13-15 iunie

Context, pretext, subtext

 

 

Istoria comunismului „internaţionalist" şi „naţional" poate fi ilustrată pe o hartă însîngerată

 

Mărturisesc, cu oroare şi respon­sabilitate, că nu sînt nici uimită, nici inedit-şocată, de evenimentele tragice din 13—15 iunie. Este adevărat, nu mi le mai închipuiam posibile în România anului1990.

 Ca istoric, cunosc numeroase epi­soade similare din rezistenţa şi lupta popoarelor contra regimurilor dicta­toriale, totalitare, care în secolul nos­tru s-au întrupat din ideologiile ex­tremismului de „dreapta" sau de „stingă". Tot ca istoric, cunosc eta­pele, căile, metodele prin care s-a instaurat comunismul în România postbelică. Alianţele conjuncturale şi debarasarea de ele — înscenarea — diversiunea — minciuna — calomnia — manipularea conştiinţelor — re­presiunea — lichidarea fizică sau mo­rală — cinismul motivaţional — fal­sificarea deliberată a documentelor pentru posteritate şi istorie, toate au făcut parte integrantă din „scenariile" comuniste, oriunde şi oricînd ele s-au manifestat.

Incepînd cu octombrie 1917, în Ru­sia, trecînd prin „Siberiile" destinate „duşmanilor poporului", prin pădu­rile atîtor „Katyn"-uri mereu desco­perite, prin procesele şi puşcăriile din „democraţiile populare" (fiecare a avut „Antonescul" său, „Piteştiui" şi „Canalul" său, „Pătrăşcanul" său, „trădătorii", „agenţii", „spionii" săi, „loviturile de stat " şi „contra-revoluţia* sa !), toate au avut parte de înscenări odioase. RE-CU-NOS-CU-TE ulterior, într-o cavalcadă care continuă şi astăzi sub forma „reabilitări­lor".

Şi pentru că „trebuiau să poarte un nume" (cer iertare poetului !) aces­tor „epoci" Ii s-a dat numele „diri­jorilor": Stalin, Mao, Gheorghiu-Dej, Jivkov, Brejnev, Pol Poth, Honecker, Ceauşescu şi toată GALERIA DE DIC­TATORI care, acum, au ajuns la cea­sul de judecată al istoriei.

In statele în care dictatura comu­nistă a fost răsturnată, care pericol este mai viabil ?, mai prezent?, mai interesat?, mai disperat?, mai agresiv?, mai organizat?, jucîndu-şi „ultima carte" ?

La toate aceste întrebări nu poa­te exista decît un singur răspuns: în aceste state pericolul principal pen­tru democraţie este reprezentat de ideologia, structurile, mentalităţile, instituţiile şi nomenclatura care i-au asigurat dăinuirea de aproape o jumătate de secol.

 

Diferenţa dintre ipocrizie şi dispreţ faţă de acest popor

 

Contemporană a acestui sfîrşit bi­nemeritat, România şi-a asumat "partea" ei de eliberare, declanşată la 16—22 decembrie 1989. Mă feresc să dau un nume consacrat acestui în­ceput. Revoluţie? Revoltă populară? Răscoală? Lovitură de stat? Insurecţie? Numai cunoaşterea tuturor datelor şi desăvîrşirea procesului is­toric început, vor îndreptăţi dreap­ta sa caracterizare.

Deocamdată, procesul istoric înce­put îşi conturează etapele:

 Ireversibil, dar nu încheiat

  16—22 decembrie '89, a avut ca rezultat doar înlăturarea vîrfului piramidei pe care s-a clădit satra­pia comunistă din România.

  P.C.R., „forţa conducătoare", "centrul vital". Partidul unic şi to­talitar, a dispărut subit, fără urme, prin nerevendicarea titlului sau a moştenirii sale de altă înjghebare politică, situaţie unică în peisajul politic din ţările sistemului.

De ce, la fel ca în statele vecine, comuniştii autentici (lideri şi mem­bri oneşti în crezul lor), n-au în­fruntat bătălia politică deschisă, în condiţiile de reală libertate, fără a mai fi siluiţi de dictaturi personale ?

  Procesele vinovaţilor — de genocid, de terorism, de catastrofă eco­nomică şi pauperitate socială, de cri­mă contra spiritualităţii şi culturii româneşti — în fond, marele proces
moral-politic, încă nu şi-au găsit ca­drul şi ritmul de desfăşurare la care are dreptul acest popor martir.

