi, crimele lui Ceauşescu .

 Amnezia românească a fost o amnezie provocată.

 Victimele de la Canal, sunt fraţi cu victimele din Revoluţia de astăzi.

Au apărut "teroriştii"? Această descoperire o făcuse Ceauşescu! El a spus asta în penultimul discurs; el a spus că la Timişoara sunt terorişti .Acum se vorbeşte iar de "terorişti"! Este un abuz şi capcană .:

Teroriştii nu sunt altceva decît Securitatea - cea mai sinistră instituţie din România. Mîine, poimîine se va vorbi de " terorişti", se vor da declaraţii … şi se va cere să uităm, să iertăm. Să renunţăm la eufemisme! Românilor le era frică de Securitate!

/ Şerban Orăscu ( Revoluţia şi moralitatea ):

... Neliniştea românilor. "Ceauşiştii " se înghesuie; noua conducere înţelege să deschidă porţile! "Specialişti indispensabili? " Dar ne contrazicem! Vorbeam mereu de incompetenţa lor! Ion Iliescu ştie bine asta.

...Ce face FSN? FSN îşi poate găsi "specialiştii" între cei ţinuţi deoparte. Asta nu trebuie tolerat. Constantin Boştină? Este el economistul indispensabil? Cu trecutul său?

...Colaboratorii lui Ceauşescu joacă rolul de "persecutaţi"! Pe culoarele TVR erau veniţi membrii CPEX! Teodor Vasiliu este "specialist " în Justiţie? A fost pînă în 1975, ministru al Justiţiei, apoi ambasador. Este asta de-ajuns ca să apară ca şef al Magistraturii din România?

... Nu ne miră că Eugen Barbu atacă Securitatea ca pe o "hidră cu 1000 de ochi "! Să nu ne mire declaraţia lui Marian Stelian despre finanţele ţării!

...Personalităţile ceauşiste denunţă pe vechii patroni .Oportunişştii sunt în largul lor. Să admitem dreptul lor la " bucurie", dar poporul român nu poate uita. Oportuniştii nu trebuie admişi .

 FSN face o mare greşeală dacă se înconjoară cu oportunişti.

TVR nu trebuie să aibă culoare politică. Presa să nu aibă culoare politică. Europa liberă va proceda la fel.

/ Regele Mihai I

( Săvîrşin, România şi Geneva ):

Despre Constituţii; revenirea la Constituţia din 1923!

¤ 6 ian.'90. Sîmbăta.

Notă L.D: Abordare etică a istoriei PCR

 ( Varianta I. Art. nepublicat, deoarece ziarele la care l-am oferit l-au refuzat )

Cu ce şi cum trebuie începută o asemenea discuţie?

- Cu sfîrşitul dictaturii comuniste - ceauşiste, în focul şi cu victoria atît de scump plătită a revoluţiei din decembrie? Spui, atunci, aproape un sfert de veac!

- Cu instaurarea treptată a dictaturii PCR, inaugurată prin insurecţia din august 1944 şi regimul de efectivă ocupaţie sovietică care a secondat, pentru România, sfîrşitul războiului al doilea mondial? Spui, atunci, aproape jumătate de veac!

- Cu începutul şi evoluţia PCR, ca partid politic hotărît să preia puterea de guvernare în România, racordîndu-şi idealurile şi tactica la interesele Internaţionalei a III-a comuniste, subordonată, la rîndu-i, intereselor Rusiei Sovietice? Spui, atunci, trei sferturi de veac!

 Indiferent de epoca de referinţă pe care, numai convenţional o putem desemna cu titulaturi caracterizante sau personalizate:

 / Perioada ilegalităţii kominterniste

 / Perioada Gheorghiu -Dej

 / Perioada Nicolae Ceauşescu

/ De la începuturile acestui partid şi pînă la recentu-i deces, există un " fir roşu", mai curînd un " fir negru ", care i-a pecetluit şi dirijat destinul, acţiunea, doctrina, evoluţia, ca pe o formaţiune de diversiune politică străină şi vrăjmaşă intereselor majore ale neamului românesc.

