34.  BASARABENI - VICTIME

[sinteză Livia Dandara] 

 

Cronologie

1940

/ iul.-1940 .-Prima "curăţenie": fruntaşii satelor, "foşti" ceva în regim românesc.

După anexarea Basarabiei şi Bucovinei ," vânătoarea"  pilonilor administrativi ai stăpânirii româneşti: primari,funcţionari , membri de partide - PNŢ, PNL, PNC - învăţători, preoţi, ţărani , tineret. În unele comune, deportarea ia proporţii de curăţire etnică.

1941

/ apr.1941 .Arestări şi deportări sovietice în nordul Bucovinei şi Basarabia  

/ iunie-iulie 1941.Arestări şi deportări etnice

Cu puţin înainte de intrarea trupelor româneşti în Basarabia,NKVD-ul  din RSS Moldovenească arestează precipitat românii consideraţi "duşmani " : ridică bărbaţii, uneori familii întregi, şi le duc în fundul Rusiei; dacă nu este timp, îi împuşcă.

1944

/ 20 iun.1944. Blocul Naţional Democratic -coaliţia

Ca urmarea a  tratativelor din martie-iunie 1944 cu reprezentanţii diplomatici ai URSS,SUA şi Marrea Britanie (duse de Barbu Ştirbey şi Constantin Vişoianu la Cairo ) PNŢ, PNL, PSD, PCR  au creat această coaliţie cu scopul constituirii unui guvern care să încheie armistiţiul cu Naţiunile Unite.  

/ 23 aug.1944 .Vânătoarea de "colaboraţionişti" .

Pe măsura reanexării Basarabiei , înainte şi după 23 august 1944 ,se produce o teribilă "vânătoare" împotriva cetăţenilor care au colaborat cu autorităţile româneşti în perioada revenirii Basarabiei la patria mamă.

 

¤ 23 AUGUST  1944 : lovitura de stat   

...Arestarea guvernului Ion Antonescu.

Arestarea principalilor membri ai guvernului Ion Antonescu

[ Vezi Cronologia generală-genocod ] .

/24 aug.'44. Decret regal :amnistia generală .

Guvernul BND dă o serie de decrete-legi prin care erau amnistiate toate infracţiunile din Codul Penal, Codul Justiţiei Militare şi o serie de delicte politice  speciale, încercate sau săvârşite după 1 ian.1918 (M.O. nr.197 bis ,24 aug.1944 ) . Expunerea de motive la decret -Lucreţiu Pătrăşcanu (ad.int. la Justiţie )

...Legea 442:desfiinţarea lagărelor de internare

Punerea în libertate a tuturor deţinuţilor politici condamnaţi - practică caracterizată de Lucreţiu Pătrăşcanu ca o caracteristică a „regimurilor totalitare " care, în noile împrejurări,  făcea inutilă existenţa lagărelor.¤ 25 aug.'44:

[[ ¤Declaraţia lui V.M.Molotov ( 24 aug.'44 )

Ministru de Externe al URSS reconfirmă Declaraţia din 2 apr.'44 (la intrarea Armatei Roşii pe teritoriul României ) că URSS <nu are de gând să dobândească vreo parte din teritoriul român sau să schimbe ordinea socială ce există în România .>

/ 1sept.'44.I.Antonescu predat sovieticilor

I.Antonescu, Mihai Antonescu ,g-ralConstantin ( Piki )Vasiliu ,g-ralC.Pantazi, col.Elefterescu sunt predaţi g-ralului R.I. Malinovski ,care-i face prizonieri.

Transportaţi cu trenul,în secret ,la Moscova,apoi la un castel ,apoi în închisoarea "Liublianka" (2 sept.'44-apr.'46 ).În cele 18 luni, vor fi supuşi unor lungi interogatorii .

[[¤ 12 sept.'44.Moscova .Convenţia de armistiţiu :România- stat învins

Convenţia consfinţea încetarea operaţiunilor militare ale României împotriva URSS , la 24 aug.'44, ora 4 ; ieşirea din războiul purtat împotriva Naţiunilor Unite ; alăturarea de puterile aliate împotriva Germaniei şi Ungariei , cu cel puţin 12 divizii .

Operaţiunile militare române – terestre , navale , aeriene - trebuiau puse sub comanda generală a Înaltului Comandament Aliat ( sovietic ) .

O clauză a convenţiei se referea la  integritatea şi suveranitatea teritorială a ţării  : pe de o parte, anula Dictatul de la Viena ( aug.'40 ) restabilind revenirea nordului Transilvaniei la România ; pe de altă parte, consacra anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi ţinutul Herţa, în conformitate cu ultimatum-ul [numit "convenţie " ]din 28 iunie 1940..[ * Pravda:<Aventura de cotropire a imperialiştilor români s-a prăbuşit şi convenţia de armistiţiu întăreşte graniţele de neschimbat dintre Uniunea Sovietică şi România , pe baza Convenţiei de la 28 iunie 1940.> - prelua cu entuziasm  "Scânteia" din 22 sept.'44 ]    

Convenţia  a fost semnată de R.I.Malinovski ( din partea URSS, SUA şi Marea Britanie)şi de Lucreţiu Pătrăşcanu, Dumitru Dămăceanu, Barbu Ştirbey ,Ghiţă Popp(din partea României)

...Impact, punct de plecare , consecinţe       

- Scânteia (primul număr legal, ca organ al CC al PCR ) într-un Apel adresat muncitorilor, ţăranilor şi intelectualilor : <Clica lui Antonescu a tîrît România în războiul tâlhăresc împotriva marii noastre vecine din răsărit , Uniunea Sovietică. România a dus războiul împotriva acestui stat care apără libertatea şi independenţa naţională a micilor state [...] actul de mărinimie şi dreptate a armistiţiului , trebuie să deschidă ochii tuturor românilor.>( Scânteia, 21 sept.'44 ) 

 -  Pravda:<Aventura de cotropire a imperialiştilor români s-a prăbuşit şi convenţia de armistiţiu întăreşte graniţele de neschimbat dintre Uniunea Sovietică şi România , pe baza Convenţiei de la 28 iunie 1940.> (preluată de "Scânteia" , 22 sept.'44 )

/ A.Harriman ( ambasador la Moscova ), comunică  îngrijorarea unor membri din delegaţia română privind prea mare influenţă acordată URSS asupra vieţii economice şi politice a României .      

/ 10 oct.'44 .Legea 488 ( Decret-lege 1.850 ) :vinovaţii de dezastrul ţării

[LD prin această lege, guvernanţii şi comandanţii militari din perioada 1940-'44,au fost lăsaţi la discreţia ocupantului sovietic, producând abuzuri fără precedent în istoria României .]

Guvernul român , preluând atribuţii ale puterii judecătoreşti , şi-a asumat misiunea <stabilirii responsabilităţii politice şi penale împotriva autorilor şi complicilor morali şi materiali ai dezastrului ţării >, în special în legătură cu războiul purtat alături de Germania hitleristă împotriva Naţiunilor Unite,în conformitate cu art.14 din Convenţia de Armistiţiu .

[[¤  9-18 oct.'44 :ACORDUL DE LA MOSCOVA] 

... Stalin -Churchill :împărţirea sferelor de  influenţă

La propunerea lui Winston Churchill , Stalin este de acord cu procentajele privind delimitarea zonelor de influenţă în Balcani. "Momentul era propice pentru a face afacerea ,aşa că am spus :<hai să reglementăm afacerile noastre în Balcani ..[...] Hai să nu intrăm în conflict pentru mărunţişuri .În ce priveşte Anglia şi Rusia , ce aţi zice să aveţi 90% preponderenţă în România , iar noi  90%, să zicem , în Grecia şi să convenim la 50 % şi 50 % în privinţa Iugoslaviei ? >În timp ce acest lucru se traducea, am scris pe o jumătate de coală de hârtie :

< România : Rusia.....90 % ;Ceilalţi ......10 %

/ Oct.'44.Primele deportări  în URSS 

Începea drama a peste 300.000 refugiaţi basarabeni şi nord-bucovineni ,urmăriţi  de Legaţia  Sovietică ca "cetăţeni sovietici " care trebuiau repatriaţi .

Operaţiunile  au fost îndeplinite de Brigada Mobilă  (SMERŞ-ul românesc  ) condusă de Gheorghe Pintilie (alias Pantiuşa  Bondarenko )şi Alexandru Nicolski ( alias Boris Grunberg ), înfiinţată  de consilierii NKVD pentru România , Aleksandr Saharovski şi Dmitri Fedicikin .

/ 20-25 oct.'44 .Repatrierea (deportarea ) basarabenilor

Autorităţile  sovietice ocupante impun guvernului român ca un prim lot de basarabeni refugiaţi ,numiţi abuziv "cetăţeni sovietici" - cca 600 persoane -  să fie "repatriaţi" .

În majoritate, vor fi deportaţi în lagărele de muncă forţată din URSS.

/ 1-3 nov.'44.Comisarul Vinogradov- face presiuni

G-ral Vinogradov ( vicepreşed. Comisiei Aliate de Control ), prezintă o Notă premierului g-ral  Sănătescu în care acuză guvernul că nu respectă clauzele Convenţiei de Armistiţiu.

- Prin Decret-Regal, se creiază o Comisie ptr.aplicarea Convenţiei de Armistiţiu ,

¤ GUVERN g-ral C.Sănătescu ( -II-   ) : 4 nov.-5 dec.'44

/ Primul 7 nov.-MRSO - sărbătoare oficială

-  Lozincile FND pentru sărbătorire : Trăiască a 27 aniversare a puterii societice ! Poporul român trimite Mareşalului Stalin un salut fierbinte ! Trăiască Armata Roşie eliberatoare ! Trăiască Comisarul Poporului pentru Afacerile Externe ,Viaceslav Molotov ! Trăiască Mareşalul Malinovski ! Trăiască FND !Cerem pedepsirea duşmanilor Uniunii Sovietice şi ai României ! Cerem pedepsirea criminalilor de război !  ( Scânteia , 5 nov.'44 )

-  La Opera Română - adunare festivă .În discursul său ,Ana Pauker menţionează ,printre altele : < neatârnarea noastră se datoreşte ajutorului venit de la Răsărit , chiar şi înfiinţarea statului român se datoreşte Rusiei ...> ( 6 nov. )

-  În Piaţa Victoriei - miting organizat de FND - în numele CC al PCR , Gheorghe Gheorghiu -Dej ( proaspăt ministru ) vorbeşte de onoarea ce i s-a făcut poporului român , de a lua parte la războiul de eliberare , <în ciuda crimelor pe care le-au făcut ai noştri , alături de nemţi , pe teritoriul sovietic. >( 7 nov) 

¤ GUVERN g-ral Nicolae Rădescu : 5 dec.'44- 5 mart.'45

1945

/ 3 ian.'45. Pr.de lege : pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi criminalilor de război  .

Este primul proiect al legii, pregătit de Ministerului de Justiţie -condus de Lucreţiu Pătrăşcanu  publicat în presă ( Scânteia, 3 ian.'44 )   Cf. art. 1 , vinovaţi de "dezastrul ţării " erau cei care:

a) au pus în primejdie securitatea statului prin semnarea unor tratate internaţionale şi au hotărât declararea războiului contra URSS şi a Naţiunilor Unite ;

/ 16 ian.'45.¤Întrevedere Rădescu- Malinovski

Convenţie de executare a clauzelor armistiţiului

După o întrevedere de două ore, a urmat semnarea unei Convenţii , în virtutea căreia România urma să livreze Uniunii Sovietice, până pe 12 sept. 1950, produse petroliere, cereale, vite, material lemnos, vase maritime şi fluviale , locomotive, vagoane, alte materiale de cale ferată , diverse maşini industriale , în valoare de 300 milioane dolari.

 [[ ¤ YALTA -CONFERINŢA ÎNVINGĂTORILOR ]

Şefii de stat (sau ) de guvern : I.V.Stalin, F.D.Roosevelt*,W.Churchill.

Declaraţia asupra Europei eliberate prevedea dreptul popoarelor de a-şi stabili forma de guvernământ prin alegeri libere.Din corespondenţa diplomatică ulterioară, rezultă că guv.britanic şi american au respectat acordul de la Moscova dintre Churchill-Stalin ( oct.'44 ) privind procentajul influenţei sovietice în centrul şi sud-estul Europei .

În cazul României, acesta era de 90 % pentru URSS.

¤ GUVERN Petru Groza  (-I - ): 6 mart 1945-30 nov.'46

[Guvernul a fost o formulă politică pro-moscovită , formată din PCR şi sateliţii săi

-Poziţia Marii Britanii şi SUA 

[LD: aceste poziţii  trebuie bine cunoscute şi înţelese în contextul lor , pentru a recepta corect în ce a constat "trădarea" Occidentului (sau "indiferenţa" , sau "responsabilitatea" ), care au cântărit foarte greu în lăsarea României la discreţia ocupantului sovietic ]

Vezi la Tabloul -Diplomaţi victime ]

-Churchill către Roosevelt :<Ruşii au reuşit să instaleze prin forţă şi înşelătorie un guvern comunist minoritar.[....] Cu toate acestea , eu sunt foarte hotărît să nu insist asupra acestui p.d.v. ,ca Stalin să-mi poată răspunde <eu nu m-am amestecat în treburile d-tale în Grecia , de ce nu-mi permiţi şi mie acelaşi tratament în România ?>" (8 mart )

-Roosevelt către Churchill : <Este evident că ruşii au instalat un guvern minoritar , ales pentru gustul lor, dar , pe lângă motivele pe care mi le-aţi expus în mesajul dvs, eu cred că România nu este un loc bun pentru a ne măsura cu ruşii .>

12 apr.'45

#Legea nr 312 :pedepsirea criminalilor de război şi vinovaţilor de dezastrul ţării

...15 loturi de inculpaţi -"criminali de război "

 

 [LD:această lege ,de origine şi inspiraţie sovietică , poate fi imaginată ca o vânătoare de proporţii contra "bărbaţilor de stat" ai unui popor cotropit, ieşit înfrânt din calvarul unui război.

Indicându-se pentru fiecare situaţie posibilă o vinovăţie colectivă sau individuală ,filtrată prin ochelarii ideologici ai luptei de clasă , cu un puternic sentiment primitiv de distrugere .

O plasă juridică plăsmuită în aşa fel încât prin prevederile ei să poată fi prinsă orice persoană devenită "duşman al poporului " ( pentru PCR şi URSS )-o lege discreţionară, represivă, nelegitimă şi criminală .

Pentru a putea judeca amploarea şi semnificaţia legii ,dar mai ales felul cum ea a fost aplicată,  cititorul ar trebui să posede un minim de cunoştinţe istorice privind a doua conflagraţie mondială : Pactul Hitler-Stalin (23 august '39)prin care URSS a pretins Basarabia şi nordul Bucovinei ;pierderile teritoriale ale României din vara'40, în urma ultimatum-ului sovietic   (anexarea Basarabiei,nordului Bucovinei şi Herţei de către URSS ) ; intrarea României şi desfăşurarea războiului din Răsărit ( iun.'41 -23 august'44 )

Art.10 stipula ca judecarea faptelor să fie făcută de Tribunalul Poporului ,instanţă extraordinară nou înfiinţată [ Vezi pe larg Tabloul Cronologie genocid ]

Pentru detalii istorice şi diplomatice  şi explicaţii juridice   recomandăm cititorilor  lucrările indicate în Bibliografie] 

1 mai'45 : ¤Elogiul Armatei Roşii eliberatoare ; demascarea "duşmanilor poporului " 

[LD:  O cuvenită precizare:exemplificările  propagandistice pe care le consemnăm sunt spicuite din noianul de articole şi reportaje cu care a fost întreţinută atmosfera de asmuţeală,  ură şi violenţă împotriva clasei politice româneşti ] 

La mitingul FND din  Piaţa Victoriei,Teohari Georgescu (ministru de Interne,  în numele CC al PCR ) : <Au venit zile mai senine.Eroicele Armate Roşii , respingând victorios hoardele hitleriste , au întins mâna lor frăţească şi poporului român , eliberându-l de sub călcâiul lui Hitler şi al slugilor sale antonesciene [...] Uniunea Sovietică ne-au acordat un armistiţiu unic în istorie, un armistiţiu într-adevăr generos , şi ne ajută necontenit . >

7-8 mai.'45,Paris :  ¤ Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe

Decide ca viitoarele frontiere dintre România cu  URSS şi Bulgaria, frontierele să statueze cesiunile teritoriale prin care România fusese forţată în 1940 să le cedeze URSS -Basarabia, Nordul Bucovinei, Ţinurtul Herţa [17 iulie-2 aug.

 CONFERINŢA de la Postdam  ]

W.Churchill ( apoi Atlee ),Truman şi Stalin discută despre organizarea postbelică a Europei , inclusiv despre organizarea de alegeri libere.Opoziţia democratică din România şi-a pus mari speranţe că va putea  -prin alegeri libere - să răstoarne guvernul Groza .Numai că , în această materie, dacă pentru Grecia şi Italia s-a admis supravegherea observatorilor, pentru România şi Bulgaria acest lucru a fost respins categoric de Stalin.

La Conferinţă, s-a creat Consiliul Miniştrilor de Externe - compus din reprezentanţii SUA, Marii Britanii, URSS, Franţei şi Chinei - ca organ permanent pentru încheierea viitoarelor Tratate de pace cu cele 7 state învinse ( printre care şi România ) 

21 -28 aug.'45: ¤Debutul grevei regale

[Cf.Constituţiei, Regele avea dreptul de a numi şi demite guvernele ]

...  Încurajat de sprijinul partidelor istorice, de notificările diplomatice transmise de SUA şi Marea Britanie( 17,19 aug.) , regele a cerut  demisia guvernului Groza. Groza refuză , spunând că are <întreaga Uniune Sovietică drept sprijin .>

...G-ral I.Z.Susaikov ( Comisia Aliată de Control ) cere Regelui o Declaraţie de dezavuare a presiunilor SUA şi Angliei şi a criticilor la adresa guv.Groza.Regele refuză, cu speranţa că va fi susţinut de cele două mari puteri.În urma refuzului lui Groza de a demisiona, Regele se retrage din viaţa publică, izolându-se la Palatul Elisabeta, începând "greva regală" .Neţinând cont de Constituţie ,Groza va conduce ţara peste 4 luni,sprijinit de trupele sovietice.

Cu concursul cenzurii draconice, nici un ziar nu publică declanşarea aceste grave crize

[¤ ] 11 sept-2 oct.'45. Londra. Consiliul Miniştrilor de Externe ]

Organism care , în baza hotărârilor de la Postdam (17 iul-2aug.), trebuia să pregătească Tratatul de pace cu statele învinse.

Pe 15 sept.,Molotov a prezentat textul ptr .tratatele de pace cu România, Bulgaria şi Ungaria.

Pe  26 sept., Molotov a cerut recunoaşterea internaţională a guvernului Groza, dar Ernest Bevin( Marea Britanie ) şi James F.Byrnes (SUA ) refuză.

La 2 oct., Conferinţa se încheie fără un Comunicat , ceea ce produce o mare dezamăgire în rândul forţelor democratice din România.

[[¤] 25 apr-16 mai /16 iun-12 iul '46 Paris.CONSILIUL MINIŞTRI DE EXTERNE

[Vezi pe larg  la Tabloul Diplomaţie-diplomaţi-victimă ]

Pe 8 mai'46  ( ziua a III-a din procesul Antonescu ) miniştrii de externe fixau frontiera dintre România şi URSS , pe linia existentă după 28 iunie 1940,legitimând astfel anexarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei .

/ 6 mai -1 iun.'46.Proces (lot 1 demnitari )- mareşalul Ion Antonescu şi colaboratorii

[LD: Este dificil de reconstituit această lună din istoria României, care a tras linia definitivă sub ceea ce s-a numit "regimul Atonescu" , răsturnat la 23 august'44.

Pe parcursul celor peste 60 de ani scurşi ,au circulat pe seama acestui regim  variante istoriografice atât de diferite - reflectând poziţii partizane ( pro sau contra ) -încât pot produce percepţii contradictorii. 

Pentru proces , recomandăm  cărţile apărute după 1989 ( vezi la Bibliografie ) 

Pentru atmosferă , recomandăm gazetele timpului .

Pentru reflecţii de profunzime,  recomandăm documente  şi mărturii ( vezi Bibliografie ) 

Presa şi radioul au ţinut "afişul" cu titluri senzaţionale , cu relatări din proces, cu dezvăluiri ,cu demascări ,cu incitări la răzbunare .

Opinia publică - pe fondul unei confuzii panicate ,de surescitare emoţională,de spaimă amestecată cu agresivitate exacerbată ( determinată de ocupaţia sovietică şi represiunile politice în curs ) - s-a comportat în funcţie de crezuri politice, de apartenenţă socială etnică sau profesională , de posibilităţile de manifestare şi exprimare. 

Tăcerea - tăcerea unui popor învins - este imposibil de redat.  

În zilele procesului s-au derulat rechizitoriile acuzatorilor, interogatoriile inculpaţilor,

mărturiile acuzării şi apărării , pledoariile avocaţilor şi s-a dat Sentinţa ( 17 mai ) 

...Pe 1 iunie '46 , Lucreţiu Pătrăşcanu prezintă regelui rezoluţia guvernului la cererile de graţiere ale celor 7 condamnaţi la moarte : < pentru înalte raţiuni de stat , respingerea cererilor de graţiere făcute de Ion Antonescu , Mihai Antonescu , Constantin Vasiliu şi Gheorghe Alexianu şi comutarea în muncă silnică pe viaţă a pedepsei cu moartea aplicată condamnaţilor Constantin Pantazi , Radu Lecca şi Eugen Cristescu >

[ LD:Când îi va veni rândul să intre în malaxorul anchetelor şi a propriului proces ( 1951-'52 )

Lucreţiu Pătrăşcanu va declara că hotărârea finală în materie de graţieri a fost luată la "sugestia" a doi membri din Comisia Aliată de Control ( Susaikov şi englezul ? )şi a unui conducător PCR ( Gheorghiu Dej sau Teohari Georgescu ? ) ]

În aceeaşi zi, 1 iunie, la ora 18 ,cei 4 condamnaţi la moarte sunt executaţi în Valea Piersicilor de lângă penitenciarul Jilava.

 [¤] 29 iul. -15 oct.'46.CONFERINŢA DE PACE, Paris ( etapa a II-a )

[ LD:pe plan intern ,România era  scena  tensionatelor confruntări electorale, secondate de arestările unor luptători în rezistenţa anticomunistă. Despre conferinţă şi tratat ,există o literatură istorică bogată [  Vezi Bibliografie  ] Socotită "stat învins" , a fost tratată corespunzător acestui rang,infirmând astfel prezenţa ( speranţa şi justificarea )  lui Tătărăscu , ca ministru al Afacerilor Externe, în guvernul Groza. Cât priveşte stabilirea frontierelor, totul a fost la discreţia URSS :graniţa cu Ungaria , cf Tratatului de la Trianon ;graniţa cu URSS şi Bulgaria , cf."tratatelor" din 1940 .

[ Vezi pe larg la Tabloul Diplomaţie, diplomaţi-victime ] 

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  ) Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice"

Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus.Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

 

/ 6-9  iul 1949.Deportări  în masă =  genocid

[ LD: Ce mai trebuiau să aibă aceste măsuri , ca să nu fie apreciate drept genocid ?!

NKVD -ul sovieto-moldovenesc provoacă un veritabil genocid, arestând zeci de mii de cetăţeni , pe criterii etnice ( români <colaboraţionişti>  ), politice ( foştii membri ai partidelor politice româneşti ),administrative (foşti primari sau funcţionari ) , economice ( ţărani înstăriţi, comercianţi, industriaşi ş.a ) , cultural-educative ( învăţători, profesori ş.a ) religioase ( cler ;i credincioşi ) ş.a ş.a .

Oligaţi să-şi părăsească averea -  casă, pământ, animale, atelaje, unelte ş.a.; transportaţi în stare de arest în garnituri de tren ; duşi în lagăre de muncă forţată ; decimaţi prin foame, frig, boli şi mizerie.

    Nu avem  legislaţia represivă din R.S.S. Moldovenească  , după cum nu ştim semnificaţia exactă a unor  specificări ( ex. formula " clasat " ,în 1956 , sau "reabilitat " ,în  1991 )

 La motivarea sentinţelor , atrage atenţia formula <colaboraţionism cu administraţia românească>  , dar neavând nici o sentinţă a Tribunalelor din RSS Moldova, nu ştim exact cum suna formula.

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM.

:Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii . - Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

 

1951

/ 15 - 20 iun.'51.MAI, Decizia 200 :deportări din zona de frontieră româno-iugoslavă.

