ROMÂNIA
"ALTERNATIVA '90"

 

 

IDENTITATE ŞI OPŢIUNI FUNDAMENTALE

PROGRAM OPERATIV: 1

DECLARATIE DE PRINCIPII

 

 

IDENTITATE ŞI OPŢIUNI FUNDAMENTALE

 

 

1. "Alternativa '90" este o alianţa politici etică, ce îşi propune să contribuie la edificarea, apărarea şi consoli­darea regimului democratic în România.

2. "Alternativa '90" are ca opţiune globală instaura­rea unui regim politic republican, constituţional, parlamentar şi pluripartidist, cu separarea puterilor în stat.

3. "Alternativa '90" militează pentru elaborarea şi apărarea legalităţii pe baza unor principii morale ireproşabile, chemate să guverneze procesul de creare a mecanismelor exerci­tării puterilor în stat.

 4. "Alternativa '90" s-a zămislit din confluenţa unor mişcări şi grupări democratice independente, prin comunitatea de năzuinţe şi activism manifest a unor cetăţeni neînregimentaţi în partidele apărute deja, credincioşi spiritului revoluţiei din decembrie '69 şi mişcării protestatare din ianuarie '90.

5. "Alternativa '90" este deschisă tuturor cetăţenilor ţării care văd în principiul moralităţii politice, sprijinit pe competenţă şi realism responsabil, chezăşia edificării structu­rilor şi mecanismelor adecvate, menite să asigure buna funcţio­nare a edificiului democratic din România.

6. "Alternativa '90" consideră actuala etapă de provi­zorat şi tranziţie atît de complexă şi confuză, încît vede în dialog politic democratic singura şansă de conştientizare a opi­niei publice care va alcătui electoratul chemat la urne în ale­gerile din mai 1990.

7. "Alternativa '90" vrea să-şi aducă aportul construc­tiv la dezbaterea eşafodajului legislativ în curs de perfectare - Legea electorală şi Proiectul de Constituţie - contribuind la crearea unui curent politic conştient şi activ.

 8. "Alternativa '90" îşi propune, ca metodă dinamică de activitate, dialogul pluridirecţional, seturi de răspunsuri diversificate şi opţiunile "Alternativei "30", în continuă per­fectibilitate şi ancorare în realităţi.

9. "Alternativa '90", conştientă de virtuţile dar şi de limitele democraţiei pluripartidiste, doreşte să-şi alăture aportul de clarificare la formarea mentalităţii pluraliste în cultura politică a României, prin respect faţă de opiniile ad­verse şi susţinerea argumentata a propriilor convingeri.

10. "Alternativa '90" declară război deschis metodelor politicianiste imorale, bazate pe demagogie, diversiune, manipu­lare sau abuz, dezvăluindu-le nocivitatea, contribuind la asana­rea moravurilor publice din societatea românească.

 

Bucureşti, 7 februarie 1990

 

 

***

 

 

PROGRAM OPERATIV: 1

 

"Alternativa '90" îşi propune sa vegheze la traiec­toria şi corectitudinea principială a puterilor constituite în stat - legislativă, executivă, judecătorească - garanţie şi premisă a edificării viitorului democratic al României.

In acest sens şi scop, "Alternativa '90 îşi propune:

I. Polarizarea liber consimţită a cetăţenilor temporar şi spontan alăturaţi grupărilor independente pro-democratice (care au manifestat activ în luna ianuarie 1990) şi a celor ca­re au stat într-o expectativă de simpatie morală rezervată, toţi fiind animaţi de sincera speranţă în libertate, adevăr şi demo­craţie .

2. Încurajarea unui dialog sincer şi constructiv cu cetăţenii ţării, pentru a determina un curent de opinie publică activ, diversificat şi conştientizat; pentru a diminua neînţe­legerile perturbatoare, izvorîte din neştiinţă şi intoleranţă faţă de opinii; pentru a contribui la înţelegerea adecvată a principiilor democraţiei autentice; pentru a echilibra unita­tea de conştiinţă şi acţiune a celor angajaţi pe baricadele Revoluţiei (decembrie 1989) şi ale Democraţiei (ianuarie 1990).

