Teze si antiteze la Bucureşti

 

Deturnarea Miracolului din Decembrie

 

 

OPINIE STRICT PERSONALA

 

Timpul de la revoluţie încoace a fost concentrat pînă la maximum. Cele cinci luni care s-au scurs din decembrie 1989 prin încărcătura de motivaţii la ac­tele revoluţionare cuprind uneori acumulări de se­cole, implicări de-o viaţă... Ar trebui atîtea parante­ze deschise, atîtea digresiuni făcute ca să explici ce se întîmplă azi în România, încît orice prezentare riscă să fie unilaterală şi aproape de neînţeles — e şi normai din moment ce nu ai posibilitatea de a abor­da, în cadrul unul interviu, concomitent toate filoa­nele. Important e că destinul fiecărui om, de la li­der politic la simplu ţăran, este implicat în ceea ce se întîmplă aici din decembrie trecut.

Pentru a realiza ce a avut loc în perioada postre­voluţionară va fi nevoie de zeci şi sute de volume — şi sînt convinsă că acestea vor fi scrise — pentru a putea fi confruntate diferite unghiuri de vedere. Ceea ce voi spune eu, ca istoric, dar şi ca persoană cu propriul meu destin de român, de femeie, de mamă, de om de cultură — totul va purta categoric o pro­fundă pecete subiectivă. Aşadar, părerea mea des­pre revoluţia română nu va fi exprimată în numele unui grup, sau partid, sau eşantion social, cultural. Va fi efectiv părerea mea personală.

 

MIRACOLUL S-A PRODUS DATORITA TINERILOR

 

Nu e nevoie, probabil, să spun că acumulările de nemulţumire, de indignare, de obidă, de nenorocire din ţara noastră îşi au sursa în aproape jumătate de secol de dictatură comunistă. Din punctul acesta de vedere, clanul ceauşescu doar personifica, simboliza dictatura. Picăturile care au umplut paharul urii şi nemulţumiri mocnite, e adevărat, erau de genul: nu mai aveai ce mînca, era frig în casă, oamenii ajun­seseră la disperare în toate domeniile, nu mai puteai suporta TV Română, care emitea doar două ore şi încă aşa ceva de-ţi venea să spargi ecranul, văzînd bătaia de joc la adresa acestui popor; nu mai puteai merge la un teatru; dacă erai student, nu puteai au­dia o lecţie universitară normaiă, dacă erai istoric, nu puteai să scrii adevărul etc, etc. Intre declaraţiile propagandei de partid şi viaţa de lagăr — căci în­treaga Românie se transformase într-un lagăr de ex­terminare fizică, morală, culturală — exista un hău din ce în ce mai mare. Ura atinsese nivelul paroxis­mului.

Insă cu toate acestea, era de neimaginat ca socie­tatea românească vlăguită, nenorocită să aibă putere să răstoarne dictatura, chiar şi cu concursul moral al deschiderii spre democratizare din ţările vecine. Aparatul opresiv din România era extraordinar de bine pus la punct, atingînd aproape perfecţiunea. Ro­mânul era prizonier în propria lui casă, în propriul lui oraş, în propria lui ţară, fiind practic anihilat ca persoană şi ca cetăţean. Nu pot să-mi îngădui să in­tru în amănunte ca să explic miracolul ce s-a produs la momentul cînd a izbucnit revoluţia din decembrie.

Pentru mine este cert un lucru: miracolul s-a produs datorită tinerilor români, care au reuşit, spre deose­bire de oamenii mai în vîrstă — resemnaţi şi înfri­coşaţi pînă în măduva oaselor — să declanşeze această explozie de revoltă populară. Vorbesc de mo­mentul incipient, după care tinerilor li s-au alăturat şi părinţii lor, şi o parte din militari, care şi-au pus armele jos şi n-au mai tras. Chiar şi aparatul repre­siv pe care conta dictatura comunistă — poliţia, tru­pele de interne — au pactizat la un moment dat cu poporul. In definitiv, fiecare a fost marcat de ne­mulţumirea exprimată la rang de simbol în primul «Huooo!» şi în primele fluierături ce s-au auzit la mi tingul înscenat de Ceauşescu pentru a condamna re­beliunea din Timişoara şi pentru a primi «aprobarea unanimă» a represiunii revoluţiei ce începuse in acest oraş din 16 dec.

 

DE CE — TIMIŞOARA?

 

La Timişoara, unde mocneau aceleaşi nemulţumiri grave, nici măcar nu se poate spune că la acel mo­ment era o stare de foamete ca în restul ţării. In vir­tutea structurii sade oarecum cosmopolite şi atenţiei deosebite din partea mediilor de informare occiden­tale, Timişoara beneficia chiar şi de carne, de unt. Deci nu se poate spune că oamenii de aici s-au ridi­cat pentru salam. Totul a pornit de la decizia abu­zivă a autorităţilor de a-l expulza pe pastorul refor­mat de origine maghiară Laszlo Tokes, în apărarea căruia s-au ridicat enoriaşii lui. Românii s-au alătu­rat maghiarilor, momentul de solidaritate dindu-le tuturor puterea morală de a pune degetul pe răul esenţial. Astfel, de la bun început în stradă s-a scan­dat «Jos comunismul! Jos tirania! Jos dictatura!»

Lumea a pornit în marş spre ceea ce simboliza acea dictatură, spre sediul comitetului judeţean de partid. Este adevărat că în această mulţime s-au aflat, ca de obicei în asemenea clipe, şi «corbi», care profitînd de revolta mulţimii, au spart vitrine şi au prădat poate singurul lucru la care mintea lor jinduia — un salam sau nişte băutură pe degeaba. Dar masa de ma­nifestanţi care s-a îndreptat spre sediul-simbol era animată de cu totul alte mobiluri — de esenţă poli­tică.

 

ORAŞELE REVOLUŢIEI

 

La Timişoara şi Bucureşti se mai adaogă Sibiul, unde Nicu Ceauşescu deţinuse fur.cţia de prim-secretar şi unde s-a împuşcat şi s-a murit, plus Braşovul — oraş ce păstra tradiţia mişcării antitotalitare încă din 1977. Deci au fost doar clteva oraşe In care pe lingă pmulţumirea mocnindă exista o conştiinţă şi o solidaritate anticomunistă. Iată de ce la Bucureşti, concomitent cu acel «Huooo!» adresat lui Ceauşescu, care încerca să prezinte revolta de la Timişoara ca o acţiune de huligani şi fascişti, ca o mişcare oarecum iredentistă, mulţimea a scandat şi «Timişoara! Timi­şoara!», cerînd astfel încetarea masacrului din oraşul de pe Bega. «Jos Ceauşescu!» şi «Timişoara!» au fost simbolurile cu care Bucureştiul, apoi Braşovul, Sibiul s-au alăturat revoluţiei declanşate de scînteia de la Timişoara.

Spre deosebire de aceste focare de revoltă cu un potenţial revoluţionar sensibilizat, în celelalte judeţe lucrurile s-au canalizat în principal spre despoţii locali. În multe cazuri nici n-a fost nevoie să fie ata­cate cu forţa sediile partocraţiei — stăpînii acestora au părăsit singuri localurile. Astfel se explică şi fap­tul că Ceauşeştii, încercînd să se refugieze la Tîr-govişte, nu au mai putut găsi adăpost la judeţeană de partid, oploşindu-se ca doi şobolani (părăsiţi la un moment dat de toţi servitorii şi gardienii — e o chestiune simbolică şi astal!— ei, cu toată puterea lor nelimitată de pînă atunci) într-o magazie a unei instituţii de selectare a seminţelor.

E nevoie aşadar de subliniat că revoluţia română a fost făcută cu adevărat de o minoritate conştientă de ce vrea şi de riscul la care se expune. Tocmai această minoritate de oameni neînfricaţi, cu spiritul treaz şi cu demnitatea verticală şi-au adus sacrificiul de slnge pe altarul revoluţiei. Marea majoritate a populaţiei a aflat din auzite şi vizionate despre cioc­nirile slngeroase, despre martirii revoluţiei. Foarte mulţi au privit revoluţia în fotolii, în faţa televi­zoarelor, minunîndu-se: «Vai, ce se întîmplă la Bu­cureşti!»

Apropo de acest fapt, intr-un ziar am găsit o ches­tiune de-a dreptul grotescă. Un ţăran dintr-un sat anume a fost convins că vede un extraordinar film serial, difuzat nonstop. E un fapt cit se poate de elocvent. Omului nici prin cap nu-i trecea că era vorba de o revoluţie filmată în direct. Cazul e aproa­pe anecdotic, dar poate fi ridicat la rang de simbol: majoritatea au văzut revoluţia — nu au făcut-o, nu au trăit-o.

 

CONFISCARE? DELAPIDARE?

 

Ce a urmat se ştie bine — la putere se instaurează Frontul Salvării Naţionale. Admit versiunea că Fron­tul s-a format înainte de decembrie 1989, mai ales că există suficiente probe în acest sens (se «scapă cu vorba» însuşi generalul V. Militaru chiar la pri­ma şedinţă a noii structuri guvernamentale). Admit că a fost un plan special de răsturnare a Iui Ceauşescu. Esenţialul e că acest plan nu a fost aplicat, complotul nu s-a materializat, pentru că le-a luat-o înainte revoluţia tinerilor, care a şi dus la răsturna­rea dictatorului. Virtualii complotişti au venit «cu făraşul» şi au cules roadele acestei revoluţii, arogîndu-şi nişte merite exclusive de combatanţi. Dar se ştie, sînt destule dovezi că frontiştii nu au făcut par­te nici din şuvoiul declanşator de revoluţie de la Ti­mişoara, nici din şuvoiul revoluţionar care a pornit manifestaţiile de stradă de la Bucureşti. Noua putere apare în scenă abia pe 22 dec, seara, adică la mo­mentul în care dictatura fusese deja înlăturată. Pe­rechea dictatorială fugise cu elicopterul, cel ce au vrut să-i părăsească pe Ceauşescu s-au oploşit pe la diferite etaje, alţii imediat s-au reconvertit şi l-au primit pe dl Iliescu, oferindu-i un birou (în unul din filme se vede clar cum doi din sfetnicii apropiaţi al Iui Ceauşescu îl servesc pe noul stăpîn cu telefoane şi adrese). Aşadar, concomitent cu extraordinara re­voluţie a tinerilor se produce o contralovitură şi o confiscare a revoluţiei.