[ LD: Vezi şi alte Decizii, Ordine. ş.a pe baza cărora s-au făcut marile strămutări (dislocări ) :  a  basarabenilor şi bucovinenilor refugiaţi  ]

Pe zona de frontieră din Banat şi Mehedinţi , români, germani, sârbi, bulgari, aromâni, basarabeni şi  bucovineni refugiaţi, au fost deportaţi ,pentru 5 ani, în Bărăgan , pe motiv că

< nu prezentau garanţii pentru siguranţa naţională .>

Pentru strămutarea lor, s-au folosit 2698 vagoane (garnituri de tren ) şi 6 211 camioane.

[Vezi tabloul Genocidul comunist- context, legiferare ] 

1956

/ 14 apr.'56.HCM  623 :strămutaţii în Bărăgan  -dreptul revenirii acasă

În condiţiile  îmbunătăţirii relaţiilor româno-iugoslave, în întâmpinarea proiectatei vizite a lui Tito la Bucureşti, strămutaţii de la frontiera cu Iugoslavia au primit dreptul de a se întoarce acasă .

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care  erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi. 

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie . Instalarea regimului  Ianos Kadar .

 

 

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.

Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice !

Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romulus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberarările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

 

¤LD: JURNAl, MEDITAŢIE

[LD:nov.2007 : cronologia calvarului Basarabiei şi Bucovinei. ]

[Ar trebui  să încep cu 23 aug.1939 ( Pactul Hitler-Stalin ), apoi cu 1940 (pierderea Basarabiei şi Bucovinei, a nordului Transilvaniei şi a Cadrilaterului  ) pentru a marca preludiile genocidului prin ciopârţirea României Mari ?  ?De ce 23 august '44 ar trebui să însemne  începutul  ? 1939-1989 este intervalul în care s-a produs , în etape, distrugerea statului şi naţiunii române de către comunism.  ]

[LD:20 martie 2008:calvarul şi desnaţionalizarea Basarabiei ]

LD Preluare  masivă de la Ioniţoiu ;de unde o fi preluat el, nu ştiu ...] .

Enumăr mai multe nume de familie  , cu regretul de a nu le putea pomeni pe toate .

Parcurgându-le numele şi localitatea de baştină , apare o tragică hartă a deznaţionalizării Basarabiei în perioadele stăpânirii sovietice , dând , astfel, şi un parţial răspuns la întrebarea : prin ce a trecut populaţia românească după 1940 ? ]

Asemenea exemple sunt cu sutele, la fiecare literă din alfabet.

În general, bărbaţii au fost condamnaţi la închisoare , fie în 1941 , fie în 1945 ,  iar familiile lor -în majoritate - au fost ridicate pe  6 iulie 1949 , şi deportate în lagărele din URSS .

O ipoteză logică de comparaţie : din 1812 până în 1918,  Moldova dintre Prut şi Nistru  a fost anexată de Rusia ţaristă.Timp de peste 100 de ani , de sigur,această provincie a avut administraţia sa, a avut faze de mişcare demografică, oamenii locului şi-au dus viaţa acolo.

După 1918, când Basarabia a revenit la patria-mamă, s-a năpustit,oare , statul român să aresteze , să deporteze, să dezrădăcineze , pe cei ce puteau fi consideraţi "colaboraţionişti cu ruşii " ? Dimpotrivă. La fel ca toţi cetăţenii , indiferent de etnie, au beneficiat de o împroprietărire foarte generoasă,de toate drepturile şi libertăţile cetăţeneşti .        

[LD:4-8 apr.2009 : alegeri parlamentare ; revoluţie la Chişinău ] 

LD: Am iar şi iar revelaţia unui "deja vu" . Alegerile de la ei, precum alegerile din mai'90 în România, şi mai rău.. şi mai complicat... şi mai dezolant ...

Cu alegeri manipulate ( psihologic şi mediatic ) , fraudate ( turism electoral, vot dublu, liste suplimentare, şi ,precis, modificate la numărătoare ), trucate ( sub aparenţe de calm , linişte, plăcinte şi declaraţii triumfaliste  ) .

Şi , dintr-o dată , "mămăliga românească" explodează din nou, la Chişinău .

De ieri ,luni, 7 aprilie , tineri - elevi şi studenţi - zeci de mii  de tineri , protestează în piaţa Unirii la Chişinău. Pe 8 aprilie, marţi , demonstraţia devine REVOLTĂ , REVOLUŢIE - şi ia forme violente –atacul  Preşedenţiei, a Parlamentului :ciocniri cu scutierii, maşini răsturnate, geamuri sparte, tricolorul românesc, lozincile "golanilor" ; singurele arme :pietrele din caldarâm : incendierea parlamentului şi guvernului cu aruncarea pe fereastră a dosarelor şi calculatoarelor .

Privesc, ascult, butonez pe la toate televiziunile româneşti ( pentru că televiziunea din Chişinău nu emite nimic până târziu ) Şi nu mă deranjează nici declaraţiile lui Voronin ( o combinaţie între Ceauşescu şi Iliescu "redivivus" ), nici comentariile unui ziarist de la "Moldova Suverană" ( ziar guvernamental ), nici comentariile lui Marcov din Rusia  ( de la nu-ş-ce institut de la Moscova ) - comentarii fireşti pentru ceea ce reprezintă ei şi ce vor.

Nu mă las cuprinsă de stări emoţionale de emisiunile non-stop ale Antenei-3 şi Realitatea TV - am fost destul minţită cu televizorul în 1989-1990 - ca să-mi păstrez luciditatea şi raţiunea .

Nu sunt surprinsă ( revoltată, indignată ) de declaraţiile observatorilor la alegeri ( indiferent de ţara lor de origine ) - formalism cras al "democraţiilor " occidentale .

Îmi aduc aminte de corespondenţa Churchill -Roosevelt  în legătură cu "lovitura de stat" prin care a fost înlăturat Rădescu şi înscăunat Groza la guvern , pe 6 mart.1945 .

Churchill către Roosevelt : "Sunt sigur că d-ta, ca şi mine , eşti tot atât de contrariat de evenimentele din România. Ruşii au reuşit să instaleze prin forţă şi înşelătorie un guvern comunist minoritar.În ce ne priveşte , noi am fost împiedicaţi să protestăm contra acestor evenimente de faptul că, pentru a avea posibilitatea să salvăm Grecia, Eden şi cu mine , în octombrie la Moscova, am recunoscut că Rusia trebuie să aibă o voce preponderentă în România şi Bulgaria, pe când noi să o avem în Grecia. De la discuţiile noastre din octombrie, Stalin a subscris pe hârtie la principiile de la Yalta care cu siguranţă au fost călcate în picioare în România.  Cu toate acestea , eu sunt foarte hotărît să nu insist asupra acestui p.d.v. ,ca Stalin să-mi poată răspunde "eu nu m-am amestecat în treburile d-tale în Grecia , de ce nu-mi permiţi şi mie acelaşi tratament în România ?" >

Roosevelt către Churchill : " Este evident că ruşii au instalat un guvern minoritar , ales pentru gustul lor, dar , pe lângă motivele pe care mi le-aţi expus în mesajul dvs, eu cred că România nu este un loc bun pentru a ne măsura cu ruşii ." ( 11 mart.'45 )

Cine din Europa va sări acum în sprijinul Basarabiei ?! Ultima întrunire a NATO desfăşurată săptămâna trecută la Strasbourg , nu a oferit această speranţă !

Acum, Obama se va feri să-l supere pe Putin .   

Nu sunt perplexă  , aici ,în România , de declaraţiile evazive  sau făţarnice ale unor politicieni - ca Boc, Geoană,Petre Roman - sau ziarişti - ca madame Dragotescu ... 

Ceea ce regret profund este faptul că toţi, fără nici o excepţie - politicieni, analişti, istorici, pro-basarabeni etc etc - se pronunţă împotriva scenelor de "vandalism" şi "agresiune" .

Adică cum or fi vrut ei ca basarabenii să-i răstoarne pe comunişti de la putere ?! 

Teza-capcană a lui Iliescu et $ - "fără violenţă ! " am văzut ce ne-a adus .

Cum vor ei "revoluţie de catifea" . cu Voronin ?!      

Ora 20 -"Ziarul de gardă" ( al opoziţiei ) anunţă că revoluţionarii au înconjurat TV-Moldova, unde Voronin , în studio, urma să facă nişte declaraţii la ora 19 ...      

"Vocea Basarabiei " anunţă că Voronin pregăteşte în această noapte o represiune dură

[LD:29 iul.2009 : alegeri parlamentare -repetate-  la Chişinău ]

( Cf. Antena 3 şi Realitatea TV , 29 iul.'09 )

[LD: aceeaşi prudenţă în a invoca argumente istorice ,aceeaşi ipocrizie diplomatică pentru a  nu da , pe de o parte, apă la moară Rusiei şi antiuniştilor "moldoveni", pe de altă parte , de a nu tulbura interesele occidentale şi americane în această zonă geo-politică .

Catalogarea  opţiunilor basarabene  în  " europenişti" şi "comunişti" a luat locul celor desemnate prin "unionişti" şi "antiunionişti".

Declaraţia lui Voronin , după votare ( aproximativ ) : <România ar trebui să uite trecutul, unirea şi altele ...[...] Mulţumim Rusiei pentru ajutorul dat > sau <Partea românească ar trebui să se dezică de trecutul istoric , acela care l-au avut ... > sau declaraţia nefardată a lui Mircea Druc <Ar fi bine să iasă unioniştii ... > indică  mai exact forţele în confruntare.

Debarasarea României de  motivaţia istorică în destinul Basarabiei  - credem noi - s-ar putea să coste România pe viitor, la fel ca şi în cazul Tratatului cu Ucraina.

Expresii de genul <Moldova de acum este ca România sub Ceauşescu > sau <Voronin = Ceauşescu> , sau <Chişinău -oraş al fricii> sau <Moldova 2009 = România 'dec'89>, sunt simple metafore care ascund neputinţa ( eşecul )  României.

Rezultatul alegerilor ?! Fără consecinţe pentru destinul Basaraiei  ,

 [LD:21 iun.2009.Gulagul sovietic : lagărul de la Spask ( Kazahstn )

Pe teritoriul Kazahstanului au existat trei mari lagăre.Dintre ele, lagărul Spask - o mină de cărbuni - a fost preluat de NKVD şi a funcţionat  între anii 1941-1950.

Primii români atestaţi în acest lagăr ( şi împrejurimi ) au fost din Basarabia şi Bucovina anexată de sovietici în in.'40, deportaţi cu câteva luni înaintea declanşării războiului din răsărit ( iun.'41 ) .

Majoritatea erau români, dar printre ei au fost şi evrei, ţigani , germani ş.a. din teritoriul anexat .

După declanşarea războiului, a devenit lagăr de prizonieri ai Armatei Roşii -japonezi, germani, francezi, italieni, polonezi, români, ş.a. )În  lagăr, ar fi fost internaţi cca 66.000 de prizonieri, dintre care 6.740 (în realitate, peste 8.000 ) ar fi fost cetăţeni români. .

După căderea comunismului, din 1990,diverse ţări - Japonia, Germania, Franţa, Polonia, Italia -

şi-au identificat arhivistic prizonierii, au ridicat monumente comemorative,readucând osemintele în patrii.

Statul român nu a întreprins un atare demers, abia în 2003, o Asociaţie pentru cinstirea eroilor a ajuns în Kazahstan, unde a studiat arhiva lagărului Spask,aflând că din cei cca 8.000 români,ar fi decedat cca 1.000.În fişele lor - foarte complete şi semnate de prizonieri  - rezulta că erau prizonieri -soldaţi, având ca profesie .ţăran, oier, cioban, preot, profesor , ş.a.

În memoria lor , s-a ridicat un monument. Prizonierii români  ar fi fost "eliberaţi"-"repatriaţi" , în 1950,"triaţi"  într-o închisoare secretă la Focşani, transferaţi apoi la penitenciarele din Sighet, Râmnicul Sărat , sau din nou în lagărele  din URSS.

Din arhivele militare româneşti , nu aflăm nimic despre aceşti prizonieri.  ( Cf.reportaj TVR -1 , 21 iun.2009 )

[ LD:17 apr.2010 :"moldovenismul" şi Cominternul  ]

( TVR-1, dialog Cristi Tabără-Dungaciu .Vezi www.calacarte .ro  ]

[LD:introdu câteva doc.ale congreselor ilegale ale PCR ( I-V) cu lozinca "dreptul popoarelor la autodeterminare,până la despărţirea de statul român" , pentru a măsura  subordonarea PCR faţă de linia Cominternului ] 

Comentarii pe marginea cărţii lui George Damian *, Cominternul şi originile moldovenismului ,Editura (? ), Chişinău,  2010

*Preşed. Comisiei prezidenţiale de studiere a crimelor comuniste , iniţiată de preşedintele R.Moldova , Gheorghe Ghimpu.

--------------------

Lozinca "moldovenismului" a fost lansată de Comintern în 1924 fiind cultivată peste 80 de ani , ,inclusiv în regimul Voronin , pentru a falsifica  identitatea  "românească "  a moldovenilor dintre Prut -Nistru- Bug.

...După anexarea Basarabiei ( 1940 ) politica  "moldovenizatoare " s-a extins în toate domeniile menită să producă această inginerie identitară : pseudo-ştiinţă (istorie, lingvistică ), educaţie politică , propagandă artistico-culturală .Discursul "moldovenizator" a şters cu buretele "românismul" (ex.Dicţionarul moldovenesc-român a lui Stafi, expresia celei mai deşănţate propagande în timpul lui Voronin ; recensământul moldovenesc- instrument politic pentru perpetuarea  ingineriei identitare )

 

[Cu durere despre cei vii şi cei morţi ]

Discurs rostit pe data de 3 iunie 2011 la Cimitirul Eroilor de

Ion UNGUREANU, ex-ministrul Culturii şi Cultelor, Republica Moldova

Ne-a adunat azi aici, de Zilele Īnălţării, un act de vandalism feroce, care īn fond s-a īntāmplat chiar sub ochii unora dintre noi. Este o dovadă elocventă că oraşul Chişinău de la 1944 īncoace nu ne-a aparţinut nouă, băştinaşilor. Pentru a ajunge aici, īn locul unde are loc slujba de pomenire, a trebuit să trecem azi prin bălării şi hăţişuri, ca īn vremurile vechi, cānd primii creştini se adunau īn peşteri pentru a se ruga īmpreună lui Dumnezeu. Iată-ne aruncaţi īnapoi īn epoca păgānismului. Cei care s-au īntrunit azi aici sunt, după expresia biblică, sarea pămāntului, ei sunt purtătorii făcliei memoriei noastre istorice. E bine ştiut că atitudinea faţă de cimitire relevă gradul de civilizaţie al unui stat. Ne-a adunat aici investigaţia jurnalistei Angelina Olaru despre această monstruozitate care s-a săvārşit chiar īn inima Chişinăului – demolarea Cimitirului Eroilor – un complex memorial şi arhitectural unic. Dar dacă le punem pe toate cap la cap, era inevitabil ca toate astea să se īntāmple. Pe timpuri, năvăleau tătarii, turcii, prădau cu nemiluita tot ce le ieşea īn cale – şi dacă de la păgāni nici nu te puteai aştepta la milă şi īndurare, atunci cānd lor li se alăturau cazacii, năvălind şi ei peste noi, e un lucru absolut de neīnţeles. Creştini ca noi, ne ardeau bisericile, ne furau cărţile sfinte, icoanele… (despre aceasta ne-a amintit recent Nicolae Dabija īn unul din editorialele sale). Dar chiar şi ei, după o vreme, se īntorceau cu prada la ei acasă – pe unde le-o fi fiind casele.

Biserică ortodoxă,transformată de bolșevici în restaurant.© Arhiva Dan Culcer

Astăzi avem de-a face cu un alt soi de năvălitori. Ei īşi spun „eliberatori”, dar nu pleacă īnapoi, de unde au venit (deci sunt ocupanţi!). Nu-u-u!, nu-u-u! ripostează ei indignaţi, suntem eliberatorii voştri. Aceşti neaveniţi distrug ce-i al nostru şi-şi instalează kibitcile roşii īn casa noastră strămoşească. Īntre timp īşi educă demolatori şi prădători din seminţia noastră. Religia, care ne-o impun, e ura faţă de frate şi dragostea faţă de prădători. Ni s-a implantat īn creier că nu mai suntem ceea ce am fost, că nu mai avem nevoie de memorie, de legi morale, ni se rescrie, ni se falsifică trecutul istoric.

Noi, băştinaşii, n-am fost aşa, dar ne-au īnvăţat să fim aşa cei care au venit cu “mī starāi mir razruşim do osnovania” (“vom distruge vechea lume pānă īn temelii”). După ce şi-au aruncat īn aer bisericile, catedralele (e de ajuns să pomenim doar “hram Hrista Spasitelea” la Moscova, avānd apoi intenţia să distrugă pānă şi celebra biserică a lui Vasile Blajennāi din Piaţa Roşie, şi numai printr-un miracol īn ultima clipă s-au răzgāndit), ei bine, aceşti neobarbari au venit şi la noi să ne īnveţe a demola, a arunca īn aer, a şterge cu buldozerele orice urmă de civilizaţie, de creştinătate. I-aţi văzut chiar zilele astea mărşăluind obraznic cu drapele roşii, sāngerii prin Chişinău, scandānd “naşa Moldova!” (“Moldova noastră”), deşi nu ne cunosc limba, cu atāt mai mult istoria. Ce anume au ei īn vedere cānd zic Moldova, se vede la Tiraspol, īn acest vechi pămānt moldav devenit azi o enclavă rusească, unde numele de “Republică Moldovenească” e pus doar de formă. Ei zic “Moldova”, dar subīnţeleg Rusia, subīnţeleg o gubernie rusească. Dacă nu mă credeţi, īntrebaţi-l pe Patriarhul Rusiei, Kirill, care īn toamnă īşi va vizita la Chişinău spaţiul canonic al “Vseia Rusi” (al īntregii Rusii), īn timp ce Patriarhul Romāniei n-are voie să vină pe moşia lui Ştefan cel Mare şi Sfānt. Trăim timpuri apocaliptice, unde minciuna e īntronată īmpărăteasă. Eu nu le-aş dori ruşilor ca īntr-o bună zi nişte venetici să mărşăluiască semeţ pe străzile Moscovei scandānd, cu accent specific, “nasa Moscava, nasa Moscfa!”. Şi să ceară obraznic ca limba lor să fie decretată limbă de stat īn Rusia. Poate că atunci ruşii din Rusia s-ar trezi şi ar īnţelege mai bine situaţia dramatică īn care ne aflăm noi, băştinaşii, şi i-ar sfătui pe consāngenii lor, odată ce ei n-au de gānd să se īntoarcă īn Rusia, cel puţin să se poarte cu respect faţă de noi, pe pămāntul nostru, pentru că oricāt de mulţi ar fi, oricāt de mult s-ar īntinde – pānă la urmă, tot la matca lor vor trebui să se īntoarcă, aşa cum se īntorc apele revărsate dintr-un rāu īn albia de unde s-au pornit.

Sunt ei oare vinovaţi, aceşti mărşăluitori pe meleagurile noastre? Doar parţial, cred eu. Principalii inşi care poartă vina sunt cei din spate, care-i asmuţă contra noastră, care īn fond nu-şi cruţă propria seminţie. Celebra zicere stalinistă “Mī za ţenoi ne postoim!” (“Nici un preţ nu e prea mare pentru noi!”) e aplicată şi azi.Despre aceasta vorbea Aleksandr Soljeniţān – marea conştiinţă civică a Rusiei, atunci cānd afirma cu amărăciune că Rusia timp de sute de ani a fost condusă de conducători care au urāt şi urăsc poporul rus, şi de aceea nu-l cruţă, īl trimit peste tot īn războaie şi misiuni inutile. Acelaşi Soljeniţīn a formulat un deziderat nemaiīntālnit la nici un alt popor din lume “O sberejenii naroda” (despre cruţarea, ocrotirea, păstrarea poporului). Care “sberejenie”, care grijă de consāngeni? Amintiţi-vă cum pe timpul conflagraţiei militare de la Nistru, impusă de forţele proimperiale ruso-sovietice, ni s-a tăiat gazul īn Moldova (dacă ar fi putut, ne-ar fi oprit şi aerul!). Gazul a fost tăiat pentru toată populaţia – altfel tehnic nu se putea. Şi cine a suferit īn primul rānd? Ruşii! Ei, spre deosebire de populaţia autohtonă, n-aveau cum să se descurce. Băştinaşii au apelat la neamurile lor de la ţară, pe cānd ruşii au fost cel mai grav afectaţi de această pedeapsă a Rusiei. Ca şi atacul cu gaze nocive īmpotriva cecenilor din Teatrul Sud-Vest de la Moscova, care a făcut un număr infinit mai mare de victime īn rāndul ruşilor decāt puteau s-o facă cecenii. E aceeaşi mentalitate: “Mī za ţenoi ne postoim!” O mentalitate de sălbatici. Ea e aplicată īn permanenţă.

Dar să-i lăsăm īn plata Domnului. Īntrebarea e ce ne facem cu neobarbarii noştri autohtoni, din stirpea noastră, care s-au īnhăitat cu ei? Amintiţi-vă de romanul Clopotniţa al lui Ion Druţă, de vechea clopotniţă a lui Ştefan cel Mare, arsă pānă īn temelii nu de cei care ne pāngăresc plaiurile, ci de unul de-ai noştri. Acest act de vandalism e descris īntr-o operă de ficţiune. Dar uitaţi-vă ce ne spune realitatea: după cum s-a aflat, demolarea definitivă a acestui cimitir sacru a fost aprobată de unul din mai-marii republicii noastre. Astăzi el se justifică, precum că n-a ştiut. Dar, vorba strămoşilor noştri latini, domnule Tarlev: Ignorantia non est argumentum! (Ignoranţa nu este un argument). E īnspăimāntător ceea ce se īntāmplă la noi sub ochii noştri.

Tot īn zilele astea a fost difuzată ştirea că acum cāteva zeci de ani a fost rasă cu buldozerele porţiunea din Cimitirul Central unde se afla mormāntul unui primar excepţional, Karl Schmidt, care a condus primăria timp de 28 de ani. Tot atunci a fost şters de pe faţa pămāntului mormāntul marelui arhitect Alexandru Bernardazzi, care a eruoepenizat Chişinăul. Pe locul mormintelor lor s-a īnălţat “kinoteatr 40 let VLKSM” – trăiască comsomolul! Această clădire are īn faţă acea oribilă statuie căreia nici Ministerul Culturii de atunci nu i-a dat aviz de instaurare: “Iz-za hudojestvennoi nepolnoţennosti” (“Din lipsă de valoare artistică”). Dar ia īncearcă azi să te atingi de ea, imediat eşti etichetat barbar şi… rusofob (deşi e un monument sovietic, cum vedem, ruşii şi sovieticii au devenit sinonime). Iată de la cine a preluat ştafeta domnul Tarlev atunci cānd a aprobat demolarea definitivă a tot ce e legat de cimitirul gloriei militare, de osemintele ostaşilor căzuţi īn două războaie, călcate şi măcinate de buldozere…

Desigur, īn ochii unora noi, cei adunaţi aici, arătăm ca nişte naivi, ca nişte romantici. Ia auzi, domnule, noutate! Cānd tot la Chişinău şi īn īmprejurimi au fost torturaţi şi īmpuşcaţi fără judecată mii de oameni – şi pānă azi găsim noi şi noi gropi cu cei executaţi, iar unii dintre autorii acestor atrocităţi mai sunt īncă īn viaţă, trăiesc printre noi şi primesc pensii grase. Pe aceşti criminali, pe aceşti călăi nu-i caută judecătoria de la Haga, crimele lor n-au fost catalogate drept “crime īmpotriva umanităţii”. Ce le putem răspunde? Una n-o exclude pe alta. Dar nimic nu e mai urāt, decāt un om fără memorie, nimic mai periculos decāt o societate care degenerează īntr-o masă de consumatori biologici sau, cum se spune la noi de la o vreme: n-are importanţă limba, ci ceea ce pui pe limbă… Deci suntem invitaţi să coborām la regnul animalic. Īi īnţelegem şi pe cei din Occident, care depind şi ei, sărmanii, de gazele ruseşti, vor şi ei să aibă “ce pune pe limbă”, dar e prea sinistră această alianţă dintre “materialiştii” noştri şi “idealiştii” din Occident, care-şi limitează căutările criminalilor doar pānă la graniţele fostului imperiu sovietic. Noi, băştinaşii, am făcut şi facem parte dintr-un străvechi popor care n-a rāvnit niciodată de la nimeni un petic de pămānt străin, n-am īncălcat legea lui Dumnezeu: ce ţie nu-ţi place, altuia nu face. Ne-am cinstit totdeauna strămoşii, uitaţi-vă cātă lume e īn cimitirele noastre de Paştele Blajinilor! Iată de ce īndrăznim să cerem să ne fie ascultat glasul.