3. Urmărirea respectării drepturilor fundamentale ale omului şi a modului cum se asigură în practică aceste drep­turi, semnalînd abaterile, abuzurile, nedreptăţile, tensiunile, pentru a fi aduse la cunoştinţa puterilor constituite în stat, prin intermediul reprezentanţilor săi şi prin colaborări cu alte grupări politice sau asociaţii "nepolitice".

4. Lupta pentru prevenirea unei scindări artificiale a societăţii româneşti, punînd în opoziţie nefirească pe cetă­ţenii "activi", faţă de cei temperamental "pasivi", pe oamenii "muncii", faţă de "muncitorii" cu mintea .

5. Atragerea - prin programe, principii şi metode preconizate - a cetăţenilor dornici de a activa în mişcări po­litice explicite, care să permită dialogul civilizat, prin re­prezentare, cu instituţiile legale ale puterii şi alte formaţi­uni politice.

6. Apărarea principiilor şi drepturilor colective ale grupării "Alternativa '90", de orice abuz care i-ar îngrădi li­bertatea de expresie garantată de legi - televiziune, presă, reuniuni, mitinguri organizate.

7. Să contribuie la realizarea unui echilibru dinamic al societăţii româneşti, care să permită desfăşurarea neconvul­sivă a proceselor de înnoire ale structurilor economice, socia­le şi politice ale ţării.

In acest proces de regenerare, "Alternativa '90" va urmări juxtapunerea dintre tactica organizării şi moralitatea mijloacelor folosite, considerînd că evitarea dereglării lor nu trebuie să se facă prin suprimarea sau escamotarea dreptă­ţii şi dezideratelor Revoluţiei.

8. Să prezinte şi să susţină soluţii viabile pentru demontarea structurilor parazitare care au contribuit la dezas­trul societăţii româneşti, sub toate aspectele şi în toate do­meniile, disimulate printr-o pseudo-doctrină comunistă, totalitaristă, coergitivă şi dictatorială.

9. Să militeze pentru preciziunea dispoziţiilor clare, unitare şi coerente adoptate de puterile constituite în stat, referitoare la trierea sau înlocuirea din poziţiile de decizie a persoanelor compromise din vechiul regim, care, cel puţin o perioadă de timp, nu pot fi investite cu încredere cetăţenească desăvîrşită. "Alternativa '90" consideră că numai o asemenea conduită morală poate crea garanţii reale pentru evitarea in­competenţei, obstrucţiei, inerţiei şi chiar a sabotării contra­revoluţionare a reconstrucţiei României pe temeiuri democratice.

10. Să lupte pentru ca acest proces de consolidare a revoluţiei, prin organizare, să fie iniţiat şi reglementat de forurile actuale legislative şi executive , pe baza unor prin­cipii generale umaniste, etice, coerente şi ferme. Pentru aceasta, "Alternativa '90" va folosi toate pîrghiile legale create pentru a determina şi sprijini:

a) Reorganizarea conducerilor întreprinderilor şi instituţiilor cu desemnarea oamenilor doriţi şi votaţi democra­tic.

b) Trierea şi înlocuirea personalului din fostul aparat de represiune (prin îndepărtarea celor compromişi) cu cadre noi, tinere, din rezervorul baricadelor revoluţiei, care şi-au probat capacităţile moral-patriotico cerute de misiunea de apărare a legalităţii şi drepturilor cetăţeneşti. Prin această primenire, se vor rezolva şi cererile de muncă ale tineretului, şi recalificarea sau recuperarea pentru munci productive a ce­lor compromişi.