 

(RE)VIN IN FORŢA NOII STAPINI

 

Spre uluirea oamenilor mai în vîrstă — tineretul nu prea avea de unde să ştie, deoarece persoanele în cauză erau deja pensionate, trecute pe linie moartă — în locul clicii dictatoriale au fost aduşi nişte oameni la fel de odioşi, garnitura din perioada stalinistă-cominternistă. Cei ce au făcut revoluţia n-au intuit de la bun început ce se pregăteşte. Bucuria români­lor de a-l fi răsturnat pe Ceauşescu era atît de mare, încît a anihilat orice sete de vendetă şi orice suspi­ciuni faţă de vechile garnituri comuniste. Chestiunea trebuie înţeleasă exact. Aici nu e vorba nici măcar de naivitate, ci de sufletele pure ale acestor tineri, care erau bucuroşi de orice mînă întinsă. Tocmai în această zăpăceală inimaginabilă în care se crease, e adevărat, un vacuum de putere, apar în scenă Iliescu, Roman şi o seamă de foşti nomenklaturişti, care se închid într-un birou şi pun la cale formarea noului guvern. Pe o peliculă video se vede clar că revoluţia e încă în mers în Bucureşti, încă se trage şi se moare, Iar dumnealor adună un guvern în care nu e cooptat nici un revoluţionari

Există banda sonoră a acelei prime întruniri care conţine cîteva texte de o semnificaţie deosebită. De exemplu, la un moment dat, cînd cineva (se pare că e vocea Iul A. Bîrlădeanu) zice: «Ar trebui neapă­rat să comunicăm străinătăţii despre răsturnarea aceasta...», Iliescu răspunde textual: «înainte de a veni aici în sediu am comunicat la ambasada sovie­tică cine sîntem şi ce vrem». Deci grija lui nr. 1 a fost asta. Altceva: în timpul discutării virtualului program al acestui guvern provizoriu, in vederea unei declaraţii către ţară, cineva lansînd propune­rea — «Să vină Mazilu, că are şi el o declaraţie», se aude clar vocea Iul S. Brucan, care zice: «Nu, dom'le, să nu vină, că ăsta vrea mai multe partide politice!»

 

DECLARAŢII ŞI PROMISIUNI

 

E adevărat, prima declaraţie a F.S.N. rostită de Iliescu la TVR în noaptea de 22 decembrie este un document extraordinar de frumos. S-a spus că în Ro­mânia comunismul, care n-a fost dorit niciodată de popor, şi-a semnat sfîrşitul, că în ţară se va instaura un regim parlamentar, constituţional, pluripartidist, cu separarea puterilor în stat. Declaraţia satisfăcea doleanţele cele mai înalte ale acestui popor îngenun­cheat şi umilit atîta vreme de regimul comunist. Drept pentru care noii conducători au fost priviţi cu simpatie. Se ştia că sînt nomenklaturlştll de ieri, dar s-a convenit — odată ce azi vor nişte lucruri atît de bune, să lăsăm controlul la dosar — faimosul procedeu de tristă amintire — şi să le permitem să-şi îndeplinească promisiunile. In plus, conducerea a anunţat ţara că lista guvernului provizoriu rămîne deschisă, ba chiar au şi fost incluşi în ea nişte disidenţi oameni de atitudine anticeauşistă ca Doina Comei Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Radu Filipescu, Gabriel Andreescu. A fost efectiv un moment de consens general.

Or, după 25 decembrie lucrurile nu au mers spre promisiunile declarate, căpătind treptat o turnură din ce în ce mai confuză. Noua conducere care promisese că F.S.N. nu va fi niciodată partid, constituind o pu­tere provizorie menită de a ajuta să se organizeze viaţa pluripartidistă şi să se pună bazele unei socie­tăţi democratice constituţionale în România, in curînd, spre stupoarea tuturor, declară Frontul partid şi începe să se înţepenească pe putere. Este faza în care acele personalităţi real democratice de care am pomenit încep să se retragă din componenţa F.S.N. Rămîn în esenţă nomenklaturiştii plus cîţiva, care şi-au legat evoluţiile politice de aceştia. Apoi lucrurile se încurcă şi mai mult într-o plasă încîlcită din care noi nu mai ieşim de cinci luni.

 

SEMNE DE???

 

Pe zi ce trece românii cu spiritul critic neadormit, măcinaţi de îndoieli şi incertitudini, îşi pun noi şi noi întrebări:

 

VIZÎND ZILELE REVOLUŢIEI...

 

Care e cifra cel puţin aproximativă a victimelor în urma reprimărilor singeroase? Se ştiu doar cîteva fapte dispersate — că la Timişoara au fost descope­rite cadavre ale revoluţionarilor îngropate sub alte morminte mai vechi, că la crematoriul din Bucureşti au fost incinerate pe ascuns 40 de cadavre aduse din morga de la Timişoara...

Pînă în prezent nu se ştie cu exactitate cine şi din ordinul cui a tras în populaţie? Mereu se dă vina pe Nicolae şi Elena Ceauşescu. Or nu ei au pus mîna pe arme, există o întreagă ierarhie de ordine.

Cine sînt aşa-numiţii terorişti şi unde se află? Cert e că mulţi din ei au fost capturaţi de revoluţio­nari, predaţi autorităţilor militare, iar apoi... dispă­ruţi! Nu mai sînt! In clădirea TVR teroriştii captu­raţi erau aduşi în studioul nr. 4, i-am văzut cu toţii pe micile ecrane, i-a văzut o Europă întreagă. La vreo două luni de la revoluţie, cînd apărătorii tele­viziunii s-au întîlnit pentru un fel de comemorare, au povestit printre altele că au predat o mulţime de terorişti prinşi unui oarecare colonel Tudor. Ce a fă­cut dumnealui cu aceşti terorişti? — se întrebau ti­nerii revoluţionari. Intre timp s-a aflat că teroriştii au scăpat, iar colonelul Tudor a fost avansat la gradul de general!

În toiul luptelor a fost adus la TVR şi Nicu Ceau­şescu. Arăta deplorabil, tremura înspăimîntat, cu ochii ieşiţi din orbite. L-au prins doi tineri şi l-au predat patrulei militare. După cîteva ore se află că...a dispărut. Apoi e prins a doua oară de aceiaşi revoluţionari — scăpat liber, se rătăcise pe culoa­rele TVR! Cine l-a eliberat? Un oarecare Rădulescu, căruia Nicu Ceauşescu i-a fost dat in pază — a văzut-o o lume întreagă —, dumnealui este actualmen­te deputat în CPUN (Parlamentul provizoriu)! Nici nu a fost pus în situaţie să explice cazul.

In zilele revoluţiei frontiştii declaraseră la TVR că printre teroriştii ceauşişti erau şi mulţi străini — arabi, sirieni, libieni etc. Cînd a încetat în sfîrşit fo­cul, lumea s-a întrebat — cine sînt aceşti terorişti străini? Ei bine, nu s-a mai găsit urmă de vreunul, mort sau viu. Au dispărut!

In această ordine de idei lumea se întreabă: cine au fost teroriştii care au tras în piaţa Palatului? Toate clădirile ce formează perimetrul acestei pieţe sînt distruse, ciuruite, arse — Muzeul de arte. Bib­lioteca centrală universitară ş. a. Doar balconul clă­dirii CC. P.C.R., pe care ieşeau liderii proaspăt în­scăunatului F.S.N. nu are nici urmă de glonţ! Cum de au ţintit teroriştii ăia în populaţie — sînt atîţia morţi şi răniţi — şi nu i-au atins pe cei de preluaseră puterea, care ieşeau la balcon şi făceau anunţuri, apeluri etc?

La multe întrebări ar putea da răspuns materialul documentar. Există o serie întreagă de casete video filmate în viitoarea evenimentelor chiar de revolu­ţionari, de băieţl-cineaşti sau de lucrători de la TVR care veniseră să filmeze mitingul organizat de Ceau­şescu. Unele din aceste pelicule au dispărut, altele s-au păstrat şi circulă în mod clandestin. Adevărul ar putea fi reconstituit din fragmente (cineva a fil­mat în nişte birouri, cineva a filmat strada, cineva — la o oră, cineva — la alta), filmele astea puse cap la cap ar putea la un moment dat să dea ideea de an­samblu. Eu însămi, văzînd fie şi o parte din aceste pelicule derulate de studenţii din Piaţa Universităţii, mi-am clarificat foarte multe lucruri care s-au întîmplat în decembrie '89. Însă TVR, care a rămas în continuare apendicele puterii, la indicaţiile celor in­teresaţi ca adevărul să nu se ştie, se sustrage şi re­fuză să dea pe post aceste filme în care au fost fixa­te secvenţe ale revoluţiei române. Nu se face excep­ţie nici chiar pentru ceea ce s-a difuzat atunci în di­rect, care dacă eventual ar fi reluat, ar ului lumea prin nişte amănunte ciudate.

 

...ŞI PERIOADA DE DUPĂ REVOLUŢIE

 

Ce e cu procesele celor care au operat masacrul de la Timişoara şi Bucureşti? Se tergiversează deja de cinci luni de zile, dar pînă azi adevărul nu e scos la lumină — adevărul ce ar dezvălui mecanismul rep­resiv care a funcţionat atît de perfect, încît a fost posibil coşmarul din decembrie.

Poporul român a sperat că aceste procese politice vor viza întregul sistem comunist, care, de cînd s-a instaurat în România, a fost întovărăşit de crime, de genocid — nu doar fizic, uman, ci şi cultural, de invăţămint ş. a. m. d. Deocamdată procesele respec­tive se cantonează numai la 16-22 dec. în Timişoa­ra şi 21—25 dec. în Bucureşti. Se discută aşa de parcă ar fi vorba de o crimă de drept comun, fiecare din puţinii acuzaţi ascunzindu-se după deget, chipu­rile, a primit ordin, dar na executat...