Frontul, Salvării Naţionale, prin succesive şi contradictorii reorgani­zări şi reformulări programatice, a parcurs o traiectorie atît de sinuoasă, încît i se pot uşor detecta (ca la nici o altă organizaţie politică ac­tuală !) filoanele, cadrele, tendinţele, auto-conservarea, auto-apărarea siste­mului declarat doborît. De ce a fost nevoie de acest mimetism, într-un regim democrat, pluripartidist, în care toate curentele politice îşi aveau locul ?

Partide numeroase, cu titula­turi din toată paleta partidistă, prin programe, conduită şi partizanat, s-au dovedit a fi satelitele trunchiu­lui „ocrotitor" F.S.N., bagatelizînd şi transformînd în derizoriu opoziţia constructivă, creatoare.

Televiziune, radio şi presă, aservite puterii „provizorii". Şi-au dat tot concursul moral-propagandistic în favoarea F.S.N., dezinformînd opinia publică, exasperînd opoziţia partidis­tă, calomniind dizidenta anticomu­nistă, contestaţia independentă, provocînd reacţii şi psihoze diversioniste, ignorînd deliberat fenomenele po­litice „ neconvenabile ", şi, cel mai
grav, declanşînd toate contra-demonstraţiile de pseudo-apărare, culminînd cu represiunea halucinantă din 13—15 iunie. O „sfîntă alianţă" în­tre profesioniştii „stalinişti" şi „frontişti" a avut ca rezultat şocant şi aberant relansarea tuturor calomni­ilor şi campaniilor de care s-a folosit P.C.R., în anii 1944—1948, pentru a lichida opoziţia democrată.
—-„Masele populare", „opinia pu­blică", într-un timp atît de scurt, pentru o atît de profundă transfor­mare, au trebuit să se bizuie pe in­tuiţie, zvon, contaminare propagan­distică, bucuria cuceririlor materiale imediate (hrană, căldură, pensie, spor de salariu), a libertăţilor ele­mentare jinduite (paşaport, excursii). Nu împărtăşesc, nici acum, după du­reroasa „lecţie" de forţă „minereas­că", pesimismul privind disponibiliţăţile de a învăţa alfabetul democratiei! Dar, de la cei 20 de ani estimaţi de dl. Brucan, Ia cîteva săptămînl acordate de noua Putere, pentru campania electorală, diferă doar tactica faţă de acest po­por: dispreţ şi ipocrizie.

— Deocamdată, „oamenii de bine" şi-au încredinţat destinul în mîinile preşedintelui Iliescu, în programul F.S.N., în parlamentul aproape monocolor şi în guvernul aceleiaşi emanaţii.

 

Ce anume a lipsit revoluţiei radical-comunistă din decembrie pentru a se impune

 

S-au căutat şi s-au dat explicaţii multiple privind fenomenul politic paradoxal prin care o revoluţie radical-anticomunistă a putut fi ur­mată de victoria electorală a forţei politice înclinată cel mai evident spre conservarea doctrinei şi cadrelor „dispărutului" P.C.R.

Totuşi explicaţia este simplă. Ce anume a lipsit acestei forţe pentru a se impune ? N-a avut ea cea mai solidă structură instituţională, prin organele puterii provizorii, pe verti­cala şi orizontala economică, socială, politica, culturală, militară, juridică ? N-a beneficiat ea de puternica bază economică constituind suportul finan­ciar al „gospodăriei" partidului co­munist ? Nu are ea o armată redu­tabilă de cadre (birocraţie, tehnocra­ţie, propagandişti profesionişti, culturnici) cu vocaţia slujirii stăpînirii, ca preţ al supravieţurii privilegiilor ? Nu are ea in rîndurile ei infuzia cea mal consistentă de tineri, mulţi sincer-revoluţionari, participanţi la cu­cerirea redutelor fostei puteri, mulţi din fostele „pepiniere" ale partidu­lui pentru că şi „părintele" său, U.T.C.-ul unde s-a evaporat! ?.

Numai timpul şi evoluţia viitoare a F.S.N. vor limpezi ideologia, supor­tul socio-profesional şi traiectoria acestui conglomerat „vechi-nou", în care, deocamdată, primează "expe­rienţa" şi "competenţa" dinaintea revoluţiei.

Vorba românului: "La vremuri noi, oameni noi!"

 

Tragedia opoziţiei

 

Opoziţia politică, dorită şi legiti­mată de prima Declaraţie-program a F.S.N. (în accepţiunea şi structura sa iniţială), dispersată în aproape 100 (!!) de partide, există. Trăsăturile şi individualitatea lor sînt încă greu de definit. (Cu atît mai greu va fi fost „alegătorului" să voteze cu discernămînt). Născut efectiv dintr-un vid (de necontestat pentru toate par­tidele, exceptînd pe cel comunist), ele s-au creat din iniţiativa unor su­pravieţuitori ai fostelor partide — cazul celor „istorice" — sau a unor entuziaşti, mai mult sau mai puţin diletanţi. Fenomenul a fost firesc, novator, pozitiv, progresist, specific emancipării moral-politice cucerită de popor, chiar dacă nu a fost lip­sit de impostură sau aventurism, în unele cazuri.