c) Inlocuirea din funcţiile de conducere a persoane­lor grav compromise din instituţiile aparatului de justiţie, cu elemente competente şi necompromise moral-politic Avînd în vedere rolul crescînd ce revine justiţiei, avînd în vedere eşafodajul legislativ necesar pentru instaurarea regimului consti­tuţional şi parlamentar, avînd în vedere rolul de arbitraj care-i va reveni în prima convocare a electoratului în alegeri, această triere se impune în mod imperativ.

d) Exigenţa organelor în drept în procesele, anche­tele, descoperirile şi elucidările ce se desfăşoară pentru ju­decarea şi pedepsirea vinovaţilor de represiune şi terorism, în conformitate cu legile ţării şi cu spiritul de adevăr cerut de popor, fără compromisuri, muşamalizări sau cedare la şantaj, procesele trebuie să devină lecţie vie de legalitate, de fer­mitate şi de justă pedepsire a celor vinovaţi.

e) Eliminarea, în continuare, a decretelor ceauşiste dictatoriale care paralizează activitatea economică şi socială, care au transformat în coşmar viaţa cetăţeanului român şi a instituţiilor sale. Aceasta aste o obligaţie a puterii legisla­tive şi executive provizorii, şi nu un merit care să

 constitu­ie un "capital politic" în etapa alegerilor.

11. Să pareze tendinţele de remarginalizare a tine­rei generaţii şi a aspiraţiilor sale, cucerite şi legitimate prin Revoluţie.

Tineretul acceptă şi este receptiv la sfaturile, aju­torul şi adeziunea generaţiei mai vîrstnice, în măsura în care ele corespund spiritului revoluţiei din decembrie 1989, de edificare a societăţii democratice româneşti.

12. Să combată - prin dialog, argumentare şi exemple - vehicularea nefondată a prejudecăţii întreţinută de vechea no­menclatură comunist-ceauşistă, după care societatea românească se confruntă cu un "vid" de competenţe tinere sau corecte, din punct de vedere moral.

Asemenea motivaţii, care "justifică" apelul la "ex­perienţa" şi "competenţa" vechilor "strategi" comunişti, este un afront adus inteligenţei şi capacităţii româneşti . Este su­ficient să amintim - celor care au uitat ! - că în prima peri­oadă a revoluţiei "populare" care a inaugurat instaurarea dic­taturii comuniste, "bătrînii" de acum nu şi-au declinat compe­tenţa şi lipsa de experienţă pentru a prelua puterea.

13. Să-şi stabilească structura organizatorică, di­recţiile de acţiune, colectivele de studii şi prospectare, re­dacţia de ziar, ş.a.m.d.

14 . Să elaboreze noi programe-operative minimale, în funcţie de evoluţia vieţii social-politice în continuă şi fi­rească transformare.

 

Bucuresti, 5 februarie 1990

 

 

***

 

 

 

DECLARATIE DE PRINCIPII

 

"Alternativa '90" susţine necesitatea imperioasă a salvării societăţii româneşti, din starea gravă în care a adus-o sistemul dictaturii comuniste, bazat pe dominaţie şi constringere pseudo-ştiinţifică, pe regimul totalitarist de stat şi de partid, pe mecanismele de putere care au deraiat evoluţia nor­mală a României.

Pentru realizarea acestui deziderat, cerut de tinere­tul martir al revoluţiei din decembrie 1989, "Alternativa '90" enunţă principiile pe baza cărora îşi fixează conduita moral politică.

 

l. Principiul realismului dinamic

 

"Alternativa '90" porneşte de la premiza că dreptul de a propune soluţii globale la marile probleme pe care le ri­dică reconstrucţia societăţii româneşti, impune iniţierea prea­labilă a unor analize riguroase ale situaţiei de fapt, moştenită de la vechiul regim.

Numai sinteza rezultatelor şi prospectarea posibilităţilor de soluţionare , vor permite elaborarea unor programe, strategii şi soluţii realiste.

Numai consultarea competenţelor pe domenii, dublată de studierea experienţelor şi tradiţiilor naţionale şi universale, avînd girul democratic al maselor productive interesate, pot duce la adoptarea unor soluţii viabile şi constructive.