Iar celor care convieţuiesc alături de noi, le-aş pune o singură īntrebare: cum v-aţi simţi, tovărăşeilor, dacă din porunca cuiva (n-are importanţă a cui) ar fi aruncat īn aer complexul gloriei militare “Eternitatea” de pe strada Pan Halippa? E de neimaginat aşa ceva! Dar voi cum aţi procedat cu Cimitirul Eroilor? Istoria pe aceste meleaguri n-a īnceput cu voi. Pānă la venirea voastră aici au trăit oameni, care au avut un trecut, au avut strămoşi, au avut ca şi voi, eroii lor, pe care i-au īngropat cu cinste. Şi voi, venind, ce-aţi făcut cu osemintele lor? Spune o vorbă veche din bătrāni: cine trage īn trecut din pistol, viitorul va trage īn el cu tunul. Nu vă purtaţi cu noi ca nişte cuceritori – altfel va trebui să suportaţi consecinţele. Nu e o ameninţare, e o avertizare. Nu suntem nişte “piei-roşii”, noi nu trebuie să fim creştinaţi. Am fost creştinaţi īnainte de venirea voastră (cam cu vreo jumătate de mileniu), aşa că voi ar trebui să fiţi subordonaţi spaţiului nostru canonic şi nu invers. E de-ajuns că aţi īncercat să ne descreştinaţi. Nu tropăiţi cu cizmele voastre īn casa care v-a găzduit. Cine nu īncalcă legea noastră strămoşească şi se poartă cu respect, va fi tratat adecvat. Cine īncalcă această lege i se va arăta uşa. (Nu vă supăraţi, vorba romānului!, dar aşa se procedează peste tot īn lume.)

Mult īncercată matuşkă Rusie! Opreşte-te! Ai grijă de seminţia ta, n-o semăna pe toate coclaurile, pe toate meridianele. Mai citeşte o dată parabola lui Tolstoi “De cāt pămānt are nevoie omul?”. Riscaţi să lăsaţi Rusia fără ruşi. Şi ar fi păcat. Te ia groaza, cānd te gāndeşti cine le-ar putea lua locul. Din nou īnapoi la pecenegi, “prietenii” noştri comuni? Nu-i o figură de stil. Ne-am convins nu o dată că, īn lumea īn care trăim, totul e posibil. Fără să vrei te īntrebi: oare Rusia pānă acuma nu s-a dumerit că a fost supusă unei experienţe nefaste? Scria cancelarul Germaniei Bismarck īntr-o scrisoare de răspuns socialistului Bebel, care īl tot presa cu ideile lui socialiste: “Curioase idei! Ar trebui să găsim o ţară, de care nu ne este prea milă, de exemplu, Rusia, şi să le probăm”.

Le-au “probat”, īncepānd cu anul 1917. (Preţul a fost de zeci şi zeci de milioane de vieţi omeneşti.) Am nimerit şi noi, alături de ruşi, īn malaxorul acestei experienţe tragice.

Eu, care mi-am făcut studiile la Moscova īn timpul dezgheţului hruşciovist, iar mai apoi am şi lucrat acolo, comunicānd cu celebra intelighenţie rusă, vă spun sincer că mă simt īngrozit cānd văd aceşti rinoceri cu drapele roşii, mărşăluind pe străzile Chişinăului. Mi-e ruşine şi mă doare inima văzānd că ruşii au ajuns să fie confundaţi cu comunismul, cu fioroasele fiare bolşevice! Nu forţaţi nota, nu īntindeţi coarda, ea poate plesni. Īn casa spānzuratului nu se vorbeşte de funie. Nu mai mărşăluiţi, nu mai fluturaţi aceste drapele sāngerii. Veniţi alături de noi să refacem ceea ce au distrus părinţii voştri buimăciţi de-o propagandă care i-a făcut neoameni, haideţi s-o īncepem chiar de la restaurarea acestui cimitir īn cinstea eroilor căzuţi, mai ales că alături de osemintele ostaşilor noştri romāni sunt şi osemintele soldaţilor ruşi, ale altor etnii, asta, desigur, dacă vreţi o viaţă civilizată. Treziţi-vă, afară e un alt veac, sunt alte vremuri, imperiile şi-au dat duhul, īmpăcaţi-vă cu gāndul acesta, nimeni, nici un popor nu poate fi mai presus decāt alt popor, fie el mare sau mic. Īn faţa lui Dumnezeu suntem toţi egali. Nu vă irosiţi puterile să păziţi ceea ce nu vă aparţine. După cum s-a văzut, nici o ideologie, nici o doctrină nu poate asigura nimănui dominaţia mondială – această deşertăciune a deşertăciunilor! Stimaţi alogeni, astāmpăraţi-vă şi purtaţi-vă civilizat cu naţiunea titulară, dacă vreţi să trăim īn pace şi bună īnţelegere. Iar rătăciţilor noştri le-aş aduce aminte că nici un popor nu-şi glorifică vānzătorii de neam. Ei sunt puşi pe vecie la stālpul infamiei. Aceasta vă aşteaptă dacă nu vă dezmeticiţi din buimăceala care v-a cuprins.

Şi ca să n-o īnchei pe-o notă pesimistă, să ne aducem aminte de luminata noapte a Īnvierii cu acele miraculoase cuvinte: “Hristos a īnviat din morţi cu moartea pre moarte călcānd şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.

Astăzi au nevoie şi cei vii, nu numai cei din morminte, să īnvie din morţi. Doar aşa putem spera că ni se va dărui viaţă veşnică. Trebuie să refacem īn īntregime Cimitirul Eroilor, aşa cum a fost edificat de īnaintaşii noştri. Şi atunci poate că Dumnezeu īşi va īntoarce faţa spre noi. Vom fi trataţi cu respect de popoarele lumii – va fi examenul nostru de ţară civilizată. Prin aceasta ne vom pocăi cu toţii, numai aşa īşi vor găsi odihna de veci cei care şi-au dat viaţa pe aceste meleaguri, şi-au dat tot ce au avut mai scump. Să le fim recunoscători şi să fim demni de ei!

Ion UNGUREANU,

ex-ministrul Culturii şi Cultelor

Publicat de către Dan Culcer. Écrivain roumain vivant en France depuis 1987 la » Asymetria — Antiacvarium , 7/26/2011 03:14:00 AM

 

[În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei ]

„BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL” (DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Istoria dezvaluita, deschidem o noua pagina in istoria romanilor

sâmbătă, 14 august 2010  .

Astăzi, începem o serie de articole (documente de arhiva) prin care deschidem o noua pagina in dezvăluirea istoriei românilor si a adevărului  despre cel care a fost, cel mai mare mareşal al românilor, Ion Antonescu. Rămâneţi alături de noi, descoperiţi secretele istoriei si transmiteţi mai departe, astfel încât, tot mai mulţi romani sa cunoască adevărul

În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei

Alexandru Moraru „ BASARABIA :ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

Rezumatul  documentelor

Doc. 1.         Dare de seamă a poliţiei de reşedinţă Soroca şi a Primăriei oraşului Soroca privind măsurile luate împotriva răuvoitorilor, celor care au profanat bisericile şi au prigonit elementul românesc în perioada ocupaţiei sovietice (iunie 1940-iunie 1941), adresată instanţelor superioare, noiembrie 1941-martie 1942. Fondul arhivistic[1] Primăria oraşului Soroca din Arhiva Naţională a RM

Doc. 2.         Tabelul nominal al locuitorilor deportaţi, condamnaţi şi arestaţi de autorităţile sovietice în perioada ocupaţiei sovietice (iunie 1940-iunie 1941), întocmit de Primăria comunei Valea-lui-Vlad, plasa Corneşti, judeţul Bălţi. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.

Doc. 3.         Tabelul nominal al locuitorilor deportaţi, condamnaţi şi arestaţi de autorităţile sovietice (iunie 1940-iunie 1941), întocmit de Primăria Zgărdeşti, judeţul Bălţi şi prezentată Prefecturii judeţului Bălţi. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.

Doc. 4.         Tabelul nominal al locuitorilor comunei Zgărdeşti, judeţul Bălţi, mobilizaţi forţat în armata sovietică de către autorităţile URSS în perioada nominalizată. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.

Doc. 5.         Tabelul nominal al locuitorilor comunei Valea-lui-Vlad, judeţul Bălţi, trimişi la lucru în Donbas (URSS) şi alte părţi de autorităţile sovietice în perioada nominalizată. Întocmit de Primăria comunei şi prezentat Prefecturii jud. Bălţi. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.

Doc. 6.         Tabelul nominal al locuitorilor com. Corneşti, jud. Bălţi, deportaţi, concentraţi şi rechiziţionaţi de autorităţile sovietice de ocupaţie în perioada nominalizată. Întocmit de Primăria comunei şi prezentat Prefecturii jud. Bălţi. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.

Doc. 7.         Tabelul nominal al evreilor din judeţul Bălţi executaţi, reţinuţi ca ostatici de Poliţia germană în intervalul 10-17 iulie 1941. Inspectoratul de Poliţie Bălţi către Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.

Doc. 8.         17 iulie 1941. Primăria oraşului Bălţi către Poliţia oraşului Bălţi, în care se solicită oameni pentru curăţirea şi reparaţia străzilor din oraşul Bălţi. F.A. Primăria oraşului Bălţi.

Doc. 9.         29 iulie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău către Poliţia oraşului Bălţi cu privire la strictizarea eliberării autorizaţiilor pentru vizitarea evacuaţilor din diferite lagăre de muncă. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.

Doc. 10.      Poliţia oraşului Bălţi. Procesul-verbal din 9 august 1941, în care cet. Iancu Steinman nu recunoaşte că a fost informator al NKVD-ului sovietic.

Doc. 11.      Poliţia oraşului Bălţi. Procesul-verbal din 16 septembrie 1941, întocmit de comisarul - adjunct al Poliţiei oraşului Bălţi Mihalcea Marin privind refuzul cet. Ghitelman Leova de a recunoaşte că în perioada când Basarabia era ocupată de URSS a activat în structurile comuniste.

Doc. 12.      Poliţia oraşului Bălţi. Procesul-verbal din 8 august 1941 privind stabilirea identităţii cet. Stinman Iancu domiciliat în oraşul Bălţi.

Doc. 13.      10 august 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău către Poliţia oraşului Soroca privind semnul distinctiv, care trebuie purtat la haină de evrei.

Doc. 14.      11 august 1941. Prefectura judeţului Bălţi către pretorul oraşului Bălţi privind repartizarea oamenilor la construcţia de şosele şi alte lucrări.

Doc. 15.      12 august 1941. Prefectura judeţului Soroca. Corespondenţa cu instanţele superioare. Ordinul nr. 61 din 24 iulie 1941 al Conducerii şi Administraţiei Basarabiei privind măsurile luate de autorităţi pentru atragerea populaţiei minoritare evreieşti la munca de folos obştesc.

Doc. 16.      16 august 1941. Prefectura judeţului Bălţi. Circulară către pretorii şi primarii din judeţ privind organizarea lucrului cu tineretul, munca de folos obştesc a tinerei generaţii pentru prosperarea Ţării.

Doc. 17.      20 august 1941. Ordinul generalului Ion Antonescu privind organizarea administrativ-teritorială a Transnistriei.

Doc. 18.      26 august 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Dispoziţia nr. 1051 din 26 august 1941 către poliţia Soroca privind anularea imediată a semnelor distinctive ale evreilor purtate pe haine.

Doc. 19.      28 august 1941. Primăria comunei Bădenii-Vechi, jud. Bălţi, către pretura plasei Borneşti. Raport privind pregătirea şcolilor din localitate pentru noul an de studii.

Doc. 20.      28.08.1941. Notarul comunei Cetireni, jud. Bălţi, către Prim-pretor privind refuzul de a angaja evrei pentru munci agricole şi lucrări publice.

Doc. 21.      30 august 1941. Biroul Municipal al Poliţiei Chişinău (secţia siguranţă) către inspectoratul de Poliţie Chişinău despre descoperirea crimelor bolşevice împotriva populaţiei din Basarabia, depistate în localul fostului Consulat italian din or. Chişinău.

Doc. 22.      30 august 1941. Primăria comunei (lipseşte denumirea) către Prim-Pretorul plasei Corneşti judeţul Bălţi privind refuzul de a folosi persoane de naţionalitate evreiască la muncile agricole şi de folos obştesc.

Doc. 23.      30 august 1941. Primăria comunei Ciuciuleni, plasa Corneşti, judeţul Bălţi, către Prim- Pretorul privind organizarea tineretului la munca de folos obştesc.

Doc. 24.      30 august 1941. Notarul comunei Rădenii-Vechi către Prim-Pretorul plasei Corneşti. Raport de activitate privind munca de folos obştesc în perioada 17 iulie - 30 august 1941.

Doc. 25.      31 august 1941. Primăria comunei Todireşti, jud.Bălţi, către Prim-Pretorul Preturii Corneşti privind refuzul de a primi evrei pentru muncile din raza comunei.

Doc. 26.      8 septembrie 1941. Poliţia oraşului Bălţi. Scrisoarea cet. Romaşevici Clavdia din Bălţi adresată Chestorului Poliţiei Bălţi.

Doc. 27.      5 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Primarul mun. Chişinău în care se solicită îmormântarea ortodoxă a cadavrelor românilor executaţi de NKVD-ul sovietic, depistate în spatele clădirii fostului Consulat Italian.

Doc. 28.      Primăria oraşului Chişinău către Direcţia Stării Civile privind măsurile luate pentru înhumarea creştinească a cadavrelor românilor basarabeni împuşcaţi de NKVD şi aruncaţi în gropi secrete. Fără dată.

Doc. 29.      9 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Conducerea şi Administraţia Basarabiei privind crimele sângeroase ale NKVD-iştilor, săvîrşite în Biroul Central al serviciului NKVD din Chişinău în perioada ocupaţiei sovietice iunie 1940-iunie 1941. Drama deţinuţilor politici, care până la ultima suflare au rămas credincioşi Patriei.

Doc. 30.      9 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău. Notă la ordinul nr. 100b al Guvernatorului Basarabiei privind investigaţiile şi depistările crimelor bolşevice în Basarabia.

Doc. 31.      7 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău. Procesul-verbal din          7 septembrie 1941 privind descrierea metodelor NKVD-iste de lichidare fizică a deţinuţilor politici.

Doc. 32.      9 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Direcţia Generală a Poliţiei privind deshumarea victimelor bolşevice de la fostul Consulat Italian.

Doc. 33.      16 septembrie 1941. Guvernatorul Basarabiei către Chestura Poliţiei Chişinău privind solicitarea informaţiei despre măcelul deţinuţilor politici din beciurile NKVD-ului.

Doc. 34.      8 iunie 1941. Copia sentinţei organelor de justiţie sovietice de condamnare la moarte prin împuşcare şi privaţiune de libertate pînă la 25 de ani a membrilor partidului „Frontul Renaşterii Naţionale” din Basarabia.

Doc. 35.      12 octombrie 1941. Copia sentinţei organelor justiţiei sovietice pe cazul Cernevschii Vladimir Filip, membru al partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, condamnat la moarte prin împuşcare, cu confiscarea averii.

Doc. 36.      10 octombrie 1941. Copia sentinţei organelor justiţiei sovietice pe cazul Filipescu David Milenti din satul Doroţcaia, raionul Dubăsari, condamnat la moarte prin împuşcare.

Doc. 37.      Chestura poliţiei Chişinău. Informaţie privind măsurile criminale ale autorităţilor sovietice împotriva persoanelor publice, politice etc. din Basarabia în perioada ocupaţiei sovietice (iunie 1940-iunie 1941).

Doc. 38.      7 septembrie 1941. Chestura poliţiei Chişinău. Procesul-verbal din          7 septembrie 1941 privind înmormântarea victimelor terorii bolşevice în număr de 75 de oameni.

Doc. 39.      31 august 1941. Chestura Poliţiei Chişinău. Procesul-verbal din 31 august 1941 privind deshumarea cadavrelor terorii bolşevice în perioada iunie 1940 - iunie 1941.

Doc. 40.      5 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Primarul oraşului. Chestorul poliţiei solicită formarea unei comisii, care s-ar ocupa de organizarea înmormântării victimelor sistemului comunist.

Doc. 41.      8 septembrie 1941. Poliţia oraşului Soroca. Conducerea lagărului de prizonieri nr. 5 din Soroca către Poliţia oraşului Soroca referitor la Şmil Schneider.

Doc. 42.      Poliţia oraşului Soroca. Lista evreilor din Soroca, comunişti sau care au activat în diverse organizaţii comuniste pînă la şi în timpul regimului comunist. Fără dată.

Doc. 43.      Poliţia oraşului Orhei. Lista meseriaşilor din oraşul Orhei şi suburbii pe categorii. Fără dată.

Doc. 44.      14 septembrie 1941. Prefectura oraşului Bălţi. Informaţie de la Pretorul de Corneşti, judeţul Bălţi, privind organizarea muncii de folos obştesc.

Doc. 45.      Poliţia oraşului Bălţi. Adresarea dnei Ezincher Eugenia şi a fiicelor ei, în care confirmă că acestea au trecut la religia ortodoxă. 15 septembrie 1941

Doc. 46.      17 septembrie 1941. Prefectura Judeţului Bălţi. Scrisoare de însoţire a cererii cet. Romaşevici Clavdia din or. Bălţi, în care solicită eliberarea din lagăr a soţului său Leon Ghetelman.

Doc. 47.      23 septembrie 1941. Prefectura Judeţului Bălţi. Guvernatorul Basarabiei către comandantul legiunii de jandarmi din Bălţi, în care ordonă interzicerea ieşirilor evreilor de pe teritoriul lagărelor.

Doc. 48.      23 septembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie. Informaţie şi lista nominală a evreilor din Rîmnicul Sărat, care au refuzat să execute muncă de folos obştesc şi au dispărut din raza localităţii.

Doc. 49.      25 august 1941. Prefectura Judeţului Bălţi. Adresare către subalterni privind purtarea de către evrei a unui semn distinctiv pe haină.

Doc. 50.      Prefectura Judeţului Bălţi. Ordonanţa nr. 7 (anexă la documentul 49).

Doc. 51.      12 septembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Ordinul Mareşalului Antonescu nr. 1051 din 26 august 1941 privind anularea semnelor distinctive, purtate de evrei.

Doc. 52.      18 octombrie 1941. Cercul Recrutar Soroca. Dispoziţie privind pregătirea unei informaţii despre dislocarea detaşamentelor de muncă.

Doc. 53.      2 noiembrie 1941. Poliţia de reşedinţă Soroca. Circulară privind evadarea cet. Becker Fani din lagărul de concentrare Mărculeşti.

Doc. 54.      2 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Tighina. Circulară privind dispoziţia Mareşalului Ion Antonescu de a permite repatrierea polonezilor şi ucrainenilor din Basarabia.

Doc. 55.      3 noiembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Privind dispoziţia Mareşalului Ion Antonescu de a nu permite trimiterea peste Nistru a basarabenilor cu soţii născute din evrei.

Doc. 56.      6 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Soroca. Informaţie privind familia evreului Boico David, soţia şi copiii căruia sunt creştini.

Doc. 57.      9 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Soroca. Informaţie privind ordinul Mareşalului Antonescu despre interzicerea deplasării evreilor dintr-o localitate în alta.

Doc. 58.      15 noiembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Informaţie privind cet. Hana Dorfman, care a ascuns numele său adevărat, şi soţul căreia a plecat cu bolşevicii peste Nistru.

Doc. 59.      22 noiembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Informaţie privind infracţiunea comisă de Andrei Liviţchii şi Mihail Savov din comuna Pavlovca.

Doc. 60.      4 decembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Procurorul delegat către Curtea de Apel Chişinău privind cet. Babenco Terente, care a ajutat la incendierea morii lui Iacob Cazacenco.

Doc. 61.      4 decembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Rechizitorul nr. 10 privind dovada de vinovăţie a lui Babenco Terente.

Doc. 62.      8 decembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Procurorul delegat către Procurorul General privind arestarea lui Gaidargi Constantin şi Ivanov Dumitru pentru dare de mită şefului de post al comunei Deljiler.

Doc. 63.      8 decembrie 1941. Poliţia oraşului Soroca către Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Notă telefonică privind confirmarea sau infirmarea trecerii unor persoane la religia ortodoxă.

Doc. 64.      9 decembrie 1941. Poliţia oraşului Soroca către Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Notă telefonică privind cet. Margareta Stossel, căsătorită cu romînul Vasile Ursu şi trecută la creştinism.

Doc. 65.      15 decembrie 1941. Prefectura Judeţului Tighina către Pretura plasei Taraclia. Circulară privind ordinul Mareşalului Antonescu referitor la pretenţiile cercurilor provacatoare ucrainene faţă de limbile vorbite în Transnistria.

Doc. 66.      15 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei. Directoratul Economiei Naţionale către Pretura Taraclia, judeţul Tighina, privind refacerea comerţului şi a micii industrii.

Doc. 67.      15 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Raport de anchetă al Comisiei pentru cercetarea neregulilor de la ghetoul din Chişinău.

Doc. 68.      13 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Formular perfectat de plugarul Babii Vladimir din comuna Coloniţa, judeţul Lăpuşna, în care susţine programul Mareşalului Antonescu de reorganizare a satului.

Doc. 69.      13 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Lista locuitorilor neştiutori de carte din comuna Coloniţa, plasa Budeşti, care s-au legat să susţină programul Mareşalului Antonescu prin cuget şi faptă.

Doc. 70.     15 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Rugămintea cet. Constantin Rădulescu din Cricova către Mareşalul Antonescu de a i se ridica pedeapsa aplicată.

Doc. 71.      15 decembrie 1941. Poliţia oraşului Orhei. Lista evreilor din Cercul de Recrutare Fălciu, care nu au prestat muncă de folos obştesc şi nu au achitat taxele militare.

Doc. 72.      19 decembrie 1941. Poliţia oraşului Orhei. Cercul de Recrutare din Bihor către Chestura Poliţiei din Orhei privind un grup de cetăţeni evrei, care se eschivează de respectarea legilor Ţării.

Doc. 73.      1 aprilie 1938. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Corpul 3 de Armată – Statul Major către Prefectul Judeţului Lăpuşna referitor la individul Meer Elbert.

Doc. 74.      31 martie 1938. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Scrisoarea lui I. Iorga adresată Corpului 3 de Armată Chişinău referitor la individul Meer Elbert.

Doc. 75.      31 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Circulară a Ministerului Apărării Naţionale privind interacţiunea între structurile statului.

Doc. 76.      12 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Statul Major al Armatei către Departamentul Guvernatorului Civil al Transnistriei. Direcţia sanitară solicită de urgenţă cuptoare de deparazitare pentru armată.

Doc. 77.      20 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Guvernatorul Basarabiei către Directoratul Economiei Naţionale privind numărul mare de specialişti din industria textilă în Chişinău, care nu pot fi angajaţi în câmpul muncii.

Doc. 78.      28 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Şeful Secţiei Militare sancţionat de Mareşalul Antonescu pentru nereguli în lagărele de muncă.

Doc. 79.      7 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Inspectoratul Pregătirii Premilitare către Statul Major menţionează, că premilitarul Gheorghe Munteanu din comuna Onceşti, Orhei, a urmărit şi capturat o paraşutistă sovietică, iar premilitarul Ion Oprea din comuna Alcedar, Orhei, a urmărit şi capturat pe paraşutistul sovietic Dormon Stepan, fapte eroice pentru care se solicită premii băneşti.

Doc. 80.      10 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Notă telefonică de la Guvernământul Basarabiei în legătură cu telegrama căpitanului Constantinescu privind situaţia animalelor de casă repatriate din Transnistria.

Doc. 81.      23 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Informaţia căpitanului     C. Constantinescu privind situaţia critică a vitelor repatriate din Transnistria în judeţul Orhei. Scrisoare adresată Preşedintelui Consiliului de Miniştri.

Doc. 82.      13 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Preşedintele Consiliului de Miniştri către Ministerul Apărării Naţionale referitor la cazul Constantinescu.