Şi totuşi, „ceva" s-a petrecut în această fază, încit, după o prea scur­tă vreme, pluripartidismul a început să fie discreditat, boicotat, deviat... prin mijloace neloiale, extrapolitice, subterane, culminînd cu lovituri de forţă neelucidate nici pînă azi. Sub aceste auspicii s-a desfăşurat grăbi­ta campanie electorală. În această atmosferă ostilă opoziţiei s-au deru­lat alegerile de la 20 mai. Opoziţia a suferit o înfrîngere copleşitoare, descurajantă. Excepţia, oferită de U.D.M.R., constituie un preţios izvor de învăţăminte privind puterea soli­darităţii, sprijinită pe pluralism de opinii.

Îmi îngădui să indic în slăbiciunea şi greşelile partidelor opozante, una din cauzele principale ale „blocării" procesului, slăbiciuni de care, dema­gogic şi abuziv, au profitat F.S.N. si partidele satelite cu titulaturi pseudo-paralele. Mai ales partidele „istorice", au acţionat timorate de vinovăţii de mult petrecute şi ispă­şite, Iăsîndu-se santajate moral , în polemici diversioniste (1907, nu colectivizarea forţată comunistă!, 1929, Lupeni, nu represiunea comunisto-securistă din timpul grevelor din Valea Jiului !, 1933, Griviţa, nu Bra­şovul reprimat în 1987 ! Păcatul elec­toral din 1937, cu Garda de fier, nu suita de acte de înaltă trădare naţio­nală a P.C.R., înainte şi după al doi­lea război mondial !) .Victimele regi­mului recent doborît, acuzaţi din nou, de pretinşii democraţi, cu meto­de şi calomnii comunist-staliniste, în loc ca ele să ceară redeschiderea acelor pseudo-procese şi pedepsirea judecătorilor şi torţionarilor! Parti­dele de opoziţie au făcut concesii inacceptabile moral-politic, bucurîndu-se pentru „firimituri" de liber­tăţi lăsîndu-se umilite de o televi­ziune vădit ostilă, îndurînd persecu­ţii şi violenţe intolerabile; dezamăgindu-şi aderenţii tineri (atraşi de noutatea programului, nu de trecutul mai deloc cunoscut al partidelor res­pective); resemnîndu-se demobilizator cu înfrîngerea din alegeri, comportîndu-se la fel de ineficient, în noul Parlament, dar, mai ales, faţă de ultimele ultraje la care au fost su­puse în zilele de 14—15 iunie.

Alte partide mai ferite de atacu­rile calomnioase şi de represiunea expresă, nu par a şti că în lupta politică morală, există obligaţii de la care nu se pot sustrage, fără a-şi di­minua din prestigiu şi credibilitatea bunelor intenţii. Cu titlul de exem­plu, ar fi fost de dorit ca puternica „Mişcare Ecologistă" să fie la fel de explicită şi în privinţa principa­lului „protejat" — OMUL şi dreptu­rile sale — pentru ca, pe pămîntul numit „România", cel mal grav de­lict „ecologic" să fie atentatul Ia libertatea şi demnitatea umană.

 

De ce s-a ratat constituirea atît de necesarului „Forum cetăţenesc"

 

Poate şi în aceste alegeri rezul­tatele calitative ar fi fost altele, şi, in orice caz, 13—15 iunie nu s-ar fi produs, DACA: opoziţia politică şi civilă ar fi fost unită şi coerenta.

Sindicatele şi asociaţiile profe­sionale nu s-ar fi lăsat seduse de un pseudoapolitism prematur, (mai ales cele „independente"), de vreme ce sindicatele „libere" sînt făţiş la re­morca F.S.N.. continuînd, si sub acest aspect, „tradiţia" U.G.S.R.

Tineretul studios (elevii dar mai ales studenţii), cu merite glorioase în decembrie '89, a confundat "poli­tica" cu alterarea ei de către co­munism neînţelegînd, măcar ei, că „depolitizarea" are valenţele el nuanţate. Cu atît mai mult cu cît şi-a dovedit luciditatea, răspunderile cetăţeneşti, potenţialul moral-politic, curajul şi abnegaţia dezinteresată, în ceea ce va intra în istoria noastră sub titlul glorios de MITINGUL MA­RATON AL GOLANILOR.