Cînd aceasta premiză va fi realizată, global sau partial, Cercul de studii al "Alternativei '90" va da publici­tăţii dezbaterile şi concluziile care se vor contura.

 

2. Principiul analizei profunde şi competente

 

"Alternativa '90" consideră că, înainte de a se trece la reconstrucţia organică, trebuiesc parcurse anumite etape de analiză, sub îndrumarea competentă a unor organisme speciali­zate şi de interdependenţă, capabile să prezinte situaţia exactă, din toate domeniile vieţii economice, sociale şi ştiinţifice:

 

a) Economia şi ramurile sale, industriale, agrare, financiare s. a.

b) Structura socială şi profesională a populaţiei.

c) Potenţialul cultural şi stiintific pe categorii de specialitate.

d) Dorinţele, necesităţile şi disponibilităţile cetaţeneşti, pe grupe de profesii, potenţial şi localizare geografică.

e) Tezaurul experienţei româneşti, susceptibil revalorificării şi modernizării creatoare.

f) Modelele şi experienţele statelor contemporane, cu şanse de adaptare la realităţile româneşti.

g) Rolul statului în angrenajul complex al echilibră­rii tendinţelor şi presiunilor.

h) Cadrul şi regimul politic necesar garantării re­construcţiei.

i) Realităţile şi perspectivele care indică locul şi rolul României în viaţa internaţională.

 

3. Principiul coerenţei sistemice (sinteza de sincro­nizare)

 

"Alternativa '90" apreciază că numai pe baza unor analize obiectiv-ştiinţifice se vor putea elabora schemele ge­nerale în care soluţiile preconizate să alba în vedere ansamblul societăţii, respectînd conexiunile sistemice.

In acest fel, se vor evita atît soluţiile "planurilor directoare" cu care dictatura comunistă a sufocat evoluţia firească a societăţii românesti, cît şi soluţiile aventurismului socio-economic, bazate pe supralicitarea unor reclame de maximă atractivitate, fără suport în realităţile româneşti de la care se pleacă.

4. Principiul îmbinării profesionalismului cu democra­ţia deciziei

 

"Alternativa '90" susţine că deciziile care produc mutaţii în structura şi evoluţia domeniilor economico-sociale, trebuiesc luate numai pe baza unui acord între factorii produc­tivi interesaţi şi specislişti.

Numai pe această cale s-ar putea evita discordanţe­le şi erorile care caracterizează practicile pseudo-democratice:

      a) Decizia nerealistă, sub tirania "majorităţii", exprimată prin vot mecanic, lipsit de discernamint.

      b) Decizia rigidă, a opiniei "calificate", transforma­tă în sentinţa obligatorie.

      c) Colaborarea constructivă a conducerii întreprinderi­lor şi instituţiilor cu forurile sindicale (reprezentînd intere­sele majorităţii) şi comisiile tehnice ad-hoc (reprezentînd competenţa ştiinţifică) poate garanta această reglare a echilibrului economico-social.

 

5. Principiul informării şi dialogului permanent

 

      "Alternativa '90" conferă informării eficace şi dialogului permanent un rol etic esenţial în rezolvarea tensiunilor sociale, în reglarea echilibrului politic pluralist, în evitarea tendinţelor nocive de "dictatură", fie a "majorităţii" neinformate, fie a "elitei" rupte de năzuinţele maselor.

      Dialogul şi argumentarea trebuie să contribuie la eliberarea de complexe şi reflexe dogmatice, sechele ale unei atît de îndelungate stagnări spirituale, creînd premise pentru
formarea unei mentalităţi independente de gîndire, bazată pe cunoaştere şi responsabilitate civică.

 

6. Principiul mobilităţii şi optimizării soluţiilor

 

      "Alternativa '90" vede în stabilirea strategiei optime de evoluţie a societăţii româneşti, un proces viu, neformal, neînchistat, nedogmatizat.