Doc. 83.      1 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Comandamentul Corpului 2 de Armată către Preşedenţia Consiliului de Miniştri referitor la procesul de evacuare în Transnistria a persoanelor implicate în activitate comunistă, subversivă, infracţiuni economice etc.

Doc. 84.      18 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Inspectoratul General al Jandarmeriei către Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Informaţie privind activitatea şefului de post din Căinarii-Vechi, Soroca; în cazul repartizării vitelor.

Doc. 85.      25 aprilie 1942. Guvernământul Basarabiei. Preşedinţia Consiliului de Miniştri despre refuzul preotului musulman Sebat Huseim de a face serviciul militar în calitate de preot, din motiv că în armată sunt prea puţini soldaţi de această confesiune.

Doc. 86.      6 iunie 1942. Guvernământul Basarabiei.Preşedenţia Consiliului de Miniştri despre aprobarea solicitării preotului musulman Sebat Huseim de a face serviciul în Unitatea Corpului de Munte pentru nevoile religioase ale ostaşilor şi locuitorilor din Crimeia.

Doc. 87.      25 mai 1942. Guvernământul Basarabiei. Direcţia Superioară Tehnică către Guvernământul Basarabiei privind adunarea armelor de pe fostele câmpuri de luptă.

Doc. 88.      28 august 1942. Curtea de Apel Chişinău. Nota nr. 1979 din 28.08.1942 referitor la judecătorul Perciun Vasile de la Tribunalul Cetatea Albă, care a avut şi are o activitate antiromânească, iar în autobiografia sa, prezentată autorităţilor sovietice, menţionează şi activitatea sa comunistă.

Doc. 89.      15 iulie 1942. Curtea de Apel Chişinău. Nota nr. 1410 din 15 iulie 1942 privind îndepărtarea judecătorului Perciun Vasile din magistratură.

Doc. 90.      28 august 1942. Curtea de Apel Chişinău. Procurorul General către Guvernatorul General al Basarabiei privind trimiterea în judecată a judecătorului Perciun Vasile de la Tribunalul Cetatea Albă.

Doc. 91.      15 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Biroul Cenzurei Militare către Directorul Economiei Naţionale.

Doc.92.      15 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Tabelul nominal al cenzurei aflate în exerciţiu către 15.04.1942.

Doc.93.      30 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Ministerul Afacerilor externe către Direcţia Poştală Chişinău privind supunerea cenzurii a două scrisori din corespondenţa diplomatică a Elveţiei şi măsurile luate.

Doc.94.      30 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Directorul Afacerilor Administrative către Prefectura Lăpuşna cu explicaţii pe marginea cazului cu corespondenţa diplomatică elveţiană.

Doc.95.      11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Directorul Afacerilor Administrative către Prefectul Judeţului Lăpuşna privind responsabilitatea lucrului cu corespondenţa diplomatică şi cazurile de erori la prelucrarea scrisorilor şi a telegramelor.

Doc.96.      18 februarie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Şeful Biroului Administrativ de la Prefectură către ziarele „Basarabia” şi „Universul” referitor la donaţiile de la populaţia judeţului Lăpuşna pentru susţinerea statului şi Patriei.

Doc.97.      11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Guvernatorul Basarabiei către Chestura Poliţiei Chişinău privind înregistrarea oficială a ziarelor.

Doc.98.      11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Redacţia ziarului „Basarabia” către Directorul Economiei Naţionale din Guvernământul Basarabiei. Se solicită piele de talpă pentru colaboratorii redacţiilor ziarelor „Basarabia” şi „Raza”.

Doc.99.      17 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Chestura Poliţiei mun. Chişinău către Prefectura Judeţului Lăpuşna. Informaţie despre ziarele care apar în Basarabia şi tirajul acestora.

Doc.100.   17 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna.Lista personalului redacţional şi administrativ al ziarelor „Basarabia” şi „Raza”.

Doc.101.   29 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Parohia Bisericii „Sf. Alexandru” din or. Călăraşi către Directoratul Românizării, Colonizării şi Inventarierii. Se solicită permisiunea de a aduna materiale de construcţii (piatră) pentru reparaţia bisericii.

Doc.102.   20 februarie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Şeful Poliţiei de la Prefectura Poliţiei Chişinău Nicolae I. Turcu către Prefectul Judeţului Lăpuşna despre necesitatea procurării şi răspândirii cărţii sale „Demascarea comunismului din România”.

Doc.103.   28 februarie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi către Prim-Pretorul Plasei Corneşti. Informaţie circulară privind situaţia industriei de producere a alcoolului şi necesitatea restabilirii acesteia, despre construcţia unei fabrici de producere a alcoolului la Bălţi.

Doc.104.   29 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Studiu al Secţiei Militare privind distribuirea atribuţiilor administrative şi juridice între Guvernatorul Basarabiei şi Comandamentul Corpului 3 de Armată.

Doc.105.   5 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major General către Preşedenţia Consiliului de Miniştri (secţia militară) privind depistarea unei reţele de legătură cu ghetoul din Chişinău.

Doc.106.   13 ianuarie 1942. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Informaţie circulară privind mărturiile false ale cet. Hana Chetroser şi cet. Rahila Gherş Drocman.

Doc.107.   3 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei către Preşedenţia Consiliului de Miniştri privind eliberarea autorizaţiilor de intrare şi ieşire din ghetou.

Doc.108.   Primăria oraşului Soroca. Guvernământul Basarabiei către Primăria oraşului Soroca despre libera deplasare a evreilor din ghetou. 3 august 1942

Doc.109.   10 septembrie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi. Poliţia oraşului Bălţi către Prefectura Judeţilui Bălţi. Informaţie circulară privind interzicerea trecerii de la un cult religios la altul.

Doc.110.   12 octombrie 1942. Guvernământul Basarabiei. Preşedinţia Consiliului de Miniştri către Guvernatorul Basarabiei privind perfectarea listelor şi dosarelor ostaşilor rămaşi în Basarabia în perioada ocupaţiei sovietice din iunie 1940-iunie 1941 pentru a fi recompensaţi de Statul Român.

Doc.111.   25 septembrie 1942. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedenţia Consiliului de Miniştri. Circulară privind numărul de ostaşi din Basarabia şi Bucovina, care urmează a fi remuneraţi de Guvernul Român.

Doc.112.   23 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei.Preşedinţia Consiliului de Miniştri către Mareşalul Ion Antonescu privind decalajul de solde primite de jandarmii din Ţară şi jandarmii aflaţi în Transnistria.

Doc.113.   6 mai 1942. Guvernământul Basarabiei către Mareşalul Ion Antonescu cu rugămintea de a fi lăsaţi în funcţie prefecţii judeţelor Ismail, Orhei, Cahul şi Tighina până la încheierea campaniei agricole.

Doc.114.   4 august 1942. Primăria oraşului Bălţi către Şeful Poliţiei oraşului Bălţi. Se solicită lista completă a locuitorilor oraşului Bălţi, care au fost deportaţi, omorâţi, trimişi la lucru în URSS în perioada ocupaţiei sovietice din iunie 1940-iunie 1941.

Doc.115.   9 iulie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi. Ordin circular privind cultele autorizate şi protejate de statul român.

Doc.116.   31 decembrie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi. Secretarul General pentru Culte şi Arte către Şeful Poliţiei oraşului Bălţi referitor la Legea nr. 927 din 30 decembrie 1942, conform căreia toate asociaţiile religioase şi sectele religioase sunt desfiinţate, iar bunurile materiale şi arhiva sunt trecute în posesia statului.

Doc.117.   11 iunie 1942. Guvernământul Basarabiei. Guvernatorul Basarabiei către Preşedenţia Consiliului de Miniştri referitor la închiderea caselor de rugăciuni şi atitudinea statului faţă de sectele religioase.

Doc.118.   1 aprilie 1942. Guvernământul Basarabiei. Secretarul General pentru Culte şi Arte către subsecretarul de stat al cultalor şi artelor referitor la rolul subversiv al sectelor şi măsurile luate pentru stăvilirea invaziei asupra credinţei strămoşeşti.

Doc.119.   1 aprilie 1942. Guvernământul Basarabiei. Telegrama credincioşilor baptişti din comuna Sărata Mereşeni, Judeţul Lăpuşna, adresată Mareşalului Antonescu, cu rugămintea de a redeschide Casa de rugăciuni din comună.

Doc.120.   7 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Parchetul Militar Cernăuţi către Preşedenţia Consiliului de Miniştri privind poziţia Mareşalului Antonescu faţă de baptişti, adventişti de ziua a 7-a şi creştini după evanghelie.

Doc.121.   9 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Scrisoarea soldatului român Alexandru Popov, adresată Mareşalului Antonescu, cu rugămintea de a redeschide casele de rugăciuni.

Doc.122.   5 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Nota Statului Major al Armatei din 5 martie 1942 privind posibilităţile de întrebuinţare a sectanţilor în armată şi în interes general.

Doc.123.   12 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Şeful Cabinetului Militar către Marele Stat Major referitor la aprobarea de către Mareşalul Antonescu a propunerii privind încorporarea în armată a baptiştilor sectanţi.

Doc.124.   22 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la trimiterea sectanţilor pe front.

Doc.125.   18 mai 1942. Guvernământul Basarabiei. Telegrama credincioşilor comunităţii religioase baptiste din comuna Budeşti, judeţul Lăpuşna, cu rugămintea de a redeschide casa de rugăciuni.

Doc.126.   20 august 1942. Prefectura Judeţului Cahul către toate primăriile privind dispoziţia Mareşalului Antonescu de a se confisca literatura pornografică şi a-i trimite pe autorii şi difuzorii acesteia în lagăre de muncă prin hotărâre de judecată.

Doc.127.   30 noiembrie 1942. Prefectura Judeţului Tighina. Cererea personală a lui Ion Pânzari, sculptor şi artist plastic, care-şi propune serviciile pentru executarea a diferitor monumente, busturi etc.

Doc.128.   1 septembrie 1942. Prefectura Judeţului Tighina către Pretura Plasei Comrat privind colectarea exponatelor de muzeu în scopul inaugurării Muzeului Bisericesc, plasat în sediul primului Mitropolit al Basarabiei Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Doc.129.   8 mai 1942. Guvernământul Basarabiei.Preşedintele Consiliului de Miniştri către Ministerul apărării Naţionale refritor la ordinul Mareşalului Antonescu privind interzicerea schimbării prefecţilor militari activi din Transnistria, Basarabia şi Bucovina.

Doc.130.   8 mai 1942. Curtea de Apel Chişinău. Instrucţiuni (propuneri) privind primirea Mareşalului Antonescu în vizită şi inspecţie.

Doc.131.   7-11 aprilie 1942.Prefectura Judeţului Bălţi. Dispoziţii şi ordine emise de Mareşalul Antonescu în urma inspecţiei, efectuate în Basarabia în zilele de 7-11 aprilie 1942.

Doc.132.   2 august 1942. Prefectura Judeţului Cahul. Informaţie circulară către primării privind apariţia unui număr însemnat de agenţi sovietici în Basarabia cu scopuri de sabotaj şi terorism, care se folosesc de documentele şi hainele ostaşilor şi ofiţerilor români căzuţi pe front.

Doc.133.   16 iulie 1942. Prefectura judeţului Tighina. Adresarea dnei Maria Antonescu către toate femeile din România Mare referitor la susţinerea armatei prin muncă, prin donaţii de haine călduroase etc.

Doc.134.   martie 1942 – ianuarie 1944. Guvernământul Basarabiei. Evidenţa lucrărilor cu rezoluţiile Mareşalului Antonescu în perioada 30 martie 1942 –  1 ianuarie1944.

Doc. 135.   11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile Mareşalului Antonescu în urma inspecţiei, efectuate în Basarabia în perioada 7-11 aprilie 1942.

Doc. 136.   1 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei. Informaţie a Parchetului Curţii Marţiale a Corpului 3 de Armată referitor la fostul director de bancă din Moghiliov – David Segal.

Doc. 137.   10 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Se solicită Preşedinţiei Consiliului de Miniţtri înlocuirea a 100 de medici evrei, care şi-au îndeplinit munca obligatorie de 90 de zile în Transnistria cu alţi 100 de evrei din Regat.

Doc. 138.   11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la executarea dispoziţiei privind înlocuirea medicilor în Transnistria.

Doc. 139.   11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi la Guvernământul Transnistriei.

Doc. 140.   27 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la îndeplinirea misiunii de înlocuire a medicilor din Transnistria.

Doc. 141.   12 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Secretarul Cabinetului către Marele Stat Major. Se menţionează că termenul de 90 de zile de muncă a medicilor evrei în Transnistria a expirat şi urmează să fie trimişi alţii.

Doc. 142.   12 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi în Transnistria (promoţia a 4-a, 25.04.1943 – 25.07.1943).

Doc. 143.   11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei către Preşedintele Consiliului de Miniştri referitor la medicii evrei care s-au prezentat şi care nu s-au prezentat pentru 90 de zile de lucru în Transnistria.

Doc. 144.   11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi în Transnistria pentru 90 de zile (promoţia a 3-a).

Doc. 145.   Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi în Transnistria pentru 90 de zile (promoţia a 2-a) şi celor nerepartizaţi. Fără dată.

Doc. 146.   20 ianuarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Secretarul Cabinetului de Miniştri către Guvernatorul Basarabiei referitor la schimbul promoţiilor de medici evrei trimişi la lucru temporar în Transnistria.

Doc. 147.   27 ianuarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Guvernatorul provinciei Transnistria de la Marele Stat Major referitor la procedura de repartizare a medicilor evrei în diferite promoţii pentru lucru în Transnistria.

Doc. 148.   22 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedenţia Consiliului de Miniştri referitor la trimiterea forţată la lucru în Transnistria a farmacistului evreu Şoimulescu Mircea, care fiind repartizat în promoţie, n-a executat ordinul

Doc. 149.   30 octombrie 1943. Guvernământul Basarabiei către Marele Stat Major referitor la executarea dispoziţiilor de repartizare a medicilor în Transnistria.

Doc. 150.   16 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei. Regimentul 37 Infanterie către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la înmînarea medaliei „Cruciada contra bolşevismului”.

Doc. 151.   19 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei către Regimentul 32 Dorobanţi referitor la scutirea de mobilizare a ostaşului Minculescu Ion din motiv că acesta este ataşat de presă la Subdirecţia Propagandă.

Doc. 152.   Guvernământul Basarabiei către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la termenul de pedeapsă pentru farmacistul Şoimulescu Mircea. Fără dată.

Doc. 153.   25 ianuarie 1943. Guvernământul Basarabiei către Prefectura Judeţului Tighina referitor la procedura de înlocuire a inscripţiilor ruseşti cu cele româneşti şi modul de aplicare a ultimelor în biserici şi alte locuri publice.

Doc. 154.   2 iunie 1943. Prefectura Judeţului Tighina către Guvernământul Basarabiei. Se solicită acordarea mijloacelor pentru reconstruirea bisericii din comuna Varniţa, distrusă în urma bombardamentului sovietic în vara anului 1941.

Doc. 155.   Prefectura Judeţului Tighina. Lista eroilor români căzuţi pe câmpul de luptă în plasa Tighina. Fără dată.

Doc. 156.   3 septembrie 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Invitaţie pentru Mitropolitul Basarabiei la sfinţirea localului noii primării din comuna Pugăceni.

Doc. 157.   Prefectura Judeţului Tighina. Lista eroilor români căzuţi pe câmpul de luptă împotriva bolşevismului în raza Judeţului Tighina. Fără dată.

Doc. 158.   12 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la colonizarea Transnistriei.

Doc. 159.   29 mai 1943. Guvernământul Basarabiei. Procesul-verbal al şedinţei din 29 mai 1943 al Comisiei Centrale pentru Repatrierea Românilor aflaţi la răsărit de Nistru şi pe Bug.

Doc. 160.   19 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Notă de propuneri privind organizarea primirii şi plasării românilor de la est de Bug, prezentată de Consiliului de Miniştri de către Cabinetul pentru Basarabia, Bucovina şi Transnistria.

Doc. 161.   31 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Serviciul Special de Informaţii către Preşedinţia Cabinetului de Miniştri referitor la începutul evacuării celor circa 3000 de români din comuna Moldavskoe din Caucazul de Nord.

Doc. 162.   2 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei către Marele Stat Major referitor la repartizarea a 3300 de români din satul Moldavanca, regiunea Cuban.

Doc. 163.   22 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Comisia Centrală pentru Repatrierea Românilor de la Est de Nistru şi de Bug către Guvernatorul Basarabiei referitor la instrucţiunile de organizare a repatrierii românilor.

Doc. 164.   13 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Decizia Comandamentului Suprem de Armată nr. 1613 privind desfăşurarea repatrierii românilor.

Doc. 165.   5 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Scrisoarea cet. Obreja Paulina, adresată Mareşalului Antonescu, cu rugămintea de a fi aranjată ea şi alte 15 femei repatriate din Crimeea.

Doc. 166.   5 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Dispoziţiile Mareşalului Antonescu referitor la adresarea dnei Obreja Paulina.

Doc. 167.   20 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Ministru Subsecretar de Stat către Mareşalul Antonescu.

Doc. 168.   15 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Rezoluţiile Mareşalului Antonescu referitor la diverse cazuri şi darea de seamă privind derularea procesului de repatriere.

Doc. 169.   20 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei.Notă informativă privind problema amplasării a 200 de familii de români moldoveni repatriaţi din regiunea Cuban şi a 300 de familii din Crimeia.

Doc. 170.   29 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei. Cererea românilor repatriaţi din regiunea Cuban (Rusia), adresată Mareşalului Antonescu.

Doc. 171.   29 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei. Cererea românilor repatriaţi din Crimeia, adresată Mareşalului Antonescu.

Doc. 172.   2 iunie 1943. Prefectura judeţului Tighina către Primăria com. Varniţa şi Hârbovăţ referitor la măsurile de organizare a Zilei Eroilor la 3 iunie 1943.

Doc. 173.   1 iunie 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Protopopia Judeţului Tighina către Prim-Pretorul Plasei Tighina referitor la reconstrucţia bisericii din parohia Varniţa.

Doc. 174.   6 februarie 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Informaţie circulară referitor la ordinul Mareşalului Antonescu privind oficierea unui parastas în memoria eroilor căzuţi la Stalingrad.

Doc. 175.   14 mai 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Pretura Plasei Tighina către Primăria comunelor Ţânţăreni, Bulboaca, Gârbovăţ, Fârlădeni, Chiţcani şi I. G. Duca referitor la organizarea unei vizionări colective a filmelor „Războiul Sfânt” şi „Viaţa şi patimile Domnului nostru Isus Hristos”.

Doc. 176.   Prefectura Judeţului Tighina. Lista bisericilor – monumente istorice din Judeţul Tighina şi celor construite înainte de anul 1850. Fără dată.

Doc. 177.   Prefectura Judeţului Tighina. Lista bisericilor din judeţ, considerate monumente istorice. Fără dată.

Doc. 178.   Prefectura Judeţului Tighina. Lista bisericilor – monumente istorice din judeţul Tighina. Fără dată.

Doc. 179.   2 iulie 1942. Guvernământul Basarabiei. Secretarul General al Ministerului Apărării Naţionale către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la atitudinea statului faţă de ostaşii români din Basarabia şi Bucovina de Nord, care în perioada ocupaţiei Basarabiei din iunie 1940 – iunie 1941 au rămas în Ţară.

Doc. 180.   Prefectura Judeţului Lăpuşna. Rezultatele inspecţiei Şcolii Agricole din Cricova şi comuna Ciopleni, vizitate de Mareşalul Antonescu. 16 iunie 1943

Doc. 181.   16 iunie 1943. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile şi dispoziţiile Mareşalului Antonescu, făcute în urma inspectării judeţelor Cetatea albă, Chilia şi Ismail în ziua de 16 iunie 1943.

Doc. 182.   25 iunie 1943. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile şi dispoziţiile Mareşalului Antonescu, făcute în urma inspectării comunei Şoldăneşti şi Judeţului Orhei.

Doc. 183.   25 iunie 1943. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile şi dispoziţiile Mareşalului Antonescu, făcute în urma inspectării judeţelor Cetatea albă, Chilia şi Ismail.

Doc. 184.   18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Elena Ceapă din or. Soroca referitor la arestarea şi deportarea în Rusia a soţului ei Ştefan Ceapă, fost funcţionar la Primăria Soroca.

Doc. 185.   18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Ana Rotaru din or. Soroca referitor la soţul ei Ion Rotaru, arestat de NKVD pentru activitate antisovietică.

Doc. 186.   18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Zinaida Paleologul referitor la arestarea soţului ei Vladimir Paleologul şi fratelui acestuia – Alexandru de către NKVD în perioada de ocupaţie sovietică din 1940-1941.

Doc. 187.   18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Aglaia Vasiliu din or. Soroca referitor la deportarea rudelor sale.

Doc. 188.   24 mai 1944. Guvernământul Basarabiei. Parchetul Curţii Marţiale către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la individul Segal David, fost director de bancă.

Doc. 189.   26 ianuarie 1944. Guvernământul Basarabiei. Notă privind concluziile delegatului Comitetului Internaţional de Cruce Roşie de la Geneva , făcute cu ocazia vizitei la ghetourile din Transnistria.

 Sursa: Tribuna-Basarabiei.ro (Preluarea textelor este libera, doar cu mentionarea sursei articolului)

Publicat de către Dan Culcer. Écrivain roumain vivant en France depuis 1987 la » Asymetria — Antiacvarium , 6/07/2011 11:21:00 AM

 

[d)Documentar Basarabia -Bucovina ; Constantin Lungu [Lupu?]

Patimile estului Moldovei în "închisoarea popoarelor "

Sâmbătă, 27 mai 2006.

La sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul celui de-al XIX-lea, voievodatul Moldovei a fost nevoit sa piarda o parte importanta a teritoriului sau. In 1774, nordul i s-a luat de catre Imperiul Habsburgic, care, pentru ca bastinasii sa uite de trupul din care au fost rupti, l-a botezat Bucovina ("Tara fagilor"). Iar, dupa aproape patru decenii, Rusia i-a rapit si partea sa de est, teritoriul cuprins intre Prut si Nistru. In acelasi scop ca si cuceritorii austrieci, l-a numit Basarabia, preluand toponimicul ce se referea doar la cele trei judete din sudul acestui teritoriu. Demersul rus tintea unul dintre obiectivele sale mai vechi, trasate de Petru cel Mare Đ obtinerea iesirii la Marea Neagra. Marsul rusesc spre vest a inceput in 1792, cand si-a luat in stapanire Transnistria, pe care a numit-o Novorossia (Rusia Noua). Ar fi trecut si Nistrul tot atunci, smulgand de sub suzeranitatea turceasca intreaga Moldova pana la Carpati (poate si Muntenia), daca nu s-ar fi temut de ostilitatea Austriei. A facut pasul abia in 1812, dar s-a oprit cu prudenta la Prut, in ajunul campaniei napoleoniene.

 

Nimeni sa nu se mai simta acasa

Una din componentele politicii Imperiului Rus poate sa reiasa din chiar statisticile demografice oficiale. Este evident ca, odata cu trecerea anilor, recensamintele inregistrau tot mai multi rusi sau ucraineni, dar si alte nationalitati, in timp ce numarul etnicilor bastinasi (indiferent cum ar fi numiti: moldoveni sau romani) scadea continuu. In 1817, la 5 ani de la anexarea estului Moldovei, romanii erau in proportie de 86%, ca, dupa circa cinci decenii, proportia lor sa ajunga la 65%, iar dupa alti 35 de ani sa coboare la mai putin de 48%.

Astfel, la 1812, in judetul din nord, Hotin, moldovenii predominau ca numar. Dupa numai doua decenii, ucrainenii ajunsesera sa aiba 59% din populatie, in timp ce moldovenii erau doar 26%. La fel s-au petrecut lucrurile in judetele din sud - Cetatea Alba si Ismail -, unde numarul ucrainenilor s-a dublat, iar cel al moldovenilor s-a redus dramatic.

Ce se intamplase? Unii bastinasi se refugiasera peste Prut, inca inainte de 1806, tocmai de teama rusilor, pe care moldovenii ii stiau din numeroasele razboaie, cand pustiau totul in cale.

Chiar intr-unul din documentele administratiei tariste din Basarabia se scria ca multe sate s-au evacuat peste Prut. In 1810-1814, se retrasesera peste Prut 5.000 de familii, pentru ca se temeau de serbia ruseasca. Dar majoritatea absoluta a populatiei bastinase a ramas, totusi, in Basarabia. In 1810, in acest tinut traiau numai vreo 5% straini, ceilalti fiind romani bastinasi.

