Etapa I . Cominternul şi PCR în  viaţa  politică a României interbelice

( 1917 – 1944 )

 

 

 

1)   Mihai Bărbulescu,  Dennis Deletant,  Keith Hitchins , Şerban Papacostea , Pompiliu Teodor, ISTORIA  ROMÂNIEI , Ediţie revăzută şi adăugită,  Ed.Corint , Bucureşti,  2004 .

 [LD:  consider   deja cunoscută  lucrarea, de la prima ediţie.  Mă opresc   numai  la capitolele  şi  subcapitolele  care suscită  interes pentru   „ Procesul comunismului .

Atrag atenţia  asupra   periodizării  propuse   de istoricii  Hitchins şi  Deletant   privind  regimul  comunist, plasată  în context internaţional  şi  sud-est european,   nu în jurul „epocilor”  Dej şi Ceauşescu  .

 Departe de a exprima o  simplă metodologie cronologică, viziunea lor merită a fi luată  în seamă asupra ei trebuind să se pronunţe şi istoricii  români .]

-----------------------------

III. DESĂVÂRŞIREA  NAŢIUNII  ROMÂNE  ( Keit  Hitchins )

    România modernă la zenit  (  1919-1940 )

         / Marea  Dezbatere  / Viaţa politică /  Societatea şi economia /  Sincronism şi tradiţie / Relaţii internaţionale  / 

    Război şi pace  (  1940-1947 )

          /  Al doilea război mondial  . 1940-1944 .     /  Tranziţia .   1944 –1947  /

IV. ROMÂNIA SUB REGIMUL  COMUNIST  .  Decembrie 1947-  Decembrie  1989 . (  Dennis  Deletant  )

     Dominaţia sovietică  şi dictatura comunistă  (  1947-1955 )

         / Situaţia internaţională /  Crearea statului totalitar / Securitatea şi  represiunea comunistă /  Rezistenţa armată / 

         / Munca forţată /  Lupta internă de partid  /

     Autonomie  şi destindere internă  ( 1956 –1969 )

        /  Noua linie a lui Hrusciov / Impactul revoltei ungare /  Retragerea trupelor sovietice din România /

        /  O nouă perioadă de teroare /  Autonomia faţă de Uniunea Sovietică /  Slăbirea  terorii  /

       / Ascensiunea lui Nicolae Ceauşescu  / Minoritatea maghiară /  Ceauşescu îşi consolidează  autoritatea / 

        / Invadarea  Cehoslovaciei  de către  ţările Tratatului de la Varşovia (  1968 )

    Neostalinism şi  teroare profilactică (  1970-1989 )

       /  Degenerarea /   Declinul economic  /  Minorităţile naţionale  /  Opoziţia publică /

        / Disidenţa  / Oprimarea  /  Izolarea internaţională  / Sistematizarea  /  Relaţiile cu  vecinii /  Prăbuşirea /

------------------------------

¤Keit Hitchins: „ Partidele de stânga , care erau susţinute  de clasa muncitoare  urbană  şi urmăreau să reprezinte   interesele acesteia,  au avut o influenţă directă redusă  asupra vieţii  politice  în perioada interbelică  . Lipsa lor de eficienţă  s-a datorat  proporţiilor modeste  ale electoratului  lor  - proletariatul  a rămas la un procentaj  scăzut  al populaţiei active  - faptului că au neglijat  tradiţiile naţionale  şi religioase,  şi, cel puţin  în cazul  comuniştilor,  persecuţiilor  puternice  din partea  guvernului.  Nici  socialiştii, nici comuniştii nu au reuşit  să atragă  un sprijin de masă  sau să realizeze  mai mult decât  o reprezentare simbolică în  Parlament  .

     Partidul  Social Democrat  a ieşit din război [ primul război mondial  ], puternic  divizat  între moderaţi , care urmăreau  tradiţia  socialistă  occidentală,  şi radicali,  care-i aveau  drept model  pe bolşevicii  din Rusia. Aceste disensiuni  s-au manifestat  făţiş , la Congresul  general  al Partidului Socialist , care a avut loc  la Bucureşti , între  8-12 mai  1921, şi au dobândit  un caracter permanent în octombrie 1922, când, la Ploeşti,  comuniştii  au pus bazele  instituţionale ale Partidului Comunist  Român.

        Ei şi-au  confirmat  afilierea la Internaţionala  Comunistă,  au ales un comitet central  şi au aprobat  statutul  care mandata  o   organizaţie secretă.  Din  motive diverse,  partidul nu a prosperat . Guvernul l-a declarat  ilegal  la  11 aprilie  1924, şi, începând de la acea dată , până la  al doilea război mondial,  el a fost obligat să-şi desfăşoare  activitatea în ilegalitate  sau prin organizaţii paravan. […]

      Caracterul clandestin  al partidului  a accentuat  dependenţa  acestuia  de  Partidul Comunist Sovietic,  care, prin intermediul  Cominternului , şi-a arogat  dreptul  de a-i alege  pe conducătorii  de partid  şi de a hotărî    asupra  liniilor politice. Congresele partidului  au instalat  neromâni , ca secretari generali ai partidului,  întărind opinia larg răspândită  în România,  că partidul era  o organizaţie  străină,  care punea interesle  Uniunii Sovietice  mai presus  de cele ale României  

      Dominaţia  sovietică  asupra partidului  a fost amplificată  prin prezenţa la Moscova , în anii’30,   a unui  număr  mare de comunişti români , care au format  „biroul”  comunist  român , de fapt,  o ramură a Partidului Comunist  Sovietic”

¤Dennis Deletant: ” Crearea statului totalitar . În România,  Partidul Comunist  a luat iniţiativele menite  să reducă  ţara la starea de  obedienţă faţă de  Uniunea Sovietică.  Acest lucru s-a realizat prin intermediul  sistemului politic,  al sindicatelor şi al sistemului de învăţământ .  Pe plan intern,  scopul urmărit  a fost acela  de a distruge  structurile sociale existente  şi a fost  încununat de succes.

Actul final a fost   debarcarea  silită a Regelui  Mihai,  la 30 decembrie  1947,  sub ameninţarea  unui război  civil. În aceeaşi zi,  a fost proclamată  Republica Populară  Română. Aceasta nu era  expresia  unei voinţe populare , liber exprimate,  ci rezultatul unui dictat  al unui grup  politic  care se manifesta  ca marionetă  a stăpânului din exterior. [..]

O dată  cu înfiinţarea  Republicii , puteau fi puse bazele  statului  totalitar.

     Primul pas  era înregimentarea României  din punct de vedere  militar, în blocul sovietic. [ 4 febr.’48 ]

     Al doilea pas  către totalitarism  a  fost consolidarea  partidului unic de masă , constituit  dintr-o elită şi membri devotaţi  .  Acest lucru s-a realizat  prin desfiinţarea  principalelor partide  de opoziţie    [ PNŢ şi PNL, vara’47 … ]  prin contopirea  forţată  a PSD cu PC [  nov.’47…  ]

   Partidul Muncitoresc Român  şi-a ţinut  primul congres  la  21-23 februarie  1948  . […]

     Un al treilea pas  în impunerea  modelului totalitar sovietic  în România a fost  adoptarea Constituţiei  Republicii Populare  Române în aprilie  1948 şi  introducerea  sistemului judecătoresc  de sorginte sovietică .[..]      Naţionalizarea  întreprinderilor  industriale , a băncilor  şi a societăţilor de asigurări ,  a minelor  şi întreprinderilor de transport  [ iun.’48 ] La  2 martie  1949,  proprietatea asupra pământului  a fost luată complet din mâna particularilor .Aceasta a permis  lichidarea  rămăşiţelor  fostei clase moşiereşti  şi a chiaburilor , echivalentul  termenului  sovietic  „kulak” , definind ţăranii înstăriţi  […]care posedaseră terenuri  până la maximum  50 ha , în temiul legii agrare  din  1945, au fost expropriate fără compensare . Practic, peste nopate,  Miliţia a acţionat  şi a scos  17.000 de familii  din casele lor  şi le-a mutat în zone de reaşezare. Pămâmturile  confiscate,  totalizând aproape  1milion ha, au fost comasate   fie pentru a organiza  gospodării de stat , fie  gospodării colective[….]

      În august  1948,  legea pentru reforma învăţământului  a închis toate şcolile străine , inclusiv cele administrate de culte .   S-au făcut  epurări  în rândurile  profesorilor  şi studenţilor  de la universităţii  . […]

   Biserica a fost ultimul obstacol  major  în calea impunerii modelului sovietic , dar în acest caz  PCR

  nu a urmat  ad litteram  soluţia sovietică  .[..] Legea cultelor religioase  din 4 august  1948,  a conferit Ministerului Cultelor  controlul  în problemele  legate  de  treburile  cultelor  legal  recunoscute.”

¤Dennis Deletant : „ Securitatea şi  represiunea  comunistă . Un val de teroare  a fost  iniţiat acum.  Marin Jianu , secretar general al  Ministerului de Interne, şi Alexandru  Nicolski , anchetatorul său şef,  au primit ordinul    însceneze un număr de procese de  sabotaj şi spionaj. […]

 Pintilie Bondarenco , un agent  NKVD   de origine ucraineană, care-şi românizase  numele luîndu-şi-l pe acela de Gheorghe  Pintilie,  a devenit şeful  structurii , rebotezate  Direcţia  Generală  a Securităţii  Poporului  ( DGSP ) , sau, pe scurt, Securitatea.

         Securitatea  era împărţită din punct de vedere administrativ  în 10 departamente, numite „direcţii” , acoperind  întreaga ţară . Fiecare regiune avea să  dispună de  birouri  raionale,  orăşeneşti şi comunale. 

Serviciul  Special de Informaţii  ( SSI )   a lucrat în paralel  cu direcţiile  răspunzătoare  în materie de  contraspionaj  şi investigare  penală.

 Rolul său,  potrivit  decretului de înfiinţare  nr. 221/ 30 august  1948 ,  era de < a apăra cuceririle democtratice  şi a asigura securitatea  RPR , împotriva  complotului  duşmanilor  externi şi  interni>

[…]  Brutalitatea  a fost  trăsătura  caracteristică  a oamenilor  aleşi  de Moscova  pentru a conduce securitatea din România. […] Consilierii sovietici  erau ataşaţi  pe lângă fiecare  dintre direcţiile  naţionale  pentru a supraveghea  instruirea  celor recrutaţi  dintre români  şi pentru a monitoriza   activitatea lor;  comunicarea se realiza  prin interpreţi,  mulţi din aceştia provenind din Basarabia. [….] vom găsi  în posturile superioare  din  Securitate  mai mulţi indivizi  recrutaţi din  cele două categorii  de persoane:  din rândul minorităţilor etnice  şi din acela al muncitorilor  manuali necalificaţi.[…]

        La începutul anului  1949,  au fost înfiinţate  alte două organe  principale  ale Securităţii interne a RPR.  La  23 ianuarie,  a fost creată  Direcţia Generală a Miliţiei , chemată să înlocuiască  Poliţia şi Jandarmeria,  iar la 7 februarie  au fost create  trupele de securitate .[…]

       Un cadru legal  pentru  acţiunile  Securităţii , ale Miliţiei şi  trupelor  de securitate , a fost  oferit  de un nou sistem de  justiţie,  a cărui principală caracteristică  era subordonarea faţă de partid şi de stat.