Apropo, procesul celor patru «gorile» securiste care l-au însoţit pe Ceauşescu în fuga lui cu elicop­terul, apoi cu maşina, a avut loc deja, lăsîndu-ne în­mărmuriţi prin turnura pe care a luat-o: s-a făcut o asemenea înscenare, încît îţi venea să fii înduioşat — vai, sărmanii ofiţeri de securitate, uite ce neşansă pe capul lor! Faptul că i-au părăsit din laşitate pe Ceauşeşti aproape că-i scutea de nişte răspunderi grave în faţa poporului!

După procesul superficial şi sumar al Ceauşeştllor, care, incontestabil, au dus cu ei în mormînt multe fapte importante, încep a se întîmpla lucruri ciudate. Acel proces a fost condus de un judecător al tribuna­lului militar din capitală, anume Gică Popescu. Ei, cum de se face aşa încît Gică Popescu, ca prin mi­nune, se sinucide după o lună, astfel dispărînd un martor extrem de important la procesul perechii dic­tatoriale?! (Căci ce am văzut la TVR se dovedeşte a fi fost trunchiat.) Dacă nu a fost nimic de ascuns, cum de a dispărut tocmai figura aceasta? S-a sinucis! în sediul Ministerului de Justiţie lăsînd o scrisoare foarte echivocă şi alambicată! Ministerul Justiţiei a dat o declaraţie cum că Popescu s-a sinucis pentru că nervii lui au fost la pămînt şi a făcut o stare depre­sivă etc, fapt la care soţia şi fiica defunctului au protestat vehement în ziare, spunînd că nu îngăduie să-i fie profanată în felul acesta memoria — el nu a avut o asemenea depresiune. S-a făcut vîlvă prin pre­să, s-a spus că se cercetează acest caz, cert e că noi nu ştim şi, probabil, nu vom şti de ce s-a sinucis şe­ful completului de judecată care i-a judecat pe Nicolae şi Elena Ceauşescu.

După cum nu ştim de ce s-au sinucis principalii executanţi ai genocidului de la Timişoara — şefi ai securităţii locale. Unul a fost arestat şi s-a sinucis în celulă — s-a strangulat cu o curea care — iarăşi ca prin minune! — nu-i este luată, astfel încălcîndu-se grosolan o condiţie absolut elementară în ase­menea circumstanţe. Altul, generalul Nuţă de la In­terne, cu încă doi adjuncţi de-al lui, în nişte împre­jurări ciudate, sînt urcaţi într-un elicopter care — din nou minune! — în momentul decolării, explodea­ză. Iarăşi «întîmplător», desigur. Toţi aceşti martori au dus cu sine adevăruri arhiimportante.

Pe cine l-au incomodat aceste adevăruri?

Ce e cu aşa-numitul fond «Libertatea»? Răniţii, schilozii revoluţiei au ajuns să cerşească pe la uşile CPUN-urilor locale mijloace pentru tratament — nu li s-a dat nimic din fondul respectiv în care au curs mii şi mii de tone de alimente. Autorităţile au fost interpelate de nenumărate ori să răspundă — unde s-au dus toate astea? Răspunsul e tăcerea. In schimb, există destule mărturii că o parte din fonduri au fost distribuite prin fabrici la fesenişti, altele au revenit contramanifestanţilor angajaţi să-i ciomăgeascâ pe revoluţionarii indignaţi ieşiţi din nou în stradă,

S-a cerut în CPUN, se cere în presa partidelor de opoziţie să se dea socoteală:

Cîtă valută a venit din străinătate în fondul «Li­bertatea»? Citi bani s-au adunat de la poporul român în acest fond? Pentru că foarte mulţi bani au dat şi românii. Din ăia din ultimul sat, înduioşaţi de ce se întîmpla în centru, s-au dus la C.E.C.-ul local şi au dat care şi cît au putut. Încît există în fondul «Li­bertatea» şi marea contribuţie benevolă, chiar entu­ziastă, a ultimului moşneag care-şi aducea pensia zicînd: «Nu am participat la revoluţie, mă rog, dau şi eu cît pot pentru copiii ăia care au făcut revolu­ţia»,

Nici pînă în ziua de azi n-a fost dat un răspuns explicit — cum au fost gestionate mijloacele din fon­dul «Libertatea»? Ce s-a făcut cu vagoanele de aju­toare în alimente, în sucuri, în îmbrăcăminte?

În materie de gestiune, nu se ştie pînă acum:

Ce s-a făcut cu întreaga avere a P.C.R.-ulul? De cinci luni se cere la disperare să se dea inventarul averii P.C.R. (bani, fabrici, localuri ş. a.), care era cea mai bogată instituţie din ţara asta.

Unde sînt banii CC. P.C.R. care provin din co­tizaţii, din presa, din toate instituţiile P.C.R.? Nu se ştie.

Ce s-a întlmplat cu casele nomenklaturiştilor mari? Asta se ştie: două au fost făcute muzee, în restul... s-au mutat alţi noi nomenklaturişti!

Ce este cu fosta securitate? Intîi au spus că nu mai este, iar apoi au zis că totuşi o parte valoroasă dintre membrii ei au fost trecuţi la armată — nu ştim, nici cine, nici cum? Vreau să spun cu toată certitudinea: simţim securitatea în toate. S-a spus că s-a desfiinţat controlul telefonic şi al corespondenţei. Nu-i adevărat. Bine, după ce lumea a ieşit în stradă şi a cerut «Jos cenzura! Jos securitatea!», au fost arătate la TVR nişte aparate deconectate — ca dova­dă că în România nu se mai interceptează convorbi­rile telefonice. Să se creadă chiar că poporul ăsta e atît de tîmpit? De parcă nu se ştie că oamenii politici activi sînt ameninţaţi şi urmăriţi. De parcă băieţii care au luptat la baricadă nu au văzut de atîtea ori în rîndurlle contramanifestanţilor deghizaţi în mun­citori şi dotaţi cu reteveie şi cu radioemiţătoare, per­soane care i-au arestat atunci, în primele zile ale re­voluţiei, şi i-au schingiuit în subsolurile securităţii?!

Iată de unde vine neliniştea şi revolta noastră la ora actuală: e posibil oare ca cea mai radicală şi mai frumoasă revoluţie anticomunistă, victorioasă şi splendidă, care a atras admiraţia întregii lumi, trep­tat să se transforme în ceva ce aduce a operetă, în care se zice că s-a murit, dar n-au murit, au fost terorişti, dar nu sînt, au fost vinovaţi, dar au dispărut, s-a tras şi s-a murit, dar nimeni nu poate spune cine şi cum a făcut-o!

 

F.S.N.-P.C.R?

 

Revoluţia română nu a fost o simplă revoltă de schimbare a unor tirani. Asta putea s-o rezolve şi simpla lor dispariţie biologică — veneau alţi doi tovi cîndva şi nu trebuia să se scurgă aUta sînge. Esenţa revoluţiei române e categorica respingere a regimului comunist. Acest lucru e atît de evident, încît nici chiar actuala conducere nu are curajul s-o nege — declară că in România nu mai există comu­nism. Dar aşa se face că platformele lor, prin tot ce cuprind, duc la conservarea acestui comunism, iar oamenii cu care vor să-l conserve sînt tot «ăia». Aici e marea ipocrizie. Era mai bine şi mai onest să se re­constituie într-un partid comunist, format din comu­niştii convinşi, să participe la o luptă politică pe pi­cior de egalitate cu alte partide — pluralismul poli­tic ar fi fost respectat. Singura condiţie ce se impu­nea era să se facă totul pe faţă, adică la scenă poli­tică deschisă! Personal n-am fost pentru ilegalizarea P.C.R. — eram doar de părere că nomenklaturlştii vinovaţi de genocid trebuie traşi la răspundere, iar vechiul aparat — lipsit de privilegii şi de puterea conducătoare. Apele tulburi s-ar fi limpezit, în P.C.R. ar fi rămas doar aderenţii conştienţi. Dar anume s-a lăsat situaţia cît mai confuză ca să se poată manipula opinia publică. Vezi bine că mulţi oameni simpli şi naivi îi întrebau pe manifestanţii paşnici din Piaţa Universităţii: «Dar de ce strigaţi jos comunismul, că doar şi F.S.N.-ul strigă la fel?» Fapt ce scoate în vileag miopia şi eroarea în care se afla aceşti simpa­tizanţi ai F.S.N.

Pentru că, spre deosebire de alte ţări est-europene, în care partidul comunist, încolţit la scenă deschisă, a fost silit să se scindeze, să se reboteze, să se refor­meze, în România s-a procedat ingenios şi diabolic: în urma unei mari mişcări pe stradă în care s-a ce­rut «Jos P.C.R.!», aşa pur şi simplu, printr-un fel de vorbă, s-a spus că P.C.R. nu mai există! Nu s-a făcut nici un fel de act de autodizolvare, nici de transfor­mare, nici de sciziune. Nici o hotărîre a comunişti­lor în acest sens. Totul a rămas în suspensie... E ade­vărat că foarte mulţi din membrii acestui partid s-au dezis de ideologia comunistă în conştiinţă şi chiar fizic — în Bucureşti au ars ruguri de carnete de partid în faţa crucilor şi troiţelor ridicate în locurile sfinţite de sîngele revoluţionarilor. Cu toate acestea, nu se poate vorbi în numele a 3,5 milioane de comunişti români, precum a făcut-o dl Iliescu.

Deci a rămas să plutească acest echivoc: se spune că nu mai există P.C.R., dar noi vedem că de cînd s-a declarat ca partid F.S.N. a evoluat din Frontul Salvării Naţionale în Frontul Salvării... Nomenkla-turii. Nu e un joc de cuvinte, corespunde unei realităţi. La început, prin citeva ministere şi instituţii, în care s-au găsit şi o mînă de oameni oneşti, s-a produs o parţială înlăturare a vechilor nomenklaturişti. Atît. Căci pe 5 februarie apare un decret ce interzice de a schimba vreo structură existentă de stat, urmînd, chipurile, ca legile viitorului parlament să stabilească... etc. Astfel a fost îngheţată însăşi posibilitatea ca oamenii să-şi înlăture nomenklaturiştii de prin instituţii şi întreprinderi. Acum se con­stată cu stupefacţie că foştii secretari de partid au devenit preşedinţi al F.S.N., foştii preşedinţi de sin­dicat, care au făcut jocul întregii nomenklaturi, sînt preşedinţi ai sindicatului liber, dl director general poate e ministru, sau adjunctul acestuia.