Administratia ruseasca a fost nevoita, pana la urma, sa lase neschimbat felul de viata a locuitorilor. Ca urmare, multi tarani basarabeni fugari s-au reintors in satele lor. Asa au aparut localitatile de obarsie romaneasca Spinoasa, Satul Nou, Tambur, Bulboaca, Varatic, Valea Perjei, Brezoaia s.a.

Dar rusilor le trebuiau elemente straine in aceasta gubernie de margine, fara neamuri in vecini (peste Prut), fara gand de stramutare. S-au creat conditii prielnice pentru colonisti. Cele mai mari suprafete de pamant se dadeau colonistilor straini. La 23 iulie 1812, tarismul a adoptat un statut special pentru colonistii sositi in Basarabia. Bulgarii, gagauzii, evreii primeau cetatenia ruseasca si aveau anumite privilegii fata de bastinasi, fiind scutiti de serviciul militar, de plata impozitului personal si agricol etc.

Din 1813, se interzic relatiile culturale, economice cu Moldova din dreapta Prutului. Insa au fost pastrate conditii favorabile colonistilor sositi in Basarabia din Rusia, Bulgaria, Polonia, dar si din Germania sau Elvetia. Restul slavilor provine din lipoveni, rusi fugiti din cauza persecutiilor religioase, ori ocnasii fugiti din toate partile, dintre care guvernatorul Feodorov a adunat peste 48.000 si i-a trimis dincolo de Nistru, si, in sfarsit, mai erau "rusii imparatesti", veniti in Basarabia ca functionari ai statului (cinovnici).

In 1823, din guberniile centrale ale Rusiei au fost stramutati in Basarabia mai mult de 20.000 de tarani, potrivit unei legi initiate de guvernatorul general rus al Basarabiei, M.S. Vorontov. Fiecarei familii i s-au pus la dispozitie 30 de deseatine de pamant, fiind, timp de trei ani, scutita de impozite. Scopul era dublu: desnationalizarea locuitorilor bastinasi din Basarabia si slabirea miscarilor taranesti in guberniile centrale ale Rusiei. Pe de alta parte, multi moldoveni de prin partile Orheiului si Hotinului au emigrat in Caucaz sau in preajma lui, unde pana astazi se mai afla asezari de romani.

Daca asemenea masuri erau mai de mai mica amploare la inceput, dupa unirea Principatelor Romane, la 1859, procesul s-a intensificat de teama autoritatilor rusesti ca romanii basarabeni isi vor dori unit destinul cu cei de un neam cu ei.

De atunci incolo, au sporit si cazurile care s-au soldat cu deportarea in Siberia a celor care indrazneau sa se impotriveasca regimului autocratic tarist.

Un exemplu foarte cunoscut este cel al lui Constantin Stere, care, pe timpul cat era licean la Chisinau, a fost invinuit ca a propagat idei narodniciste cu privire la indatoririle claselor avute fata de popor, in special fata de taranime, a fost arestat, in 1883, si exilat in Siberia, in perioada 1886-1892. Acolo, printre alti deportati, l-a cunoscut si pe viitorul sef de stat polonez, Jozef Pilsudski.

 

Structura populatiei de-a lungul anilor

1817

Populatie: 482.630 locuitori din care

Ą romani - 419.240 (86%)

Ą ucraineni (ruteni) - 30.000 (6,5%)

Ą evrei - 19.130 (4,2%)

Ą rusi (lipoveni) - 6.000 (1,5%)

Ą bulgari - 1.205 (0,25%)

Ą gagauzi - 1.205 (0,25%)

Ą alte nationalitati - 9.100 (2,27%)

(Recensamantul oficial rus al populatiei)

 

1862

Populatie: 914.679 locuitori din care:

Ą romani - 600.000 (65,59%)

Ą ucraineni (ruteni) - 120.000 (13,11%)

Ą bulgari - 48.216 (5,27%)

Ą rusi - 20.000 (2,18%)

Ą ucraineni - 6.000 (0,65%)

(Monografia lui A. Zasciuk)

 

1897

Populatie: 1.935.412 locuitori, din care

Ą romani - 920.919 (47,6%)

Ą ucraineni (ruteni) - 379.198 (19,6%)

Ą evrei - 228.168 (11,8%)

Ą rusi - 155.774 (8,2%)

Ą bulgari - 103.492 (5,3%)

Ą gagauzi - 57.045 (2,9%)

(Recensamantul populatiei)

 

1930

Populatie: 2.864.402 locuitori, din care

Ą romani - 1.610.757 (56,2%)

Ą rusi - 351.912 (12,3%)

Ą ucraineni (ruteni) - 314.726 (11%)

Ą bulgari - 163.726 (5,7%)

Ą evrei - 204.858 (7,2%)

Ą gagauzi - 98.172 (3,4%)

(Recensamantul general)

 

1989

Populatia: circa 4.000.000 de locuitori, din care:

Ą romani (moldoveni) - 64,5%

Ą ucraineni - 13,8%

Ą rusi - 13%

Ą gagauzi - 3,5%

(Recensamantul populatiei)

 

2004

Populatia Republicii Moldova (fara Transnistria) a fost de 3.380.000 de locuitori, din care:

Ą moldoveni - 79,5%

Ą ucraineni - 8%

Ą rusi - 5,9%

Ą gagauzi - 4,4%

Ą romani - 2,2%

(Recensamantul populatiei)

 

"Raiul" sovietic

Ceea ce s-a petrecut in Imperiul Rus de dinainte de lovitura de stat bolsevica din noiembrie 1917 reprezinta doar o picatura in oceanul patimilor suferite de romanii basarabeni. Chiar daca pana si istoricii comunisti din R.S.S. Moldoveneasca scriau, in 1967, ca "Popoarele neruse ale Rusiei tariste nu au avut nici un fel de drepturi (...), erau conduse de guvernatori si functionari taristi, erau rusificate fortat, cultura, limba, datinile si obiceiurile lor nationale erau supuse prigonirilor. (...) Popoarele neruse... au experimentat nemijlocit presiunile politicii nationaliste, sovine ale autocratiei, mosierimii si capitalistilor rusi, care priveau nationalitatile din regiunile imperiului ca un izvor pentru stoarcerea unor venituri bogate si franau, in mod artificial, dezvoltarea lor economica, politica si social-culturala".

Randurile acestea erau menite sa proslaveasca, prin antiteza, "raiul" comunist din Uniunea Sovietica, unde, chipurile, vorba cantecului, "Nu cunosc in lume alta tara,/Unde-asa de liber am trai...". La asemenea cantece se va fi referit si Aleksandr Soljenitin, in celebrul sau "Arhipelag GULAG", cand scria ca, in Rusia sovietica, ziua se marsaluia cu cantece, iar noaptea erau torturati, schingiuiti, omorati oameni absolut nevinovati.

De fapt, dupa ce, la 28 iunie 1940, estul Moldovei a fost din nou acaparat de acea "inchisoare a popoarelor", cum insisi teoreticienii comunismului bolsevic au denumit Rusia tarista, dar care i se potrivea, in si mai mare masura, URSS, bilantul inchizitiei sovietice a fost aproape de neimaginat: sute de mii de oameni nevinovati au fost supusi represaliilor politice numai pentru ca erau romani, intelectuali sau buni gospodari in sate; peste 90.000 de persoane au fost deportate in Siberia; 5.500 de persoane au fost condamnate la moarte si executate; peste 20.000 de persoane au primit condamnari cu privare de libertate sau au fost internate in institutii psihiatrice; peste 200.000 de vieti omenesti au fost secerate de foametea din anii 1946-1947, "organizata" de regimul de ocupatie in scopul exterminarii populatiei bastinase.

Structura populatiei a mai avut de suferit, in 1940, si urmare a exodului in masa, peste Prut, al intelectualitatii romanesti, de la invatatorii de tara si pana la profesori universitari, speriati de invazia armatei rosii.

Se mai pot adauga metodele "pasnice" de purificare etnica (mobilizarea tineretului pentru actiunea de destelenire a pamanturilor din Asia Centrala, pe timpul lui Hrusciov, oferirea de avantaje materiale romanilor ce acceptau, pe vremea lui Brejnev, sa lucreze in nordul extrem sau in Extremul Orient; in paralel cu migrarea inversa, a "specialistilor" rusi, chiar daca unii necalificati).

Ocuparea Basarabiei si nordului Bucovinei de catre Uniunea Sovietica a dus la transferuri masive de populatie. Acestea au avut loc atat sub imperiul panicii care cuprinde, de regula, populatia in cazurile ocuparii anumitor teritorii, cat si ca rezultat al politicii staliniste de stramutare a popoarelor.

Raptul estului Moldovei s-a infaptuit contrar vointei majoritatii populatiei. De aceea, la vestea trecerii Nistrului de catre trupele sovietice, mii de basarabeni si bucovineni s-au refugiat in Romania, parasindu-si locuintele si averea. In anul 1940, dupa datele Ministerului roman de Interne "in legatura cu tristul eveniment al pierderii Basarabiei si Bucovinei, s-au refugiat in tara peste 23.000 capi de familie, care n-au vrut sa incerce rigorile regimului bolsevic, strain de neam si de mentalitatea noastra romaneasca". Conform recensamantului populatiei din 6 aprilie 1941, "pe teritoriul diminuat al Romaniei" au fost inregistrati 68.953 refugiati din teritoriile ocupate de rusi.

Dupa 28 iunie 1940 a trebuit sa-si paraseasca proprietatile in teritoriile ocupate si sa se transfere in Germania si populatia germana din sudul Basarabiei, stabilita aici la inceputul secolului al XIX-lea. Operatiunea de evacuare a fost rezultatul "Acordului intre Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste si Guvernul Germaniei cu privire la evacuarea persoanelor de nationalitate germana de pe teritoriul Basarabiei si cel al Bucovinei de Nord pe teritoriul Germaniei", incheiat la 5 septembrie 1940. Urmau sa fie evacuate doar persoanele "care si-au manifestat dorinta de a se evacua". Dorinta de a se evacua putea fi exprimata atat oral, cat si in scris. "Evacuarea este benevola - se arata in acord - si de aceea constrangerea nu poate fi aplicata nici direct, nici indirect". In realitate, evacuarea, declarata oficial benevola, a purtat un caracter fortat. Populatia germana nu a avut de ales, intelegand ca, ramanand pe teritoriul sovietic, va fi privita ca element dusmanos. In total, din Basarabia si Bucovina au fost transferate in Germania peste 124.000 de persoane. Au lasat in urma 59.000 ha pamant, 22.425 case, peste 5.000 cai, aproape 16.000 vite cornute mari, 59.700 oi, 2.000 porci, 147.000 de pasari, unelte agricole. La evacuarea populatiei germane, din partea URSS au participat unitati ale N.K.V.D., iar din partea germana trupe S.S., Crucea Rosie germana, Organizatia de transporturi mecanizate a partidului nazist, alte organizatii cu experienta acumulata la transferarea germanilor din tarile baltice, Galitia si din alte teritorii ocupate de Reich pana la acea data.

Dupa evacuarea populatiei germane din sudul Basarabiei, pamanturile lor n-au fost date in folosinta taranilor basarabeni fara pamant, asa cum ar fi fost firesc, ci au fost aduse in mod fortat, din Ucraina, vreo 10.000 de familii colhoznice.

Acesta a fost inceputul transferurilor masive de populatie.

 

Politica de stat

In URSS, in perioada stalinismului, stramutarea anumitor popoare ori grupuri ale populatiei din locurile lor de origine a fost o explicita politica de stat. Inca in anii '20, pe langa Comitetul Executiv Central al URSS, a fost creat un Comitet special pentru stramutari, care, subordonat ba Comisariatului Poporului pentru Afacerile Interne (NKVD), ba Ministerul Securitatii Statului (MGB) etc., s-a mentinut pana in martie 1959.

Transferurile masive de populatie s-au realizat sub diferite motive si au vizat mai multe popoare din URSS. Unele popoare ori grupuri ale populatiei au fost stramutate in Siberia si Extremul Orient, pentru a facilita colectivizarea agriculturii, altele pentru a "fortifica frontierele" prin eliminarea din regiunile de frontiera a "elementelor dusmanoase" si a popoarelor care nu inspirau incredere regimului comunist, altele fiind acuzate de colaborationism cu dusmanii etc. In august 1937, de exemplu, Stalin a trasat sarcina ca, in Extremul Orient si la frontiera de apus a URSS, sa se infaptuiasca "curatirea" zonei de frontiera de elementele care nu inspirau incredere. Ca rezultat, pana la sfarsitul lunii octombrie acelasi an, din R.A.S.S. Bureato-Mongola, tinuturile Habarovsk si Primorie, regiunea Cita, au fost deportati, in doua loturi, in Kazahstan si in Asia Mijlocie, peste 190.000 de coreeni si 8.000 de chinezi. Putin mai tarziu, coreenii au fost "inlaturati" si din regiunile europene ale URSS. In ajunul razboiului, din R.S.S. Karelo-Fina si din regiunea Leningrad, au fost deportati finii (finlandezii). Iar, in noaptea de 14 spre 15 noiembrie 1944, circa 110.000 de meshi (georgieni musulmani din Meshet-Djavahetia, regiune a Georgiei, la frontiera cu Turcia) au fost deportati in Asia Mijlocie si Kazahstan.

Potrivit unor statistici, in anii stalinismului, circa 3 milioane de persoane au fost ridicate din locurile lor de origine si stramutate la mii de kilometri departare, in Siberia si Asia Mijlocie. Circa jumatate din numarul total l-au constituit opt popoare (germanii de pe Volga, caracii, calmacii, cecenii, ingusii, balcarii, tatarii din Crimeea, meshii), care au fost stramutate in intregime de pe pamanturile lor istorice.

 

In cautarea "dusmanilor poporului"

Dupa ocuparea Basarabiei in anul 1940, in tinut s-au declansat "transformarile socialiste". Conform doctrinei staliniste, acestea puteau sa aiba loc doar in conditiile luptei de clasa. De aceea, regimul a pornit teroarea impotriva fostilor mosieri, proprietari de intreprinderi, ofiteri, impotriva fostilor membri activi ai partidelor politice, clerului si intelectualilor ramasi in tinut dupa 28 iunie 1940, care au inceput sa fie considerati dusmani de clasa. La 13 iunie 1941, cea mai mare parte a persoanelor din categoriile mentionate au fost deportate din R.S.S.M.

Desigur, deportarea din 13 iunie 1941 poate fi considerata si element al planului de "fortificare" a frontierelor, prin eliminarea din regiunile de frontiera a "coloanei a cincea", plan experimentat de regimul stalinist in ajunul si in timpul razboiului sovieto-german.

Dupa razboi, regimul stalinist nu a renuntat la teoria luptei de clasa. Ba, din contra, potrivit unei teze enuntate de Stalin in 1928, pe masura constructiei socialismului, lupta de clasa se inaspreste. Au urmat, asadar, deportarile din anii 1949 si 1951. In contextul aceleiasi teorii a luptei de clasa, deportarea din anul 1949 mai trebuie privita si ca mijloc de accelerare a procesului de colectivizare a agriculturii din R.S.S.M.

Lichidarea, ca clasa, dar - uneori - si fizica, a taranilor instariti, declarati chiaburi, prin expropierea si deportarea lor, viza accelerarea ritmurilor colectivizarii si transformarea acestui proces intr-o actiune de masa. Se miza pe frica de deportare, insuflata tot mai adanc in randul taranilor.

Deportarea din 6 iulie 1949 a avut efectul scontat: timp de cateva zile, populatia R.S.S.M. a trait intr-o stare de frica imensa ca va fi deportata in Siberia, daca nu va intra in colhozuri. Asa ca, intre 6 iulie si 1 septembrie 1949, in R.S.S.M. au fost organizate 750 de colhozuri, in care au intrat 183.333 gospodarii taranesti!

Desi deportarea de la 1 aprilie 1951 s-a bazat pe un criteriu confesional, nu de clasa, ea trebuie privita, de asemenea, in contextul doctrinei staliniste a luptei de clasa. Cea mai grava crima a "martorilor lui Iehova", care au fost deportati din republica, in opinia conducerii Ministerului Securitatii al R.S.S.M., era tendinta lor "de a organiza o activitate dusmanoasa, in scopul mentinerii, prin intermediul bisericii, a influentei romanesti asupra populatiei religioase si educarii unei atitudini negative fata de oranduirea sovietica". Clericii si sectantii mai erau acuzati si deoarece "convocau adunari cu caracter antisovietic, raspandeau zvonuri antisovietice, contracarau actiunile puterii sovietice in mediul rural, educau tineretul in spirit antisovietic", romanizau populatia prin atragerea ei in organizatii nationale s.c.l.

Este de la sine inteles ca stramutarile de populatie din R.S.S.M. nu s-au redus doar la deportarile din 13 iunie 1940, 6 iulie 1949 si 1 aprilie 1951. Din R.S.S.M., ca si din celelalte teritorii ocupate de Uniunea Sovietica, in urma pactului Ribbentrop-Molotov, erau deportate aproape zilnic anumite categorii de persoane si familii. La 26 noiembrie 1940, de exemplu, o consfatuire speciala a condamnat la 5-10 ani de munca in Gulag circa 200 de persoane. In lunile mai si decembrie 1945, in baza unei instructiuni a NKVD-ului din 10 februarie 1945, 668 de persoane de origine germana, care s-au intors in R.S.S.M. dupa repatrierea din Germania, au fost deportate in Siberia. Acest fapt face imposibil stabilirea numarului exact al tuturor persoanelor deportate din estul Moldovei in anii stalinismului.

O situatie foarte aproximativa poate fi apreciata si analizand urmatorul tabel:

 

Numarul familiilor si persoanelor deportate din R.S.S.M. in urma transferurilor masive de populatie din anii 1941, 1949 si 1951:

13 iunie 1941: 4.507 familii, 18.392 persoane; 6 iulie 1949: 11.293 familii, 35.796 persoane; 1 aprilie 1951: 723 familii, 2.617 persoane.

 

Deportarea din 13 iunie 1941

Operatiunea a inceput la ora 2 si jumatate, in noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, si a cuprins teritoriile ocupate de URSS de la Romania in iunie 1940 - Basarabia si nordul Bucovinei, dar si tarile baltice. Din teritoriile romanesti au fost ridicate de la casele lor 29.839 persoane, dintre care 5.479 persoane au fost arestate ("membri ai organizatiilor contrarevolutionare si alte elemente antisovietice") si 24.360 persoane au fost deportate. La statiile de cale ferata, persoanele arestate au fost separate de familiile lor si incarcate in garnituri speciale de tren. Multi dintre cei arestati au fost supusi represiunilor mai tarziu, in timpul aflarii lor in lagare. Fiind invinuiti de activitate antisovietica, multi au fost condamnati la pedeapsa capitala, nici pana acum nefiind cunoscut locul unde vor fi fost inmormantati.

Persoanele ridicate din R.S.S.M. au fost deportate in R.S.S. Kazaha si R.A.S.S. Komi, in regiunile Omsk, Novosibirsk, Krasnoiarsk. Dintr-un raport al Gulagului din luna octombrie 1941, aflam ca, la acea data, in coloniile din R.S.S. Kazaha, R.A.S.S. Komi, tinuturile Altai si Krasnoiarsk, precum si in regiunile Kirov, Omsk si Novosibirsk, erau 85.716 persoane: 3.668 persoane din Estonia, 12.682 persoane din Lituania, 9.236 din Letonia, 22.648 din R.S.S.M., 9.595 din regiunile vestice ale Ucrainei si 27.887 din regiunile vestice ale Bielorusiei.

 

Document strict secret

Sefului sectiei organizare

si instruire a CC al PC (b)

din toata Uniunea,

tovarasului Samberg

15 august 1944

Informatie

 

cu privire la rezultatele mobilizarilor

pe teritoriul R.S.S. Moldovenesti a persoanelor supuse serviciului militar in Armata Rosie, si faptele de dezertare

 

Dupa eliberarea raioanelor RSS Moldovenesti de sub ocupatia germano-romana, organele puterii sovietice, organizatiile de partid si ale comisariatului militar al republicii au desfasurat o larga activitate in vederea organizarii evidentei si mobilizarii, din rezerva, in Armata Rosie si in industrie, a persoanelor supuse serviciului militar.

Comisariatele militare din raioanele R.S.S.M., eliberate de sub ocupatia germano-romana, au incheiat, la 15 aprilie 1944, evidenta persoanelor supuse serviciului militar. Conform listelor, au fost luate in evidenta 164.457 de persoane, din rezerva, si 6.998 de recruti nascuti in 1927. Aceasta munca preliminara a dat comisiilor de front pentru recrutare posibilitatea de a efectua mobilizarea cu succes.

In urma mobilizarii au fost recrutati si trimisi in unitatile militare 112.073 persoane, dintre care: apti de lupta Đ 103.285 persoane; apti pentru serviciul auxiliar Đ 8.773 persoane; apti pentru munca fizica Đ 15 persoane...

Cazuri de dezertare si lupta impotriva lor

Cazurile de dezertare din Armata Rosie, care, la inceput, erau singulare, au devenit, cu timpul, numeroase. Numarul dezertorilor si al persoanelor ce refuzau sa se prezinte la punctele de recrutare si mobilizare in Armata Rosie a atins cote mari.

Astfel, in perioada iunie-iulie, organele NKVD-ului au retinut 4.321 de persoane, dintre care 3.819 erau dezertori, iar 502 Đ persoane care au neglijat mobilizarea.

Numarul celor retinuti creste de la o luna la alta. In perioada aprilie-iunie s-au inregistrat 4035 dezertori si 496 persoane care au neglijat mobilizarea.

Dezertarea a atins cea mai mare amploare in raioanele de pe malul stang al Nistrului. Astfel, daca in raioanele de pe malul stang - Camenca si Grigoriopol Đ au fost retinute, respectiv, 64 si 48 de persoane, in 9 raioane ale judetului Soroca au fost retinute, in aceeasi perioada, 1.561 de persoane.

Majoritatea dezertorilor din Armata Rosie si a persoanelor ce nu s-au supus recrutarii si mobilizarii se ascund ziua in paduri, hatisuri, rapi din apropierea localitatilor, noaptea muncind in camp. Unii, dorind sa evite mobilizarea, incearca sa-si ia de lucru la calea ferata.

Totusi, in multe cazuri, dezertorii se ascund in bordeie, in fostele fortificatii de aparare, construiesc colibe, in copaci, se imbraca in haine femeiesti etc.

In ultima vreme, sunt cazuri cand dezertorii se organizeaza in bande. In raionul Ocnita, judetul Soroca, opereaza o banda din 9 dezertori inarmati cu pusti. O banda de dezertori inarmati actiona si in raionul Otaci, judetul Soroca (in prezent, a fost partial lichidata).

Dezertarea din Armata Rosie are urmatoarele explicatii:

a) Influenta agitatiei desfasurate de elementele contrarevolutionare. De exemplu, in raionul Otaci, judetul Soroca, intr-un loc de trecere peste Nistru a fost retinut dezertorul Usturoi, moldovean, provenit din tarani mijlocasi, cu putina stiinta de carte, nascut in 1916, care, imbracat in haina femeiasca, facea agitatie antisovietica printre ostasi, convingandu-i sa dezerteze. In urma agitatiei, au dezertat 15 ostasi. Usturoi este arestat.

b) Apropierea de R.S.S. Moldoveneasca a punctelor de concentrare la care au fost adunati recrutii (orasul Moghilev-Podolsk, statia Vapnearka, localitatea Pesceanka) si contactul frecvent al recrutilor cu rudele care, vizitandu-i, ii influenteaza.

Au fost cazuri cand, in timpul vizitelor, rudele si sotiile transmiteau recrutilor scrisori provocatoare cu urmatorul continut: "Va mana la munci in Siberia, unde se gasesc doar criminali. Plecati acasa, in curand vor sosi romanii".

c) Deficiente in organizarea muncii politice intre recruti si in asigurarea lor materiala la punctele de recrutare si munca politica delasata a organizatiilor de partid cu populatia.

In afara de aceasta, dezertarea a luat amploare datorita relativei impunitati fata de dezertori din partea unor comisariate militare care, in loc sa trimita in unitati pe cei retinuti de organele NKVD-ului, se limitau la amenzi, lasand dezertorii la constructia sistemelor de aparare ori plasandu-i in industrie in localitatea unde erau domiciliati anterior. De exemplu, in raionul Cotiujeni, reprezentantii NKVD-ului au retinut si au trimis la comisariatul militar cam 120 dezertori, dar comisariatul militar, in loc sa-i trimita la punctele de mobilizare, a eliberat circa 100 de dezertori, incasand de la acestia cate 50 de ruble amenda. Dupa acest fapt, sotiile celor mobilizati au inceput sa vina la comisariatul militar si la sectia NKVD-ului, propunand cate 200 ruble pentru a-i lasa pe mobilizati acasa.