Potrivit  art.  65  al Constituţiei  RPR,  adoptată în 1952, rolul justiţiei era  acela <  de  a apăra  regimul de democraţie populară  şi cuceririle oamenilor muncii , de a asigura respectarea  legalităţii populare ,  a proprietăţii publice  şi a drepturilor cetăţenilor . >  Judecătorii  erau asistaţi de  „asesori populari” , numiţi de partid.  Curtea,  reprezentată de judecători şi asesori,  avea puterea de a interveni  în toate procesele  şi de a prezenta probele sale, de a desemna avocaţii apărării ,  al căror rol  se limita  în mare parte  la formularea de scuze  pentru pretinsele  delicte  ale acuzatului.  

Nu era permisă  practicarea  avocaturii  private.” […]

 

 

2) Gheorghe I.Brătianu , BASARABIA .Drepturi naţionale şi istorice,     Editura  Tritonic, Bucureşti,  2004 . Traducere  şi adaptare  Edi  Săvescu .( Ediţia princeps:  „La  Bassarabie: droits nationaux  et  historiques” , Bucureşti,   Institut  d’Histoire  Universelle „N.Iorga” , 1943 )

[ LD: Românii  ştiu acum  cine a fost  istoricul, liberalul şi patriotul Gh. I.Brătianu.

Pentru cei care nu ştiu încă, cum a plătit cu închisoarea şi moartea la  Sighet   convingerile sale, recomand  să consulte Dicţionarul  lui  Cicerone Ioniţoiu, litera B. La acelaşi  demers să recurgă  în toate cazurile  în care întâlnesc numele  celor  evocaţi de Gh.Brătianu în istoria  Basarabiei  interbelice.

     Cartea pe care o prezentăm, la fel ca şi autorul ei,  a căzut  victimă  inchiziţiei   comuniste: a fost distrusă,  interzisă,  pusă la fonduri ” S”  în  câteva biblioteci, citirea sau citarea ei  fiind, aproape jumătate de secol,  prohibită .    Iată de ce  considerăm  că editura Triton  a făcut un autentic act de restituire . O întrebare retorică ne  ispiteşte: oare  delegaţiile române  post-decembriste care  tratează  de 15 ani   tratatul  cu Rusia    să fi avut în mapa lor lucrarea lui Gh.Brătianu?  

 Respectul  faţă de autor  şi cartea sa,  ne determină  să invităm cititorii  interesaţi de  „ problema basarabeană” , mai ales pe  fraţii  noştri din Moldova, să şi-o procure  şi să mediteze  la argumentarea  lui  Brătianu .  De sigur,   făra să ignore  - cum a făcut-o şi Brătianu la vremea sa  -   că trăim într- un alt context  geo-politic  şi că  unele din argumentele lui au devenit  „istorie” .O istorie tragică şi  exemplară!  În cele ce urmează,  câteva extrase care nu şi-au  pierdut   actualitatea .  ]

------------------------

Cuvânt înainte

Introducere   

I. Basarabia şi tratatul  ruso-moldovean  din 1711

2. Problema Basarabiei în  1812

3.Basarabia rusă  şi retrocedarea  judeţelor din sud  în anul  1856

4.Frontierele ruso-române de la  Congresul de la Paris până la Congresul de la Berlin  ( 1856-1878 )

5. Problema Basarabiei  între anii  1917 şi 1920

6.Basarabia  în realaţiile  dintre România şi URSS

Concluzii 

--------------------

¤  Dedicaţie  Gh.Brătianu, 13 aug.1943: ” În memoria  ofiţerilor şi soldaţilor  din divizia a  VII-a din corpul de cavalerie   căzuţi  în iunie şi iulie 1941 pentru eliberarea  Bucovinei şi Basarabiei. ”

  Cu toate  că principiile  dreptului  şi respectul  unităţii  etnice  şi lingvistice  îşi mai păstrază  încă  din valoarea  pe care  au avut-o odinioară , trebuie să-i informăm  fără întârziere  pe toţi cei care au sarcina grea  de a reconstrui  Europa şi lumea întreagă, despre interesul de prim ordin  şi despre  dreptul indiscutabil  pe care îl reprezintă  pentru România   chestiunea Basarabiei. Orice soluţie  care nu ar ţine seama  de acest ataşament , ar risca  să distrugă  din nou fundamentele  păcii  şi să creeze  în viitor  noi şi  inepuizabile surse  de conflicte  care sunt consecinţa  necesară  a  săvârşirii unei nedreptăţi.” ( Cuvânt înainte )    

 ¤   Moto,  M.Kogălniceanu,  26 ian.1878:  „Să dea Dumnezeu  să mă înşel,  dar o să vină în viitor  foarte multe furtuni  asupra acestei bucăţi  de pământ  pe care o numim  Basarabia română”

 Brătianu’43 :    Nu este  mai puţin evident  de la ultimatumul sovietic din  20 iunie 1940 şi începutul războiului actual [iun.’41 ], care i -a anulat efectele,  a început un capitol  nou  în istoria  relaţiilor  ruso-române, în timp  ce , de cealaltă parte , pretenţiile formulate  de mai multe ori de URSS, de a reveni  la frontierele sale din  1914 , sau la cele din 1940,    nu lasă loc să existe  cea mai mică îndoială  asupra intenţiilor  acestui stat .  

 Cum aceste revendicări  nu sunt în nici într-un caz  compatibile cu  principiile  afirmate  în  Carta  Atlanticului ,  care înlocueşte  în perioada noastră   programul preşedintelui  Wilson  din timpul  războiului  din  1914-1918,  conducătorii sovietici  se străduesc    îşi împrospăteze arsenalul  de argumente  privind drepturile  istorice  şi naţionale  pe care le-ar putea avea asupra Basarabiei  .

      În acelaşi timp, o teorie cel puţin stranie  de drept internaţional  consideră  tratatul  în vigoare  până în  1918 se bazează  pe acordul  încheiat în 1812, prin care  Imperiul Otoman  a cedat Rusiei o provincie din care nu stăpânea , de fapt,  decât câteva locuri.  Tot aceeaşi teorie  pretinde  recunoaşterea  cedării provinciei , cedare consfinţită  în urma acceptării  ultimatumului impus  în 1940  României,  în urma căruia suveranitatea  URSS  a fost restabilită  în Basarabia , iar acest  ultimatum  a obligat România să se comporte  ca o armată de ocupaţie  când a reintrat   în posesia  teritoriului , în urma ofensivei  din iunie 1941 , ca şi cum  acesta ar fi fost  un teritoriu  smuls prin forţa armeleor de ruşi .  Se observă  că se face  aici o  confuzie cel puţin  surprinzătoare  între situaţia  Basarabiei şi cea a Transnistriei , sau  a altor teritorii  din Ucraina  sovietică,  ocupată de armata germană .[…] Punctul de plecare  al acestor cercetări  îl constituie  textul însuşi  al ultimatumului  sovietic  din 1940 , care  rezumă  cu nişte  întorsături  de frază tendenţioase ideile principale  ale tezelor emise de partea adversă . [ …] 

                 < În  1918 , scria în data  de 26 iunie  1940  comisarul  Afacerilor Străine  Molotov, 

                  România, profitând de slăbiciunea militară  a Rusiei , a desprins  din  Uniunea Sovietică

                  ( Rusia)  o parte din  teritoriul său, Basarabia , atentând astfel  la uniunea seculară

                  dintre Ucraina  şi Basarabia , populată  în principal de ucraineni  [….] >

 În ce priveşte această teză,  care invocă drepturile istorice  şi naţionale , noi ne propunem , la rândul nostru,  < în interesul restabilirii adevărului >   -  dar în sensul strict al acestui  termen -  să demonstrăm  în ce constă  < unitatea seculară dintre  Basarabia şi Ucraina >, credinţă  împărtăşită de punctul de vedere  rusesc,  şi în ce măsură  provincia disputată între români şi ruşi , a fost vreodată , sau este încă <  populată în principal de ucraineni >” ( Intoducere )   

¤  Moto,  Dimitrie Cantemir  către moldoveni, iun.1711: „ Dar păgânii  …au ocupat  prin forţă armată  pământurile moldoveneşti:  aşa cum sunt  Tighina,  Chilia,  Bolgradul,  Galaţiul, Soroca… Ismailul  şi celelate posesiuni  de lângă  Dunăre,    ca şi toată provincia  Buzăului… Prin luptă vom elibera  aceste teritorii  de sub stăpânirea necredincioşilor ,  aşa cum afirmă  şi  Maiestatea  Sa Imperială, Ţarul , în ucazul său”  [ originalul,  în latină  ]

 Gh. Brătianu’43 : „Într-o comunicare  prezentată recent  la Academia  Română,  domnul  Nistor a examinat  evoluţia  sensului,  şi mai ales  conţinutul  numelui de < Basarabia > , de-a lungul  diferitelor perioade  ale istoriei. […]   De altfel,  în anul  1711 , atunci când  Petru cele Mare  recunoştea Nistrul  drept frontieră a Moldovei , graniţele  imperiului său  erau destul de îndepărtate de  ţările române. Frontierele  ruse  se apropie progresiv  de-alungul  sec.  XVIII-lea, până  ajung  să le întâlnească  pe cele moldoveneşti , ca urmare al celui  de-al patrulea  război  contra turcilor  şi a celei de-a doua  împărţiri  a Poloniei.  […] În acest cadru  al înaintării  dominaţiei  ruse se situiază  chestiunea Basarabiei, la începutul secolului  următor:  în 1739  aceasta atinge Azovul  şi cursul inferior al Kubanului  …. în anul  1774, prin pacea semnată la  Kucuk-Kainargi ,  Rusia  obţine litoralul  Mării Negre  până la  gura de vărsare a Bugului    în  1783 , anexarea  Peninsulei Crimeea , dar şi protectoratul asupra Gruziei , .... in anul  1792, prin   încheierea  tratatului de pace de la Iaşi , se consfinţeşte  anexarea litoralului  Mării Negre până la  Nistru  … în anul  1793,  Rusia ocupă provinciile poloneze  dintre râurile  Bug şi Nistru ,...anul  1801  aduce pentru Rusia  stăpânirea  asupra Gruziei , ...în anul  1812, Rusia obţine  Basarabia.  

      Nu avem  intenţia  să ne ocupăm  în această lucrare  de chestiunea Transnistriei , ocupată în momentul de faţă de trupele româneşti  . Acesta este un teritoriu care interesează România  doar din punctul de vedere  al componenţei  etnice, din cauza  numeroasei populaţii moldoveneşti  [..]ca urmare  a unui îndelungat  proces de colonizare  sau de infiltrare  în aceste zone. 