 Această crudă realitate apare în întreaga-i amploare şi semnificaţie abia acum cînd PCR a "jucat" ultimul act

 ( epilogul este în curs ) pe scena politică a tragicei istorii a României.

/ Ca orice grupare diversionistă, subversivă, PCR, de la creere, a acţionat dedublat şi perfid, ca mitologicul Ianus: pe de o parte, la suprafaţa vieţii politico - sociale, cu platforme şi lozinci demagogice, extrase din năzuinţele de mai bine ale claselor şi oamenilor, atrăgînd aderenţi creduli, real-nemulţumiţi de soarta lor: muncitori, ţărani, intelectuali, minoritari etnici; pe de altă parte, în adînc şi tenebre bine puse la punct,

planuri distructive şi parole trădătoare, menite să submineze existenţa acestui popor şi a statului naţional făurit de el Atăcîndu-i toate articulaţiile de afirmare istorică, politică, economică, socială, culturală, religioasă, militară, spirituală, morală diplomatică.

/ După cum traiectoria morală şi viaţa unui om nu pot fi cunoscute şi judecate decît după consumarea lor integrală, tot aşa şi destinul unui partid politic şi a regimului edificat prin guvernarea sa, îşi dezvăluie fizionomia şi resorturile morale care a susţinut-o, după încheierea misiunii.

/ Ascultînd şi citind diferite "disculpări", semănînd cu " autocriticile " succesive practicate pe tot parcursul istoriei PCR de către liderii şi activiştii care l-au condus, am simţit violent şi imperativ datoria ce revine istoricilor din România, de a-şi recunoaşte complicitatea şi vinovăţia la elaborarea edificiului de minciună şi fals care a slujit" legitimarea istorică " a PCR, ca exponent al năzuinţelor naţionale ale acestui popor.

/ Dacă ne referim la acele " teze ", " autocritici", "lozinci" care bîntuie pînă la saţietate, imoralitate şi trădare documentele ilegalităţii PCR, concertate şi subordonate, de fiecare dată, " directivelor " Kominternului, convulsiilor politice provocate de Stalin în PCUS şi în toate partidele afiliate Internaţionalei a III-a, conduitei sinuoase a diplomaţiei sovietice în interbelic, culminînd cu Pactul de "neagresiune" germano - sovietic din august 1939 …constatăm oglindirea lor integrală în doctrina şi acţiunea politică a PCR, constînd din relansarea, sub diverse forme, a luptei pentru subminarea şi dezintegrarea statului naţional unitar român.

 Exemple:

¤Congresul III PCR ( Viena 1924 ), secretar, Elek Koblos.Rezoluţia în problema naţională:

" Constituirea României Mari, datorită tratatelor de pace de la Versailles, Trianon şi Neuilly [ care au dus la subjugarea de teritorii şi popoare, PCR asumîndu-şi sarcina de a sprijini mişcarea lor separatistă ] [… ] să combată toate tratele imperialiste de pace; […] să lumineze fără încetare masele muncitoare româneşti […] că este în interesul vital al biruinţei Revoluţiei şi al atingerii adevăratei neatîrnări a României, ca sforţările naţionalităţilor asuprite să fie sprijinite pe baza principiului dreptului la autodeterminare a naţiunilor pînă la despărţirea completă de statul existent [ ….] PCR trebuie să lupte cu hotărîre împotriva anexării violente a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei şi Dobrogei şi să sprijine în chip practic lupta pentru eliberarea şi independenţa lor naţională. "

¤ Congresul IV ( lîngă Harcov, 1928 ), secretar Vitali Holestenko.

 Rezoluţia în problema pericolului de război.