Deocamdată, lovit năpraznic şi pe nedrept, rezervorul de mîine al in­teligenţei româneşti se află într-un ceas de cumpănă, şi nimănui n-ar trebui să-i fie indiferent acest im­pas. Pentru că nu „GOLANII" trebuie să-şi ceară iertare, ci ei ar trebui să ierte.

Intelectualitatea (mai bine-zis mari segmente ale ei) s-a izolat în cetăţile profesionale, ştiinţifice, artistice.., prea devreme, bucurîndu-se de fructele libertăţii, dar adoptînd o
atitudine „neutră", „neangajantă", „non-vulgară" (? 1). „Boala" este veche, are aceeaşi vîrstă cu dictatura comunistă, are explicaţiile ei îndrep­tăţite, dar prezentul resimte această neangajare ca o laşitate, ca o trăda­re. Cu atît mai mult cu cît o minoritate (numerică) din rindurile ei (di­zidenţii anticeauşişti, personalităţile de prestigiu ale vieţii cultural-ştiinţifice, publiciştii presei independente), este expusă unei campanii concer­tate de teroare morală, teleghidată, jurnalistică, telefonică, epistolară, campanie ce a înarmat cu măciuci, bra­ţul orb al „apărătorilor" Capitalei, care s-a ridicat asupra Poetului, Fi­lozofului, Profesorului, Actorului, Ziaristului, Medicului, Inginerului, Pic­torului, Compozitorului, Matematicia­nului, fără să ştie că cel mai de preţ minereu de pe Planetă este „aurul cenuşiu".

Asociaţiilor cetăţeneşti si ale ti­neretului de pe baricadele revoluţiei — precum „21 decembrie", „16—38 decembrie", „Grupul îndependent pentru Democraţie", „Alianţa Poporului" ş.a., pe lingă nestrămutata lor credinţă în idealurile revolu­ţiei, Ie-a lipsit priceperea organizatorică specifică luptei politice. Natura dezideratelor lor privind păstrarea neştirbită a idealurilor şi măr­turiilor pentru care s-au jertfit mar­tirii din decembrie i-a expus unor oculte denigrări şi provocări diversio­niste, iar forma lor predilectă de luptă — demonstraţia de stradă, binecuvîntată în decembrie! — a deran­jat din ce in ce mai mult noua stăpînire, organele de ordine, televiziu­nea şi „grupurile de cetăţeni indig­naţi". În rîndurile lor, se găsesc par­ticipanţi şi martori la evenimentele cheie din decembrie, unii marginalizaţi ulterior, alţii deveniţi indezira­bili prin trecătoarea „conlucrare" cu lideri înlăturaţi (guvernul „Verdeţ"; momentul „Dăscălescu"; echi­pele legitimate de vicepreşedintele F.S.N. Mazilu; capturatorii de tero­rişti; păzitorii arhivelor şi birourilor părăsite; supraveghetorii ajutoarelor din fondul „Libertatea"; colaboratorii civili ai militarilor, securiştilor, etc.) incit „firele" sînt încurcate, iar ade­vărul pluteşte în ceaţă. Şi totuşi, in­famia etichetării lor cu epitetul „ban­delor de legionari"... întrece măsura bunului simţ, punînd sub semnul în­trebării atitudinea faţă de „barica­dele" revoluţiei, faţa de dorinţa aflării adevărurilor despre ea.

Platforma de la Timişoara nu atît in litera cit in spiritul ei nu a trezit, realmente, toată ţara, nu­cleul de convergenţă spre atît de ne­cesarul „Forum Cetăţenesc" neputîndu-se realiza. Cauzele acestui eşec sînt multiple, avîndu-şi izvoarele în carenţele amintite.

Dar nu a fost să fie aşa.

Epilogul, al cărui martori conster­naţi am fost în zilele de 13—15 iu­nie, refuză să-şi dezvăluie misterele şi logica, readucînd in actualitate toate întrebările legitime, rămase fă­ră răspuns, dia cele şapte luni scurse de Ia evenimentele din decembrie '89. Şi chiar dacă, momentan, glasul opoziţiei şi al contestaţiei civice pare a fi paralizat de loviturile neleale primite, glasul acesta nu mai poate fi amuţit prin metode şi scenarii din arsenalul experimentat de satra­piile comuniste. Dictaturile comuniste şi-au găsit sfîrşitul, în pragul nou­lui mileniu. Procesul este ireversibil. Doar timpul afectat ieşirii din coş­mar poate fi variabil. Şi preţul inetimabil al eliberării. Deocamdată, România a plătit deja prea mult.

 

Livia Dandara

dr. în istorie

Opus, 17-23 august 1990