Dar în legătură  cu legitimitatea  stăpânirii româneşti  asupra acestei provincii , nu se pot aduce  argumente  care să susţină  drepturi <istorice >   sau  <naţionale >”    (  I. Basarabia şi tratatul  ruso-moldovean  din 1711 )

¤  Moto, Joseph de  Maistre , Saint  Petersbourg,  1810:    Sunt tentat să cred  că totul se va sfârşi  prin   împărţirea  în  bucăţi  a Moldovei ,  ca să se  dea  satisfacţie  cuiva,  sau ca să distrugă  o provincie”

 Gh.Brătianu’43: „ În acest moment al descrierii  problemei basarbene  credem că ar fi foarte util  să reluăm istorisirea  evenimentelor  care vor duce  la sfârşitul cunoscut , stabilit prin  tratatul de pace  de la Bucureşti, din data de 28 mai  1812.  În urma acestui tratat  se va stabili  anexarea  unei aşa-  numite provincii < Basarabia>, cu o întindere mult mai mare  decât avusese ea  în vreun timp anterior.  […]   Sensul  originar  a fost  denaturat  de multă vreme  prin inventarea  şi perpetuarea  unei tradiţii istorice  venerabile, dar false. […]

 Conştiinţa dezmembrării  şi voinţa  de a şterge această nedreptate , atât în ceea ce priveşte  Bucovina,  dar şi în situaţia Basarabiei , au fost dorinţe legitime pe care le-au împărtăşit moldovenii , arătându-şi dorinţa de luptă  pentru unirea tuturor românilor , pentru formarea unei noi ţări,  mai mari,  pentru că aceasta era sortită  să se fondeze  în secolul care vestea  peste tot în lume  deşteptarea  naţiunilor.  Aici ne întâlnim cu un punct  care ar trebui clarificat  cu cea mai mare precizie  cu putinţă : în cursul secolului al XIX– lea,  în ciuda decadenţei  politice a vremurilor  din urmă,  care făcuseră din ţările române  câmpul de bătaie şi obiect de dispută  pentru imperiile rivale,  sentimentul unităţii lor de rasă  de limbă  şi de civilizaţie  se manifesta deja  cu  suficientă  putere,  cu atâta intensitate , încât  se putea considera  dezmembrarea  uneia dintre provinciile româneşti  ca un fel de atentat  la întregirea naţională a tuturor.   Toţi cronicarii şi oamenii politici  ai perioadei  sunt în acest moment convinşi  de acest lucru, iar opera  lui Cantemir însuşi este o dovadă  de necombătut  în acest sens,  reprezentând o mărturie strălucită.”  (  Problema Basarabiei în  1812 )

¤  Moto, Lord  Palmerston, 8 oct  1856:   Încercarea  de a înlocui  oraşul din  sudul regiunii  ( Bolgradul nou ),   cu oraşul din nord, reprezintă doar un act dus până la capăt  de escrocare , nedemn de  o mare putere  cum  este Rusia.” [originalul, în engleză  ]

Gh.Brătianu’43 :” Dar nu este lipsit  cu totul de interes să ne ramintim  pe scurt  vicisitudinile  datorate  regimului administrativ  instituit  de către autorităţile ruse  după anexare , ca să trecem în revistă  etapele colonizării  care a fost întreprinsă  în această perioadă istorică în nordul şi în sudul provinciei , pentru a putea detecta  aici  ceea ce se găseşte la originea situaţiei demografice  actuale a acestei regiuni. 

Războiul şi  ocupaţia rusă  au trecut  de această dată ca o calamitate  asupra Principatelor Române.  […]  Încă din timpul  perioadei de autonomie [  vremea ţarului Alexandru I  ], sistemul de  colonizare  aplicat  în Noua Rusie, de când a fost aceasta  anexată  la imperiu,  se întinde şi asupra  regiunii meridionale  a Basarabiei , pentru a umple  pământurile rămase  pustii  prin emigrarea turcilor şi a  tătarilor.  Regimul prevăzut  prin legea promulgată  în anul  1818,  prevedea  înfiinţarea unor colonii  străine  şi le asigura  patru ani  de scutire  de impozite.

 Încă în anul 1814 , colonişti germani  din regiunea Varşoviei  veneau să  se stabilească  de-alungul  regiunii  mărginite de  Cogalnic, Ceaga şi  Sărata. [..] Colonişti francezi  au fost aduşi  în 1816  în regiunea Bugeac. [..] Elveţienii  din regiunea Vaud  s-au stablit  în anii  1824  şi  1828,  la Chaba, unde cultivau viţa de vie.  […] Dar elementul etnic cel mai favorizat   a fost cel bulgar.  Aceştia au imigrat  în mase compacte  în regiunile Bolgrad  şi Ismail, în nordul Dunării.  Coloniile fondate de bulgari  au fost nici mai mult nici mai puţin  de 57.  Ei s-au amestecat cu găgăuzii, o populaţie de origine turcească , probabil cumană,  care se convertiseră la creştinism,  şi au fost atraşi  de avantajele  pe care le oferea  administraţia rusă  tuturor  coloniştilor străini.

În anul  1856,  statistica  ajunge să arate  că în Basarabia  de sud  se aflau prezenţi  24.159 de germani  şi  42.216  bulgari sau găgăuzi . Această regiune devenise , după expresia  foarte potrivită  a lui Iorga,  un veritabil  „arlechin geografic”, care era  cu siguranţă  opera  administraţiei  ruseşti după anexarea  Basarabiei. […]  În nordul provinciei , infiltrarea rutenilor  a fost în mod natural  încurajată,  în aceeaşi măsură  în care  ea era favorizată  în Bucovina  de către austrieci. Administraţia  rusească  a încercat , de asemenea, să colonizeze  regiunile Hotin,  Soroca , Bălţi şi  Orhei , cu grupuri de evrei  care lucrează pământul , dar  aceştia nu au rezistat  să se menţină în aceste zone.   Dimpotrivă,  satele şi târgurile  au fost rapid cucerite  de elementul evreesc , care se împrăştiase  în acea vreme , în egală măsură,  şi în Bucovina şi în Moldova.   Această penetraţie rapidă  şi intensă  a elementelor  străine  a fost încurajată  de guvernarea  ţaristă,  ducând la rezultatul  firesc  pentru un asemenea  fel de politică : modificarea  structurii demografice  a Basarabiei  .

     Statistica  publicată în  1862  de către  A.Zaşciuk socoteşte    în anul  1862,  existau  în toată Basarabia  990.274 locuitori  [ Atenţie LD:  în carte  există o  greşeală , este  dat totalul de 9.990.274   ],  din care  în jur de  676.000 erau  moldoveni.  Aceştia reprezentau  chiar  şi în acea vreme  încă  68,5% din total.  Restul populaţiei  se împărţea  între  12% ucraineni,  8% evrei,  4,8%  bulgari şi găgăuzi,  2,4% germani  şi un număr mult mai redus de  ruşi,  ţigani,  polonezi, greci , armeni  şi alte naţionalităţi.”

[…]  Cu toate acestea, reîntoarcerea unei părţi , cel puţin, din ceea  ce fusese  pierdut odinioară,  dar mai ales importanţa  misiunii  pe care Europa  avea să o acorde  de acum înainte  Principatelor Române  în supravegherea  gurilor Dunării , au provocat o impresie foarte bună la  Iaşi.

Conştiinţa unui drept  naţional asupra  întregii întinderi  a vechiului  voievodat  al Moldovei , va deveni  cu atât mai puternică, iar soldaţii  care vor ocupa  în anul  1857  judeţele recuperate  de la ruşi  vor cânta  marşul  compus cu această ocazie  de către  poetul Vasile Alecsandri:

<  Să mergem,  cu ajutorul lui Dumnezeu , să mergem dincolo  de Prut , să ne luăm  în stăpânire  pământul pe care  l-am avut >”  ( Basarabia rusă  şi retrocedarea  judeţelor din sud  în anul  1856)  

¤ Moto:  Ghica către Kogălniceanu,  Sankt Petersbourg,  13 mart.1878: „  Rusia, prin articolele  Convenţiei,   s-a angajat să protejeze şi să garanteze drepturile României  şi integritatea  teritoriilor acestei ţări , dar numai contra Turciei”

Gh. Brătianu,’43 : „ Dar Rusia nu se putea resemna  să fie obligată  să respecte  prevederile  stabilite  prin Tratatul de la Paris.  Era vorba  mai puţin  despre faptul  că a fost obligată  să renunţe  la stăpânirea  asupra  Basarabiei  meridionale , cât  despre  consecinţa  acestei cedări  teritoriale -  imposibilitatea de a mai controla Marea Neagră  cu flota şi arsenalul său militar .” […] 

      „Journal  de  Saint  Petersbourg”  a publicat  un articol amplu , ca ecou   la Memoriul  guvernului  român întocmit de Kogălniceanu  ( pe care  Ghica l-a înaintat cancelariei  ruse  la  19 martie 1878 ), în care punctul de vedere rusesc  era detaliat:  < Basarabia nu a fost cedată  României,  ci Moldovei, pentru  că această ţară  era vecinul  cel mai lipsit de importanţă  şi de pericol. Tratatul de la Paris , care este  singurul   în măsură  să stabilească  drepturile  de posesiune  asupra Basarabiei , a fost încălcat de Moldova,care s-a unit  cu Ţara Românească  , a fost încălcat de Principatele Unite  care au adus  pe tron  un prinţ străin ,  a fost încălcat  de România , care tocmai a purtat  un război  cu Turcia şi  şi-a proclamat  independenţa  (sic! ) şi, ca urmare  a acestor  încălcări repetate  ale Tratatului  de la Paris,  dreptul legal de posesiune  asupra acestui teritoriu nu mai există, iar posesiunea încetează şi ea. [..] Românii  nu au decât să se facă de râs  faţă de ei  şi faţă de camarazii  lor de arme , dacă ei cred că  trebuie să acţioneze cu mijloace perfide , rău intenţionate şi ostile  .[..] Ne mărginim să constatăm  Moldova  nu mai are  în ziua de azi  nici un drept  de posesie  asupra teritoriului  în discuţie   >  [..]

   Odinioară , amorul propriu  al lui Alexandru I  o reclamase în 1812,  deşi acest lucru însemna  ocuparea unei provincii  asupra căreia  nu putea să emită  nici o pretenţie legală.  

 Anexiunea practicată  de propriul lui nepot [ Alexandru  al II-lea  ]  nu a putut  să se exercite  decât asupra unei întinderi  mult mai reduse , care consta  în trei judeţe din sudul Basarabiei .  [...] Continuitatea perfectă  care se afirmă  asupra acestui punct  în politica URSS-ului , faţă de cea a ţarilor , este  una caracteristică  şi ne ajută  să descoperim  adevărul  asupra legăturii  dintre cele două regimuri, sarcina noastră  fiind  să dezvăluim  motivaţiile  adevărate  ale acestei politici.” ( Frontierele ruso-române de la  Congresul de la Paris până la Congresul de la Berlin  ( 1856-1878 ) )

¤ Moto, Declaraţia  Blocului Moldovenesc,  Sfatul Ţării,  27mart/  9 apr.1918: „Republica  democrată  moldovenească  ( Basarabia ), între graniţele ei cuprinse între Prut,  Nistru ,Marea Neagră  şi graniţele vechi  ale Austro-ungariei ,  desprinsă  de mai mult de  o sută de ani  din  trupul  vechii Moldove , se reuneşte  începând de astăzi  pentru totdeauna  la patria mamă,  România, în virtutea dreptului  istoric  şi naţional  şi a principiului  conform căruia  popoarele îşi decid propria  soartă.”