 " Imperialiştii înarmază România ca s-o poată utiliza în război contra Uniunii Sovietice [ …] În războiul care se apropie, al frontului unic imperialist împotriva patriei proletariatului mondial - contra Uniunii Sovietice - România va juca un rol extrem de important. [ …] Pretutindeni vor întreprinde muncitorii totul în ajutorul URSS, şi pentru transformarea, în ţările capitaliste, a războiului imperialist, în război civil [ ….] Muncitorimea şi ţărănimea din România trebuie nu numai să ia o atitudine împotriva războiului, ci trebuie în mod direct să ajute la victoria Uniunii Sovietice. [ …] Mult mai puternic decît pînă acuma trebuie să desfăşoare partidul leninist parola " autodeterminare pînă la dezlipire ", platforma care uneşte naţionalităţile cu poporul român "

¤ Congresul IV ( Harcov, 1928 ): -Rezoluţia în problema naţională

 " Burghezia română, în scopul anexării banditeşti a Basarabiei, se sileşte să dovedească că moldovenii, care formează majoritatea relativă a Basarabiei, sunt români, în timp ce populaţia moldovenească, ea singură, se socoteşte, şi este chiar în realitate, o naţiune deosebită [ …] care luptă [ …] împotriva asupriri torului lor naţional şi de clasă, împotriva burgheziei române. […] Partidul nostru trebuie să sprijine lupta tradiţiilor Basarabiei şi năzuinţa lor de unire cu Republica Autonomă Socialistă Sovietică Moldovenească [ Aceleaşi directive, pe rînd, pentru Bucovina - care trebuia să se unească cu Ucraina Sovietică,

Dar, atenţie!: Dobrogea, Transilvania şi Banatul, trebuiau să se despartă de România dar …să nu se unească cu Bulgaria sau Ungaria ci … cu Patria sovietică. ( la un teritoriu încă neprecizat, dar vizat de sovietici )

Exemplu special: pe toată perioada regimului comunist, congresului V, falsificîndu-i -se documentele prin omisiune, i s-au atribuit meritele unor idei progresiste şi patriotice .

¤ Congresul V (Moscova, dec. 1931 ), secretar Alxandru Danieliuk -Ştefanski -Gorn:

 " Partidul este puţin numeros; nucleul lui proletar este foarte slab; partidul este foarte slab legat cu o serie de detaşamente proletare hotărîtoare ( minerii, petroliştii, industrie militară );partidul nu este aproape deloc legat cu cea mai numeroasă pătură proletară din România - argaţii din agricultură; mişcarea ţărănească şi mişcarea naţional -revoluţionară se desfăşoară în mare măsură în afara partidului […] Trăsătură dominantă [….] mişcare a spontaneităţii. […]

 "Atunci cînd am căutat pentru prima dată explicaţii pentru faptul că PCR este deosebit de slab în Vechiul Regat, mi-au exprimat părerea că una din sursele acestei explicaţii este [ …] nepriceperea partidului nostru de a lămuri aceste mase că lupta pentru autodeterminare a naţiunilor asuprite, pînă la despărţirea de statul român [….] este şi în interesul maselor muncitoare româneşti […] Unul din tov. Români s-a pornit să mă contrazică cu înverşunare şi să-mi dovedească că masele muncitoare româneşti şi în special ţăranii […] n-ar avea nimic împotrivă dacă Transilvania, Basarabia ş.a., s-ar desprinde imediat de România Mare "

 ( Urmau sarcinile, în această idee şi în acest scop )

¤ Congresul V ( Moscova, dec.1931 ), Chestia naţională şi sarcinile PCR.

" 1.România contemporană nu reprezintă prin sine o unire " a tuturor românilor " ci un stat tipic cu multe naţiuni, creat pe baza sistemului prădalnic de la Versalilles, pe baza ocupării unor teritorii străine şi pe baza înrobirii unor popoare străine [….]

" 3. Politica claselor stăpînitoare române în provinciile ocupate a avut şi are un caracter vădit imperialist, colonial. [ …]

" 4. Politica de exploatare colonială a provinciilor ocupate şi politica de pregătire a războiului antisovietic, este întovărăşită de represiunile turbate împotriva [ ….] partidului comunist din România " ( Urma descrierea politicii de "colonizare ", de "românizare", de "teroare albă" în provinciile româneşti "ocupate", pusă faţă-n faţă cu politica luminoasă, patriotică, faţă de naţionalităţi, în URSS )

" Partidul Comunist Român este unicul partid care luptă pentru adevărata eliberare naţională.

