Partidul Comunist şi România Mare

 

 

Actul Unirii de la Alba Iulia a fost cel mai important act politic din întreaga existenţă a naţiunii române . Timp de douăzeci de ani după aceea, comuniştii au chemat la dezmembrarea României Mari şi la transformarea ţării în republică sovietică.

 

„Constituirea României Mari datorită tratatelor de pace de la Versailles, Trianon şi Neuilly a fost cumpărată cu preţul renunţării din partea clicii stăpînitoare şi la ultimul rest de independenţă a ţării. (...) Date fiind aceste mişcări separatiste ale naţionalităţilor din ţară, Partidul Comunist din România are următoarele sarcini: (...) să lupte cu hotărîre împotriva anexării violente a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei şi Dobrogei şi să sprijine în chip practic lupta pentru eliberarea şi independenţa lor naţională.

(REZOLUŢIA IN PROBLEMA NAŢIONALĂ, adoptată la congresul III. Viena, 1924. Secretar general Elek Kobos)

 

Antanta a creat un jandarm in Balcani şi la Dunăre, ca un avanpost pentru ofensiva împotriva Uniunii Sovietice - România Mare. (REZOLUŢIE ASUPRA SITUAŢIEI, adoptată la Congresul IV, Harcov, 1928. Secretar general. Vitali Holosienko).

 

Lozinca P.C.:"Despărţirea acestor ţinuturi de statul român"

 

Burghezia română duce o politică de deznaţionalizare şi sărăcie a maselor muncitoreşti şi ţărăneşti din Transilvania şi Banat.

(...) Autodeterminarea pînă la despărţirea şi deplina neatîrnare de statul român este lozinca pe care partidul comunist o ridică peste aceste ţinuturi. (...) (REZOLUŢIA IN CHESTIUNEA NAŢIONALĂ, Congresul IV, Harcov, 1928).

 

1. România contemporană nu reprezintă prin sine o unire "a tuturor românilor", ci un stat tipic cu multe naţiuni, creat pe baza sistemului prădalnic de la Versailles, pe baza ocupării unor teritorii străine.

Burghezia şi moşierimea din România, înfăptuind propriile lor planuri imperialiste şi îndeplinind totodată însărcinarea puterilor imperialiste conducătoare din Europa de a crea la Nistru un avanpost împotriva URSS, au cucerit Basarabia, Transilvania, Bucovina, Dobrogea şi Banatul (...). In Basarabia, imperialismul român se sileşte să-şi întărească poziţia sa prin românizarea intensivă a moldovenilor care au fost declaraţi drept "români". (...)

6. Politica naţională a imperialismului român (...) a fost introdusă în mod consecvent şi de guvernul liberal, şi de cel naţional-ţărănesc, precum şi de guvernul Iorga. (...) În politica ei imperialistă, burghezia română se sprijină pe toate partidele burgheze.

În special social-democraţia este un sprijin din cele mai importante al politicii imerialiste a claselor stăpînitoare româneşti. (...) .

Social-democraţii au fost cei dintîi care au votat pentru "unirea" Transilvaniei cu Romania.(...)

9. Astăzi nu exista în România nici un partid al burgheziei popoarelor asuprite care să ceară eliberarea naţională sau care să lupte împotriva ocupaţiei de către imperialismul român. (...)

10. Partidul maghiar din Transilvania (...) nu merge nici măcar cu vorba mai departe de revendicarea autonomiei culturale şi a unei legi pentru minorităţile naţionale. (...) Partidul german-saxon din Transilvania şi Banat (...) se găseşte în fond în uniune complectă (sic!) cu imperialismul românesc. (...)

13. Izvorul principal al slăbiciunii activităţii partidului ( comunist, n.r.) în mişcarea naţional-
revoluţionară trebuie căutat în faptul nelichidării influenţei ideologiei social-democrate şi în faptul
existenţei influenţei burgheza .

Pînă la Congresul al III-lea, PC din România n-a pus lozinca dreptului naţiunilor asuprite la autodeterminare pînă la despărţirea de statul român.