Gh.Brătianu’43: „ În 1912, cu ocazia unui secol  de la anexare , numărul total  al populaţiei  este de  2.496.054, dar acum  nu se mai menţiona proporţia moldovenilor , care nu mai fuseseră menţionaţi  nici în 1910, după spusele luii  Casso,   în anuarul statistic ţarist . Evaluările  oficiale  îi reduceau acum la  48% din totalul populaţiei. [….] Dintre toate provinciile  româneşti  supuse dominaţiei străine , Basarabia  era în mod evident  locul unde conştiinţa naţională  avea cele mai puţine şanse  să se dezvolte.  Efortul  meritoriu al câtorva  intelectuali,  Vasile Stroescu , Pavel Gore,  nu păreau să depăşească nivelul local. [..] Trezirea conştiinţei  naţionale a românilor  din Basarabia  şi voinţa lor de a se uni  cu România  au fost efectul  războiului  şi al revoluţiei ruse.  Soldatul moldovean făcuse  destule campanii  militare  în serviciul  ţarului : în Crimeea,  în Balcani, în Manciuria.

   De data aceasta , hazardul operaţiunilor   militare îl pune în prezenţa  altor români , în cadrul armatei austro-ungare care era adusă pe câmpul de luptă , sau în cadrul armatei româneşti  care lupta  în calitate de aliată  a armetei ruseşti. El ştie că  românii din regat  luau parte  la război  ca să-şi elibereze  fraţii de sub stăpânirea  austro-ungară.   El vede batalioanele de voluntari care  se constituiau  în spatele frontului rusesc, din prizonieri de origine română, capturaţi în Galiţia  sau în Bucovina. 

El are brusc conştiinţa unei singure limbi , care depăşea frontierele  imperiului rus şi ale regatului aliat cu acesta, şi a unei naţionalităţi  mai întinse şi mai bogată , la care aparţine el însuşi. [….] Acesta a fost , de fapt,  efectul revoluţiei ruse   care a dat acestei mişcări  încă instinctuale  impulsul decisiv,   proclamând dreptul tuturor popoarelor  din imperiu la obţinerea autonomiei  naţionale.  [….]

Finlanda, Estonia,  Letonia,  Lituania,  Georgia, Armenia,  Ucraina,Bielorusia,  cazacii din regiunea Donului şi din Caucaz,  toţi îşi constituiau guverne  sau îşi proclamau  dreptul la folosirea idiomului naţional.  Basarabia nu putea să rămână pe dinafară , indiferentă la aceste transformări . [..] 

    Începând din  22 martie [ 1917 ], jurnalul „Cuvânt moldovenesc”  care apărea la Chişinău,  lua ca exemplu comportamentul letonilor  care îşi proclamau  autonomia  naţională şi reforma agrară  şi îi incitau pe moldovenii din Basarabia  să-i urmeze  cu revendicările lor. [..]  la Odessa, pe 18 aprilie  1917,  o adunare de aproape  zece mii de oameni , soldaţi de origine moldovenească , s-au reunit  sub preşedinţia  căpitanului  Cateli,  asistat de  patrioţii  moldoveni  Pan Halippa  şi Ion Pelivan .[..]  Moţiunea recomanda  instituirea unui „Sfat al Ţării”, care să reprezinte un fel de dietă  sau parlament provincial, ca să stabilească o legislaţie nouă . [ ..]

      Mişcarea  centrifugă se  accelerează  în  Ucraina: pe  3 iulie,  Rada centrală ucraineană , sau parlamentul local,  convocat la Kiev,  numea  prin propria ei autoritate  comisarii  care trebuiau să execute  munca administrativă. Această chemare se adresa în egală măsură guvernului  din Basarabia.

Această  telegramă va provoca  reacţia cea mai vie  care va duce în cele din urmă la luarea celei mai aşteptate decizii.  [….] La pretenţiile  ucrainenilor  asupra Basarabiei,  comitetul  [ ofiţerilor şi soldaţilor   moldoveni  ] opunea şi el   drepturile pe care i le crea   prezenţa elementelor moldoveneşti de dincolo de  Nistru.   De cealaltă parte, minorităţile care locuiau  în Basarabia, nu aveau nici un fel de simpatii  pentru o schimbare de regim  care ar fi înlocuit  Rusia cu Ucraina şi  Sankt Petersburgul cu Kievul.  [….] Rada   însăşi a trebuit să dea înapoi , dând de ştire  Partidului Naţional Moldovenesc  şi comitetului de guvernământ al  Basarabiei  că ea nu intenţiona  să invadeze  teritoriul moldovenesc  şi să-l anexeze . [ ...]   Pe  25  septembrie ,  guvernul  de la Sankt Petersburg , reconstituit sub preşedinţia lui  Kerensky, recunoştea în mod oficial  dreptul acestor popoare  la autodeterminare  . […] Pe 21 noiembrie  1917 , noul Sfat al Ţării  îşi ţine  prima sa şedinţă.  Ion Inculeţ este ales preşedinte.  [….] Adeziunile au fost aproape unanime în toată Basarabia.  Ceea ce făcea ca sarcina  adunării să fie tot mai dificilă, era starea de anarhie în care fusese aruncată provincia , prin retragerea dezordonată  a trupelor ruseşti , care abandonau în masă  frontul  românesc [...] 

Sfatul Ţării a proclamat la 2 decembrie „Republica  moldovenească  democratica şi federeativă  .[...]

La începutul anului  1918, statul major bolşevic  se instalează la Chişinău . Şedinţele Sfatului Ţării au fost suspendate. [...] Nu mai era loc de ezitări: consiliul director al republicii , mai multe organizaţii moldoveneşti,  şi chiar  străine,  iau în sfârşit  decizia  să formeze  o delegaţie  moldovenească numeroasă  din membrii Sfatului Ţării  care să se adreseze la Iaşi  cu o cerere imperioasă  adresată guvernului român  de a trimite trupele sale  pentru a  restabili  ordinea în  Basarabia. [...]  Pe 13 ianuarie, divizia a XI-a  românească,  sub comanda generalului Broşteanu,  intra în Chişinău.  Trupele române nu au reuşit,  decât  după trei zile  de luptă  pe străzile oraşului ,  să alunge bandele bolşevice  dincolo de Nistru.   Basarabia  era eliberată  de ameninţarea lor , iar Sfatul Ţării  era în măsură  să poată să-şi reia lucrările.

       Guvernul sovietic  reacţionează  cu o violenţă atât de mare  care arată  cât de mult se simţea atins  în intenţiile sale  de expansiune teritorială . Ministrul României  la Sankt Petersburg a fost închis la  Petropavlovsk  […] Relaţiile  diplomatice au fost rupte , războiul a fost declarat . 

Cu aceeaşi ocazie , Sovietele îşi însuşesc  tezaurul  Băncii Naţionale a României  care fusese depozitat  la Moscova  - este adevărat, cu garanţia  Aliaţilor [..]

Republica  moldovenească îşi proclamă independenţa pe data de  24 ianuarie / 6 februarie 1918: Ion Inculeţ  devine preşedintele republicii, iar consiliul director, devenit consiliu de miniştri, a fost prezidat de  Daniel Ciugureanu . [..] prin votul  din  27 martie / 9 aprilie  1918 […] este adoptată proclamaţia  de unire a republicii moldoveneşti  cu patria română”  

125 de deputaţi  au fost prezenţi,  din care 86  s-au pronunţat pentru unire,  3 au votat împotrivă , iar  30 s-au abţinut . [….] Toate aceste stipulaţii  din actul care  proclama unirea  au fost acceptate  de guvernul român [ Al.Marghiloman ]    . Mult timp  s-a discutat  acest subiect  .Votul din Sfatul  Ţării  şi valoarea juridică  a acestuia , ca şi calitatea  pe care o avea  sau  nu acesta de a se pronunţa  asupra unirii  cu România a Basarabiei, au fost probleme  studiate îndelung.  Această   adunare de inspiraţie revoluţionară  reprezenta oare cu fidelitate  opiniile populaţiei basarabene? Nici mai mult, nici mai puţin,  în orice caz,  decât toate adunările de acest fel  care au decis soarta republicilor autonome  care s-au născut  din ruina imperiului ţarist , sau în urma prăbuşirii imperiului  Habsburgilor.”

[…. Dezvoltă amănunţit    încheierea tratatului de pace, cu punctele rămase în suspensie, în ce priveşte Rusia.  ]

Fără intervenţia  puterilor  europene,  România ar fi obţinut  recunoaşterea oficială  şi formală  din partea  URSS-ului .  Absenţa acestei recunoaşteri  a ajuns să cântărească  extrem de greu , reprezentând o grea ipotecă  asupra  problemei  basarabene  şi asupra politicii româneşti.  

Este adevărat  că dacă ar fi obţinut această recunoaştere, nu ar fi valorat  mai mult decât  recunoaşterea independenţei  Gruziei , recunoscută în 1920  şi încălcată în 1922, sau acea a statelor baltice , suprimate în 1940,  sau chiar  ce a fronierei  de răsărit  a Poloniei , deşi recunoaştera  acestor  graniţe era  ratificată la Riga , în anul  1921 şi abolită în anul  1939.” (  Problema Basarabiei  între anii  1917 şi 1920 ) 

¤   Moto, Ch.Upson  Clarck,  „Racial  Aspects of  Romania’s  ” , oct.1941: „Agresiunea comunistă  din 1940,    care a împins Rusia  la gurile Dunării  şi un pas mai aproape de  Strâmtoarea Dardanele , a afectat nu numai  România,  ci întregul  continent  europeanm  coborând balanţa  într-un punct periculos … Este tragic  să constatăm  politica naivă   de reconciliere  purtată  de partea Kremlinului,  prin care se urmărea  crearea unei zone  de graniţă   care să se întindă    de la Marea  Albă   şi Marea Baltică , până la Marea Neagră , ar fi putut chiar să prevină  acest război,  a fost  sacrificată    unor ambiţii  imperialiste  care  au  împins de fapt  omenirea  în braţele acestui  sângeros război .”  ( originalul, în  engleză )

[...] prezintă diverse tratative pentru reglementarea relaţiilor româno- sovietice  ………

     Vara  anului 1939  a văzut derulându-se  la Moscova  un veritabil joc de teatru , căruia i s-a pus  capăt  în mod brusc  lovitura  de teatru din  23 august : un pact  de neagresiune  şi de asistenţă  a  fost încheiat  între Germania şi URSS  . Ca şi  altădată la Erfurt,  marile imperii  şi-au împărţit  orientul şi occidentul  . Acest pact, cu o aparenţă pacifistă,   dechidea în realitate  porţile templului  lui Ianus  şi ale războiului.  Ca să aibă mâinile libere  în Polonia  şi pe frontul occidental, Germania trebuia să facă Uniunii Sovietice  concesiile pe care aceasta  le cerea,  dezinteresându-se de soarta  unui  anumit  număr de teritorii  limitrofe , care intrau  în „sfera  de influenţă” a acesteia din urmă . [ N.B:  Gh Brătianu , atunci şi până la moarte, n-a ştiut de existenţa pactului adiţional secret  ]

     Pe 24 iunie 1940, guvernul Reichului  a fost în mod neaşteptat  anunţat de către cel al Uniunii Sovietice că aceasta din urmă  îşi va însuşi,  la nevoie prin forţă,  Basarabia şi, de asemenea, Bucovina de nord. 

Pe 26,  ultimatumul  era adresat  Bucureştiului.   Noi nu  o să reproducem  termenii ultimatumului  .