Lozinca principală a partidului [….] este lozinca leninistă de luptă pentru dreptul naţiunilor asuprite la autodeterminare pînă la despărţirea de statul român "

 … Am citat doar cîteva mostre din documentele congresului al V-lea, pe care Ceauşescu - nu ştiu din ce considerente, poate pentru a păstra vreun congres, sau pentru că perioada corespundea intrării sale în mişcarea comunistă - l-a păstrat ca pe un congres "mai valabil " decît congresele III, IV, pe care le-a dezavuat şi blamat.

 Platforma şi lozincile PCR vor fi prezente în toate documentele din 1933, 1935, 1939, 1940, 1941, 1943 pînă în 1944, aprobînd pas cu pas, ceas de ceas, toate actele de anexiune ale URSS, sub paravanul lozincii de " eliberare" a popoarelor asuprite.

Exemple.

¤Pactul de neagresiune germano - sovietic ( 23 aug.'39 )

 " Încheierea pactului de neagresiune sovieto-german e o confirmare în plus a justeţei celor expuse de tov. Stalin şi Manuilski. Pactul [ …] este o consecinţă a politicii hotărîte de pace a statului sovietic "

" Prin pactul de neagresiune cu Germania, prin actul de eliberare a popoarelor bielorus şi ucrainean din Polonia, şi prin încheierea tratatului de frontieră şi amiciţie cu Germania, Uniunea Sovietică a salvat Ţările Baltice şi sud-estul Europei de măcelul imperialist […] Însă dictatura regală nu urmează pilda Ţărilor Baltice care şi-au asigurat pacea şi independenţa, prin încheierea pactelor de asistenţă mutuală cu URSS .[…..] Situaţia schimbată şi sarcinile schimbate în urma războiului actual, cer schimbarea corespunzătoare în tactica PCR. [ citat Gh.Dimitrov cu explicaţii detaliate ] ( "Scînteia", 8 sept.1939 )

¤Autodeterminare urmată de alipire la URSS ( decembrie 1939 )

 Ca şi în alte documente, nu se dădea cîştig de cauză nici ţărilor vecine cu România - Ungaria sau Bulgaria - pentru ele fiind preconizate două etape: în prima etapă trebuia asigurată " apărarea libertăţii de separare pentru ţările asuprite ", în etapa următoare - cu fraze pline de ambiguitate şi sugestii meşteşugite vizînd alipirea lor la URSS: " socialistul unei mici naţiuni are datoria de a pune centrul de greutate al agitaţiei. pe prima lozincă a formulei noastre generale "uniunea liber consimţită a naţiunilor" [….] pentru subordonarea intereselor particulare interesului general "

 " România este şi ea o creaţie a Versailles-ului falimentar. Ca şi Polonia, ea este un stat multinaţional [….] Atitudinea noastră faţă de punctul esenţial al problemei naţionale: înfăptuirea dreptului naţionalităţilor de a dispune de ele înşele, pînă la despărţire de statul român " ( "Lupta de clasă", decembrie 1939¤ Manifest al Comitetului regional PCR, Iaşi ( iulie 1940 )

" Armata Roşie a muncitorilor şi ţăranilor, armată care ajută proletariatul din toată lumea [ …] a intrat în acţiune. Ea a păşit în Basarabia şi Bucovina de unde izgoneşte ciocoii şi moşierii care au supt sîngele poporului [….] Poporul din Basarabia şi Bucovina se vede astăzi scuturat de jugul imperialismului român de către glorioasa Armată Roşie "

¤ Manifest al CC al PCR ( august 1940 )

" Stăpînirea imperialistă din România supune de mai bine de 2 decenii popoarele Ardealului şi Dobrogei […] Partidul comuniştilor a suferit el însuşi cele mai grele lovituri din partea imperialismului şi a fost dizolvat în 1924 [….] pentru că în programul său a înscris lupta pentru autodeterminare pînă la despărţirea de statul român […] " Popoarele Ardealului şi Dobrogei vor avea şi dreptul de a decide cu cine vor în mod liber să se unească. Se poate îndoi cineva că popoarele Ardealului şi Dobrogei nu vor jugul imperialismului român? Popoarele Ardealului nu vor nici exploatarea grofilor maghiari [… ]

Noi, PCR, vă chemăm la luptă sub drapelul roşu a internaţionalismului proletar […] Sub aceste steag, în colaborare cu Armata Roşie, au fost eliberate popoarele din Basarabia, Bucovina de Nord, şi Statele Baltice. Sub acest steag vom învinge şi noi !"