      "Modelul" de organizare trebuie să fie el însusi dinamic, deschis evoluţiei sincronice, ritmului alert de prefacere specific societăţii moderne contemporane.

      Deciziile trebuie confruntate necontenit cu reacţiile şi efectele pe care le produc, fiind operate modificările în consecinţă.

      Complexul organism al societăţii trebuie apărat de încorsetarea în planuri şi doctrine rigide (cu directive inflexibile care nu îngăduie corectarea deviaţiilor perturbatoare) fiind receptiv la tendinţele înnoitoare şi pozitive.

 

7. Principiul îmbinării libertăţii multipolare cu intervenţionismul democratic regulator

 

      "Alternativa '90" sprijină pluralitatea iniţiativelor individuale sau de grup, pe baza legiferărilor preconizate, cu condiţia armonizării lor cu alte interese colective sau na­ţionale, prin pîrghii de reglare a tendinţelor antagonice, în cadrul unor mecanisme instituţionalizate, bazate pe competenţă şi dialog.

Coerenţa sistemului economic naţional trebuie asi­gurată prin organizări şi metode moderne de coordonare, înlocuindu-se plaga paralizantă a birocraţiei regimului totalitarist comunist, cu instituţii şi specialişti capabili să transforme informaţiile statistice prelucrate de calculator, în soluţii operative.

 

8. Principiul diversificarii şi armonizarii sociale

 

      "Alternativa 90" îşi asumă ca scop primordial contracararea prejudecăţilor şi diversiunilor care tind să pastre­ze scindarea artificială între cetăţenii ţării, pe criteriile împărţirii în clase şi pături "muncitoare" si... "nemuncitoare".

      Fundamentată pe învăţătura marxist-leninistă devenită anacronică, manipulată şi impusă cu perfidie deliberată de dictatura comunistă ceausistă, această dezbinare a adus grave prejudicii poporului român.

      Revoluţia din decembrie 1989 a conferit tineretului meritul de a demola această anacronică demarcaţie social-politică şi de a realiza pe baricade o autentică alianţă a muncii, fie ea fizică sau intelectuală.

      "Activitatea productivă" este alcătuită din suma activităţilor care aduc folos existenţei şi progresului unei societăţi omeneşti.

In aceasta optică, se cere argumentarea şi constientizarea inexistenţei unei linii de demarcaţie dezbinatoare, pe­rimată intr-o societate moderna.

Cooperarea dintre "poporul muncitor" şi "intelec­tualitate", este o colaborare între două moduri de a munci, iar "graniţa" ce le separă este într-un continuu proces de osmoză.

In această optică, trebuie dusă lupta pentru roconcilierea şi alianţa tuturor oamenilor muncii exploataţi, umiliţi, învrajbiţi şi aduşi în pragul disperării.

Regimul comunist al pseudo-dictaturii "proletare", a aliantei "muncitoresti-taranesti", a întretinut special confuzia prin care intelectualitatea era taxată cînd de "mica burghezie", cînd de "patură mijlocie, cînd de "grup şovăielnic".

 

9. Principiul pluralismului democratic

 

"Alternativa '90" respinge orice tendinţă "unificatoare", de solidaritate "monolitică", trădînd mentalitatea monopartidismului impus românilor de jumătate de secol, considerîndu-le neştiinţifice, periculoase, subversiv-dictatoriale.

Sprijină pluralismul opiniilor şi pluripartidismul la toate nivelele puterii în stat, cu atît mai mult în perioada de tranziţie pe care o parcurge societatea românească pînă la consolidarea regimului democrat.

Deviza noastra este: "ECHILIBRUL OPINIILOR. NU CONSENS !"; "CONCILIERE şi DINAMISM !"

 

10. Principiul primatului moralităţii publice

 

      "Alternativa '90" consideră că scopul, mijloacele, sensurile şi activitatea politică trebuie să respecte cu stric­teţe valorile etice ale umanităţii, pentru a nu transforma conducerea societăţii în paravan de cucerire a puterii şi privile­giilor, în folos de castă, clică sau persoană.