Sunt cazuri singulare cand angajatii comisariatului militar intrau in relatii criminale cu dezertorii. Astfel, angajatii comisariatului militar Glodeni luau ca mita de la dezertorii retinuti vin, produse alimentare si se dedau betiei impreuna cu ei. Vinovatii au fost trasi la raspundere.

In timpul de fata, in urma intensificarii luptei cu dezertarea si a redislocarii in raioanele centrale ale Uniunii Sovietice a unitatilor aflate in Pesceanka, Moghilev-Podolsk si Vapnearka, cazurile de dezertare s-au redus.

In legatura cu efectuarea mobilizarii in Armata Rosie s-a inrautatit starea de spirit a populatiei, in special a femeilor. Aceasta se confirma prin scrisorile localnicilor catre rudele din Armata Rosie. Iata cele mai caracteristice comunicari:

Cetateanca Batraniuc, din satul Gaspar, raionul Bratuseni, judetul Balti, scrie lui Batraniuc, aflat in regiunea Kirov: "... draga Stefan, orzul este foarte bun, dar graul e si mai bun, insa cand merg in camp raman foarte trista, deoarece nu are cine aduna recolta..."

Cetateanca Niculici, din satul Nadusita, raionul Drochia, judetul Soroca, ii scrie lui Niculici, in orasul Celiabinsk: "...draga Ion, la data de 26, in sat a fost mare jale. Au luat toti tinerii si mari, si mici. I-a petrecut tot satul. Erau multi copii mici, pe ei ii cuprindeau si plangeau, iar femeile stateau in genunchi, sarutand pamantul si strigau din toate puterile sa nu le ia copiii. Circula zvonuri precum ca vor fi luate si fetele si, in general, nu mai stiu cum va fi munca..."

Cetateanca Cotlari, din satul Tarnova, judetul Soroca, scrie pe adresa postei militare, lui Cotlari: "... draga Efim, graul este foarte bun, insa nu are cine sa-l recolteze. Femeile au ramas fara soti, fetele fara baieti si satul este pustiu. Roaga-i sa te elibereze macar pe o luna si ne vei ajuta..."

Cetateanca Vozdasta, din raionul Tarnova, judetul Soroca, ii scrie fratelui G. Vozdasta: "... vina acasa. Satul este nelinistit, doar femeile plang, prin vai, pentru ca n-are cine recolta painea. Noi avem trei hectare de grau si nu are cine sa-l stranga. Mama este singura..."

Cetateanca Podspneac, din satul Mandac, raionul Tarnova, judetul Soroca, scrie pe adresa postei militare, lui Podspneac: "... draga sotule, iti scriu ca nu stiu cum vom recolta painea, deoarece in sat n-au mai ramas nici orbi, nici schilozi si as vrea sa aflu cand vei sosi..."

Pregatirea pentru mobilizarea cetatenilor nascuti in 1927

Activitatile pregatitoare cu recrutii nascuti in 1927 (17 ani), in raioanele eliberate ale republicii, au demarat la 10 aprilie 1944. Contingentul de recruti a fost luat in evidenta, in total 11.331 de persoane, dintre care: nestiutori de carte Đ 1.359 de persoane; cu putina stiinta de carte Đ 2.118 persoane; bolnavi, care insa vor fi lecuiti Đ 681 persoane.

Originea nationala a contingentului de recruti se imparte astfel: moldoveni Đ 7.903 persoane; ucraineni Đ 2.764 persoane; rusi Đ 495 persoane; alte nationalitati Đ 169 persoane.

S-a incheiat inregistrarea recrutilor la punctele de recrutare. Printre contingentul de recruti membri si candidati ai Partidului Comunist (bolsevic) si comsomolisti nu sunt.

In raioanele eliberate ale republicii sunt organizate 80 de puncte de pregatire militara, dotate cu zone de asalt, terenuri sportive si campuri de tragere. In timpul concentrarilor a fost organizat tratamentul sanitar, tunderea si spalarea in bai, in consecinta nu au fost cazuri de imbolnaviri epidermice.

Au fost efectuate concentrari de cinci zile si au fost selectati comandanti de grupe si plutoane.

Concentrarile au aratat ca programul a fost insusit suficient. De exemplu, concentrarile din cadrul comisariatului militar Balti s-au incheiat cu nota 3,5 (n.n., din 5); la tragerile organizate de comisariatul militar Drochia au fost puse urmatoarele note: foarte bune Đ 80, bune Đ 120, suficiente Đ 125, insuficiente Đ 35 etc.

Seful sectiei organizare si instruire a CC al PC (b), Scelokov, 15 VIII. 44

 

Genocid

(Informatii de la Uniunea Veteranilor de Razboi ai Armatei Romane si a Urmasilor din Republica Moldova)

In toamna anului 1944, au fost infiintate cateva lagare sovietice de triere in orasul Balti, nordul Basarabiei. Unul din ele, nr. 33, se afla la periferia orasului (in prezent, Combinatul de blanuri "Mioara"). Lagarul a fost organizat sub cerul liber, inconjurat cu sarma ghimpata, pazit sever de santinele. Au fost inchisi prizonieri, capturati de sovietici, de diferite nationalitati: cehi, polonezi, rusi, ucraineni, maghiari, dar cei mai multi au fost romani, germani si italieni.

Nu a fost posibila, pana acum, stabilirea numarului total de prizonieri trecuti prin lagar, numarul exact de condamnati la moarte, al celor care au murit in lagar de foame si frig, numarul prizonierilor dusi in lagarele de concentrare din Siberia, Kolama etc.

Din spusele supravietuitorilor, zilnic, de la 50 pana la 400 de persoane mureau de foame, boli intestinale acute sau in urma executiilor si erau inhumati in gropile sapate de prizonierii mai in putere din preajma lagarului. Unii ostasi romani basarabeni au supravietuit in acel lagar, ca prin minune, ca mai apoi sa fie osanditi la 10-25 de ani de puscarie, ca "tradatori ai patriei sovietice", numai pentru ca au fost ostasi romani.

Numai dupa destramarea URSS, in 1991, a fost posibila inhumarea crestina a osemintelor fostilor ostasi romani si de alte nationalitati. In memoria eroilor cazuti, pe locul "cimitirului fara cruci" a fost ridicata o troita de lemn.

 

Operatiunea "Iug" (Sud)

Deportarea de la 6 iulie 1949 a avut numele codificat "Iug" (Sud) si s-a realizat in conformitate cu hotararea Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din U.R.S.S., din 6 aprilie 1949, "Cu privire la deportarea de pe teritoriul R.S.S. Moldovenesti a chiaburilor, fostilor mosieri, marilor comercianti, complicilor ocupantilor germani, persoanelor care au colaborat cu organele de politie germane si romane, a membrilor partidelor si organizatiilor profasciste, a gardistilor albi, membrilor sectelor ilegale, cat si a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus".

Hotararea prevedea deportarea din R.S.S.M., pentru totdeauna, a 11.280 de familii (40.850 de persoane) in regiunile Aktiubinsk, Kazahstanul de Sud si Djambul ale R.S.S. Kazaha, in tinutul Altai, regiunile Kurgan, Tiumen si Tomsk, din R.S.F.S.R. Cei care urmau sa fie deportati trebuiau sa se conformeze Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 26 noiembrie 1948 "Cu privire la raspunderea penala pentru evadarea din asezarile permanente obligatorii a persoanelor deportate in raioanele indepartate ale U.R.S.S. in perioada Marelui razboi pentru apararea patriei", care prevedea, printre altele, ca deportarea se efectueaza pe veci, fara drept de intoarcere pe locurile natale. In cazul evadarii din deportare, vinovatii urmau sa fie trimisi la ocna pe timp de 20 de ani.

Ridicarea si deportarea "chiaburilor", a fostilor "mosieri, marilor comercianti" si a familiilor acestora urma sa fie realizata potrivit listelor confirmate de Consiliul de Ministri al R.S.S. Moldovenesti, iar celelalte categorii pe baza hotararii unui consiliu special ("osoboe sovesceanie"), instituit de Ministerul Securitatii de Stat al U.R.S.S.

S-a fixat si perioada de desfasurare a operatiunii: inceputul a fost stabilit pentru 6 iulie 1949, ora 2, iar incheierea la 7 iulie 1949, ora 20.

La 6 iulie, in R.S.S.M. au fost aduse trupe cu experienta, acumulata anterior in alte regiuni ale U.R.S.S., inclusiv in tarile baltice, si au fost pregatite 30 garnituri de tren (1573 de vagoane pentru vite), in care deportatii au luat calea Siberiei.

Pentru a reduce rezistenta taranilor si sa forteze colectivizarea, dupa un razboi distrugator si o foamete cumplita, autoritatile comuniste sovietice cautau si erau "crunt pedepsiti" vinovatii, se aplicau unele masuri violente si represive.

In realitate, in acel moment, autoritatilor nu le mai ardea de adevarata pozitie a taranilor instariti, cu toate ca multi plateau regulat impozite sporite, iar un numar considerabil dintre ei intrau in colhozuri, aderand astfel la noul sistem. Insa pentru o rapida incheiere a colectivizarii in masa nu era de ajuns doar sa demoralizezi si sa ingenunchiezi taranimea instarita. S-a trecut atunci la o impulsionare a clasei taranesti in ansamblu, infricosand-o cu exterminarea exemplara a "chiaburilor", pentru a realiza in ritm fortat "transformarile socialiste la sate".

Momentul deportarilor nu a fost ales la intamplare. Erau ani in care gospodariile taranesti se mai redresasera economic dupa foametea din primii ani postbelici.

De la inceputul anului 1948, Ministerul republican de Interne si al Securitatii (bine-stiutul KGB) dispunea de listele chiaburilor. Insa aceste liste nu erau complete, deoarece "intreaga activitate... a organelor a fost desfasurata pe ascuns, pentru a nu o deconspira, si nu s-au putut obtine toate datele necesare".

Pana la urma au fost deportate 11.293 de familii (35.796 de persoane, dintre care 9.864 barbati, 14.033 femei si 11.889 copii.). Din numarul total al familiilor deportate, peste 7.620 au fost ale "chiaburilor", celelalte familii au fost deportate sub acuzatia de colaborare cu "autoritatile fasciste", ca facand parte din familii ale unor membri ai partidelor "burgheze", care si-au desfasurat activitatea in Basarabia pana la ocupatia sovietica, ca familii ale unor gardisti albi sau ale unor membri ai sectelor religioase ilegale din republica.

La desfasurarea operatiunii "Sud" au participat 4.496 "lucratori operativi" ai Ministerului Securitatii de Stat al URSS (484 "lucratori operativi" ai M.S.S. al R.S.S.M. si 4.012 "lucratori operativi" sositi din celelalte republici "surori") si 13.774 ofiteri si soldati din unitatile militare subordonate aceluiasi minister. La desfasurarea operatiunii au fost antrenati si 4.705 activisti de partid din R.S.S.M.

Hotararea din 28 iunie 1949 prevedea deportarea familiilor in intregime. Dar la data cand s-a desfasurat operatiunea, organele represive s-au "multumit" si cu acei membri ai familiilor care se gaseau in acel moment acasa. Asa se face ca au existat numeroase cazuri cand au fost deportati in Siberia numai parintii ori copiii, mama ori tatal, cu o parte din copii. Multi dintre parinti (cu sau fara copii) s-au ascuns pe la vecini, prin paduri, dormeau in camp. Sperau ca, astfel, familiile lor nu vor fi ridicate. Pana la urma, calculele lor s-au dovedit a fi gresite. Documentele au inregistrat cateva exemple. Astfel, A. Ceban, din satul Frumoasa, ascunzandu-se, cu doi copii, a ramas in sat, iar sotia, cu alti trei, a fost deportata. A. Prepelita, din satul Tomai, cu doua fiice, a fost deportata, iar doi fii i-au ramas in sat, fara nici un sprijin etc. Mai trebuie spus ca o parte din cei care s-au ascuns, intorcandu-se acasa si gasind casele pustii si confiscate, si-au ajuns familiile in gari, ori, mai tarziu, s-au adresat organelor de represiune, pentru a fi trimisi si ei in locurile de deportare, unde se aflau parintii ori membrii familiilor lor. In perioada iulie 1949-9 iunie 1952, au plecat "benevol", dupa familiile lor, 573 de persoane in asezarile speciale.

Oricum, in 1949, au fost exterminate familii si sate intregi, care imediat au fost repopulate cu adepti fideli ai partidului.

 

Operatiunea "Sever" (Nord)

Operatiunea cu denumirea cifrata "Sever" (Nord) a inceput la 1 aprilie 1951, ora 4 dimineata, si s-a incheiat la ora 20 din aceeasi zi. Bilantul operatiunii a fost: arestarea si deportarea in Siberia a 723 de familii, cu un numar total de 2.617 persoane, dintre care 808 barbati, 967 femei si 842 copii.

Deportatii au fost incarcati in doua garnituri de tren, care, in noaptea de 1 spre 2 aprilie, au luat calea Siberiei. Deportatii au ajuns in Siberia in zilele de 13 si 14 aprilie 1951. Deoarece "escorta a fost vigilenta", in timpul transportarii, "din trenuri nu a evadat nimeni". Potrivit documentelor oficiale, in drum spre locurile de deportare au fost nascuti 4 copii si a murit un deportat, bolnav de meningita. Dintr-un raport al Ministerului Afacerilor Interne al URSS din anul 1956, aflam ca iehovistii din R.S.S.M., ca si cei din republicile baltice si regiunile vestice ale Ucrainei si Bielorusiei se aflau, in numar total de 7.449, in regiunile Krasnoiarsk, Irkutsk si Tomsk.

La deportarea "martorilor lui Iehova" au participat 546 "lucratori operativi" ai Ministerului Securitatii de Stat, 1.127 ofiteri, sergenti si soldati din subordinea aceluiasi minister, 275 ofiteri si soldati din subordinea Ministerului de Interne si 750 persoane din organele locale de partid.

 

La munca fortata

In anii ocupatiei sovietice, in special in anii stalinismului, Moscova a tratat R.S.S. Moldoveneasca nu numai ca o sursa de materie prima, dar si ca o sursa de forta de munca ieftina pentru santierele de constructii, intreprinderile industriale si minele de carbune din diferite regiuni ale imperiului sovietic.

Inca din anul 1940, in R.S.S.M. a fost creata o directie republicana pentru recrutari la munci, iar in raioane s-au organizat birouri investite cu largi drepturi ca sa recruteze muncitori pentru "santierele comuniste" din raioanele estice si nordice ale URSS. La 9 august 1940, se hotarase deja "recrutarea in localitatile rurale ale Basarabiei a 20.000 de muncitori". Planul a fost depasit: pana la 29 noiembrie 1940, organele de partid mobilizasera si trimisesera din Basarabia in regiunile indepartate ale U.R.S.S. 56.365 persoane.

Din aprilie 1944, cand Basarabia a fost reocupata de U.R.S.S., odata cu mobilizarile in armata sovietica au fost reluate si recrutarile la munci in industriile lemnului, carbunelui, miniera, a cimentului, petroliera etc. In anii 1948-1960, numai muncitorii (fara membrii de familie) recrutati pentru munci la "marile santiere comuniste" au fost aproape 200.000 de persoane .

Populatia incerca sa se eschiveze, pe diferite cai, de la mobilizarea la munca pe santierele din raioanele indepartate ale URSS. Este motivul pentru care, in ultimele luni ale anului 1944, in judetul Tighina, militia era in cautarea a 537 de dezertori din industria de razboi. In luna decembrie 1944, procuratura judetului Soroca a condamnat 9 persoane la diferite perioade de detentie pentru eschivarea de la munca in constructiile militare.

Este dificil de apreciat cate persoane au fost nevoite sa plece din Basarabia in urma politicii sovietice de recrutare la munca fortata. Cunoasterea numarului de muncitori angajati nu permite sa se stabileasca exact numarul persoanelor ce au parasit R.S.S.M., caci familiile muncitorilor erau de marimi foarte diferite, apoi unii dintre ei plecau fara familii. In anul 1958, de exemplu, din R.S.S.M. au plecat 801 familii, adica 2.967 oameni, iar in 1959 Đ 1.016 familii (3.512 persoane).

Ce se poate spune cu certitudine este ca politica sovietica de stramutare a popoarelor a condus la situatia ca, la sfarsitul anilor '80, peste 500.000 de moldoveni erau "instrainati", raspanditi pe intregul teritoriu al URSS. Marea lor majoritate se afla in Ucraina, Federatia Rusa si Kazahstan.

Mai trebuie adaugat si faptul ca din R.S.S.M., pe langa moldoveni, au fost deportati si recrutati la munca fortata si reprezentanti ai minoritatilor nationale (rusi, gagauzi, bulgari, evrei etc.) De exemplu, la 1 ianuarie 1958, din cei peste 13.000 de deportati din R.S.S.M. care se mai aflau in gulagurile sovietice, doar 7.903 erau moldoveni.

Iar atunci cand s-a pus problema repatrierii persoanelor deportate, recrutate la munca fortata ori plecate din alte considerente din R.S.S.M., numarul reprezentantilor minoritatilor nationale care au revenit in Basarabia este foarte ridicat (peste 45% din numarul total al repatriatilor).

 

Soarta deportatilor in gulag

Viata deportatilor in Gulag a fost foarte grea si plina de lipsuri. Coloniile speciale, de regula, erau construite in locuri aproape nepopulate, in taigaua de nepatruns, ori in locuri mlastinoase. Deportatii au indurat foamea si au locuit in baraci, in frig si lipsiti de orice conditii sanitare, de obicei mai multe familii intr-o incapere. Dintr-un raport al NKVD, din februarie 1942, cu privire la activitatea de munca si gospodareasca a deportatilor colonizati in tinutul Krasnoiarsk, aflam ca, in colhozul "Stahanovet", spatiul ocupat de deportati era de la 1,5 la 2 mp de persoana. In anul 1949, in localitatea Erbas, regiunea Tobolsk, intr-o baraca de 130 mp si in localul scolii de 90 mp au fost "cazati" 197 de oameni, fiecarei persoane revenindu-i cate un metru patrat de "spatiu locativ". In sectorul de padure Lebedevka, regiunea Tiumeni, intr-o baraca de 98 mp, au fost "cazate" 28 familii (75 persoane), fiecarei persoane revenindu-i cate 1,3 mp. In majoritatea cazurilor, in baraci nu erau paturi, mese sau scaune, iar deportatii dormeau pe podea.

Pentru a se deplasa dintr-o localitate in alta, deportatii erau obligati sa obtina un permis special de la NKVD si sa revina, o data sau de doua ori pe luna, pentru a se inregistra.

Prima obligatie a deportatilor in gulag era sa munceasca. Ei erau obligati sa lucreze in intreprinderi forestiere, piscicole, de constructii, miniere etc. De exemplu, 1.172 familii (4.070) persoane, care au sosit in zilele de 23-24 iulie 1949, in regiunea Altai, au fost repartizate la munca astfel: in colhozuri - 596 familii, in sovhozuri - 516 familii, iar la un trust de extractie a aurului - 60 familii.

Pe "marile santiere comuniste", conditiile de trai ale persoanelor recrutate la munca aproape ca nu se deosebeau de cele ale deportatilor. Intr-un raport din anul 1954, se mentiona: "Trebuie spus, ca "Stalingradstroi" nu este pregatit sa primeasca chiar si muncitorii fara familii. Lipseste spatiul locativ. In bordeie sunt cazate cate 50-60 persoane, barbatii si femeile locuiesc impreuna...".

Intr-un document din anul 1958, vorbindu-se despre primirea muncitorilor moldoveni in Kazahstan, se constata: "65 de persoane au fost primite si amplasate direct in camp, in corturi, la o departare de 10 km pana la cea mai apropiata localitate..., 33 persoane au fost cazate intr-un camin, a carui stare sanitara este foarte nesatisfacatoare... Ceilalti muncitori, inclusiv cei cu familii, au fost amplasati in corturi neamenajate".

In anii 1989-1992, in presa din Republica Moldova au fost publicate sute de marturii ale deportatilor despre viata lor din gulaguri. Fiecare din ele confirma faptul ca deportatii in Siberia au fost lipsiti de cele mai elimentare conditii de trai, iar foametea, frigul si bolile au curmat viata a mii de oameni.

 

Scrisori de la deportati

Nadejda Pascal, Durlesti. Deportata in 1949. In dimineata de 6 iulie am fost treziti de niste batai puternice in usa. Au intrat vreo 5-6 insi inarmati. Ne-au orbit cu lanterne, tipau la noi. Mama si-a pierdut cunostinta, a fost aruncata in camion. In invalmaseala, trei copii, printre care si eu, au reusit sa fuga. Cei care ne-au trezit au coborat in beci sa bea vin. Pana la urma a reusit sa fuga doar un alt frate de-al meu. In acea noapte au fost arestate numai mama si una din surorile mele. Noi, ceilalti, am fugit. Si tatal nostru se ascundea. Totusi, ne-au prins dupa 24 de ore. Am incercat din nou sa fugim si iar ne-au prins. Am fost trimisi in Siberia, in regiunea Tiumeni, dar am nimerit in raioane diferite. Ne-am reunit abia in toamna lui 1949, dupa ce mama a fugit. Tortionarii vroiau sa-i dea pentru evadare 20 de ani de munca silnica, dar, datorita faptului ca a fugit intr-un raion vecin si nu in Moldova, nu a fost judecata. Eram cazati in niste baraci bune pentru orice, numai nu pentru trai. Toti dormeau impreuna pe niste lavite. Baracile misunau de insecte, nu aveam unde sa ne spalam. Vara luam apa din lacuri, iar iarna topeam zapada. Chiar din primele zile, toti au fost fortati sa mearga la lucru - taiau padure, incarcau barne in vagoane etc. Cand veneau de la munca erau atat de istoviti, incat copiii trebuiau sa-i dezbrace. Pe gerurile de minus zeci de grade transpiratia ingheta si hainele deveneau tari ca piatra. Ii culcau, le puneau hainele la uscat, pentru ca, la 4 dimineata, sa le poata imbraca la lucru. Si asa zi de zi, timp de opt ani. Ei nu stiau ce inseamna zi libera sau sarbatoare. La incarcatul vagoanelor, deseori, lucrau si noaptea, cand venea trenul. Iarna, cand sinele de cale ferata erau ingropate sub zapada, ne puneau sa deblocam intreaga cale ferata. Datorita acestui tratament inuman, in anii 1955-'56, regiunea Tiumeni s-a plasat pe prima pozitie in URSS, dupa volumul productiei de masa lemnoasa. Si copiii erau organizati in brigazi speciale, care ii ajutau pe adulti. Nu stiau ce inseamna vacanta. Erau obligati sa taie lemne pentru iarna, sa stranga crengi sau chiar sa lucreze la incarcarea vagoanelor.

Nicolae Abageru. Deportat in 1950 in Kazahstan. A fost acuzat de tradare de patrie, organizarea grupurilor antisovietice si activitate antisovietica. Fara a fi judecat, a primit 10 ani de munca silnica si, pana in 1956, a scos minereu de cupru. Norma zilnica de minereu pe care trebuia sa o extraga era de 15 tone. Gardienii ii umileau permanent, inventau noi metode de a-i "reeduca si de a starpi din ei spiritul imperialist". Intr-o zi, pe un ger de peste -30 de grade, 20 de detinuti au fost scosi sa sape un sant de canalizare. Pentru a sapa pamantul impietrit de ger li s-au aruncat numai cinci lopeti si doua tarnacoape. Cand au incercat sa protesteze, mai-marele grupului de paza le-a spus-o verde-n fata: "Noi am fost pusi aici nu sa va pazim, ci pentru ca sa bem sangele vostru".

In 1956, dupa ce a fost readus la Chisinau, a primit de la KGB-ul de atunci o fituica al carei continut putea fi rezumat prin cuvintele: eliberat din KGB. Si nici o referire la anii petrecuti in Kazahstan. Chiar mai mult, i s-a ordonat sa taca despre ceea ce i s-a intamplat si, in niste termeni foate duri, i s-a spus ca, daca de pe capul celui care l-a denuntat (Nicolae Abageru isi cunostea turnatorul) va cadea macar un fir de par, totul va fi luat de la inceput si nu va mai scapa asa de ieftin. Totodata, i s-a interzis domicilierea in orase mari, asa ca a fost nevoit sa se stabileasca intr-o localitate din regiunea Odessa. Nu i s-a permis sa vina nici macar la inmormantarea tatalui sau. Abia peste trei ani a primit o scrisoare, prin care i se aducea la cunostinta ca nu mai este supravegheat de organele abilitate si ca se poate intoarce acasa.