Cu alte cuvinte, s-a operat o rotaţie a vechii no­menklaturi. Din judeţul în care s-a compromis nomenklaturistul a fost mutat în altă parte, unde lumea nu-l cunoaşte. Avem motive să credem că la fel s-a procedat şi cu cadrele securităţii.

 

NOII STAPINI — CINE SINT El?

 

lată doar cîteva amănunte selective.

S. BRUCAN, persoană cu rol mare în perioada Iul Gheorghiu-Dej: redactor-şef la «Scînteia», ideo­log de frunte (alături de sinistra Ana Pauker) la în­ceputurile instaurării regimului comunist în Româ­nia, cominternist cu o complicitate morală foarte gra­vă în perioada în care s-a operat decimarea acestui popor din punct de vedere fizic, intelectual. As­tăzi — ideologul şef al F.S.N.

V. MILITARU: fost ministru al armatei; a făcut studii la Moscova, ceea ce i-a determinat esenţa pro-stalinistă, antinaţională; există dovezi că ar fi execu­tat misiuni în favoarea serviciilor de securitate sovie­tice. La presiunea obştimii şi armatei e înlocuit cu

V. STANCULESCU: A făcut parte din grupul celor cinci generali trimişi pe 16 dec. pentru a îneca în sînge rebeliunea de la Timişoara. Pe 21 revine la Bucureşti, stă lingă Ceauşeşti pînă în ultimele clipe, îi urcă în elicopterul cu care aceştia se refugiază (astăzi domnia sa afirmă că ar fi făcut-o pentru a evita măcelul: e un argument cusut cu aţă albă, pen­tru că fuga atît de bine organizată oferea perechii dictatoriale o şansă în plus de a scăpa de justiţie; mă întreb, ce ar fi spus domnul Stănculescu în caz că evacuarea reuşea?). In seara aceleiaşi zile e făcut de către Iliescu ministru al economiei naţionale; ca mai apoi să-l înlocuiască pe cominternistul Militaru în funcţia de ministru al armatei. Depistăm o lipsă de logică elementară: generalii care l-au întovărăşit la efectuarea represiunii din Timişoara sînt închişi şi judecaţi. Vor fi oare şi ei puşi in libertate şi inves­tiţi cu funcţii în structura F.S.N.?

M. CHIŢAC: In momentul revoluţiei — şeful comenduiril bucureştene. A fost trimis împreună cu alţi generali să suprime rebeliunea de la Timişoara; a participat activ la operaţiunile de reprimare sîngeroasă. Acest M. Chiţac o face azi pe rezistentul, zicînd că datorită lui măcelul a fost mai mic decit putea fi. Culmea sfidării! — acest M. Chiţac e pro­movat in postul de ministru de interne! Şi asta in ciuda zecilor de mii de manifestanţi care cer de mai bine de patru luni demiterea lui Chiţac. Nici măcar nu i se cere capul. Să aibă bunul simţ pur şi simplu să plece, chit că mai e şi la etatea de pensionare.

O chestiune gravă prin lipsa de scrupul s-a produs şi în sfera cultelor. Printre ferventele telegrame de adeziune şi de aprobare a genocidului de la Timişoa­ra, telegramă adresată «iubitului conducător», a fost şi cea a patriarhului TEOCTIST, care binecuvlnta în numele clerului ortodox din România reprimarea (ha­lal creştinism!) elementelor «huliganice» şi «subver­sive». Peste o zi, deja după declanşarea revoltei la Bucureşti, patriarhul Teoctist apărea la TVR, scuipînd pe cine sărutase cu o zi înainte şi binecuvîntînd revoluţia anticomunistă! Această neobrăzată schimba­re la faţă a indignat zeci de mii de oameni — eno­riaşi şi preoţi au făcut manifestaţii la Mitropolie, cerînd lui Teoctist să aibă decenţa de a se retrage din înalta-i funcţie, căci în afară de pomenita telegramă, el mai avea pe suflet păcatul greu de a fi susţinut demolarea atîtor lăcaşe sfinte din România! In fine, pretextînd că e bolnav, Teoctist îşi dă demisia, se crează un sinod provizoriu — enoriaşii se liniştesc. Insă după două săptămîni — stupoare! — este adus înapoi de guvern, de dl Iliescu şi înscăunat din nou ca patriarh al ţării.

Este menţinut în post ministrul de finanţe, dl PAŢAN, care face parte din cohorta de bază a lui Ceauşescu. In CPUN dl Roman a fost interpelat: Cum e posibil să fie menţinut fostul ministru de finanţe, cînd se ştie că finanţele României au ajuns la fali­ment total? La care dl Roman răspunde zîmbind se­nin că-l consideră pe Păţan o mare capacitate finan­ciară! Păi dacă a fost o asemenea capacitate, ce s-a întîmplat cu finanţele ţării?!

Ministrul sporturilor e numit un oarecare ANGELESCU. Pe lîngă faptul că nu-i sportiv (a fost politrucul-securist care întovărăşea în turnee echipele noastre de fotbal), e un prieten din cercul intim al lui Nicu Ceauşescu, participant fidel la nenumărate orgii organizate de acesta. Deci un tip compromis şt moral, şi politic, e făcut ministrul sporturilor. Indig­naţi de această neruşinare, sportivii au început a ma­nifesta şi a face greve. Reacţia? In urma presiunilor Angelescu îşi dă demisia, iar după două zile., e nu­mit din nou în acelaşi post!

 

ION ILIESCU — OMUL DE CUVÎNT... GRATUIT?

 

a)   In cadrul unei conferinţe de presă imediat după revoluţie, somat să răspundă ce atitudine are vis-à-vis de comunism, Iliescu evocă faptul că a crescut într-o familie comunistă cu tradiţii şi că acel comunism in­staurat de Ceauşescu în România compromite ideea însăşi de comunism, idee ce nu trebuie terfelită, etc. Pe urmă, împrejurările îl schimbă brusc la faţă, ast­fel încît în toiul campaniei preelectorale el declară deschis — comunismul în România nu mai poate fi! — dezicîndu-se astfel de propria opinie. Asta în vorbe, nu şi în fapte.

b)   Fiind interpelat în CPUN apropo de privatizare, zice că e pentru, că nici n-o să se poată fără privatizare. Apoi, în cadrul mitingurilor organizate de F.S.N prin ţară «demască» vehement partidele politice că vor să facă privatizare, ceea ce înseamnă, zice
el, «la un pol sărăcie şi la altul bogăţie».

c)   întrebat prin ianuarie dacă F.S.N. intenţionează să fie partid, răspunde clar şi răspicat — Nu, de­oarece «F.S.N. este emanaţia revoluţiei» etc. Peste puţin timp îşi încalcă cuvîntul — F.S.N. se declară totuşi partid. In cadrul ritualului de depunere a ce­
rerii respective la Tribunal toată ţara îl vede la TVR pe Iliescu zîmbind în fruntea delegaţiei F.S.N.; în­ trebat dacă face parte din F.S.N., spune — nu! Am venit pur şi simplu să-i întovărăşesc pe cei cu care am lucrat împreună! Intenţionaţi să fiţi preşedintele F.S.N.? — Nu! — Să candidaţi din partea F.S.N.? — Nu!

Trece o săptămînă — două şi aflăm noutatea: Iliescu e candidat din partea F.S.N.! A fost interca­lat în CPUN: totuşi aţi declarat altceva dle Iliescu! Răspunde textual: Nu-i adevărat!

d)   Dl Iliescu e singurul lider de partid care şi-a permis să încalce Legea electorală (promulgată de CPUN, adică practic de acelaşi F.S.N. şi de Iliescu); a făcut mitinguri în marile fabrici şi uzine din Ro­mânia. «Vizite de lucru», ca pe vremea lui Ceauşescu. Degeaba au protestat partidele politice. S-a argu­mentat că «el e preşedintele provizoriu»...

 

(CONTRA) MANIFESTAŢII F.S.N.: EXISTA UN STIL ŞI O REGIE'UŞOR RECOGNOSCIBILE

 

Manifestaţiile şi contramanifestaţiile organizate de F.S.N. pot fi uşor deosebite de altele: muncitorii sînt mobilizaţi în curţile fabricilor şi uzinelor, de unde pleacă încolonaţi, în timpul producţiei, cu placarde şi alte accesorii foarte bine dichisite, vin docili, ali­niaţi — se vede de la o poştă că e organizare stil Ceauşeseu. S-a intrat de mai multe ori în vorbă cu aceşti manifestanţi şi s-a descoperit un lucru destul de ciudat: lozincile nu se fac la întreprinderea res­pectivă şi nici cei care le poartă nu sînt din colec­tivul cu pricina — nu-i cunoaşte nimeni.

Cine sînt aceşti necunoscuţi? O ştim de pe vremea lui Ceauşescu. La toate mitingurile acestuia, pentru a fi evitata orice surpriză, primele rînduri ale coloa­nei erau completate cu strigători de lozinci şi cu purtători de placarde care trebuiau să dea tonul şi care nu erau altcineva decît securlşti deghizaţi în muncitori. Chestia asta se ştie de 25 de ani în Ro­mânia. Iată că se continuă şi azi cu această practică. Există un stil şi o regie foarte bine puse la punct în ce priveşte manifestaţiile şi mai ales contramanifestaţiile menite să reprime un miting popular de­mocratic.