(...) Partidul Comunist din România este unicul partid care luptă pentru adevărata eliberare naţională. Lozinca principală a partidului este lozinca leninistă de luptă pentru dreptul naţiunilor asuprite la autodeterminare pînă la despărţirea de statul român. (CHESTIA NAŢIONALĂ DIN ROMĂNIA ŞI SARCINILE PCR. Hotărtre adoptată la Congresul al V-lea, 1931, lîngă Moscova, secretar general Ştefanski Gorn).

 

 "Masele muncitoare din România (...) n-au pentru ce vărsa lacrimi pe mormtntul lui I.Gh. Duca (...). In politica externă I.Gh. Duca a fost unul din copărtaşii direcţi la alcătuirea tratatului de la Versailles, prin care s-au înrobit burgheziei şi moşierimii române milioane de ţărani şi muncitori neromâni". (COMUNISTA ELENA FILIPOVIci, articol despre asasinarea lui I.Gh. Duca tu 1933. "Lupta de clasă", februarie 1934).

 

"Trăiască România Sovietică!"

 

"Pactele imperialiste slnt alianţe războinice. Alianţa "României" cu Polonia, Mica Antanta, Pactul Balcanic, alianţa cu Franţa sînt alianţe de război antisovietic, în primul rînd (...) Demonstraţi de 1 august hotărîrea voastră de luptă pentru sfărîmarea pregătirilor
de război imperialist, antisovietic (...) .
 Trăiască România Sovietică!" (MANIFESTAI CC AL PCR, lansat la 1 august 1934)

 

"(...) În manifestele noastre, în "Scînteia" am început să întrebuinţăm foarte des expresiuni ca "scumpa noastră ţară", "scumpul nostru popor". Ba în unul din manifeste (adresat către social-democraţi) noi spunem: "Noi comuniştii sîntem gata să apărăm cu arma în mînă independenţa României..." (...) Simultan cu întrebuinţarea acestor termeni, formule ,etc, a început să dispară parola autodeterminării pînă la despărţirea de stat, precum şi punerea chestiunii naţionale, aşa cum noi am pus-o ani de zile după Congresul al V-lea şi care este justă şi astăzi. (...) In ceea ce priveşte popoarele asuprite, noi nu renunţăm nici o iotă de la programul nostru de pînă acum". (INSTRUCŢIUNI DIN PARTEA CC AL PCR, al cărui secretar general devenise, din 1936, Boris Stefanov).

 

"Încheierea pactului de neagresiune sovieto-german e o confirmare în plus a justeţei celor expuse de tov. Stalin şi Manuilski. Pactul de neagresiune Sovieto-German este o consecinţă a politicii hotărîte de pace a Statului Sovietic."
("SClNTEIA", 8 septembrie 1939).

 

 

"România Mare" – o temniţă a popoarelor

 

"România Mare" a devenit o temniţă a popoarelor (...) nu trebuie uitat o singură clipă că mai continuă să domnească sîngeroasa asuprire imperialistă asupra popoarelor Ardealului şi Dobrogei. (...)

Noi, Partidul Comuniştilor vă chemăm la lupta revoluţionară sub drapelul roşu al internaţionalismului proletar - steagul lui Marx - Engels - Lenin - Stalin – sub faldurile căruia 193 de milioane de oameni au cucerit victoria Socialismului în URSS. Sub acest steag au fost
eliberate popoarele Basarabiei, Bucovinei de Nord si popoarele Statelor Baltice. 

"Sub acest steag vom învinge şi noi". (MANIFEST ADRESAT DE CC AL PCR 'TOPOARELOR ASUPRITE". din Ardeal şi Dobrogea, In ajunul Dictatului de la Viena).

 

"Popularizata politică de pace a URSS, contrapusa acţiune eliberatoare a US, celei de robire a statelor imperialiste. Arătat exemplul statelor baltice, a Basarabiei şi Bucovinei de Nord, unde pentru totdeauna, Armata Roşie a desfiinţat exploatarea omului de către om şi asuprirea unui popor de către alt popor". (INSTRUCŢIUNILE CC AL PCR DIN 31 AUGUST 1940 privind sarcinile comuniştilor după Dictatul de la Viena).

 

Livia Dandara

Epoca, 28 noiembrie – 4 decembrie 1990