 

 În mare parte, acestea şi alte exemple ale politicii ilegaliste şi trădătoare ale PCR, au fost dezvăluite de istoriografia românească pe "porţile autocritice " deschise în unele momente conjuncturist - oportuniste, chiar de conducerea PCR.

 Cînd? … Cum … Pentru ce?

 Prin adevăruri parţiale, trunchiate, decupate din context, falsificate prin interpretare, cu scopul de a servi clipa conjuncturistă, tezele " ceauşiste", creşterea monstruoasă şi ridicolă a cultului "eroului " de la Scorniceşti, dînd gir pseudo-istoric celei mai aberante dictaturi. Să nu se uite că istoriografia şi beletristica privind "deceniul obsedant", au proliferat tot de la atari "autocritici oficiale", de distanţare "critică" faţă de revoluţia socialistă desfăşurată pe vremea şi sub conducerea lui Gheorghe Gheorghiu -Dej.

Şi s - a crezut, într-adevăr s-a crezut o vreme, am căzut mulţi atunci în acea capcană -diversiune ( aşa a apărut apoi! ) a anilor 1965-1969, sperînd că PCR şi-a dobîndit nu numai independenţa diplomatică şi politică, ci şi dorinţa de purificare morală, de sinceritate şi adevăr.

Cum s-a ajuns la instaurarea treptată a dictaturii scelerate ceauşiste, complicităţile şi eşafodajul pe care s-a sprijinit, urmează să se afle cu adevărat în istoria ce se va scrie după deplina victorie a Revoluţiei.

 Deocamdată, tineretul care a făcut revoluţia, armata şi poporul care au apărat-o, personalităţile politice care alcătuiesc Frontul Salvării Naţionale, opinia publică care este hotărîtă să instaureze o societate democratică reală, liberă … nu pot să îngăduie ca această miraculoasă redeşteptare să fie confiscată, printr-o nouă

" autocritică " şi "spălare pe mîini" de către manipulatorii aceste arme perfide şi diversioniste.

 Această revoluţie nu a fost făcută de PCR!

 Istoricilor de bună-credinţă le-a venit ceasul mult aşteptat, al adevărului nealterat, netrunchiat, neaservit. În ce priveşte perioada "ilegalităţii" şi, în mare parte, a primelor decenii postbelice, ei au pregătirea şi acumularea profesională pentru a transmite acum, imediat, fără temporizări îndelungate, adevărul.

Sunt " documentaţi" şi au "meditat" suficient, lamentîndu-se şi regretînd că nu pot spune adevărul despre rolul PCR în istoria modernă şi contemporană a României. Livia Dandara, 6 ian.1990

 

TVRL.

/ Decret-lege: Înfiinţarea partidelor politice

 Dr. Moraru ( Fac. de drept ): Decretul lege pentru înfiinţarea partidelor politice: libera organizare; statute proprii; scopurile. Nu se permit partide fasciste şi partidele ce se proclamă contra ordinii în stat. Nu pot face parte din partide: armata, judecătorii, TV, radio şi funcţionarii angajaţi.

Parlamentul - să valorifice tradiţiile româneşti; trăsăturile regimului democrat din lume; marile deziderate ale revoluţiei. Constituţia din 1923 - una din cele mai democratice din lume. Va sta la baza noii constituţii

/ Declaraţia comuniştilor din jud Timiş

 PCR să fie salvat; se desolidarizează de "clica Ceauşescu "; să se facă congresul PCR ( de jos în sus, de la comune, judeţe apoi pe ţară ) Deja, grupul "ilegaliştilor" se pregăteşte în acest sens şi scop. Trebuie salvate tradiţiile " luminoase" ale PCR, lupta "eroică " etc. etc. PCR să devină un partid socialist de " stînga "

/ Iliescu, Roman, Celac convorbiri cu Şevarnadze

Cu o seară înainte, Europa Liberă îi luase un interviu lui Şevarnadze, care vorbise de importanţa universală a revoluţiei din România .Cehoslovacia, Polonia, Ungaria - cer reformarea CAER

 

 Europa Liberă

/ Apariţia partidelor

 ... Democraţia este frumoasă, dar nu este uşoară .Important este cum se formulează şi se aplică. Trebuie puse în discuţie Constituţia şi Legea electorală. Ele nu trebuiesc grăbite. Problema minorităţilor trebuie serios discutată.