      Experienţa istorică universală şi natională din acest secol, oferă învăţăminte tragice privind imoralitatea dic­taturilor, a dictatorilor şi a aberantului "cult" al personalităţii, pentru a stărui asupra argumentării nocivităţii lor.

In cazul României, generaţia tînără care a înfăptuit "miracolul" înlăturării regimului dictatorial cu preţul jertfei supreme, nu va îngădui nimănui - grup sau persoane - să-şi infiripe postament sau cult din roadele revoluţiei.

"Alternativa '90" va lupta împotriva unor astfel de tendinţe, prin exemplul propriei conduite politice, fără a alu­neca în campanii calomnioase, de rea-credinţă, la adresa grupă­rilor şi personalităţilor, atacind cu responsabilitate civică doar fenomenele de imoralitate politică.

 

11. Principiul inviolabilităţii drepturilor omului

 

"Alternativa '90" vede în drepturile fundamentale ale omului, o axiomă a regimului democratic. Ele trebuie să fie consfinţite de noua Constituţie şi respectate cu sfintenie.

      Pentru fundamentarea etică a raporturilor sociale, considerăm la fel de necesară stabilirea mutuală a unor îndatoriri ale omului, care să contribuie la coeziunea naţională şi armonizarea socială.

 

12. Principiul democratizării culturii şi setei de sens

 

      "Alternativa 90" militează pentru garantarea drep­turilor de împlinire spirituală, prin sisteme informaţionale şi formative eficiente.

Intelectul şi inteligenţa nu sînt opţiuni profesiona­le, ci alcatuiesc o dimensiune fundamentală a omenescului, echivalînd cu cel mai perfecţionat organ de simţ.

Cultura are obligaţia morală de a găsi căile pentru a uşura accesul oamenilor la cuceririle spirituale, după cum societatea "productivă" are obligaţia de a considerat şi "produ­sul cultural" drept un bun de mare preţ.

Semnificarea şi înfrumuseţarea existenţei, setea de căutare şi înţelegere a adevărului şi rosturilor umanităţii, întăresc poziţia omului activ, degradarea lui - aproape jumatate de secol de oprimare spirituală în România stă mărturie ! - avînd consecinţe tragice în profilul psiho-moral al unui popor.

Trebuie respinsă, de aceea, orice tendinţă de des­considerare sau siluire a apetitului uman pentru cunoaştere, orice tentativă de a impune un răspuns dogmatic, îngrădind li­bertatea de conştiinţă, în toate formele ei de exprimare.

 Specificul fiinţei româneşti va putea evita alune­carea societăţii pe calea goanei oarbe numai pentru bunăstare materială, lipsită de motivaţia unor mobiluri superioare sufleteşti, contracarînd fenomenul de înstrăinare dezumanizantă cu care se confruntă societăţile evoluate ale civilizaţiei de consum.

 

13. Principiul productivităţii educaţiei

 

"Alternativa '90" consideră educaţia continuă şi învăţămîntul ca fiind o importantă latură productivă a societăţii , urmărind valorificarea celei mal inepuizabile resurse materiale a ţării: "aurul cenuşiu".

Educaţia şi instruirea, în această optică, se constituie în scop al societăţii , formînd capacitatea fundamentală a omului la cunoaştere şi creaţie în toate domeniile. Educaţia şi instruirea este şi singura cale de formare a conştiinţei interioare democratice, asigurînd societăţii de miine baza umană pentru edificarea unei democraţii reale şi constiente.

      Pentru instaurarea unui climat de competitivitate creatoare, constructivă, susţinem necesitatea continuării pro­cesului instructiv-educaţional pe toată durata vieţii active a omului-cetăţean. În acest scop, societatea trebuie să se îngrijească de crearea condiţiilor şi instituţiilor de informare, perfec­ţionare şi recalificare optime, cerute de modernizarea neconte­nită a tuturor domeniilor de activitate.