Ne va fi suficient  să remarcăm în legătură cu acest  subiect , că tendinţele  politicii sovietice  din  1940 ne amintesc  cu putere de argumente  invocate  la începutul  secolului  al XIX-lea de către diplomaţia  imperiului ţarist . Între alte pretexte ,  pe care le putem regăsi  fără îndoială  şi în alte împrejurări , figurează  cele ale siguranţei  Rusiei , ameninţată de  înspăimântătorul  şi redutabilul  imperialism românesc .

[..] în răspunsul lor  din 28  iunie, ultimatumul  anunţa  în aceeaşi zi , la orele  14  din aceeaşi zi , ora Moscovei,  vor începe ocuparea  Basarabiei şi a  Bucovinei de nord   de către trupele sovietice , care va fi efectuată în patru zile.   Trupele sovietice  vor intra  în cursul aceleaşi zile , simultan,  în oraşele Chişinău,  Cernăuţi  şi Cetatea Albă .

        Atunci când guvernul  român răspunde  < având scopul de  a evita  gravele consecinţe  pe care
 le-ar avea recursul la forţă  şi deschiderea  ostilităţilor militare  în condiţiile formulate de URSS   >
, invazia teritoriului începuse deja.  Românii  au încercat  în zadar  o prelungire  cu câteva zile  a termenului de evacuare

[….] Ceea ce a urmat este dincolo de orice posibilitate de descriere  […….]

Situaţia a fost făcută mult mai dificilă prin atitudinea minorităţilor  confesionale şi etnice. [..]

A fost , fără îndoială,  o zi a incidentelor  sângeroase , care marchează retragerea  armatelor româneşti  ca urmare a ultimatumului sovietic ,  dar o zi sângeroasă care va  fi repetată  peste un an, când armatele României se vor reîntoarce .   Dar dacă vreodată se va pune problema judecării acestui proces,  trebuie să se ţină seama  în aceeaşi măsură  de evenimentele care au avut loc la sfârşitul  lui iunie 1940 , în momentul  în care trupele româneşti  au trecut Nistrul.

O adevărată frenezie a  urii şi a răzbunării , întărite de oportunismul politic , se  va deslănţui  în mod instantaneu .  O frenezie de inamiciţie  faţă de soldaţii români  care se retrăgeau , de adulaţie faţă de armata  roşie care avansa. Pregătiţi de multă vreme , drapelurile  care  reprezentau sovietele  au apărut la lumina  zilei dintr-o dată , acoperind cu strălucirea lor roşie  anumite sate rutene  şi târguri  populate de evrei.  Armele care erau ţinute ascunse, au fost distribuite într-o noapte.

 Ofiţerii şi soldaţii izolaţi  sunt găsiţi  torturaţi, împuşcaţi , înjunghiaţi,  asasinaţi imediat  ce apărea o ocazie favorabilă . [..]  Peste toată Basarabia  şi o parte importantă din Bucovina, trupele sovietice au ocupat  şi oraşul Herţa  şi un anumit  număr de sate  din judeţul Dorohoi , din vechea Moldovă.”  ( Basarabia  în realaţiile  dintre România şi URSS )

¤ Moto, Ion I.C.Brătianu:”  Noi nu putem să concepem  existenţa poporului român fără Nistru … ( 22 febr.1919)

Gh.Brătianu’43:   În concepţia lui  Alexandru I , ca şi a şefilor  URSS,  sub îndrumarea  lui  Gorchakov sau a lui Casso , şi de asemenea şi a lui Molotov,  Basarabia n-a fost nici o dată  altceva  decât un mijloc , nicidecum un scop.   Încă în  1812,  politica rusească  ţintea mult mai departe ; ea nu se oprea la Prut decât  pentru că aşa o obligau  circumstanţele  şi acest lucru se întâmpla  în ciuda ei.”

 ( Concluzii )

 

 

 

3) V.Fl.Dobrinescu  şi Ion Pătroiu, Documente străine  despre Basarabia şi Bucovina .1918 –1944  . Editura Vremea, Colecţia FID, Bucureşti, 2003

 ( Documente depistate  în arhivele diplomatice  din Franţa,  Anglia  şi  SUA )

 [ LD: volumul este dedicat  istoriei diplomatice . Semnalăm un  document   privind  acţiunea Cominternului în România, prin comunişti „itineranţi”  - cum a fost Barbusse - care au făcut  carieră în propaganda  comunistă  -  atrăgând atenţia asupra unor  false  şi deliberate  etichetări din  limbajul cominternist , pentru care ,  anticomuniştii  = „naţionalişti”  ;  cominterniştii = „umanişti” .]

 ¤  Sept. - nov.1925 .  „Răscoala” de la  Tatar Bunar , organizată  cu complicitatea  agenţilor sovietici, a reţinut  atenţia diplomaţiei franceze care vedea   în evenimente  tendinţa Rusiei de a provoca o  „ revoluţie  universală”  .Autorităţile de la Bucureşti  au reacţionat prompt  faţă de evenimentelede la Tatar Bunar . Gheorghe Tătărescu , subsecretar  de stat  la ministerul de Interne, a făcut o declaraţie  în Parlament  în care a evidenţiat  rolul Internaţionalei a III-a  şi  al  sovieticilor în organizarea acţiunii”   (Cf.  Gh.Tătărăscu,  „ Mărturii pentru istorie”, ediţie N.Ş.Tanaşoca, Ed. Enciclopedică, 1996  )  Iată ce transmit  diplomaţii francezi din Bucureşti despre acest episod :

¤  Bucureşti,  24 nov.’25 : „ Prezenţa  domnului  Henri  Barbusse la Bucureşti  a provocat  vii incidente. Duminică dimineaţa,  la sfârşitul  unei  reuniuni  organizate  de către sindicatul unitar, federaţie a muncitorilor  cu tendinţă comunistă,  în care luase cuvântul , compatriotul nostru  a fost atăcat  şi huiduit  de către un grup de studenţi  naţionalişti.  Ieri seară,  au avut  loc în faţa  hotelului  său manifestaţii  ostile.  Strigăte de    Jos Barbusse!”, alternau cu cele de  „Trăiască Franţa” şi Marsilieza [… ]   Plecând înainte  de data prevăzută , domnul Barbusse a părăsit  Bucureşti  în această dimineaţă, cu destinaţia Constantinopol. Japy 

¤   Bucureşti, 25 nov.’ 25    Însărcinatul  cu afaceri al Franţei în România,  către  ministrul Afacerilor  Externe .    Şederea  domnului  Henri Barbusse în România. 

   Însoţit de dl  Vernochet , secretar general  al Internaţionalei  Muncitorilor din Învăţământ,  şi o avocată belgiană,  domnişoara Lamy, domnul Henri Barbusse, sosit la Bucureşti  pe 16  ale acestei luni, s-a prezentat îndată la Legaţie. Apoi, el a discutat cu dl Duca  şi domnul Tătărescu, subsecretar de stat al Ministerului de Interne, care au pus la dispoziţia sa diverse documente  referitoare la propaganda  şi acţiunea Sovietelor în România, mai ales în ceea ce priveşte  răscoala de la Tatar Bunar.

  „ Nu ascunsesem d-lor Barbusse  şi  Vernochet  că opinia publică , deja  iritată de precedentele anchete , s-ar putea să  primească  fără bunăvoinţă  sosirea lor.    Cu excepţia  organelor de stânga,  presa s-a ridicat,  într-adevăr,  vehement  împotriva  prezenţei  compatrioţilor noştri în România. 

 Titlurile articolelor  din care trimit , alăturat , Excelenţei  Voastre   câteva fragmente  sunt semnificative:  Inspectorii  Umanităţii   -   Inspectorul  comunist  Henri Barbusse .”

    „ În Parlament , domnul Duca,  interpelat  asupra  facilităţilor  acordate  domnului Barbusse  pentru a-şi face ancheta , a declarat  că,  deşi  nimeni  nu a ignorat  în România  opiniile acestui distins scriitor francez,  se estimase că este  de preferat  să i se permită  să se lămurească  singur cum stau lucrurile: < …dar în nici un caz , şi sub nici o formă,  conducerea nu va putea  admite  să se continuie această campanie  de anchetă , din partea oricui ar fi,   şi în mod special  din partea celei de-a Treia Internaţionale > . Cuvintele ministrului au primit aplauze prelungite .

    „După ce a petrecut  câteva  zile  în Basarabia , domnul Barbusse a luat cuvântul , duminică 22 noembrie, la sediul Sindicatului Unitar  din Bucureşti , care, în absenţa unui partid comunist  legal  recunoscut,  grupează sub această denumire  muncitorii cu tendinţe revoluţionare .

Câteva urale s-au auzit  la adresa conferenţiarului  s-au făcut auzite  la sfârşitul reuniunii, o contra-manifestaţie organizată  de către studenţii naţionalşti  se produce imediat , în cursul căreia  dl Barbusse  a fost direct atăcat .

   „ În seara următoare , imediat ce cursurile s-au terminat,  studenţii s-au adunat  în faţa hotelului  unde compatrioţii noştri  coborâseră şi unde  importante forţe ale poliţiei  fuseseră aduse. 

Lozinci ostile de genul < Jos Barbusse!  >,  < Afară Barbusse!   >,  au fost strigate , întrerupte  de strofe din  Marsilieza.   Apoi, pentru  a stabili mai bine diferenţele dintre  sentimentele lor, studenţii  s-au dus în faţa  Legaţiei Franceze, unde timp de aproape un sfert de oră , au răsunat ovaţiuni  entuziaste în onoarea Franţei  .

  Temându-se  ca incidentele  să nu degenereze  într-o  formă mai violentă, autorităţile române  au făcut cunoscut  domnului Barbusse faptul că ar fi încântate  de plecarea  sa.

Cedând acestei dorinţe,  dl Barbusse , însoţit de dl  Vernochet  şi d-ra  Lamy,  au luat marţi dimineaţa primul tren  cu destinaţia  Constanţa-Constantinopol. »

 

 

4)  Lidia Pădureac*,  Relaţiile  româno –sovietice ( 1917-1934 ), Ed.Prut Internaţional, Chişinău, 2003 .

  [LD:  În imensa   producţie istoriografică  existentă, momentele cruciale din istoria neamului  nostru  au fost falsificate  prin subordonarea  faptelor istorice  unor scheme  ideologice.

     De la broşura lui V.Dembo din   1924  (  care lansa  teza  « cuceririi Basarabiei »  de către România  în 1918 ) ,  trecând prin  istoriografia sovietică   denaturată şi  falsificată  din  perioada stalinistă , relansată  în forme agresive  după terminarea războiului  al doilea mondial, atât de istoriografia  sovietică  ( Trapeznikov, Mohov, Kopanski,  Levit,  Lazarev ) cât şi de cea  moldo-sovietică , aşa -numita  « problemă  a Basarabiei » a fost  supralicitată   pentru a  susţine  şi  justifica exclusiv   politica externă  a URSS . Autoarea îşi propune să  dezvăluie unele aspecte ale  acestui imens fals istoric]

-----------------------

* Născută  în  1975, în satul  Aluniş,  jud.Bălţi, Lidia Pădureac este absolventă a Facultăţii  de Istorie a Universităţii  de stat  din Moldova ( 1992-1997) .Cartea este teza sa  de doctorat  ( 2001 ),  o  abordare a  relaţiilor româno-sovietice în perioada 1917-1934,  prin  analiza   comparativă  a istoriografiei  sovietice, moldo- sovietice  şi, în mică măsură,  a celei  româneşti .