... Petre Roman a vorbit de alegeri şi de FSN ca de un partid, ca " forţă" care să propună Constituţia! Dar celelalte partide, unde, cînd şi cum să-şi spună cuvîntul? Este necesară o masă rotundă pe această temă, cu toate partidele. Este oare inteligent ca Adunarea constituantă să devină Parlament? Interesele parlamentare pot dăuna în viitor.

... Apar, se creează partide, dar ele nu au unde să se exprime:

/ PNL - club Armenească 13 ( cîţiva reîntorşi din exil şi moştenitorii )

/ Partidul Popular Naţional Creştin, format din muncitori, intelectuali, studenţi; Program: democraţie şi morală creştină; vor să ia legătură cu preotul Calciu - Dumitreasa; vor susţine FSN cît îşi onorează promisiunile.

 / PSDR, partid interzis 40 de ani. Adrian Dimitriu, Sergiu Cunescu ş.a Bucur., str. Petre Groza 12, sect 5. Regionala Iaşi s-a afiliat şi este în legătură cu Bucureştiul.

 / Part. România Mare. ing. Aristide Buzunoi: nu reuşesc să-şi prezinte opiniile în presă.

Cere: 1. Să se creeze un cadru organizatoric pentru toate formaţiunile politice, pentru a-şi putea susţine programele şi opiniile. 2 Acces la radio şi TV. 3. Presa să publice modul concret cum trebuie să se pronunţe. 4. Să se acorde m sedii, organe de presă. 5. Tribunalele să facă o preînregistrare şi apoi abia o înregistrare definitivă.

/ Şerban Orăscu: Revoluţia furată?

...Glasul Bucureştiului a devenit anonim ca înainte de revoluţie; Cenzurează Europa Liberă şi multe altele.

Sunt simptome ale unor boli; lipseşte elanul şi bucuria în multe glasuri;

...Revoluţia este furată.Lipseşte componenta morală a revoluţiei, ceea ce demonstrează distrugerea morală a sufletului românesc. Revoluţionarii au luptat şi contra "ceauşismului " moral. Asanarea morală era obligatorie.

... PCR şi Securitatea au îngenunchiat poporul român. FSN ascunde realităţile; elimină dezbaterile politice; reabilitează colaboraţioniştii; primeşte în el elemente ceauşiste pătate ( Eugen Barbu atacă Securitatea! Adrian Păunescu a reapărut.

... Ambasadele române în străinătate au fost o ruşine! Ce competenţă şi specializare?

... Presa, radio,: contrast izbitor între primele zile şi cel de azi! Adevărul şi România Liberă au tonul dinainte! Au schimbat pe Ceauşescu cu FSN. Atît!

... Să înceteze mascarada adeziunii la FSN! Poporul a făcut revoluţie. De ce este nevoie de adeziuni?

Trebuie dialog şi critică a FSN, nu căderea în oasanale. "Consens general "?! Opinia publică este neliniştită ....Pluralismul nu funcţionează .Ceauşismul trebuie demontat, nu poate fi disociat de PCR .

Nu 20 de ani, ci 45 de ani de dictatură comunistă .

...Aurel Dragoş Munteanu şi Sergiu Nicolaescu vorbesc despre dreptul PCR în alegeri. Să nu cumva PCR să se prezinte sub eticheta FSN! Este o cursă, o capcană, ca după 23 aug.1944 cînd se intitula Frontul Naţional Democratic, şi făcea Fronturi Populare. Să nu se reactulizeze aceste precedente

FSN nu poate să-şi aroge drept de partid. Nu este oare tras pe sfoară poporul?

... Pluralismul - nu are nici un teren de manifestare ( sedii, bani, programm, mas-media )