 

ACTUL I

 

Prima manifestaţie şi, respectiv, contramanifestaţie au avut loc deja pe 12 ianuarie... Tot ce s-a întîmplat atunci a fost atît de confuz, încît am pus-o pe seama nelămuririi oamenilor. Unii strigau «Jos Iliescu!», alţii strigau «Jos, Mazilu!», ceilalţi — «Jos comunismul!», erau acolo o busculadă şi o învăl­măşeală incredibile. N-am putut crede că e o chestie regizată. Mi-am zis că o fi ceva normai ca populaţia aceasta oprimată de 45 de ani să-şi exprime astfel opiniile. Mai tîrziu însă...

 

ACTUL II

 

Pe 28 ianuarie în Piaţa Palatului a avut loc o demonstraţie paşnică anticomunistă, A doua zi, la apelurile TVR, care ţipa disperată — «Revoluţia e în pericol! Vor să ne răstoarne!» — «detaşamente proletare» de ciomăgari au atacat şi devastat sediile PNŢ (venind şi cu un sicriu special pentru Coposu1), au spart sediul societăţii «Pro Basarabia şi Bucovina», au dat buzna în Teatrul Naţional şi în Institutul de Arhitectură, ştiind că vor găsi acolo de­monstranţi din ajun. In toiul furiei şi dezmăţului ag­resiv îndreptate asupra oricui părea «suspect», apare dl Roman într-o tanchetă, urcă la balconul sediului PNŢ, vorbind mulţimii exaltate: «Oameni buni, aţi văzut că au vrut să ne răstoarne de la putere, dar s-au demascat! Vă mulţumim că aţi venit în ajutor!» După aia l-a scos dintr-o fereastră pe bătrînul Coposu cocîrjat de spaimă, urmat de cîţiva membri al PNŢ. Ciomăgarii urlau turbaţi: «La moarte cu el! Pleacă afară din ţară!» Erau bine organizaţi, înar­maţi cu bîte şi lanţuri la fel, conduşi de tipi infor­maţi perfect în privinţa adreselor şi persoanelor ce-i «interesau».

 

(ANTRACT DIALOGOFOB)

 

În februarie au avut loc mai multe demonstraţii şi greve ale artiştilor care cereau autonomia pentru in­stituţiile de teatru şi cinematografie. Dl Iliescu a re­fuzat orice dialog. La 14 februarie s-a desfăşurat marea manifestaţie a ofiţerilor români care a stat neclintită trei zile şi trei nopţi în Piaţa Victoriei — o manifestaţie exemplară prin ţinută, prin memoriul lansat din 13 puncte vizînd democratizarea armatei. Dl Iliescu nu a binevoit să coboare ca să întrebe — Ce vreţi, floarea armatei române?

Mai tîrziu de acelaşi tratament dlalogofob se vor bucura şi «golanii» din Piaţa Universităţii.

 

ACTUL III

 

Pe 18 februarie în Piaţa Victoriei s-au desfăşurat mai multe demonstraţii autorizate care purtau un ca­racter civilizat, paşnic. Dl Iliescu le ignora în conti­nuare. Le ignora totalmente şi TVR. La un moment dat însă micile ecrane, ca la comandă, s-au conectat la Piaţa Victoriei. Au început să se perinde nişte sec­venţe de-a dreptul absurdiste: cete de inşi desfigu­raţi de furie, cu feţe hidoase de bolnavi mental, înar­maţi cu nişte răngi şi baroase, spărgînd geamurile sediului F.S.N. dînd buzna în interior. Era ceva ha­lucinant! S-a văzut cum demonstranţii paşnici se ret­rag, iar haitele demente asaltează clădirea. După vreo cîteva ore TVR revine cu un reportaj în care deja nu se mai vedeau feţe de nebuni: în sediul guvernului intraseră tot solul de gură-cască, plimbîndu-se nonşa­lant pe culoare ca în ţara nimănui. Scenariul era clar — se mizase pe curiozitatea oamenilor naivi, doritori să afle ce e acolo, în clădirea devastată. Ur­mează comentariul TVR: demonstranţii din Piaţa Victoriei au atacat sediul Guvernului şi l-au ocupat!

Apoi au arătat cîţiva din acei nebuni atacanţi, prinşi deja, care legînd cu greu cuvintele, au «mărturisit» că au fost... plătiţi de partidele politice pen­tru a da o lovitură de stat!

Apropo, nu se ştie pina in prezent ce e cu acei agresori demenţi, care, chipurile au fost arestaţi. Unde au fost duşi şi cine i-a adus în Piaţă? Cine în afară de poliţie şi securitate mai dispunea de aseme­nea elemente declasate?)

Or, nimeni din comentatorii mass media oficiale nu s-a sinchisit de lipsa de logică elementară: dacă partidele politice intr-adevăr au organizat o răstur­nare de guvern, unde au dispărut, de ce nu s-au in­staurat la putere? Doar sediul guvernului a fost vraiş­te la un moment dat! Adevărul e că în acea zi în Piaţa Victoriei n-a fost barem o cît de mică mani­festaţie din partea partidelor politice!

Cererile insistente ale grupărilor democratice adre­sate TVR — să dezmintă calomniile la adresa mani­festaţiilor paşnice şi civilizate — au fost ignorate. Reacţia la această provocare abominabilă n-a întîrziat — scenariul era de rutină. Căci ceea ce a urmat a doua zi, pe 19 feb., amintea perfect contramanifestaţia din 29 Ianuarie, clarificîndu-se astfel un lucru: la o simplă apăsare de buton se declanşează un dis­pozitiv de reprimare a mişcării democratice.

Dis-de-dimineaţă (guvernul era în şedinţă şi discu­ta semnificaţiile evenimentelor din ajun, partidele politice explicînd că nu au fost implicate), în timpul dezbaterilor din CPUN, ca într-un film absurdist, îşi fac apariţia peste opt mii de mineri încolonaţi — tropăind, mărşăluind — şi se postează în Piaţa Vic­toriei, scandînd «Trăiască Iliescu!» şi «Jos parti­dele!». lese domnul Iliescu în balcon — gest inedit, rezervat doar aleşilor «hegemoni» — şi-i întreabă ce vor. «Să discutăm!» Se formează o delegaţie din rîndurile minerilor revoltaţi de «contrarevoluţia din ajun», sînt primiţi în sediul guvernului. Apoi urmea­ză ceva de-a dreptul revoltător: nişte mitocani agra­maţi încep a ridica in picioare pe miniştri, pe şefi de partide, urlînd la ei cu voci ameninţătoare — «Promiteţi să apăraţi revoluţia, că dacă nu, venim noi şi le arătăm reacţionarilor din Bucureşti!» şi «N-avem nevoie de partide politice! Afară cu ele!» — asta la încercările de a le lămuri că partidele politice n-au avut nici o atribuţie la evenimentele din ajun. «Afa­ră cu voi! — urlau minerii — Aţi venit acu, după ce noi am făcut revoluţia!»

Adevărul e că minerii n-au făcut nimic în revoluţia din decembrie. Singurul lucru l-au făcut după revo­luţie: au obţinut de la conducere dublarea salariilor.

Iar dl Iliescu le-a mulţumit şi l-a asigurat că «ceea ce s-a întîmplat ieri a fost ultima lor zbatere». Adi­că, a lor, a colegilor lui din CPUN.

F.S.N. a uzitat de practică perfidă: după dezinfor­mările neruşinate (să zicem, cu aceiaşi sceleraţi-ata-canţi), se mai făceau şi nişte precizări, însă lumea de­rutată totuna nu putea să-şi clarifice situaţia. Astfel încît întregul noian de calomnie şi minciună a crescut în continuare, avînd ca efect declanşarea în întreaga, ţară a suspiciunii şi urii faţă de partidele politice. Imediat după manifestaţia şi coniratnanlfestaUa din feb­ruarie circa 50 de sedii P.N.Ţ. din ţară au fost ataca­te, devastate, distruse. Populaţia era furioasă de «unel­tirile P.N.Ţ., care a vrut să răstoarne guvernul». Min­ciuna Iarăşi a prins.

In timpul campaniei electorale, care a fost de o ine­chitate crasă, manifestaţiile partidelor politice au fost mereu intimidate şi împrăştiate cu brutalitate de contramanifestaţille F.S.N. Au fost bătuţi grevişti al foa­mei (!), ameninţaţi şi atacaţi liderii opoziţiei. Doar două exemple. Dl Ion Raţiu, preşedintele P.N.Ţ., se duce la un miting aprobat în Brăila şi nu are posibilitate să se întîlnească cu alegătorii lui, pentru că dau iama feseniştii înarmaţi cu ouă, cu ciolane şi-l alungă în mo­dul cel mai barbar şi primitiv. La fel a fost «întîmpinat» şi preşedintele P.N.L. Radu Campeanu la Sibiu. Ceea ce s-a făcut ne coboară în ochii lumii civilizate, în ochii noştri: aceşti oameni puteau să nu fie votaţi, dar în nici un caz — trataţi astfel! Poporul român e un popor civilizat, cum de s-au putut regiza asemenea acţiuni? Cine e autorul scenariului uşor recogniscibil? O simplă sugestie: nici o manifestaţie F.S.N. nu a fost atacată niciodată şi nicăieri. Nici un lider F.S.N. mu a avut de suferit.

 

E UŞOR A IMBLINZI UN MINER?

 

Mai multe categorii de oameni ai muncii s-au pome­nit într-o mizerie materială deplorabilă. Guvernul a operat selectiv nişte majorări de salarii la detaşamen­tele «de şoc», care şi-au revendicat cu insistenţă bu­năstarea materială. Să zicem, minerii au cerut să li se dea un spor de toxicitate. E un lucru normal, deoarece acest spor li se tăiase acum 20 de ani. Or ei nu s-au li­mitat aici şi au cerut să li se ramburseze sporul respec­tiv pe toată perioada de 20 de ani. Dorinţa le-a fost executată (cu toate că productivitatea a scăzut cu 30% faţă de anul trecut), toată această sumă plătită mine­rilor făcînd o gaură imensă în bugetul statului. Un mi­ner are acum circa 8 mii lei; un inginer electronist — doar 2500.