----------------------

 

Introducere

Cap.I . Lovitura  de stat bolşevică , factor determinant  în relaţiile  româno –sovietice 
Cap.II. Activitatea României  în cadrul Micii Înţelegeri 

             Aspectul relaţiilor  cu Uniunea Sovietică    ( 1924 –1934 )

Cap.III.  Raporturi neoficiale româno –sovietice  
Încheiere .
Documente .

 ----------------------

 

 

 5 ) Marin C.Stănescu, MOSCOVA, COMINTERNUL , FILIERA COMUNISTĂ  BALCANICĂ ŞI ROMÂNIA  ( 1919-1944 ),  Editura Silex,  1994 -  Studii  documentare -  A  colaborat  Gheorghe  Neacşu

[ LD: Această lucrare  ar trebui să nu   lipsească  nici  unui   cercetător sau cititor  preocupat de procesul  comunismului . Marin Stănescu   este unul din cei mai  avizaţi  istorici  ai  comunismului din perioada interbelică.  Nu este aici locul să explic de ce acest  specialist,  la fel ca mulţi colegi de generaţie,    nu şi-a putut  fructifica cercetările, până în decembrie 1989.     

  A făcut-o după  1989,   cartea sa putând fi considerată  o micro-enciclopedie, un ghid,un  dicţionar, fără de care multe din  documentele PCdR  nu ar putea  fi interpretate  iar  profilul moral-politic al activiştilor lui nu ar putea fi stabilit . 

    Rămâne  totuşi, ca istoriografia  românească  viitoare  să studieze  în profunzime  documentele existente în arhivele  Cominternului şi ale  României  - atâta vreme ferecate şi falsificate  - pentru a stabili câteva lucruri  esenţiale :   PCdR  a fost  un partid politic? a fost o secţiune a Cominternului? a fost  o  agentură de spionaj a NKVD – ului? a fost  o oficină  propagandistică  a PC(b) al US?   a fost  o organizaţie conspirativă  apatridă?

    În primul rând,  aceste lucrări  ar putea  conduce , în sfârşit, la elaborarea  mult anunţatei   sinteze  a Istoriei PCR, la care s-a lucrat, în diverse forme,  aproape jumătate de secol .  Aceste lucrări ar pune în cadrul istoric adecvat  ajungerea PCd R  la putere,  după august 1944 .

Ar  dovedi  în ce măsură  PCdR a fost un partid  format şi susţinut, în majoritate, de reprezentanţi ai minorităţilor naţionale - evrei, ucraineni, maghiari,  bulgari ş.a. –  care nu făceau politica iredentistă a ţărilor de origne ci   serveau exclusiv  interesele expansioniste ale URSS; ar  facilita înţelegerea mai potrivită a  pseudo-conceptului de  « internaţionalism proletar »; ar infirma  caracterul « proletar »  al  partidelor comuniste;   ar dovedi  profilul  criminal – poliţist  al  Cominternului  şi partidelor afiliate, pentru care  lichidarea fizică a   propriilor susţinători  sau « tovarăşi  de drum », după folosirea  în propriile interese,  a fost larg folosită;  ar  constitui  o explicaţie obiectivă  pentru năpraznica represiune comunistă care s-a abătut asupra popoarelor vizate, inclusiv asupra  poporului român.  ]

-------------------------

Cuvânt înainte- 

Cap.1 .  Cominternul  şi Partidul Comunist din România ( 1919-1943 )

Cap.2.   Filiera Comunistă Balcanică (  1920-1936 )

Cap.3.  Componenţe  ale conducerilor  PCR din România  în anii 1921-1944

Cap.4   Pseudonime şi nume  conspirative ( 1918-1944 )

-------------------------

¤  Marin  Stănescu: ” Secolul al XX-lea va intra în istoria omenirii  ca un secol  al dictaturilor , forme politice de guvernare  care au îmbrăcat  cele mai variate nuanţe şi moduri de apariţie , de manifestare şi, desigur, de dispariţie. Între ele,  două au lăsat urme profunde  şi un număr imposibil de estimat  de victime umane:  fascismul şi comunismul.

      „Cel care a dăinuit în Rusia  peste şapte decenii   - emanaţie specific rusească – cu susţinere  externă  din partea unor organisme oculte , şi s-a extins după al doilea război  mondial  pe aproape  jumătate din  suprafaţa globului , a fost, desigur, comunismul. Tocmai   de aceea, fenomenul  a fost  continuu studiat , analizat , divinizat  sau  condamnat cu vehemenţă .

    „Comunismul  a cuprins şi România, în două ipostaze:
a )  din 1918 şi până în  1944 , sub forma unei minuscule secţii  a Internaţionalei Comuniste , temutul partid mondial   - care,  la un moment dat , avea  peste 80 de organizaţii răspândite pe toate meridianele lumii  şi

 b ) extinderea  lui,  prin supunerea forţată , cu acordul  marilor puteri  mondiale învingătoare, a unui însemnat  număr  de state  şi popoare  care aveau să  îndure , până de curând, un calvar greu de imaginat.”   (  Cuvânt înainte   )

¤  Marin Stănescu:    „ Fondată în  1919, Internaţionala Comunistă  a intrat  în istoria mai nouă a socialismului  şi comunismului   ca a treia  asociaţie internaţională  a muncitorilor , apărute  într-un interval  de peste o jumătate de secol  -  1864 - 1919 . Încă de la primul său congres [ martie 1919 ],  în documentul de constituire , Internaţionala Comunistă (  Cominternul )  şi-a proclamat  legătura şi continuitatea  cu prima Asociaţie  a muncitorilor – Internaţionala a I -a  -  declarându-se  continuatoare legitimă  a întregii moşteniri  marxiste şi revoluţionare  de până atunci .”

 Internaţionala a III-a  s-a delimitat  de metodele politice , de tactica  şi principiile  organizatorice  ale predecesoarei sale , Internaţionala a II-a .  „ Partidele  afiliate erau considerate  ca secţii naţionale  ale Internaţionalei Comuniste, respectiv filiale  ale sale  în diferite ţări , iar Cominternul  însuşi  ca un partid comunist mondial.”

  / Evoluţia şi congresele Internaţionalei Comuniste ( I- VII ); 

  /  Linia imprimată  de I.C, P.C.d.R:   „ucrainizarea”, „ungurizarea”,”evreizarea”, „bulgarizarea” .

  /  Autodizolvarea Internaţionalei Comuniste  - 15 mai  1943

        ( Cominternul  şi Partidul Comunist din România ( 1919-1943 ) )

¤ Marin Stănescu: „  Reapariţia publică  a federaţiei  s-a făcut  la începutul  anului 1919 , cu prilejul întemeierii  Internaţionalei a III-a, Comuniste ”  când, la  iniţiativa lui Cristian Racovski, Federaţia  Socialistă Balcanică s-a transformat  în Federaţie Comunistă şi a aderat  la Internaţionala a III –a .

”Întrega  istorie a acestui organism  regional balcanic  va fi marcată  de prezenţa în fruntea sa  a mai multor comunişti bulgari  care, paradoxal,  în privinţa ţării şi a  poporului lor, nu vor aplica  principiile < internaţionaliste>  false,  şi nici nu se vor baza pe teze lui Marx  <muncitorii n-au patrie>, ci vor apăra  <cauza  Bulgariei >, ca <ţară învinsă în primul război  mondial >   - adică de victimă a imperialismului , negând toate structurile  noi ale statelor  naţionale vecine”

/ Conferinţele FCB  şi subordonarea politică faţă de I.C .

/  „Problema  naţională” în atenţia  FCB

/ Activitatea iredentistă  DRO (  Organizaţia  Revoluţionară Dobrogeană ) în România 

          (  Filiera Comunistă Balcanică (  1920-1936 )  ) 

 ¤   Marin Stănescu :  Componenţe  ale conducerilor  PCR din România  în anii 1921-1944:

„Caracteristic  pentru componenţa  acestor organisme  este faptul că  echipa desemnată  la un congres era dominată  de persoane provenite  din  rândul  naţionalităţii sau zonei geografice  din care făcea parte  secretarul general . În orice caz,  în toate,  numărul celor proveniţi  din rândul  naţionalităţilor  conlocuitoare   - în deosebi evrei şi  maghiari -  era majoritar , uneori chiar copleşitor.” 

      Din cele  cinci congrese ale PCdR, două  s-au ţinut  în România   şi trei  în străinătate. Compoziţia   organelor superioare  de partid era următoarea: Biroul Politic ( din  1927  în afara ţării ), Secretariatul operativ  ( din 1926,  în ţară )  şi   Comitetul Central  ( ales  de  congrese, completat  la   conferinţe sau plenare, prin excluderi  şi numiri  din partea  Cominternului, fără ca  în PCdR să li se cunoască misiunea . )  Este foarte dificil de cunoscut   componenţa organelor conducătoare ale PCdR,  deoarece membrii    trimişi  de Comintern,  Secretariatul Balcanic  şi Federaţia  Comunistă Balcanică , activau  numai la Moscova,  Praga, Kosice  sau alte ţări .

     Între  1921 –1927,  reprezentantul  PCdR  la Comintern  ( un timp şi la  Federaţia  Comunistă  Balcanică )  a fost  Gelbert  Moscovici  ( „Al.Bădulescu”,  „Ghiţă Moscu”  fratele lui Ilie Moscovici ).  Acesta a fost şi membru al  Comit.Executiv al Cominternului ( 1921- 1922 ) . Temporar,  funcţii similare  au mai deţinut:  Lichteinstein Dezideriu (  Iasz Dezso ), Lazăr Aron  ( Ernst  Arnoldi,  Al.Buican)  şi pentru  scurtă vreme ( 1924-1926) ,   până la excludere,  Gheorghe Cristescu .

  Con gresul I ( Bucureşti, 8-12 mai 1921 )  a ales următoarea conducere provizorie:

Gheorghe Cristescu ( recunoscut ca lider ) , Leonte Filipescu ( Iorgu ),Constantin Agiu , N.Simulescu- Militaru , Lucreţiu Pătrăşcanu ; Marcel Pauker,  Constantin Ivănuş,  Mihail Macavei . Au mai intrat, apoi,  Mihail Cruceanu, Elek Koblos,  Eugen Rozvan,  David-Finkelstein Fabian, Boris Ştefanov,  Al.Dobrogeanu-Gherea , Heinrich  Sternberg .

Congresul II (  3-4 oct.’22 )  în casa pictorului  Alexandru Vodă din Ploeşti    a ales mai multe organe  conducătoare:

 - Consiliul General: N.Husar,  Miclos Kovacs,  Turzo Nandor,  G,Vasuta,  Isidor Goldstein

    (Transilvania ), Gh.Tănase (Iaşi ), Ioan Elena (  Turnu Severin ),  Ana Pauker,  Jacques Konitz

    ( Bucureşti ), Boris Ştefanov (  Bazargic ) , Bleicher (  Galaţi ) , I.Gheorghiu ( Constanţa) 

     şi  3 nenominalizaţi  din Basarabia .