 

Harta KGB

KGB-ul sovietic, prevazand destramarea URSS, a schitat o harta, care sa le favorizeze politica de deznationalizare si de dominare. Harta, publicata de revista moscovita "Turist" in 1968, sub forma unui ghid turistic, a fost ticluita in birourile Kremlinului, dupa vizita lui Nicolae Ceausescu, din 1967, la Chisinau.

Potrivit informatiilor facute cunoscute ulterior, Ceausescu ar fi pus in discutie problema retrocedarii Basarabiei, referindu-se si la alte localitati, locuite preponderent de romani, din stanga Nistrului. De altfel, in anii 1966-1967, istoricii din Romania incepusera sa ia in vizor, in plan stiintific, problema pamanturilor romanesti din afara hotarelor existente.

In acest sens, Moscova, alertata, a "croit" aceasta harta de alternativa, ce ar fi sustinut, la un moment dat, ca pamanturile din stanga Nistrului sunt... rusesti. Acad. Petru Soltan, presedintele Societatii de cultura si de drept "Transnistria", confirma ca atunci a aparut si cartea, scrisa la comanda, a lui Artiom Lazarev, devenit ulterior parlamentar al Partidului Comunistilor, care sustinea ideea acestui "opus" publicat, parca accidental, intr-o revista de turism. Harta demonstreaza ca nu era vorba de o R.A.S.S.M. sau R.S.S.M., ci de o Pridnestrovie (Transnistrie, sau, mai exact, in traducere ar insemna un teritoriu din... jurul Nistrului) Mare. In aceasta era inclusa si Basarabia, si o parte din Bucovina, si Transnistria, cu hotarele pana la Balta, Odessa, Cetatea Alba, Cernauti, precum si o parte din actuala Ucraina, cu frontiera la Kiev si Nikolaev, pana la raul Tiligul. De ce, initial, s-a sugerat denumirea de Pridnestrovie, scotandu-se determinantul "moldoveneasca"? Deoarece KGB-ul rusesc a visat dintotdeauna sa-si extinda hotarele de vest, pana la Prut.

 

Un articol de Constantin Lupu

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Andone ,Nicolae

Ţăran din Leova ( r.Cahul ) .A fost arestat de NKVD  pe 6 iulie 1949 şi trimis în lagărul din Gezkazgan ( Siberia ) , de unde s-a întors în 1956.

-Andronic, Vasile

Învăţător, n.în1913, la Ruşeni .Deportat de NKVD în 1941 . A murit în 1942, într-un lagăr din Siberia .

-Arnăutu ,Maria

Ţărancă, n în 1876 , la Slobozia Mare (Basarabia ).Deportată de sovietici , în 1941, în Siberia , unde a şi murit .

-Arusoi ,Elena

Din Selemet (Basarabia ),deportată de sovietici ,pe 6 iul 1949 ,în Siberia,unde a stat 10 ani .

-Auz ,Teodor

Ţăran ,născut în 1906 în satul Goleni , Basarabia.Arestat în 1941 de NKVD , a fost deportat în Urali , la Vorkuta .A murit în deportare .

B.

-Babu ,Ilie

Basarabean.În iul.1941, a fost omorât de autorit. comuniste din Chişinău ,şi aruncat la groapa comună .

-Bacal,

Elevă din Orhei ( Basarabia ).Arestată şi condamnată pe 24 iunie 1941, învinuită de participare la mişcarea de rezistenţă împotriva ocupaţiei sovietice. Deportată în Siberia ,înainte de intrarea trupelor române eliberatoare

-Banu, Ilie

Asasinat de NKVD , în iul.1949, la Chişinău, trupul fiindu-i aruncat la groapa comună .

-Banu ,Ilie

Funcţionar, n în 1885, la Poiana ( Soroca ).La 3 ian.1941,într-un proces înscenat , a fost învinuit de spionaj , condamnat la moarte de Tribunalul din Odesa şi executat .

A fost reabilitat [ de autorităţile din URSS ? din RSS Moldova  ? ] la 17 ianuarie 1963.

-Barbăneagră , Ion

Ţăran din Durleşti ( Lăpuşna ), refugiat în ţară. Răpit de NKVD-işti în 1945 , deportat în Siberia ,la Norâlsc, unde a murit .

-Baştan , Sofia.

N.în 1898 la Seliştea ,r.Călăraşi .În 1949, împreună cu cei 7 copii , a fost deportată la Bureat ( Mongolia ) , de unde s-a întors după 7 ani .

-Bădărău, Ion

N.în 1881, la Ruseni ( Basarabia ),refugiat în ţară . În 1949, a fost arestat şi deportat de NKVD , în Siberia , la Habarovsk.Nu s-a mai întors.

-Bălănel ,Afanasie / Elena/Maria /Stătache /

Familie de basarabeni , n.în Slobozia Mare,refugiaţi în ţară,arestată pe rând de NKVD,deportată în Siberia .Femeile s-au întors în 1957,bărbaţii s-au prăpădit în lagărele de muncă forţată .

-Băleanu , Nicolae

N.în Orhei , în 1913.Deportat , împreună cu toată familia , în Siberia , de unde nu s-a mai întors.

-Băleanu , Vasile M.

Români din Schineni ( Soroca ) .Membru al mişcării de partizani "Arcaşii lui Ştefan " Arestat în 1946 de NKVD , condamnat la 25 ani muncă silnică , transferat  în lagărele sovietice .

-Bătrânac , Ion /Bătrânac ,Simion/

Români din  Bădiceni ( Soroca ).Tatăl -arestat în 1944 de NKVD şi condamnat.

Fiul , membru al mişcării de rezistenţă "Arcaşii lui Ştefan " , arestat de NKVD la Chişinău , condamnat la 15 ani muncă silnică .

-Bătrânac , Vasile

Basarbean din Plopi ( Târnovo ).Arestat pe 27 martie 1947 de NKVD , ziua comemorării alipirii Basarabiei la România.Condamnat la 25 de ani muncă silnică, deportat în Siberia .

-Boboc, Dionisie

N.în 1922 ,la Lăpuşna. Arestat de Securitatea din Braşov,predat sovieticilor , care i-au înscenat un proces condamnându-l la 15 ani muncă silnică ,ispăşiţi la Norâlsk.

Eliberat în 1956, revenit în ţară,a fost rearestat de Securitate, pentru încercarea de refacere a asociaţiei " Ginta Latină " ( înfiinţată în Siberia ) , menită să lupte pentru refacerea hotarelor româneşti .Închis ,între 1972-1976.

-Bodiu, Eftimovici Filimon / Ion /Olimpiada / Iulia /

[LD: aceeaşi soartă au avut-o, după 1944, multe familii de basarabeni din RSSMoldovenească ]

Filimon -tatăl a fost arestat de sovietici în 1944, dar a reuşit să evadeze .A iniţiat un grup de rezistenţă anticomunistă, în Basarabia,între 1945-'50.Într-un permanent conflict cu autorităţile sovietice, a fost împuşcat pe 16 nov.1950 , împreună cu fiul, Ion.

/ Olimpiada( soţia ) , a fost judecată (împreună cu alte 16 persoane ) , condamnată la 25 ani muncă silnică,deportată în Siberia. Iulia (fiica ),arestată şi deportată .

 

-Bogos,Pavel

Elev, participant la mişcarea de rezistenţă din Orhei , împotriva trupelor de ocupaţie sovietice.

În 1941, a fost condamnat la 25 de ani muncă silnică şi închis în lagărele din Siberia.

 

-Bologan ,Teodor / Tudora -soţie /

Din Selemet, r.Cişmilia ) .Deportaţi de NKVD  pe 6 iulie 1946  în Siberia  unde au stat 6 ani .

 

-Bondarencu ,Deomid

Originar din Comrat ,r.Cahul .A fost arestat în dec.'45 ,deportat  în lagărele din URSS ,pentru că a distrus tablourile cu Stalin , afişate în comună .

 

-Bordeianu , Ion

Notar în comuna Alcedar ,r. Orhei .Deportat de NKVD  în lagărul de la Norâlsk ( Siberia )

-Botezatu, ?

[ LD:Numeroase asemenea destine frânte. Varianta răsăriteană ,"basarabenească " ,a dramei soldatului  român din "pădurea spânzuraţilor", nescrisă de un Liviu Rebreanu.]

Tânăr din Chişinău, îmbrăţişând cariera militară , ajungând ofiţer de infanterie, înaintând la gradul de lt.col.de Stat Major ,comandantul unei unităţi de informaţii pe front.

După 23 august'44,a supravieţuit unei încercări de sinucidere : şi-a tras un glonţ în tâmplă ,când s-a văzut încercuit de sovietici .Prizonier într-un spital din Odesa, condamnat la moarte ,pedeapsă comutată apoi la muncă silnică pe viaţă , cu destinaţia Vorkuta.

Revenit în ţară după 6 ani ,cu un grup de foşti ofiţeri prizonieri,în 1950 Securitatea  l-a implicat într-o "conspiraţie" :anchetat şi închis la Uranus , Jilava şi Piteşti . A fost "eliberat" în 1952.

-Bratu ,Andrei /Constantin /Gheorghe / Rodion / Vasile /Ecaterina /Nadejda /ş.a.ş.a

Ţărani cu întreaga familie -bărbaţi , femei , copii - din Slobozia Mare ( Basarabia ) deportaţi în iulie 1949 , în Siberia, pentru "activitate politică antisovietică " . Cei care au supravieţuit, s-au întors la baştină , după 7 ani .

-Brăgari ,Haralambie //Brăgaru ,Maxim // Brăguţă ,Ion / ş.a ş.a

Ţărani din Criscăuţi , din Zaim-Tighina , cu toată familia.Arestaţi de sovietici ,deportaţi în Siberia, dispăruţi fără urmă.

-Brânză , Alexandru / Constantin / Nicolae /Stelian /Fodor /Teodor /ş.a.

Dochia /Evdochia /Maria /Nadea/ Olga /Pachiţa / ş.a.ş.a

Ţărani din Slobozia Mare ( Basarabia ) ,deportaţi de sovietici în Siberia , în 1941 .

Mulţi s-au prăpădit, alţii s-au reîntors după 7 sau 15 ani .

-Bridighin ,Alexei / Feodor /

Fraţi , n .în 1899 , respectiv 1918 , la Bădiceni ,r.Soroca .Membri activ în org.Arcaşii lui Ştefan.

Judecaţi de Tribunalul sovietic din Chişinău , condamnaţi la 25 , respectiv 15 ani muncă silnică , au fost deportaţi în lagărele din Siberia .

-Brumă ,Ion / Iacob / Nichita  /

Ţărani din Trifăuţi ( Soroca ) .Arestaţi în apr.1947, judecaţi şi condamnaţi la 25 respectiv 10 ani muncă silnică, de  Tribunall Militar Sovietic din Chişinău , pentru apartenenţă la org." Arcaşii lui Ştefan " .Deportaţi în lagărele din Siberia .

-Bularu ,Stepanida /Sofia-cu 6 copii /Parascovia/ Marusia / Vasile-de 1 an  /

Familie din Slobozia Mare ( Soroca )- mamă , copii, nepoţi - deportaţi între 1945-'50 ,în Siberia,de regimul sovietic al Moldovei.Puţini s-au mai întors , în 1953-'57 .

-Bulgaru ,Stelian / Elena -cu 5 fiice / Maria / Nadejda /

Familie de ţărani din Slobozia Mare ( Soroca ), deportaţi în 1941 ,împrăştiaţi în lagăre din Siberia ,Sverdlovsk, Kazahstan.Puţini dintre ei , s-au reîntors în 1957 .

C.

-Capusta, Petru

N.în 1912 ,la Ivanovca -Floreşti .Condamnat la 25 ani muncă silnică, în 19 martie 1952, pentru "activitate antisovietică ".

-Caravasili , Nicolae D./ Caravasili Vasile /

Doi veri basarabeni din Chişinău.

/ Nicolae, n.în 1895, la Chişinău.Comisar de poliţie la Cahul ( din  1920 ). La cedarea Basarabiei în 1940,s-a refugiat la Bucureşti , fiind tot comisar de poliţie .

Sub regim comunist ,arestat în 1956,condamnat la 7 ani muncă silnică ,grav bolnav, eliberat în 1963, mai trăind doar câteva luni.

/Vasile, n.în 1882, la Cahul,rămas în Basarabia, a fost arestat pe 6 iulie 1940, de NKVD , condamnat pentru "luptă activă împotriva mişcării revoluţionare" , deportat în Kazahstan ,murind în lagărele staliniste ( 1943 ).

-Carlasuc ,Teodor

N.în 1900, în Şirăuţ ,r.Briceni .În 1940, după reanexarea Basarabiei de către sovietici, a fost "ridicat" de NKVD şi deportat în URSS.A murit în lagărele din Siberia.

-Cazacu , Dumitrache/ Gheorghe /Grigore / Evlampia /

Peste 20 de ţărani români din Ciutuleşti ,r.Floreşti ,după reanexarea Basarabiei de sovietici ( 1940 ) , închişi într-un beci .Unii au murit curând, ceilalţi ,deportaţi de NKVD în Siberia.

-Cărare ,Maxim / Eudochia / Feodor /

Familie de ţărani din Zaim -Tighina.Deportaţi în iulie 1949, de NKVD, în Siberia.După eliberare , în 1956, obligaţi să se stabilească în Ucraina.

-Ciugureanu ,Daniel

N.în 1885 , la Şirăuţi ( Hotin ) .Studii de medicină la Universitatea din Kiev .Urmărit pentru activitatea sa în mişcarea naţională a românilor basarabeni , în 1912 a fost arestat  de autorităţile ruse.A contribuit la înfiinţarea Partidului Naţional Moldovenesc ( apr.1917 ) , fiind ales în Sfatul Directorilor Generali ai Republicii Moldoveneşti ( 24 ian-3 apr.1918 ).

După unirea Basarabiei cu România ,a fost desemnat ministru al Basarabiei în guvernul României ( 1918-1919 ), iar profesional, medic primar chirurg , la spitalul "Cantacuzino " .

A activat în PŢ -din Basarabia ( 1918 ), al cărui deputat şi senator a fost ales(1919 ) .

Integrat în viaţa politică a României Întregite , fost membru PNL ( 1920 ),apoi PNR (ardelean) ( 1924 ), pentru ca ,în final, să opteze pentru  P.P-Averescu, fără să mai aibă activitate politică deosebită

  A fost arestat în 5 /6 mai 1950,în "lotul demnitarilor".În duba care-l transporta la Sighet , a avut un atac cerebral , fiind dus la spitalul din Turda , unde a decedat .

Securitatea l-a înregistrat ca mort la Sighet, la 9 mai 1950 .

-Ciurunga ,Andrei

N.în 1920, la Cahul-Basarabia.Scriitor.Poet.Publicist.În 1944, s-a stabilit la Brăila ( fiind  printre animatorii manifestaţiei de 8 noiembrie''45 , pentru care a fost închis 29 de zile ; în 1949,s-a stabilit la Bucureşti .Arestat pe 2 febr.1950, condamnat la 4 ani închisoare pentru "crimă contra păcii ", a fost închis la Uranus, Galaţi , Jilava, lagărele de muncă forţată de la Peninsula şi Galeş.

Poeziile sale din închisoare,la fel ca ale lui Radu Gyr sau Crainic, au devenit "rugăciuni" pentru deţinuţi .După "eliberare",a trebuit să-şi ţină zilele muncind ca portar, magazioner,om de serviciu.

Rearestat la 28 nov.1958 ,pentru vina de a fi pus în circulaţie poeziile din detenţie, a fost condamnat la 18 ani muncă silnică, luând iar drumul calvarului :Balta Brăilei , Gherla.

"Eliberat "  în 1964 (Decretul 411 -graţieri ).

-Coban,Vasile / Maria-soţie  /

Familie înstărită de ţărani ,din Sudarca ,r.Soroca În iulie 1949, arestaţi  de NKVD ,deportaţi la Mihailovsk , pe Amur, într-un lagăr exterminator. Eliberaţi în 1953, după moartea lui Stalin, bătrâni şi bolnavi .

-Cobzac , Andrei / Ion / Pavel /Maria /

Familie de ţărani din Selemet .Pe 13 iulie 1941,deportată în Siberia, obligată  apoi să se stabilească în Ucraina .După terminarea războiului , în 1949,deportată iar în Siberia.

-Coreac, Alexandru

N.în 1922 ,din Medveja -Lipcani .Hamal la moara din Bălţi .A făcut parte din "Uniunea Democrată a Libertăţii "( condusă de Milutin şi Postol ), răspândind un Apel către populaţie, contra stăpânirii sovietice şi regimul bolşevic.Arestat, judecat într-un lot de 25 persoane( 19 martie 1952 ),toate condamnate la 25 ani muncă silnică.

-Covalgiu ,Andrei / Gheorghe / Ion / Teodor /Teodora /

Familii întregi -părinţi şi copii - din Slobozia Mare -Basarabia, arestaţi în iulie 1949, deportaţi în gulagul sovietic ,în Siberia.Cei care nu au murit în deportare, au fost eliberaţi în 1956, fără dreptul de a se întoarce în locurile de baştină .

-Crihan,Anton

N.în 1893, la Sângerei -Bălţi (Basarabia).Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe din Odessa .

În 1917, ca sublocotenent ,s-a implicat în organizarea Comitetului Ofiţerilor şi Soldaţilor moldoveni din Odessa , aderând la Partidul Naţional Moldovenesc .

Ales deputat în Sfatul Ţării (21 nov.1917 ),a militat pentru unirea cu România. participând ,pe 27 martie 1918, la Marele Sfat al Ţării din Chişinău care a hotărât unirea cu Ţara.

Vicepreşed , apoi secretar al P.Ţărănesc din Basarabia ;deputat în primul parlament al României Mari ( 1919 ), membru al Delegaţiei române la Conferinţa româno-rusăde la Viena  ( 1924 ).Dedică următorii ani , studiilor :licenţiat al Facultăţii de Drept din Bucureşti ,doctor în Ştiinţe Economice şi politice ,la Paris.S-a încadrat  în PNŢ , în 1926.

Subsecretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Domenii , în guvernul Maniu / Vaida (oct. 1932-nov.1933 ). Din 1933, prof.la Facultatea de Agronomie din Chişinău .

   După 23 aug.1944, prof. la Catedra de Economie naţională, politică agrară şi cooperaţie agricolă, la Facultatea de Agronomie la Iaşi  ( 15 febr.'46-oct.'47 ),dată de la care este dat afară din învăţământ.În 1948, are o tentativă de trecere a graniţei ,dar este prins şi arestat, în Iugoslavia.Sprijinit de Ambasada Franţei la Belgrad,reuşeşte să plece la Paris ,stabilindu-se în SUA ,devenind membru al Comitetului Naţional Român .A murit în SUA.

Cf.dorinţei sale testamentare , rămăşiţele pământeşti i-au fost aduse la Mănăstirea Caşin ( Bucureşti ),apoi au fost înhumate la Chişinău .

-Cristi, Vladimir

[Politicienii basarabeni au devenit triple ţinte de represiune pentru ocupanţii sovietici .

Pe de o parte , pentru rolul jucat de ei la unirea Basarabiei cu România ( martie 1918,

pe de altă parte,ca persoane  integrate în viaţa politică a României Întregite,cu mare credit în opinia publică basarabeană şi după a doua reanexare a Basarabiei de către Rusia (1940 ).

După 23 august'44, prin a treia reanexare a Basarabiei de către URSS,represiunea a fost neîndurătoare .Tragedia a fost că, de data aceasta,prin regimul comunist instaurat, România

a încetat să mai fie "patrie mumă ", loc de refugiu .]

N.în 1880, la Teleşeu -Orhei (Basarabia ),într-o familie de moşieri basarabeni rusificaţi .

Licenţiat al Fac.de Drept (Moscova )şi al Facultăţii .de Agronomie (Paris ) .

După revoluţia din febr.1917, face parte din Sovietul ţăranilor şi muncitorilor din Chişinău , fiind numit consilier gubernial al Basarabiei .Ales deputat în Sfatul Ţării ( 21 nov.1917 ), a jurat  credinţă acestuia, fiind numit ministru la Interne în guvernul Republicii Moldoveneşti.

     După unirea Basarabiei cu România ( 27 martie 1918 ) , a fost desemnat delegat pe lângă Ministerul Afacerilor Străine al guvernului Marghiloman(apr.1918 ) , împreună cu Ion Inculeţ şi Daniel Ciugureanu ( miniştri ptr.Basarabia ).

    După terminarea războiului, s-a înscris în P.P.-Averescu, fiind ales deputat în legislatura 1926-'27.Ministru de Stat ( 16 ian-6 iun.1932 ),în guvernul Iorga -Argetoianu.

Îl urmează pe C.Argetoianu ,devenind membru în Uniunea Agrară ( iun.1932 ),în Partid Agrar (din 1936 ),apoi la regimul autoritar al lui Carol II (1938-1940 ),ajungând primar al Chişinăului ( 1938 ),membru în Directoratul FRN ( ian.1939 ) , deputat în Parlamentul FRN ( 1939-'40 ).

  În 1944, s-a refugiat în Austria ( lucrând ca muncitor agricol la o fermă ) .Încecând să-l contacteze pe Argetoianu ( aflat în Elveţia ) , a fost arestat de NKVD şi dus, împreună cu familia, în URSS. Dispărut în gulagul sovietic.

- Cviatovschi ,Nicolae

Învăţător, n.în 1925, în Racoviţa -Soroca ( Basarabia ) Membru activ în org."Arcaşii lui Ştefan " .

Arestat de NKVD pe 8 apr.1947, condamnat la 10 ani muncă silnică ( sentinţa 11 / 1947 ). Deportat în Siberia, unde a murit datorită regimului de muncă forţată .

D.

-Damaschin,Dumitru

N.în 1870, în Basarabia.Militant unionist.Fruntaş PNŢ , deputat în legislatura 1928-1930. Arestat de NKVD , deportat , a murit la Sverdlovsk.

-Damaschin ,Elisabeta

N.la Cojaşna -Basarabia.Arestată de NKVD.Deportată.A murit în Kazahstan.

-Dandara ,Ioan,I.

[LD : este tatăl meu, şi nu prezint cazul ca fiind  o pagină "eroică ".În cariera mea de istoric ,cercetând prin arhive ( inclusiv cele militare ) ,înainte şi după 1989, am dorit să găsesc procesul -verbal de predare -primire a acelor bani ai regimentului, cu explicaţiile date atunci de tatăl meu . Mi s-a răspuns că arhivele la nivel de regimente sunt depozitate în nişte cazemate la Râmnicu -Sărat; după 1989, mi s-a spus  că au fost duse la Piteşti ,şi că nu sunt "prelucrate ".Deci n-am "dovada" . De la  9 ani, port în suflet această poveste şi-i caut atestarea. Am găsit nişte Rapoarte  ale g-ralului Gh.Mihail (şeful M.St.M între 23 august -12 oct.'44 ) care prezentau cazuri similare ,unele deosebit de grave, petrecute între militarii români şi proaspeţii aliaţi.]

Învăţător.N.pe 7 martie 1907, în Badragii Vechi (Basarabia ).Absolvent al Şcolii Normale din Chişinău , în 1932, a fost transferat la o şcoală "de  peste Prut " ,la Miorcani (Dorohoi ).A rămas acolo, întemeindu-şi o familie. Concentrat din 1939 , la Regimentul 49 infanterie ( Dorohoi ),a făcut tot războiul de Răsărit , 23 august'44  găsindu-l în confruntarea pe linia Chişinău-Ungheni -Iaşi. Intercalat cu trupe sovietice în zona Jirlău -Râmnicul Sărat (la reconstrucţia căilor ferate )  în sept.'44 , a fost somat de un ofiţer sovietic să-i predea banii regimentului. Refuzând acest lucru , a fost dus pe un tăpşan si somat..S-a dus la R.Sărat şi a predat banii  şefului ierarhic superior,semnând Raportul şi Procesul -verbal.Din spital în spital,fără speranţă de însănătoşire, s-a întors din refugiu în mai 1945, şi a murit la Miorcani, la 18 decembrie 1945. Toată familia sa,părinţi şi fraţi, au rămas dincolo de Prut, în Basarabia , şi multă vreme, n-am mai ştiut nimic unii de alţii .

-Dângă ,Vasile

N.în 1895, în Basarabia.Ridicat în 1946 ,de NKVD,a fost deportat în Siberia , unde a murit.