E o dovadă elocventă că ne întoarcem către nişte eva­luări proletcultiste-staliniste. In statul proletar era con­siderat mult mai valoros «hegemonul» care lovea cu barosul decît intelectualul care-şi punea la contribuţie creierul. Deocamdată nu s-a luat nici o măsură de ame­liorare pentru vreo categorie de intelectuali. Aceşti oa­meni încă nu au ieşit în stradă să ceară majorarea sa­lariilor. Fiind mai conştienţi şi avind bunul simţ ele­mentar, ei nu pot să-şi permită să ceară imediat ceva: ştiu prea bine că ţara e falimentară şi se află în plin dezastru economic.

Or aceste majorări unilaterale au un suport pur pro­pagandistic, politic. E limpede ca bună ziua: dacă se clamează SOS la Bucureşti, minerii cărora le-au fost satisfăcute toate revendicările vin şi fac orice li se ordonă. Cum să nu-l apere pe tătuca din mina căruia s-au înfruptat!

Tocmai de aceea în momentele cînd alte categorii sociale sau profesionale şi-au revendicat — nici nu drepturile materiale! — ci drepturile democratice care vizează binele întregului popor, de cine s-a servit F.S.N. ca să reprime aceste mişcări, dacă nu de aceste detaşamente «de şoc» privilegiate?!

 

CAMPANIA DE DENIGRARE — QUI PRODEST?

 

Constatăm cu indignare că In propaganda din presa oficială-fesenistă (ziare ca Adevărul, Dimineaţa, De­mocraţia, Azi, Românul ş.a.) se pun în circuitul ştiin­ţific deja toate minciunile, toate calomniile şi acuzele la adresa marilor oameni politici care au condus cîndva România pe căi democratice. Se vehiculează docu­mente falsificate de Ministerul de Interne în 1944 — 1959, cînd s-au înscenat aşa-zisele procese politice ca­re au servit la condamnarea, întemniţarea, decimarea cadrelor ofiţereşti din armata română, a marilor oameni politici democraţi, toţi aceştia fiind etichetaţi drept «leglonari-fascişti-agenţi al imperialismului». Azi se repun în circuit pagini de istorie falsificată imediat după 1948 de Roller, Ana Pauker, Silviu Brucan. Şi aceste calomnii au prins la oamenii ignoranţi.

S-au pus în circulaţie teze xenofobe, jignitoare la adresa românilor care au fost siliţi să-şi părăsească pa­tria. Nu mă refer la bişniţarii care trec graniţa pentru un profit material, ci la exilul românesc politic — este cazul aceluiaşi Radu Câmpeanu, care a plătit cu toată tinereţea în puşcărie, fiind apoi persecutat, maltratat de securitate şi silit în definitiv să emigreze. Imediat după revoluţie s-a făcut apel la exilul românesc de a reveni In ţară şi aceşti oameni de valoare au început să se repatrieze — regizori de film, scriitori, ziarişti, muzicieni — pentru a contribui flecare cu ce poate la renaşterea României. La scurt timp după apelurile ipo­crite F.S.N. prin propaganda lui reuşeşte să bage zîzanie între românii din exil şi românii din ţară: repat­riaţii sînt denigraţi şi acuzaţi că au venit sâ-şi vîndă ţara moşierilor şi capitaliştilor, că sînt legaţi de impe­rialiştii occidentali, că sînt legionari, ce mai, ştim cu toţii faimoasele etichete din arsenalul stalinlst-ceau-şist. Mă întreb: cui a ajutat faptul ca să fie discredi­taţi în ochii poporului românii de valoare ce s-au în­tors în ţară? Evident, românilor din non-valoare. Adică nomenklaturiştilor, care au dus ţara în prăpastie.

Continuând gîndul, cine a avut interesul să discre­diteze manifestanţii din Piaţa Universităţii, aceştia fi­ind etichetaţi drept huligani, golani plătiţi cu dolari şi adăpaţi cu whisky, vorba d-lui Iliescu? Cine a avut interes să facă ţinta unor grosolane şi ignobile injunii din Ana Blandiana, care e un simbol al rezistenţei an­ticomuniste şi anticeauşiste, o expresie a purităţii mo­rale şi a demnităţii non-conformiste? Cine a avut interes să-l defăimeze pe Victor Rebengiuc, unul din actorii cei mai iubiţi din România («Pădurea spunzuraţilor» după Rebreanu, «Moromeţii» după Preda), pe Octavian Paler, scriitorul ce reprezintă recititudinea morală şi politică, romanele căruia i-au făcut faima de rezistent-anticeauşist, pe Gabriel Lilceanu, strălucitul filozof român, pe mulţi, mulţi alţii? Răspunsul e in­variabil.

Şi ce e mai grav, s-au găsit confraţi, unii chiar de valoare, care au făcut jocul ăsta sordid. S-a produs sciziunea intelectualităţii româneşti care imediat după decembrie a fost unită. Erau doar cîţiva barzi ai lui Ceauşescu (ca Eugen Barbu, ca Adrian Păunescu) prea compromişi pentru a se putea integra în acea unitate revoluţionară. Astăzi constatăm că şi aici F.S.N. a pro­dus o dezbinare totală.

 

DEZBINAREA SOCIETĂŢII ROMANEŞTI — QUI PRODEST?

 

Trebuie să recunoaştem abilitatea propagandei ofi­ciale cu ajutorul căreia F.S.N. a reuşit în decurs de o lună să bage zîzanie între categoriile sociale, să stîrnească ura şi suspiciunea împotriva partidelor istorice, să distrugă extraordinara unitate ce s-a manifestat în primele zile de după revoluţie. Societatea română este azi atît de periculos dezbinată, încît nici nu ştii să spui ce e mai grav din această scindare. Uneori am tentaţia să cred că cel mai grav lucru e totuşi incitarea urii fată de tineretul care a făcut revoluţia. Tinerii care şi-au riscat şi şi-au sacrificat viaţa stnt acum arătaţi cu de­getul făcuţi huligani, golani, fascişti, legionari. E o mare trădare la mijloc, e trădarea revoluţiei însăşi.

Lucru oripilant: s-a reuşit plnă şi scindarea tineretu­lui care a făcut revoluţia! Tineretul muncitor a fost asmuţit asupra tineretului studios. Doar la o lună, du­pă revoluţie s-a ajuns ca aceşti contramanifestanţi, cum sînt muncitorii, minerii, instigaţi de propaganda fesenistă, să se năpustească cu ciomegele asupra studenţi­lor, strigind: «Noi muncim, nu gîndim!», «Moarte stu­denţilor!», «Moarte intelectualilor!» Mai mult decit atit, se strigă «Jos, Timişoara!». Adică practic, «Jos revoluţia!» Idealurile revoluţiei nu numai că nu sînt urmate, ele sînt ţintuite la stîlpul infamiei. Rămîi per­plex cînd afli, bunăoară, că manifestaţiile de la Ploieşti în cadrul cărora se cerea «Jos comunismul» au fost contracarate de grupuri de contramanifestanţi feseniştl, care strigau «Trăiască comunismul!»

Şi atunci apare întrebarea: ce a fost în România? Pentru ce s-a făcut acea revoluţie?

Aici e marele paradox al revoluţiei din decembrie. O revoluţie anticomunistă victorioasă e urmată de par­venirea la putere a comuniştilor din garnitura a doua şi legitimată prin primele alegeri democratice din Ro­mânia. Există oare o deturnare mai odioasă a caracte­rului unei revoluţii?

Din această cauză aşa-numitele zone libere de neo-comunism de la Timişoara, Bucureşti, Braşov, Iaşi, Constanţa sînt mult prea mici la scara ţării. Oficialită­ţile reuşesc să domine şi să manipuleze majoritatea oa­menilor simpli — ţinuţi atîta timp în întunericul mize­riei şi ignoranţei — cu ajutorul presei şi TVR, cu aju­torul unor decrete populare care nu sînt meritul F.S.N., ci al revoluţiei. Oricine venea la putere era obligat să dea pensie ţăranilor, căldură, lumină, pîine. Or F.S.N. încearcă să acrediteze, şi se pare că-i reuşeşte, ideea că toate acestea au fost date de Front, ba mai mult chiar, de domnul Illescu. Exact ca pe vremea lui Ceauşescu, tătucul bun din mîna căruia poporul român pri­mea, dacă primea ceva. Ca pe vremea lui Gheorghiu-Dej, ca pe vremea lui Stalin.

Românul conştient la ora actuală nu mai suportă ace­ste lucruri: el îşi dă seama că dacă a recăpătat dreptu­rile de a pleca peste hotare sau de a se înscrie într-un partid ori altul, nu e meritul d-lui Illescu — sînt nişte drepturi general-umane cucerite prin revoluţie.

 

ALEGERILE — LIBERE ŞI DEMOCRATICE?

 

Pentru a răspunde la această întrebare, afirmativ, ar trebui să adjectivăm la fel şi campania preelectorală care a precedat alegerile. Lucru imposibil din cîteva considerente.

Mai întîi, campaniei preelectorale i-a fost rezervată o perioadă de timp foarte scurtă, insuficientă pentru ca oamenii să-şi poată clarifica propria poziţie şi să ade­re la nişte grupări politice care le-ar exprima intere­sele şi doleanţele. De aceea, opţiunile alegătorilor nu au fost făcute din discernămînt, din regăsirea propriilor aspiraţii (personale, de grup, de clasă) în platformele unui sau altui partid. Lumea nu a avut răgaz barem să priceapă aceste platforme, chestiunea fiind valabilă pentru toate partidele. Normai că în acest caz simpa­tiile au fost canalizate de mass media, de TVR, şi din moment ce pe micile ecrane s-a oferit mai mult spaţiu F.S.N., iar presa fesenistă a inundat pînă şi cele mai îndepărtate cătune (spre deosebire de cea a opoziţiei, care a fost blocată şi sabotată) — respectiv s-au orien­tat şi sufragiile electoratului. Adică spre F.S.N.

In plus, şi-a jucat rolul şi campania deşănţată de denigrare şi calomniere a opoziţiei, precum şi intimi­darea brutală a simpatizanţilor acestei opoziţii — ame­ninţări, antimanifestaţii, bătăi şi devastări de sedii, suspectarea tuturor persoanelor cu păreri diferite de cele oficiale. Libertatea de expresie a devenit delict de opinie.

