100 de zile sub semnul revolutiei!

 

 

Mi s-a cerut - şi am accep­tat! - să schiţez o micro-istorie a Revoluţiei din decem­brie 1989.

M-am pripit şi simt nevoia să mărturisesc acest lucru, chiar dacă, prin aceasta, îmi recunosc un eşec profesio­nal.

...Din 16 decembrie, am um­plut cîteva caiete voluminoase cu „note-fişe" din transmisiu­nile televiziunii, radioului şi diverselor posturi străine, despre revoluţia noastră. Zi de zi. Noapte de noapte. Dese­ori, ceas cu ceas.

...Am zeci de dosare cu „tă­ieturi" din presa românească (recunosc, din cea străină... o am trecută prin „filtrul" Rompres-ului !), atit de ascendent diversificată: Adevărul şi Româ­nia liberă; Glasul şi Tineretul liber; Libertatea şi Baricada; Expres şi Viaţa Capitalei; Ti­mişoara, Atlas (Cluj), Moldova, Dreptatea şi Dimineaţa, Oblio şi Eco, Zig-Zag, Opus, Strada, Secunda, Observator, 22, Româ­nia literară şi Contemporanul, Dreptatea socială şi Democra­ţia; numeroase ziare judeţene etc. etc. etc.

...Mi-am organizat dosare "problematizate", pe „marile teme": ,"Revoluţia" (în direct, documentare, reportaje, dezvă­luiri, mărturii, precizări, con­troverse); „Frontul Salvării Na­ţionale" (constituire, compo­nenţă, evoluţie, confruntări, activitate) şi liderii săi; "Guvernul" (constituire, activitate, remanieri ministeriale); „Con­siliul Provizorii al Unităţii Naţionale" (premise, formare, activitate, episoade semnificative, rezultat principal: legea electo­rală); „Partidele politice" (apa­riţie, platforme, manifestări, confruntări); „Justiţia şi noua legislaţie"; „Procesele"; Armata; Poliţia; P.C.R. şi structurile dictaturii comuniste (trecut, demontare şi „prezent" post­revoluţionar); Probleme econo­mice (realităţi, tendinţe, solu­ţii, opinii); Ţăranii şi pămintul; Minorităţile etnice; Invăţămînt şi Cultură; Mijloacele de informaţie (presă, radio, tv); Politica externă; Starea de spirit: manifestaţii, greve, ape­luri, revendicări, petiţii, epi­soade deosebite.

...Am văzut casete video do­cument (notîndu-mi „scena­riul") privind unele episoade deosebite din timpul revoluţiei şi al formării organelor provi­zorii ale noului regim.

...Am studiat cu deosebită atenţie interviurile, declaraţiile, explicaţiile şi contra-explicaţiile, precizările şi interogaţiile acordate (sau rămase fără răs­puns!) de personalităţile ce s-au impus pe noua scenă poli­tică a ţării, de exponenţi ai opiniei publice şi ai partidelor politice.

Lipsesc, desigur, „documentele de arhivă", în care istoricii văd principala sursă de materie primă în exercitarea profesiei lor. Sper ca ele să existe şi să se păstreze. Deocamdată, asis­tăm ,,în direct", simţindu-ne uneori martori, alteori coautori, la scrierea lor.

Am recitit totul. Am triat. Am confruntat. Am meditat. Am schiţat cîteva „variante". Am reconstituit un calendar. Am stăruit pe episoadele „cheie". Am încercat o abor­dare problematică. (O preciza­re: această străduinţă istoriografică s-a consumat în zilele cuprinse între 11-20 martie, fiind întreruptă de urmărirea unor serii de evenimente în plin proces de desfăşurare: dezbaterile Legii electorale in CPUN, pentru noi, în „noc­turnă" şi cu întârziere de cî­teva zile; Proclamaţia de la Timişoara şi ecourile sale; tul­burările cu caracter naţional din Ardeal, culminînd cu zilele dramatice din Tîrgu Mureş ; polemicile din presă privind procesele, securitatea, structu­rile comuniste ale puterii, etc. etc.)