Pe aceasta cale, s-ar putea evita şi conflictul dintre generaţii, determinat atît de "scleroza cu înţepenire pe post", cît şi de negarea virtuţilor experienţei îndelungate.

 

14. Principiul promovării şi respectării competenţei

 

      "Alternativa '90" doreşte ca acest principiu să fie criteriul esenţial în selectarea cadrelor de conducere, din orice domeniu de activitate.

Competenţa presupune o suită de calităţi morale, profesionale şi civice, care alcătuiesc personalitatea unui conducator, absenţa sau deformarea unora dintre ele fiind incom­patibilă cu acordarea încrederii. Coşmarul multiplicării fenomenului dictatorial-discreţionar şi al complicităţii cu regimul înlaturat prin revoluţie, este încă dureros de înrădăcinat, pentru a-i nega evidenţa.

      Competenţa presupune şi un anumit talent care să justifice valoarea şi calitatea prestaţiei, fără a mai fi pro­tejate de un pseudo-colectivism de "echipă", în spatele căruia să se ascundă incapacitatea profesională, lenea sau furtul mo­ral.

 

15. Principiul racordării la contemporaneitatea spirituală mondială

 

      "Alternativa '90" preconizează că această operaţie, de reintegrare a României, să fie făcută cu discernamînt, în respectul valorilor autentice, în ambele sensuri:

a) pe de o parte, pe lîngă renunţarea la "cenzură" şi izolare, să fie îndrumată prin decantarea critică şi lucidă, faţă de atacurile kitch-ului şi nonvalorii, de vreme ce, atîtea sint de recuperat din tezaurul mondial !

b) pe de alta parte, reintegrarea României, în circuitul mondial, să se facă în lumina unor exigenţe valorice de­osebite, pentru a adăuga admiraţiei lumii pentru revoluţia româneasca, şi pe aceea faţă de tezaurul său spiritual.

 

16. Principiul cooperarii economice echitabile

 

      "Alternativa '90" se pronunţă pentru o cooperare economică ştiinţific elaborată, bazată pe un compromis echita­bil, între necesitatea ajutorului extern (cerut de reconstrucţia unei economii dezarticulate) şi dezideratul neatîrnării (după dureroasele înfeudări impuse de vicisitudinile istoriei) unui popor dornic de suveranitate.

In acest domeniu, revin grele raspunderi factorilor guvernamentali de tranziţie, pentru a nu angaja ţara în tran­zacţii economice lipsite de perspectivă, avînd în vedere ante­cedentele agravante mostenite.

 

17. Principiul diplomaţiei dinamice şi morale

 

      "Alternativa '90" vede în politica externă a ţării o reflectare a celor mai profunde năzuinţe ale poporului, izvorîte din istoria şi experienţa sa diplomatică.

"Alternativa '90" îşi îngăduie să exprime, în această optică, o mare şi profundă dorinţă a poporului român, chiar dacă riscă etichetarea de "utopie": neutralitatea României, ca­re să o transforme intr-o "Elvetie" a Estului, scotînd-o din încorsetările şi capcanele oricarei geopolitici.

      România va milita activ pentru o politică de destindere, pace şi sudare pasnică a comunităţii europene şi mondiale.

          România va fi efectiv interogata în politica de dezarmare şi de înlăturare a pericolelor de război, avînd ca doctrină militară apararea defensivă.

          România va fi loială principiilor apărate de Liga Naţiunilor şi Conferintelor de la Helsinki, Madrid, Viena.

      România va fi leală tratatelor şi aliantelor ei.

 

18. Principiul respectarii simbolicului "22"

 

      "Alternativa '90" este hotarîtă să nu abandoneze sau să întineze idealurile pentru care si-au dat viata eroii revoluţiei din decembrie 1989.

      Ar fi o trădare intolerabilă, condamnînd societa­tea româneasca la sentinţa de imoralitate, prin încălcarea unui juramint sacru.

 

 

 

Comitetul de iniţiativă, "ALTERNATIVA '90"

Bucuresti, ianuarie 1990