- Comitetul Central: Gh.Cristescu  (secretar ) , Mihail Cruceanu,  David Finkelstein-Fabian, C.Ivănuş,     Elek Kobloş,  N.Marian,  Marcel Pauker,  Boris Ştefanov şi  un basarabean neprecizat .  

-  Biroul Politic şi Secretariatul: Gh. Cristescu ( secretar general ),  Marcel  Pauker,  Elek Kobloş,      Alexandru  Korosi –Crişan , David Finkelstein-Fabian 

  Congresul III   (Viena, aug.1924 )

- Biroul Politic:  Elek  Koblos ( secretar general ),  Pavel Tcacenco ( I.I. Antipov ), Boris  Ştefanov  ( şi reprezentant la  Federaţia Comunistă  Balcanică ) , Sandor Korosi –Crişan , Willi  Roth, Victor Tordai

-   Biroul Politic  din străinătate (  din 1927 ): Elek  Koblos ( secretar general ), David Finkelstein-Fabian ,  Berger Aladar,  Victor Tordai .

-  Secretari cu munca operativă în ţară: Pavel Tcacenco ( 1925),  Willi Roth ( 1925-1926 ), Solomon Schein  ( 1926-1928 ),  Francisc  Bucova (  1927-1928 )

-  Cu sarcini speciale,în partid,  la tineret sau  sindicate:  Al.Dobrogeanu –Gherea, Boris Ştefanov, David Finkelstein-Fabian , Heinrich  Sternberg,  Mihai Cruceanu, Samuel Margulies, Mozses Kahane, Richard  Wurmbrandt [ la tineret;  cunoscutul prelat  din ultimele decenii  ] Izo Iţcovici („Albulescu”, secretar  UTC ),  Mosku Kohn (  „Gh.Stoica”), Lazăr Aron ( „Alex.Buican” ) , Vasile Luca,  Ştefan Foriş

Congresul IV (  Ciuguevo, lângă Harcov, 28 iun-7 iul.1928  ).

 MCStănescu: „Mascarada intitulată  congresul  al IV-lea al PCR  a premers  Congresului  al VI-lea al Cominternului , reuniune care  a inaugurat  o şi mai neagră   pagină  în istoria  Internaţionalei  Comuniste  [….] paroxismul  spectrului  aşa-zisului  pericol   iminent al  războiului antisovietic ; campania lipsită  de limite  dusă împotriva  social-democraţiei   („ social-fasciste” ), considerată principala duşmană a partidului  şi a proletariatului , chiar şi comparativ cu fascismul propriu-zis ; eliminarea  ultimelor   mari personalităţi  fondatoare ale  organismului  comunist  mondial şi promovarea  altora,  mai tinere,  devotate şi recunoscătoare  < genialului conducător  > 

Noua conducere, numită de  Congres, a fost alcătuită din  arivişti  fără experienţă, din rândul  minorităţilor naţionale,  manifestând o ură  patologică  faţă de tot ce se referea la România , dispuse a aplica mecanic   toate indicaţiile  antiromâneşti venite  de la Moscova,  întrecându-se în docilitate  faţă de  URSS, PCUS şi Stalin. După congres,  timp de doi ani, în PCdR s-au manifestat aşa-zisele „lupte fracţioniste”, atât în partid,   cât şi în UTC , în sindicate (  zise”unitariste”  )  în Blocul Muncitoresc Ţărănesc  ( org. electorală ),încât,  în momentul   dizolvării lor  de către guvernul PNŢ ( apr.1929), se transformase  într-o minusculă  formaţiune, ce nu depăşea  400 de membri . 

  Congresul a fost condus de cehul  Bohumil  Smeral, din partea Cominternului  ( temporar şi secretar general    al Federaţiei  Comuniste Balcanice )  Rezoluţiile   au fost aduse de la Moscova .

 „ În mod curios – spune M.C.Stănescu  -  la acest congres,  s-a negat însăşi existenţa    unui partid comunist  în România . Pe baza indicaţiilor primite  de la Comintern , acest  congres  a numit  un Comitet Central   în întregime nou - ca nume  -  din care doar ilustrul   necunoscut    Mihai Penescu ,  din Turnu Severin,  era român – alcătuit numai  din  reprezentanţi  ai minorităţilor  naţionale ” 

16 delegaţi cu vot deliberativ :   Imre Aladar  ( Nicolae ) – Bucureşti  ( executat  în 1938   la Moscova ); Ştefan Foriş  (  Şandor, Sandu ) –Bucureşti  (executat de comunişti,în ţară,   în  1945 );Heigel  Iohan  ( Friederich ) –Timişoara  ( dispărut în URSS ); Dumitru  Chicuş (  Kiţcanian ) -  Galaţi; Dori  Goldstein  (  Klimenco )-  Iaşi  ( executat  în 1938, la Moscova ); Stolereanko ( neidentificat, bulgar )- Constanţa; Kuzira ( neidentificat )-Ploeşti; Vasile Luca  ( Luca Laszlo, Vasile ) –Braşov; Bibi ( neidentificat )  - Oradea; Alexandru Nicolski  ( Fidorov ) – Basarabia; Nicolaevici (  neidentificat ) –Basarabia; Elek  Koblos  ( Baltazar ) -  Biroul Politic Exterior  (executat în 1938 în URSS );Dumitru  Chelerman  (Nicu ) -  student la Moscova,  CC UTC ( executat în URSS);Gh.Popescu  ( Mălai ) -  UTC  Juru ( neidentificat ) -  UTC, Tg.Mureş; Schein Solomon –CC al PCR;Al.Dobrogeanu Gherea  -  CC al PCR   (executat  în 1939, în URSS ); Lucreţiu Pătrăşcanu (Mironov ) – CC al PCR  (  executat în ţară, în 1954  ); Mathais Peter (Sandor )  -org.Banat

Cinci reprezentanţi ai Cominternului: Bohumil  Smeral  -ceh – (executat în URSS ); Gorchici  -prim secretar  al PC din Iugoslavia  ( executat în 1938, în URSS  );Piotrî Mihailov  -  Comintern, URSS Martânov (W.Picker )  -  Comintern, URSS;Rossen  (neidentif. ) -  Comintern,  Tineret

Reprezentanţi din partea PC Ucrainean: Donenko – salută congresul din partea PC U;  Alexandr Rubinstein  ( Suslic,  Starâi,  Bătrânul ). Reprezenta  Basarabia şi  RASSMoldovenească; Vitali  Holostenko  (Petrulescu )  - membru  al BP al PCUcrainean (fost ilegalist  în România, studii -  facult de medicină veterinară, Bucureşti ); Berger  Aladar –membru  al BP  al PCR  (executat în 1938, în URSS ); Gheorghi  Ganev  (Badeev ) -  reprezenta  Basarabiei  şi RASSMoldovenească (  executat în URSS, în 1938 )

-  Biroul Politic:  Vitali Holostenco (  din CC al PC(b) din Ucraina )  secretar general;  Vasile Luca,  Alexandru Nicolski,  Dori Goldstein,  Iohan  Heigel .

-  C.C al PCR:  Luca  Laszlo,  Soos,  Peter  Mathais,  Penescu Mihai,  Dori Goldstein , Imre Aladar,  Alexandru Nicolski, Vitali Holostenco, Iohan  Heigel .

După congres, cehul  Bohumil Smeral   a fost înlocuit  de la conducerea  Federaţiei Comuniste Balcanice, cu  maghiarul  Bela Kuhn  (fost conducător  al revoluţiei  bolşevice din Ungaria  ), adeptul  unor metode dure de luptă  şi a unei „discipline de fier” . În  ţară, Moscova a trimis  pe Marcel Pauker care, din 1921, dorise să  pună mâna pe conducerea PCdR , şi care  se refugiase  în URSS  după procesul din Dealul Spirii.  În 1929, deşi nu făcea parte din nici un organ de conducere, participa cu vot deliberativ  la şedinţele Biroului Politic, ale Secretariatului  şi ale Comitetului Central.

MCStănescu: „ Marcel Pauker ( Luximin )  l-a racolat de partea sa pe Dori Golstein (Marinov, Rudolf ), secretar cu probleme organizatorice  numit de Cominetrn,contra lui Vitali Holostenko ( Barbu, Petrulescu )  care se sprijinea pe aripa basarabeană-ucraineană şi pe unii secretari regionali.  Invectivele  şi blamările reciproce în presă , ori la diverse plenare şi conferinţe regionale, pe care le organiza fiecare grupare au produs o adâncă îngrijorare şi  stupefacţie.  O bună poarte a puţinilor  membri  de partid existenţi , a fost exclusă  fie de o grupare, fie de alta.”

¤  Congresul  V, 3-24 dec.1931, Gorcovo  ( lângă Moscova )

 MCStănescu:  Nici arestările, nici măsurile coercitive  ale autorităţilor de stat ,din anii 1924-1929 , nu reuşiseră    realizeze o asemenea disoluţie  a mişcării comuniste din România.”
 La fel ca şi în cazul  altor partide comuniste, Cominternul a intervenit  din nou cu măsuri drastice .

 În vara anului  1930,   a dizolvat toate organele alese  sau numite  de  Comintern,  aplicându-le  pedepse grele. Cei surprinşi de aceste măsuri pe teritoriul URSS,  au fost implicaţi  în  diveresele procese de ” trădare” , din anii 1937-1940,  mulţi din ei fiind executaţi .

     Cominternul a numit un Secretariat Provizoriu, alcătuit din tineri comunişti aflaţi la  şcolile leniniste  de cadre de la Moscova: Elena Filipescu –Filipovici (  Maria  Ciobanu, căsătorită cu Ştefanski-Gorn ), Paul Goldstein(  Băjenaru ), Alexandru Nicolski , Iacov Roznev  ( reprezentant  Comintern ),  Şeiva  Averbuch (  Vanda  Nicolschi ), Eugen Iacobovici,  Constantin Pârvulescu (  Românu ) , Alexandru  -Ştefanski  ( Gorn –Polonia- căsătorit cu El.Filipescu  ),  Timotei Marin,Solomon  Tinkelman-Timov, Constantin Pârvulescu,  Moscu Kohn  ( Gh.Stoica,  V.Grădinaru )  ş.a. care să aplice  Rezoluţia asupra luptelor fracţioniste  şi restabilirea unităţii partidului şi să pregătească  congresul  al V-lea .