Nu mai vorbesc de faptul că partidele din opoziţie lipsite de bani, condiţii, atacate şi defăimate, au fost nevoite să înghită încă un hap amar. Evenimentele sîngeroase din Tîrgu-Mureş, provocate şi speculate de F.S.N. în ideea de a instaura o atmosferă de teroare şi psihoză au favorizat impunerea unei Legi electorale pline de capcane, convenabile partidului de guvernămînt.

(Apropo, nimeni în lumea civilizată nu alege preşe­dintele înainte de crearea Constituţiei ţării în care se preconizează forma viitorului regim — prezidenţial sau parlamentar. Şi nimeni — iarăşi în lumea civili­zată — nu prevede regimul prezidenţial în Legea elec­torală, care prin definiţie e un document pur tehnic privind procedura votării propriu-zise. Din acest punct de vedere, Legea electorală impusă în PCUN e o che­stiune ridicolă, ce ne face de rîs la capitolul teoriei dreptului constituţional.)

Astfel încît nu e de mirare că votul masiv al popu­laţiei a fost de partea F.S.N. Majoritatea românilor, năuciţi, bulversaţi, intimidaţi au votat efectiv cu Fron­tul. Faptul e valabil chiar dacă punem în balanţă fra­udele grosolane comise de F.S.N. la alegeri — urne gata votate, includerea de «suflete moarte» în listele electoratului, falsificarea voturilor,ş.a.m.d.

Aici e drama şi tragedia acestor alegeri «libere şi democratice». La o analiză elementară se descoperă că oamenii cel puţin nu au habar că structura conducerii F.S.N. e în fond structura veche a P.C.R., care prin mentalitate, prin doctrină nu poate reprezenta forma cea mai înnoitoare în domeniul social, economic, poli­tic. De aici e şi dezolarea acelei pături subţiri, mai avi­zate şi mai conştiente, care e consternată de orbirea cu care electoratul român s-a pronunţat la urne în favoa­rea Frontului. 20 mai a fost cu adevărat Duminica or­bilor.

Dacă pînă la această dată F.S.N. avea deja o struc­tură organizată în toate eşaloanele Ierarhice, partidele politice din opoziţie nici nu au reuşit să se înfiripe bi­ne. Ele au cerut amînarea alegerilor pînă la toamnă toc­mai ca să aibă timp să se organizeze, să-şi creeze struc­turile de partid. Să-şi cunoască membrii, în fine. Păi nici nu s-au cunoscut ca lumea unii între alţii — de aceea acum sînt surprize: s-a descoperit că în P.N.Ţ. şi P.N.L. s-au înscris foşti comunişti, special cu scopul de a le roade pe dinăuntru, de a sabota înfiriparea unor partide diferite ca esenţă de cel comunist. Dacă alege­rile se desfăşurau în toamnă, se mai cunoşteau oamenii între ei, îi cunoştea şi poporul. Singurul partid intere­sat să nu se dezmeticească electoratul şi să nu-i cunoa­scă esenţa a fost F.S.N., care acum are tupeul să afir­me că în cazul amînărîi ţara ar fi fost destabilizată. Nu e adevărat: guvernul provizoriu putea uşor executa funcţiile unui guvern legitim.

P.C.R., aidoma unei hidre căreia îl tai un cap şi îi cresc şapte, a renăscut nu numai în expresia F.S.N., dar şi în formula altor cîteva partide. Avem şi un par­tid socialist-democrat care mimează social-democraţia, dar în realitate tot comunist e. Partidul liberal al lui Brătlanu e de aceeaşi coloratură, fiind format şi el din vechea nomenklatură. Aceştia sînt sateliţii F.S.N., creaţi special paralel cu partidele autentice, Liberal (PNL) sau Social-Democrat (P.S.D.R.)

Cineva ar putea să replice: de ce atîta lamentare vis-à-vis de alegeri? Peste doi ani vor avea loc alte ale­geri şi atunci... Adevărul e că orientarea acestui Par­lament nou ales periclitează grav însăşi Legislaţia ţă­rii, cadrul legal în care vor evolua societatea şi statul român după revoluţie. Va fi votată o Constituţie, Le­gea fundamentală a acestui stat. In primii doi ani se vor vota şi adopta nişte legi organice, care vor viza structura proprietăţii în România, libertăţile de bază, căile de dezvoltare a economiei naţionale. Există peri­colul ca aceste legi fundamentale, votate de un parlament lipsit de opoziţie semnificativă, nu vor reflecta voinţa şi doleanţele păturilor largi ale poporului. E clar că F.S.N. oricînd îşi va impune punctul de vedere printr-o majoritate zdrobitoare de voturi, lucru deza­struos pentru orice societate: doar o opoziţie puterni­că poate crea un echilibru necesar dezvoltării fireşti.

În plus, urmează să se creeze instituţiile economice şi sociale ale noului regim. Cine va lupta împotriva justiţiei comuniste, împotriva nomenklaturii comuniste din justiţie? Cine va curaţi justiţia atît din punctul de vedere al slujitorilor ei, cît şi din punctul de vedere al doctrinei şi al legilor ce reglementează această a treia putere în stat? Parlamentul în care domină F.S.N.? Să nu fim naivi...

 

«GOLANIA» — ZONA LIBERA DE NEOCOMUNISM

 

Ce se întimplâ în Piaţa Universităţii din Bucureşti? In această «zonă liberă de neocomunism» de o lună de zile continuă non-stop o mare manifestaţie anticomuni­stă şi antinomenklaturistă. Participanţi: tineri care au făcut revoluţia din decembrie, grevişti ai foamei, di­sidenţi politici (în România postrevoluţionară — ce ironie amară!), o serie de grupări independente ca «Grupul viitorilor deţinuţi politici» (iar ironie şi iar amară!), «21 decembrie», Liga studenţilor, G.I.D. (Grupul Independent pentru Democraţie), G.D.S. (Grupul pentru Dialog Social), studenţi, intelectuali, muncitori, vîrstnici şi tineri — uniţi într-o mişcare unanimă de protest împotriva confiscării revoluţiei, împotriva înscăunării la putere a vechii nomenklaturi. Numărul participanţilor: mult prea infim la scara ţă­rii — de la cîteva mii pînă peste o sută de mii. Esen­ţa: de fapt e o continuare a revoluţiei anticomuniste sub o formă disperată, donquijotescă — în ideea de a trezi măcar o parte a poporului român — scindat, minţit, intoxicat ca mentalitate. Atitudinea oficialităţilor: lliescu i-a numit o ceată de golani ce nu merită atenia — «să-i lăsăm să fiarbă în suc propriu» (o para­frază la reţeta propusă anterior de M. Dinescu: «să-i lăsăm să se bronzeze la soare»).

Cel mai mare miting din istoria modernă este ignorat cu o recalcitranţă sfidătoare de orice norme mora­le. Apelul «golanilor» la dialog cu conducerea rămîne un vox clamantis in deserto. Mass media oficială şi TVR blochează orice informaţie reală vis-à-vis de Pi­aţa Universităţii, lansînd concomitent tot soiul de ca­lomnii pe seama «golanilor». Singurul semn de atenţie din partea autorităţilor a fost atacul brutal al poliţiei după două zile de la începutul acestei manifestaţii paş­nice care a reluat cuvîntul de ordine al revoluţiei de la Timişoara -- «Fără violenţă!»

De aici e şi insistenţa cu care manifestanţii cer ca TVR să oglindească cît mai obiectiv ceea ce se întîmplă în Piaţa Universităţii. Dacă TVR ar fi oferit ma­nifestaţiei în una din zile barem două ore, era suficient ca nişte oameni dezinformaţi să deschidă ochii asupra multor lucruri. Tocmai de asta se tem oficialităţile. Tocmai la asta face rezistenţă dl lliescu: nu cumva să apară la TVR şi în presă adevărurile ce se spun în Pi­aţă, nu cumva lumea să primească acces la casetele vi­deo care probează clar confiscarea revoluţiei din de­cembrie. Tocmai de aceea dl. Iliescu se eschivează cum poate de la dialogul cu manifestanţii, punînd condiţia să nu fie televizat, să nu fie filmat etc. De fapt, refu­ză ca adevărul să iasă la lumină. Atît.

Chestiunea are şi un aspect profund moral. Pentru ce luptă «golanii» în Piaţa Universităţii? Pentru drep­tul la demnitate, la adevăr, la dreptate. Măcar acest drept naţiunea română trebuie că şi l-a cucerit prin revoluţie. Tinerii care au purtat pe umerii lor revolu­ţia română, aceşti tineri etichetaţi «huligani» în de­cembrie, «golani» în aprilie, veghează zi şi noapte în Piaţa Universităţii, scandînd:

 «Noi de-aicea nu plecăm, nu plecăm acasă,

Pînă nu vom căpăta libertatea noastră.»

 

INTELECTUALII «GOLANI» ŞI MINIMUMUL DE MORALA

 

Manifestaţia antitotalitaristă din inima Bucureştiului a atras simpatia şi adeziunea în toate ţările democra­tice. Cele mai mari universităţi ale lumii s-au declarat instituţii de «golani».