Şi atunci... am lăsat creionul jos, mi-am recunoscut pripeala jnui angajament pe care nu-1 puteam onora. Nu pot schiţa, încă, o micro-istorie a Revo­luţiei. Pot formula, doar, cîte­va certitudini istoriografice şi un şir de semne de întrebare la care poporul român urmea­ză să dea răspunsul. Nu prin vorbe. Prin fapte.

Certitudinile pot fi formulate astfel:

- Revoluţia antidictatorială, anticomuristă, anticeauşistă din România a triumfat, prin lupta hotărîtă a poporului oprimat.

- Faza ei de confruntare violentă, plătită cu grele jertfe de vieţi omeneşti, s-a desfăşu­rat între 16-25 decembrie 1989, avînd ca centre de focali­zare oraşele martir Timişoara, Bucureşti, Sibiu, Braşov, Cluj ş.a., dinspre care a radiat şo­cul şi a cuprins întreaga ţară.

- Prinderea, judecarea şi executarea cuplului Ceauşescu au deschis o operă de justiţie istorică, la care poporul român are dreptul, după aproape jumătate de secol de dictatură comunistă.

- Poporul român si-a adju­decat misiunea de a-şi făuri un destin pe măsura dezideratelor sale.

- Democratizarea României este un proces ireversibil, dar nu încheiat, ci în plină evolu­ţie de afirmare şi instituţionalizare.

-Revoluţia a triumfat! Dezideratele revoluţiei se menţin în actualitate, pînă la victoria deplină.

Semnele de întrebare sunt numeroase, nu sunt emanaţii istoriogralice, ci conţin dezide­ratele celor ce s-au ridicat la luptă în decembrie 1989. În semn de respect, ele nu tre­buie parafrazate, comentate, tălmăcite, răstălmăcite, denatu­rate, şantajate şi, mai ales, re­primate. Asupra lor, trebuie de meditat şi de răspuns.

Fără a nega sau minimaliza răspunderile ce revin actuale­lor organe provizorii ale pute­rii - CPUN şi Guvern ; fără a nesocoti raţiunile ce au stat la baza decretelor-legi privind desfăşurarea manifestaţiilor şi întrunirilor publice; fără a ig­nora rolul pe care partidele politice sunt chemate să-l  joace, ca purtătoare de opţi­uni ale opiniei publice privind căile şi soluţiile democratizării ţării; recunoscînd ponderea şi importan­ţa mijloacelor de informaţie in formarea şi canalizarea curentelor de opinie ; punînd o mare speranţă în stabilitatea cuceririlor revoluţiei prin Constituţia ce o va elabora viitorul parla­ment...

Îndrăznesc să afirm că, prin specificul Revoluţiei din decembrie 1989, manifestata populară, demonstraţia de stradă, reprezintă, din punctul de vedere moral-politic şi psi­hologic, forma cea mai vie de contact politic între conducători şi popor. Deocamdată. Ori, sub acest aspect, întrebă­rile cuprinse în Apelurile şi Proclamaţiile marilor manifestaţii de după Revoluţie, au ră­mas, în majoritate, fără răs­puns. In loc să scadă, întrebă­rile sporesc. In loc să producă, prin răspunsuri şi rezolvări, destindere, ele sporesc tensiu­nile, acumulînd nemulţumiri şi dezordini. Să fie corecte, oare, contra-întrebările de genul : «Ce mai vor studenţii?!», «De ce sunt neliniştiţi ţăranii?», «Cui îi este frică de Securita­te ? », «De ce este somată jus­tiţia, să-şi facă datoria, cu procesele ?», «Cui mai trebuie adevărul privind victimele şi călăii revoluţiei?»», «Mai există P.C.R. ?» etc. etc.

Iată, la 25 martie vor fi trecut 100 de zile de la 16 de­cembrie timişorean. Consideră ea Revoluţia încheiată? Cum i se răspunde la Proclamaţia din 11 martie, de către orga­nele învestite cu puterea, de către popor, prin revoluţie ? Adeziunile altor oraşe şi de­monstraţii din ţară au reînviat tulburătorul refren din decem­brie: „Astăzi Timişoara, mîine toată ţara !..."

Nu! Este prematur să se scrie o istorie a Revoluţiei din România.

Livia DANDARA

doctor în istorie

Opus, 23 martie 1990