   Congresul s-a desfăşurat  între 3-24 dec.1931, la Gorcovo ( lângă Moscova ), la el participând:

Alexandrescu (Crosnev Gh.-bulgar  ), Artur (Ţopa M.-român ),  Ardeleanu (Goldberger N. -evreu )Aurel (Aladar Imre -maghiar-evreu ) Balog ( Fodor Ştefan- maghiar ),Braun (Haliţki Emil  -ucrainean ), Busuioc (Lazăr Aron,  Alex. Buican  -evreu ),  Corneliu (Grun  I.Nicolae -evreu ),  Costache (Dubinschi ,Moise Abraham –evreu ),  Cristea  (Encsel Mauriciu - evreu ), Covaci ( Schultzberger Olga –evreu ),  Iepure  ( neidentificat ), Florea ( neidentificat ),  Furnică (neidentificat ), Ghiţă ( Breiner Bela – maghiar) Georgescu ( român), Chelerman Dtru  (  evreu ), Gorn (Alexandr Danieluc Ştefanschi - polonez ) Ignat  ( Alexandru Iliescu- român , cfr-ist, unchiul lui Ion Iliescu ), Ionel Popescu ( român ), Gh.Oţelaru ( român ),  Marinescu  (neidentificat )  Mihai  (Pehlivanov Gh.,Petre Gh.- bulgar ), Mihalcea (Lucreţiu Pătrăşcanu - român  ), 3. Morozov  (neidentificat ),  Niculescu (Vexler Carol-Talmazan -evreu ),  Paraschiv, Ducu Ştefan,  Pavel (Dori Golstein -evreu ),  Radu (Borilă Petre, evreu ), Socolov (Finchel  Iosif -evreu ), Smaranda (Filipescu, Maria Ciobanu- român ),  Stejar (Avramescu  David - evreu ), Tătărăscu,  Tatarov ( Timotei Marin -român ), Toma (S.Tinkelman –Timov - evreu ),  Teodorescu (neidentificat ),   Maghiar ( Andraş  Fazecaş-ungur ), Vifor ( Iacobovici Eugen ), Vasilescu ( Grofu Dumitru ), Verzeanu (Bucur Nicolae ), Zamfirescu, Zoe (Ecaterina Arbore-Ralli,român  ) .

Din partea  Comit.Executiv al  Internaţionale Comuniste sau Federaţiei Comuniste Balcanice   au  participat:  Schlosser (Bela Kun,OCUngar,Comintern ),  Gorn (Alex.Ştefanski, PCPolonez ,FCBalcanică ) Gh.Dimitrov  ( PCBulgar,  F.C.Balcanică ), DZManuilski ( PC(b) US, Comontern ) Matiaş Racoşi ( PCUngar,Comintern )

   Aceştia au ales organismele de conducere ale PCdR , care, însă, în următorii ani,  au  suferit dese completări, excluderi, deportări şi execuţii , plătind cu viaţa  sau cu  pierderea libertăţii  zelul  cu care au executat ordinele Moscovei. 

  MCStănescu:  Până la începutul anilor’80,  cominterniştii de marcă  tunau şi fulgerau  oricui  încerca să critice documentele congresului  al V-lea, socotit de ei  <un moment de cotitură >  în viaţa PCR .[….]

Dar istoria cea reală nu iartă.  Stenograma  acestui  congres, ca şi documentele  ( rezoluţiile) au rămas mărturie incontestabilă  a caracterului acestui partid;   documentele, definitivate după aceea,  elaborate  în lumina  directivelor  Cominternului,  sub supravegherea lui  Bela Kun,  ilustrează  că în unele probleme ( situaţia  şi scena politică  din România,  viaţa economică şi, mai ales,  aşa-zisa  problemă naţională  ) acest congres „cotitură”  le-a întrecut pe toate  cele precedente.” 

  Ex.  Rezoluţia  în problema naţională:

<  România contemporană nu reprezintă prin sine  o unire a „tuturor  românilor”, ci un stat  tipic cu mai multe naţiuni , creat pe baza  sistemului prădalnic  de la Versailles, pe baza  ocupării  unor teritorii străine  şi pe baza înrobirii  unor  popoare străine.  Burghezia şi moşierimea din România , înfăptuind propriile lor planuri  imperialiste şi îndeplinind , totodată,  însărcinarea puterilor  imperialiste conducătoare  din Europa  de a crea la Nistru  un avanpost  împotriva URSS, au cucerit Basarabia,  Transilvania, Bucovina  şi Banatul  şi supun unei asupriri  naţionale  nemaipomenite  şi unei exploatări  semicoloniale  pe cele 8 milioane de moldoveni,  unguri, ruşi,  ucraineni,  bulgari, nemţi , turci  şi alţii  . >

¤ Compoziţia CC al  PCR  După  Congresul V  ( 1932-1937 )

1932.

Secretariatul CC al PCR  din ţară : Bela Brainer, Kohn Moscu ( Gh.Stoica), Broitman Dvoira ( Ana Ruski ), M.Dăscălescu-Diaciuc,  Şeiva  Averbuch (  Vanda Nicolschi ) ;  apoi din:  Sencovici Alexandru, Broitman Dvoira ( Ana Ruski ),  M.Dăscălescu-Diaciuc, Lucreţiu Pătrăşcau .

1933

 Secretariatul CCal PCR  din ţară: Vanda Nicolschi (  Stoian )  Goldberger Nicolae,  Eşanu Sabina;  apoi, în diverse momente,  li s-au  adăugat :  Elena  Filipescu,  Moscu  Kohn ( Stoica ) …

1934

 Secretariatul CC al PCR: Goldberger, Const.Pârvulescu,  Alex.Kohn,  Diaciuc-Dăscolescu; apoi li s-au alăturat: Marcel Pauker,  Gavrilă Bartaş .  La sfârşit anului, Cominternul l-a  înlocuit din funcţia de secretar general pe  Gorn  ( Alex.Ştefanski ), înlocindu-l  cu  bulgarul  Boris Ştefanov. 

1935

Secretariatul CC al PCR:  Boris Ştefanov, Goldberger Nicolae, Dimităr Ganev,  Colef,  Moscu Kohn,  Marcovici Emil,  Pârgaru Ion; după aceea din: Iacubovici Eug,  Dubinschi Moise,  Gh.C.Dumitru  ( Codin ); în sept., au fost cooptaţi: Gheorghe Gheorghiu Dej şi  Ana Pauker 

1936

Secretariatul CC al PCR  ( după plenara de la Praga  ) a mai cooptat pe: Gh.Crosnev, Dubinschi Moise, apoi, după  câteva luni:  Ilie Pintilie şi Ion Popescu –Puţuri ; la Moscova este arestat şi executat Emil Haliţchi .

1937

/  Secretariatul CCal PCR:  Sencovici Alexandru, I.Popescu-Puţuri,  Birtăş Gavrilă,  Gh.Dumitru,  Moise Dubinschi.  Acest secretariat este desfiinţat de Ştefan Foriş  care preia conducerea: 

/  Biroul Politic al CCal PCR  este desfiinţat. La  Moscova  rămâne doar bulgarul  Boris Ştefanov, ca reprezentant  unic.  Prieten bun cu  Gheorghi Dimitrov, el este autorul  moral al  executării  comuniştilor  români aflaţi la Moscova  /   Elena Filipescu-Filipovici,   Marcel Pauker,  Timotei Marin,  Eugen Rozvan,  Al.Dobrogeanu –Gherea, Imre Aladar,  Dumitru Grofu,  Jacques  Konitz,  Dori Goldstein , Moise Dubinski ,Manea Erlich, I.Dic-Dicescu,  Alter Zalic,  Vasile Popovici,  Elek Koblos,  Gilbert  Moscovici ,Izo  Iţcovici, Leon  Lichtblau,  Hristu Racovski,  Emil Haliţki,  Alexandru Nicolau ş.a.,

 au fost executaţi  în URSS,  în  1937-1941.

   Alţii, sprijiniţi de  Boris Ştefanov,  „au scăpat”  doar  cu  deportarea pe 10 ani:  Seiva  Averbuch ( Vanda Nicolschi ), Liza Dijur,  Koblos-Kojlic, Petre şi Lupu Goldstein  etc etc….

   Alţii, au scăpat „ ca prin urechea acului” , fiind reţinuţi  4-sau 6 ani:  Eugen Iacobovici,  Alexandru  Iliescu ( Ignat ) , ş.a.   MGBujor,  Alex.Sahia, simpli vizitatori în URSS ( 1935 ),  au fost suspecataţi de  NKVD  şi de Stalin ca „ troţkişti” 

1938:   Ştefan Foriş,  Lucreţiu Pătrăşcanu,  Ilie Pintilie,  Ion Popescu-Puţuri …

 1939: Bela Breiner,  Ştefan Foriş,  Iosif Chişinevschi ,Vasile Luca,  Nicu Tudor

1940-1941 : Ştefan Foriş ( secretar general ), Teohari Georgescu  Iosif Chişinevschi,  Ilonka Receanu …

1942:  Ştefan Foriş,  Agiu Constantin,  Const Pârvulescu,  Iosif Ranghetz,  Kofler Remus… 

1943 ( până la 4 apr.) : Ştefan Foriş,  Agiu Constantin,  Kofler Remus, Sârbu Victoria,  Petrea Nicolae…

4 apr. 194323 aug.1944: Constantin Agiu,  Emil Bodnăraş,  Ion Gh.Maurer,  Lucreţiu Pătrăşcanu,  Const.Pârvulescu, Iosif Ranghetz,  Ilonka Receanu,  Constantin Carp,  Remus Kofler,  Victoria Sârbu , grup la care a aderat   şi Gh.Ghheorghiu Dej ( închis la Jilava ) .

Cap.4 . Pseudonime şi nume  conspirative ( 1918-1944 )

La nevoie, trebuie consultat tabelul alfabetic  completat  de MCStănescu şi  Gh.Neacşu .

 

 

6)  Octavian  Ţâcu *, Problema  Basarabiei şi relaţiile  sovieto-române  în perioada interbelică     ( 1919-1939 ), Ed.Prut Internaţional, Chişinău, 2004 .

-----------------------

*Născut  la 21 aug. 1972,  în satul  Costuleni , raionul Ungheni .Absolvent al Facultăţii  de Istorie a Universităţii  Al.I.Cuza  din Iaşi  ( 1994 ), unde şi-a susţinut şi doctoratul; şef de catedră  la   Istoria  Contemporană  Universală  şi Ştiinţe Politice , la Universitatea  Liberă Internaţională din Moldova .

-----------------------

Introducere

Capitolul I  .

Recunoaşterea  internaţională  a Unirii  Basarabiei  cu România  -

o coordonată a politicii externe româneşti 

      1. Problema Basarabiei  la Congresul  de Pace  de la Paris ( 1919-1920 )

           a)Consecinţele « problemei  ruse »

           b)  În contextul revendicărilor  româneşti

      2.  Protocolul basarabean:conţinut  şi interpretări

Capitolul II .

Problema Basarabiei  între  oportunismul  şi intrasigenţa diplomaţiei  sovietice  ( 1920 –1924  )

      1.Itinerarul diplomatic de la Varşovia la Viena.

      2. Conferinţa sovieto-română de la Viena

Capitolul  III .

Tendinţe de destindere  a relaţiilor  sovieto-române  ( 1925 –1933 )

      1. Ratificarea  protocolului  din 28 octombrie 1920 şi problema valabilităţii sale .

      2.  Eşecul  negocierilor privind semnarea  Tratatului  sovieto-român  de neagresiune din 1932

Capitolul IV .

 Spre Pactul  Molotov –Ribbentrop

      1. Stabilirea  relaţiilor  diplomatice sovieto –române

      2.  Noi realutăţi internaţionale  şi perspectiva  relaţiilor  româno –sovietice 

Capitolul  V .

  Basarabia în cadrul României Întregite  - consecinţele unei politici de incertitudini

 de politică externă

    1.  Subminarea autorităţii româneşti în Basarabia:reversul  politicii sovietice  în problema Basarabiei 

    2.  Evoluţia internă a Basarabiei  interbelice  - o reflectare a situaţiei  internaţionale  nesoluţionate 

Concluzii . Documente.