S-au declarat «golani»:

o cohortă întreagă de oameni de cultură şi intelec­tuali români din străinătate, printre care şi marele dramaturg de la Paris Eugen Ionesco;

scriitori din ţară ca Ana Blandiana, Ioan Alexandru, Octavian Paler, plus mai bine de 3/4 din actualul Con­siliu al Uniunii scriitorilor;

colective întregi ale unor redacţii de ziare, de revis­te literare, cum e, să zicem, «Revista de teorie şi isto­rie literară» a Institutului «G. Călinescu» — redactori, cercetători literari;

mari actori români: Victor Rebengiuc, Leopoldina Bălănuţă, Ştefan Radov, Irina Petrescu;

regizori renumiţi ca Sterle Gulea, ca Vaeni;

foarte multe senate universitare de la Institutul de Arhitectură, Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti, de la mai multe facultăţi ale Universităţii din Bucu­reşti, de la institute de cercetări cum e Institutul de Is­torie «A. D. Xenopol» de la Iaşi în frunte cu directo­rul Petrescu-Dîmboviţa şi cu întreaga cohortă de sa­vanţi istorici, Institutul de Arheologie din Bucureşti, Institutul de Istorie «N. lorga», Institutul de Fizică Nucleară de la Măgurele etc;

membrii G.D.S., incluzînd intelectuali de frunte ai ţării: istorici ca Pippidi, poeţi ca Magda Cărneci, soci­ologi ca Alin Teodorescu, scriitori ca Stelian Tănase, filozofi ca Gabriel Liiceanu, oameni de mare cultură ca Alexandru Paleologu, care mai e ambasadorul nostru în Franţa (nu mai e! - n. red.) ca Mihai Sora, care mai e deocamdată ministrul învăţămlntulul (nici ăsta nu mai e! — n. red.);

compozitori, interpreţi români ca Gh. Zamfir, care a venit special de la Paris şi a vorbit în Piaţa Univer­sităţii, ca Ioana Radu, care a vorbit şi a cîntat de la balconul Universităţii;

o serie de feţe bisericeşti, printre care părintele Galeriu, un înţelept cu mare reputaţie în România, unul din cel mai stimaţi ierarhi ai Bisericii române, spre de­osebire de mitropolitul Teoctist, fostul om al lui Ceauşescu, actualul om al lui Iliescu;

mari ziarişti, redactori şefi de la ziarele independen­te ca «Expres», «Baricada», «Zig-zag», «România Li­beră» — (P. Băcanu, G. Mărgulescu, C. Buzinschi.)

Vorbesc despre cei pe care-i cunosc, adică mai mult pe umanişti. Dar mai există liste întregi de aderenţi matematicieni, fizicieni, chimiştl, arhitecţi, medici. Li­sta de adeziune rămîne deschisă, ea e completată zil­nic.

Deci în momentul în care forţele democratice abso­lut minoritare şi-au exprimat protestul în Piaţa Uni­versităţii împotriva revenirii în forţă a vechii nomenklaturt, floarea intelighenţiei române a aderat la mişca­rea «golanilor», probînd astfel o înaltă ţinută morală. Şi aici nu pot să-i trec cu vederea pe cei cîţiva intelec­tuali de valoare, precum sînt I. Caramitru, M. Dinescu, D. Hăulicâ, A. Pleşu, deasupra cărora planează un mare semn de întrebare privind poziţia lor civică. Atîta lume s-a aşteptat la o luare de poziţie civică onestă de la A. Pleşu, care prin profesie, prin crez, prin car­tea pe care a scris-o — «Minima moralia» — era ob­ligat să se manifeste ferm, însă iată că un minim de etică dl Pleşu deocamdată nu l-a aplicat în raport cu propria persoană.

E curios şi cazul d-lui R. Teodorescu (Preşedintele TVR), istoric stimat, om de vastă cultură: ce s-a întîmplat cu el de face jocul acesta nedemn al TVR(L), ca­re numai liberă nu poate fi numită?

Nu ştiu cu ce ape se va spăla vreodată D. Novăceanu, directorul ziarului «Adevărul», faţă de care am avut un timp o sinceră admiraţie - dumnealui îi da­torăm traducerile din marii scriitori latino-americani. Dar iată că acest literat de valoare în prezent nu numai conduce un ziar în care se vehiculează cele mai neru­şinate minciuni la adresa partidelor politice, persoane­lor din opoziţia democratică, dar chiar scrie cu mina lui nişte articole demne de un activist oarecare.

Cred că nu e suficient să fii om de cultură, oricit de mare ai fi, dacă persoana ta nu are şi o conştiinţă struc­turată pe nişte precepte etice foarte solide şi frumoa­se. Unii intelectuali pot susţine cu brio examenul la specialitate, dar vor cădea la examenul de etică prac­tică, de conduită politică şi civică. Mai ales azi, cînd în România se încearcă a se reclădi din ruine o socie­tate practic distrusă, examenul moral e extrem de im­portant.

 

ROLUL ACESTEI PIEŢE

 

În condiţiile în care a fost blocat de TVR şi mass me­dia oficială?

Cu timpul cred că va fi ca o chestiune de mare exa­men moral, care va arăta că spre cinstea poporului ro­mân o minoritate conştientă a atras la timp atenţia asu­pra erorilor care se comit, asupra confuziilor existen­te, inclusiv asupra minciunii, dezinformării şi calomnii­lor — momentul cel mai grav, probabil. Pe de altă par­te, într-o lună şi ceva cît durează deja acest maraton, în Piaţa Universităţii, pe lingă manifestanţii constanţi, a venit şi un auditoriu fluctuant încît presupun că nu­mărul absolvenţilor (sau cel puţin al celor contaminaţi un pic) acestei Universităţi în aer liber este mult mai mare decît se adunau într-o seară sau alta. Sub acest aspect văd Piaţa Universităţii ca un curs intensiv de ABC al democraţiei. Nu intotdeauna profesorii au fost cei mai indicaţi şi nu intotdeauna ceea ce s-a spus a fost coerent şi limpede ca lacrima. Dar decît nimic, decît ceea ce s-a profera de la TVR ş\ în presa fesenistă, tot e de preferat.

În plus, fenomenul Pieţii Universităţii are un mare efect psihologic. Dacă în ultimele cinci luni am fi tră­it numai în faţa televizorului sau cu un ziar în mînâ, ne-ar fi fost frică, ne-am fi simţit însinguraţi, ne-ar fi apucat panica, în momentul în care constatam că e ceva greşit şi fals în jur. Piaţa i-a ajutat pe mulţi să-şi eli­mine senzaţia insuportabilă de solitudine şi de frică, să recapete sentimentul de solidaritate şi de optimism. Să-şi încarce bateriile de rezistenţă sufletească.

In fine, în Piaţa Universităţii, în acest cadru limi­tat, s-a reparat ceea ce a fost distrus la scara ţării; s-a refăcut coeziunea dintre muncitori şi intelectuali, din­tre tineri şi bătrîni, dintre oameni din diferite partide politice care s-au pomenit cot la cot în faţa marilor probleme ale democraţiei. S-a tămăduit, deci, ruptura operată de F.S.N. imediat după revoluţie prin campa­niile de ură care au scindat societatea românească în toate sferele.

Ce ne mai rămîne? Doar speranţa: că autorităţile neocomuniste vor accepta în sfîrşit un dialog cu opozi­ţia democratică; că lecţia alegerilor va constitui un su­biect de meditaţie serioasă pentru oamenii treziţi din ignoranţa şi indiferenţa lor; că nişte partide mici vor fuziona şi vor corobora opoziţia; că pe anumite plat­forme se va produce o unire între forţele democratice care ar putea conduce la crearea unor opoziţii extra­parlamentare, din moment ce căile parlamentare au fost blocate. Doar speranţa...

 

22 mai, 1989. Bucureşti

Pentru conformitate: Adrian PREDESCU

 

P.S. Intre timp, după mai puţin de la o lună de la dialogul în cauză, la 13—15 iunie în România au avut loc nişte evenimente dezolante ce continuă, conform unei logici implacabile, linia degradării şi delapidării revoluţiei române. Conducerea neoeomunistă şi-a dat definitiv arama pe faţă. confirmînd temerile cele mai sumbre că e gata de orice pentru a se crampona de o putere cucerită prin impostură. Se continuă sub nişte forme monstruoase scindarea societăţii române, asmu­ţirea calomnioasă a unor categorii sociale împotriva al­tora, se reînvie spectrul legionarismului pentru a-i com­promite definitiv pe revoluţionarii din decembrie, în fine, se apelează — a cîta oară? — la forţa brutală a minerilor (condimentaţi abundent cu securişti), chipu­rile, pentru a restabili ordinea, dar, de fapt, pentru a distruge definitiv embrionul opoziţiei democratice. Ac­tele de. teroare bestială asupra populaţiei paşnice, atro­cităţile patologice (soldate cu noi morţi şi răniţi) la ca­re s-au dedat «hegemonii» din adîncurile pămîntului. sediile partidelor din opoziţie distruse, redacţiile presei independente devastate — toate astea prefigurează ab­solut clar esenţa «democraţiei originale, cu faţă uma­nă» pe care actuala conducere a ţării o propune popo­rului român. Jumătatea de an ce s-a scurs după revolu­ţia română confirmă elocvent că e mai uşor să răstorni un dictator decît o dictatură.

Speranţele doamnei Ioana Văleanu s-au dovedit a fi mult prea optimiste totuşi.

A.P.

Columna nr. 9/19901 CORNELIU COPOSU: Prin 1945—1946 lider al PNŢ (tineret), martor la ultimele zbateri ale parti­delor istorice democratice înainte de instaurarea frauduloasă a regimului comunist în România. La procesul înscenat de comunişti, e condamnat, face 16 ani de puşcărie grea la Aiud, Piteşti, Sighet etc. Colegii de partid mai în vîrstă (acelaşi Iuliu Maniu) au murit prin închisori, el a supravieţuit graţie tine­reţii sale. După ani de detenţie e trimis cu domici­liu forţat într-un sat mizerabil din Bărăgan. E che­mat mereu la securitate şi anchetat. In urma unor reabilitări se stabileşte în Bucureşti — cu sănătatea total zdruncinată, fără servici, sărac lipit.

Vine revoluţia română şi acest bătrîn martir cu o viaţă plină de suplicii iese în stradă fericit că-şi vede visul împlinit, ajunge pe 22 dec. la TVR, doreşte să vorbească deopotrivă cu alţii, dar... nu e lăsat de tovii speackeri de la Televiziune. Precum a mărturisit ulterior, vroia să-şi exprime admiraţia sa de om băt­rîn şi înfrînt faţă de tineretul revoluţionar.

Pentru că e un simbol al rezistenţei antitotalitariste, după apariţia Decretului cu privire la parti­dele politice, e cooptat în nucleul PNŢ.

 Acum despre acest om chinuit, de o modestie exem­plară, care ar trebui cel puţin stimat pentru jertfa pusă pe altarul democraţiei, se stîrnesc calomnii mur­dare cum că a trăit în străinătate, că e milionar, că împarte dolari la susţinători ş. a. m. d.