-Dianov,Dimitrie

N.în 1886 , primar în com.Volintiri (Cetatea Albă ).Arestat la 24 iulie 1940 , de NKVD . Deportat în lagărul din Kuraganda, unde a murit la 9 oct.1942, din cauza condiţiilor de exterminare .

-Dimitrov,Eugen

Student basarabean la Facultatea deDrept din Iaşi .Arestat în 1948.Condamnat .Închis la Suceava (1949 ), la Piteşti ( a trecut prin "reeducare" ,ajungând grav bolnav ) ,transferat la Tg.Ocna ( unde,grupul de torţionari venit de la Piteşti l-a schingiuit din nou ,pentru "autodemascare" ).Transferat în penitenciarul Aiud, până la eliberare ( 1964 )

-Dimov,Leonid N.

Poet .N.în 1926,la Ismail (Basarabia ), stabilit în Bucureşti, cu familia , în 1929.

Din 1944, urmează paralel (sau succesiv ) Facultatea de Filozofie ,Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Instit.Teologic.Înscris în 1944 în PCR,a demisionat(în 1950,a fost  exclus ca "greşit încadrat")

Redactor la Agerpres , lucrează o vreme la Institutul Româno-Sovietic , apoi la rev.Arta plastică .

Arestat în oct.1958 pentru "ofensarea memoriei lui Stalin" (pe a cărui statuie din Herestrău a urinat ) a fost  închis la Jilava şi eliberat în 1958, din lipsă de probe. A murit în dec.1987.

-Dobre ,Dumitru / Dumitru /Liuba  / Maria-cu 4 copii /Nicolae /

Ţărani din Slobozia Mare -Basarabia.În iunie 1941, deportaţi în Siberia (înaintea intrării trupelor române ).Unii au murit în Siberia,ceilalţi s-au întors acasă în 1956 .

-Dobre ,Dionisie

Basarabean ,militant unionist. Arestat şi omorât de NKVD în iulie 1941, (după ce armata română a trecut Prutul ),aruncat într-o groapă comună la Chişinău .

-Dobrosalievici ,Sava

Învăţător în Sibiu .N.în 1907, în Basarabia.La 30 august 1957,a fost trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, unde a murit la un an ( 26 aug.1958 ).

-Dolapciu ,Vasile / Maria -fiică /

Ţăran , n.în 1888 , la Slobozia Mare -Basarabia.Arestat în 1946 ,de NKVD, condamnat la 10 ani închisoare pentru nepredarea cotelor  agricole.S-a îmbolnăvit grav în închisoare şi a fost "eliberat " în 1947.

Maria - n.în 1933,deportată la 18 iul.1949 în Siberia ."Eliberată" în 1958, a revenit la domiciliu .

-Domaşcan ,Nicolae / Pimen /

Nicolae-n.în 1918,în satul Sobor -Soroca (Basarabia ),implicat în org."Arcaşii lui Ştefan "..

Arestat la 26 iulie 1947, condamnat la 25 ani muncă silnică, deportat de NKVD, a murit în gulagul siberian .

Pimen -n.în 1923 , în satul Cremenciug -Soroca .Conducător al org."Arcaşii lui Ştefan "care urmărea eliberarea Basarabiei de ocupaţia bolşevică.Arestat la 4 mai 1947, condamnat la 25 ani muncă silnică , deportat de NKVD , mort în gulagul siberian.

-Donos,Trofin / Paulina -soţie / 6 copii /

Ţărani din Chiştelniţa -Orhei ( Basarabia ) .După 1944, au fost deportaţi în Siberia. Au revenit în 1956 , fără mamă (care s-a prăpădit ).

-Doroftei, Dionisie

Împuşcat de NKVD, aruncat în gropile comune, în iunie 1941, înaintea intrării armatei române în Chişinău.

-Duca,Gheorghe

Din Cişmilia -Basarabia.Arestat în 1940 , de NKVD. Dispărut fără urmă .

-Dudincenco ,Mihai

N.în 1922, în jud.Hotin -Basarabia.Arestat în 1945 ,la Constanţa de NKVD , condamnat de sovietici la 25 de ani muncă silnică şi dus în lagărele din Siberia, la Komi.

-Dudnic ,Dimitrie / Emilia-soţie  /

Din Hâncăuţi -Basarabia.Arestaţi de NKVD , deportaţi în Siberia , la 6 iulie 1949 .

-Dumbrăveanu ,Ştefan

Învăţător în Copăceni -Bălţi (între 1941-1944 ),refugiat în Oltenia, stabilit în Moldova.

La cerea sovieticilor, în 1950 a fost arestat de Securitatea din Suceava, sub acuzaţia de spionaj şi trimis la Bucureşti.

După câţiva ani ,soţia a primit certificatul de deces din Siberia.

-Dumitrescu ,Nadejda

Din com.Step -Basarabia .Ridicată de NKVD , deportată.A murit în lagărele din Siberia.

E.

-Eliade, Alexandru / Eliade ,Mihai /

/Alexandru-n.în 1911,la Soroca .Arestat în aprilie 1949, în acelaşi lot cu fratele său ,Eliade.

Condamnat la muncă silnică pe viaţă ,pentru spionaj.A trecut prin penitenciarele Jilava ,Aiud, Piteşti şi ,grav bolnav,la Văcăreşti.

/Eliade ,Mihai V.- n.în iulie 1911,la Leningrad. Col.la Statul Major al Armatei.

Arestat la 4 apr.1949,condamnat la moarte pentru spionaj în favoarea anglo-americanilor.

Executat la 13 dec.1949 ,ora 6, la Valea Piersicilor -Jilava (împreună cu Emilian Marcel . judecat şi condamnat în acelaşi proces ).

-Ene Constantin / Ene Alexandru C./

Tată şi fiu din jud.Bălţi -Basarabia

/Tatăl -arestat de NKVD în 1949 , condamnat la 25 ani muncă silnică, deportat în Siberia, unde a murit din cauza condiţiilor de exterminare .

/Fiul - arestat şi condamnat la 25 ani muncă silnică , deportat în Siberia.

-Eprov ,Vladimir

Elev la Şcoala pedagogică .N.în 1921, în Orhei (Basarabia ).Implicat în mişcarea de rezistenţă antisovietică .Arestat la 11 martie 1941 de NKVD.Condamnat la moarte .Executat la 24 iunie 1941 , înainte de intrarea trupelor române în Basarabia.

-Ermacov, Alexandru

Inginer-geolog , n.în Basarabia , dintr-o familie cu titluri nobiliare. Arestat împreună cu tatăl său , fiind consideraţi "ruşi albi" , fugiţi din Rusia în 1917 .

F.

-Falcă, Dumitru / Maria / Vaalentina / Tatiana /

N.în 1904, în Căuşani. Ţăran Înstărit.Arestat de NKVD .Deportat în Siberia (Kurgan ) împreună cu soţia , şi fiicele. Eliberat în 1956.

-Faltuşanschi ,Voica Z.

N.în 1885, din Zguriţa-Drochia ( Basarabia ) .Comerciantă.Deportată, la 6 iulie 1949,în lagărele din Siberia împreună cu întreaga familie

-Fanin,Sava S.

N.în 1899,la Tiraspol ( Basarbia ).Arestat de NKVD , condamnat la 10 ani muncă silnică, pentru "spionaj".Dosar clasat în 1966 .

-Faraguţă ,Profir,S. /Nataşa / Nadejda / Vasile /

Familie de ţărani  din Hruşova ( Basarabia ) .Ex-membru al Partidului Creştin:Aarestat de NKVD , deportat în Siberia ( Irkutsk ) , împreună cu soţia şi copii

-Farmuş ,Agripina P./ Ecaterina-fiică  /

Născută în 1888, în com.Izbişte (Basarabia ). Ridicată de NKVD şi deportată în Siberia, împreună cu fiica , la 9 iulie 1940 .

-Fătu ,Flondor P./ Nadejda -soţie / Alexei -fiu  / Olimpia-noră /

Familie din satul Brânzei ,com.Camenca, deportată în 1950, în Siberia (Kurgan )

-Fătu Manole C./ Maria P.-soţie  /

Familie de ţărani înstăriţi din sat Oneşti, com.Zăbriceni , ridicată de NKVD în iul.1949 , deportată în regiunea Cita.

-Făuraş ,Gheorghe I./Natalia -mamă  /

Din com.Cucora -Cahul.Fiul -arestat în 1945 ,condamnat la 10 ani închisoare pentru "spionaj în favoarea României  ", a murit în timpul detenţiei şi a fost "reabilitat" în 1990.

Mama, n.în 1888, deportată în Siberia , la 6 iul.1949.

-Fechici ,Frantz I./Potlib -frate /

Fraţi din Antonova-Prăjila (raion Floreşti ).Arestaţi de NKVD în 1948 , condamnaţi la muncă silnică pe viaţă ,pentru "colaborare cu autorităţile române ".

-Fedco,Ilarion /Ana-soţie / Alexandra, Evdochia -fiice /

Familie din com.Rădulenii Vechi -raion Floreşti .Deportaţi, în 1941 , în Siberia -la Tomsk .

În 1956, s-au întors doar femeile , bărbatul murise.

-Fedco , Agafia P. /Alexandru-frate / Axenia -soră /

Familie din com.Rădulenii Vechi -raion Floreşti .Deportaţi, în 1952, în Siberia -la Tomsk .

-Fedco, Dumitru /Ana - soţie /

Familie din Hârbovăţ -Onişcani -raion Lăpuşna.

Ridicaţi de NKVD în 1941, ca "trădători de patrie" ( ataşaţi regimului român ) .Deportaţi în Siberia -la Kurgan.

-Fedorcea ,Petru F. / Ecaterina -soţie /Sofia-fiică /

Din Budeşti .Arestaţi de NKVD în 1949 ,ca adversari ai regimului.Deportaţi în Siberia .

-Fedorenco ,Ana F./ Lidia -soră /

Din sat Coicova, com.Doibani ,raion Dubăsari .Ridicate de  NKVD şi deportate în Siberia .

-Fedorşin ,Iacov I./ Axenia -soţie / Maria / Olga -fiice /

Ţăran înstărit din Bălţi, familie ridicată de NKVD pe 6 iulie 1949 , deportată  în Siberia-Irkursk şi Kurgan .

-Fedorşin Vasile I. / Maria-soţie / Maria -fiică /

Ţăran înstărit din Fundarii Noi-raion Glodeni . Ridicat de NKVD la 6 iul.1949, împreună cu soţia şi fiica, deportaţi în lagărele din Siberia -Kurgan .

-Fedoruţă ,Efim D / Maria-soţie / şase copii /

Ţăran din Fântâniţa -raion Donduşeni .Ridicaţi de NKVD în 1941, deportaţi în Siberia .

"Reabilitaţi" în 1950.

-Feghele ,Filip I./ Rozina-soţie /

Ţărani din Hlinaia -raion Grigoropol (Basarabia ) Ridicaţi de NKVD, deportaţi în Siberia.

"Reabilitaţi" în 1991.

-Feil ,Iogan I /Carolina -soţie /4 copii /

N.în 1895, din Carmanova (Basarabia ).Ridicaţi de NKVD ,deportaţi în regiunea Perm .

Unii au murit în timpul detenţiei ."Reabilitaţi " în 1991 .

-Feldman ,Gherş S. / Hinea-soţie /

Familie de evrei ,n.în 1897, comerciant în Chişinău (Basarabia ) Ridicat de NKVD, împreună cu soţia, în iulie 1949 .Deportaţi la muncă silnică în lagărele din Siberia.

-Feldman ,Idel Gh./Nehana -soţie /

Familie de evrei ,n.în 1898 .Comerciant în Chişinău  (Basarabia ). Ridicat de NKVD, împreună cu soţia, în 9 iulie 1949 .Deportaţi la muncă silnică în lagărele din Siberia.

-Feldman ,Uşer M./ Tivilea -soţie /Alca -fiică /

Familie de evrei ,n..în 1890. Comerciant în Chişinău  (Basarabia ). Ridicat de NKVD, împreună cu soţia, în iulie 1949 .Deportaţi la muncă silnică în lagărele din Siberia-Irkutsk.

-Feldşer ,Maria Ş .

Comerciantă în orăşelul Briceni (Basarabia ).Ridicată de NKVD , deportată în Siberia-la Tiumen .

-Fidelman ,Aron D / Malca E.-mama  /

Comercianţi din sat Căpreşti, com.Prodăneşti, raion Floreşti.Ridicaţi de NKVD , deportaţi în Siberia, în iulie 1949.

-Fihman ,Aron P. / Enta S. / Godel M ./Ianchel A./Şlioma V. / Şmil M. /

Familii de evrei purtând acest nume,(din Chişinău, Bălţi , Făleşti , Călăraşi ), deportate în Siberia în iulie 1949. Dispărute în gulagul sovietic.

-Filderman ,Nahim D.

N.în 1895, în Bălţi .Arestat ca sionist.Condamnat la 10 ani închisoare .Detenţia la Krasnoiarsk.

-Filer ,Leib M.

Comerciant din Bălţi .Arestat de NKVD la 6 iul.1949 , condamnat la muncă silnică în Siberia .

-Feteleagă ,Gheorghe I./ Elena -soţie / Ludmila-fiică /

N.în 1888 , la Chişinău .Arestat de NKVD , împreună cu soţia , pentru "colaboraţionism" cu românii.Deportat la 9 iul.1949 , în lagărele din Siberia -la Irkutsk.

-Filatov ,Serghei I.

N.în 1909 , în Chişinău .Arestat imediat după ocuparea Basarabiei de sovietici.Condamnat la 5 ani închisoare , pentru "agitaţie antisovietică " .A murit în detenţie.(cauză "clasată" în 1957 )

-Filatova ,Ludmila I.

N.în 1892, la Tighina.Arestată.Condamnată la 5 ani muncă silnică .A murit în detenţie la Novosibirsk  ( cauză "clasată" în 1957 )

-Filimon Ion, N / Daria S.-soţie / Elena, Ion,Vasilica ,Anastasia -copii /

Familie din Topar -Cărpineni (Hânceşti ).Deportată în Siberia.

-Filip ,Mihail A./ Tamara / Mihail- /

Din com.Duşmani , raion Glodeni .

/Mihail ( membru PNŢ ) , a fost arestat imediat de către sovietici şi condamnat la 5 ani închisoare ;Tamara (soţie ) şi Mihail (fiu ) au fost deportaţi în Siberia.

-Filip ,Mitrofan L./ Sofia A.-soţie /şi 4 copii /

Din Bălţi .Deportat împreună cu soţia şi patru copii în Siberia -la Irkutsk., la 6 iulie 1949

-Filipciuc ,Ivan S. / Anastasia  F.-soţie /Serghei-fiu /

Familie din Ruseni , raion Edineţ.Deportată la 6 iul.1949 ,de NKVD  în Siberia.

-Filipenco ,Vasili T /Maria F -soţie / Stepan -fiu /

Familie din Cahul.Arestaţi după intrarea sovieticilor în Basarbia.Deportaţi în Siberia.

-Finchel ,Gherţ I.

N.în 1890 în Tighina.Fost agent de poliţie.Arestat de NKVD ,condamnat la moarte şi executat în 1940.

-Finkelstein ,Nisel N./ Elica-soţie  /Isac şi  Abram-fii / 

 Din Chişinău .Deportaţi în Siberia în 1941.

-Finoghenov ,Ivan I ./Elena,G -soţie /

Din com.Comişarovca Nouă -Dubăsari .În 1949, el a fost condamnat la moarte şi executat , pentru "colaborare cu autorităţile române" ; ea a fost deportată la 6 iulie 1949 , la Tiumen , în Siberia, ca soţie de "fost colaboraţionist".

-Fiodorciuc ,Grigore V. /Domnica-soţie / Artenie-fiu / Vera-noră /

Familie din Trinca -raion Edineţ.Fiul -condamnat la 25 ani muncă silnică ; arestaţi pentru convingeri religioase (iehovişti ) ; deportaţi în reg.Tomsk

-Fisarevischi ,Sergei / Feodosia -soţie /şi 3 copii /

Familie din Harmaţca , raion Dubăsari .Deportată în Siberia, la Kurgan, pe 6 iulie 1949.

-Fiştican ,Mina F. / Ana -soţie / Ecaterina -soacra /şi 7 copii  /

Familie din Vălcineţ , raion Călăraşi .Deportată în Siberia ,pe 6 iul.1949.

-Flenchea , Anastasia

[LD: la fel ca şi în cazurile enumerate până acum , să caute istoricii din R.Moldovenească  acum, după mai bine de o jumătate de veac, în ce a constat "înalta trădare" a acestei femei ?Faţă de care patrie ? Altfel , va fi pătimit degeaba şi nici măcar copiii săi nu pot să ştie ...care patrie le  este datoare !?

N.în 1914, în Chişinău .Arestată de NKVD pentru "înaltă trădare".Deportată în Siberia -Irkutsk- împreună cu 3 copii

-Fleşter Chiril T. / Agafia -soţie /şi 3 copii  /

Ţăran înstărit , n.în 1896, în Cahul.Deportat în Siberia pe 6 iulie 1949 , împreună cu soţia şi cei trei fii .

-Florea ,Leon /Ana- soţie /şi 2 copii /

Din com.Paşcani-raion Hănceşti .Deportaţi în Siberia în iul.1949 .

-Florea Nicolae /Anastasia-soţie /şi 5 copii /

Din com. Paşcani -raion Hânceşti , deportaţi în Siberia la 6 iulie 1949

-Florea ,Filimon S.

Ţăran n.în 1901 în sat Tocmagiu , com.Teiu .Arestat pentru refuzul de a intra în colhoz .Condamnat la 6 ani închisoare , deportat în Carelia.

-Florea ,Grigore E./ Zinovia -soţie /  Leon -fiu /

Ţăran înstărit , n.în1905, în com.Crugliuc .Deportaţi în Siberia la 6 iulie 1949

-Florea, Ion Gh./ Paraschiva-soţia / Petru-fiul / Irina -nora /

Comerciant din Chişinău .Deportat pe 6 iulie 1949 în Siberia -la Tiumen - împreună cu toată familia .

-Florea ,Isaia A/ Alexandra-soţie / şi 3 copii /

Ţăran înstărit din Chişinău .Deportat în Siberia -la Tiumen -la 6 iul.1949.

Au murit în timpul detenţiei , din cauza condiţiilor de exterminare .

-Florea ,Leon I./ Ana -soţie /şi 2 copii /

Ţăran înstărit din com.Paşcani ,raion Hănceşti .Deportat cu familia ,pe 6 iul.1949 .

-Florea ,Nicolae A./ Anastasia-soţie / şi 5 copii /

Ţăran înstărit din com Paşcani, raion Hânceşti .Deporta cu familia  în Siberia la 6 iul.1949.

-Flueier Alexandra S./ Alexandru /  Nadejda / Pelaghia / Mihail /

Familie din Coşcalia , raion Căinari , deportată în iulie 1949 în Siberia .

-Fluer Simion / Feodora-soţie / şi 5 copii /

Familie din com.Pervomaisc , raion Căinari  , deportată în lagărul din Siberia în 6 iulie 1949 ,după ce , în 1947, soţul ( Simion ) fusese condmnat la 8 ani închisoare .

-Foca Timotei T./ Alexandra -soţie / şi 4 copii /

Familie de ţăran înstărit din com.Sofia , raion Drochia ,deportată în Siberia în iulie 1949 .

-Focşa ,Cozma Gh./Anastasia I.-soţie / Nadejda -fiică /

În com.Corbusca Veche .Gospodar, n.în 1877 ,fost membru al P.N.Creştin , primar al comunei. Arestat imediat după ocuparea Basarabiei de către sovietici .Deportat în Siberia împreună cu soţia şi fiica.El a murit în timpul detenţiei .

-Fodor, Anisia Gh./ cu 3 copii /

Ţărancă înstărită din com.Sărata Veche , raion Floreşti, n.în 1902.Deportată în Siberia ( Kurgan ) ,împreună cu cei 3 copii , în iulie 1949.

-Foiu , Maxim / Alexandra-soţie / cu 4 copii /

Ţăran n.în 1888, în com.Zăicana ,raion Criuleni .Deportaţi pe 6 iul.1949 în Siberia ( la Tiumen ) .

-Foiu ,Dumitru I./ Foiu ,Serghei N./ Foiu ,Vasile /

Ţărani din Budeşti, Zăicana, Crâuleni. Deportaţi pe 6 iul.'49 în Siberia ( la Irkutsk ).

-Fomin ,Andrei L./ Zinovia-soţie /Vasile, Iurie - fii /

Ţăran înstărit din com.Alexeevca , raion Floreşti .Deportaţi pe 6 iul.1949 în Siberia ( Amur ).

-Fomin ,Valerian

N.în 1902, la Tighina.Arestat de NKVD  în 1941, înainte de eliberarea Basarabiei; condamnat la 5 ani închisoare ; închis în lagărul de la Sverdlovsk ;neeliberat la termen ; mort în timpul detenţiei , în 1951.

-Fondos ,Gavril C. / Alexandra-soţie / cu 4 copii /

Ţăran înstărit ,n.în 1914, în com.Cruglic , raion Criuleni .Arestat în 1949 de NKVD, torturat în anchete, condamnat la 10 ani închisoare.Deportat în lagărele din Siberia ,împreună cu soţia şi cei patru copii.

-Formusachi ,Mehadie P./ Domnica M. / cu 2 copii /

Ţăran înstărit ,n. în 1898 ,în Podoima-raion Camenco .Deportat pe 6 iul.'49 ,în Siberia ( Kurgan ) cu soţia şi 2 copii : Flodor şi Ana .

-Formuzachi ,Efim I./ Nadejda / cu 4 fii /

Ţăran n.în 1907, în Drepcăuţi , raion Briceni .Arestat în 1951  pentru convingeri reliogioase ( iehovist ) , deportat în Siberia ( la Tomsk ) , împreună cu soţia şi 4 fii ,Ion, Victor, Mihail  şi Vladimir

-Foros ,Vasile I./ Veria F / cu 3 fii /

Ţăran , n. în 1908, în Brânzeni ,raion Edineţ .Arestat în 1951 pentru convingeri religioase ( iehovist ) , deportat în Siberia (la Tomsk ) , împreună cu soţia şi 3 fii , Mina, Flodor, Alexandru .

-Forotovschi ,Stepan B./ Daria A. / cu 5 copii /

N.în 1913 în Chişinău .Deportaţi pe 6 iulie 1949 în Siberia ( la Tiumen ) , împreună cu soţia şi cei 5 copii: Tamara, maria, Valentin , Grigori , Mihail .

-Fradis ,Israel R / Freida-soţie / Ruhla-fiică /

Comerciant în Foleşti .Deportaţi pe 6 iul.'49 în Siberia.

-Franc ,Ihil M./ Şeindlea-soţie / Mendel şi Mihail-fii /

Comerciant în Tighina .Deportaţi pe 6 iul.'49 în Siberia ( la Tiumen ).

-Fraind ,Mihail C./ Vera-soţie / cu 4 copii /

N.în 1896,în Tighina .Arestat în toamna 1940 , condamnat la muncă silnică , mort în detenţie.

Soţia -Vera - şi cei 4 copii ( Raisa, Serghei, Elena, Nadejda ) , deportaţi în Siberia.

-Frenchel ,Boris I. / Şeiva-soţie / Suzan şi Marcel -copii /

Dir.tehnic la Fabrica de vinuri -Străşeni .Arestat în 1941 , deportat în Siberia, cu familia..

-Frenchel ,Haim B./ Malca-soţie / Noah-fiu /

Proprietarul unei fabrici în Chişinău .Deportat la 6 iul.1949 în Siberia  ( la Kemerova ) , împreună cu familia.

-Frate ,Mihai P./ Ion -frate / Vasilisa -soră /

Ţăran din Işnovăţ , raion Criuleni , n.în 1931, arestat pentru "colaborare cu autorităţile române".

Deportat pe 6 iulie 1949 , în Siberia ( la Tiumen ) , împreună cu doi fraţi , Vasillisa şi Ioan .

-Frija ,Ivan V. / Vera -soţie / cu 7 copii /

Ţăran înstărit din Cărpineni ,raion Hânceşti , n.în 1911 .Deportat pe 6 iul.1949 în Siberia ( la Tiumen ) , împreună cu soţia şi cei 7 copii: Alexandru, Maria, Vasile, Ion ,Luca , Constantin şi Anghelina .

-Friniţchi ,Vasile H / Natalia Gh.-soţie / Petru şi Ana-copii /

Ţăran din Sălcuţa , raion Cameanca .Deportat pe 6 iulie 1949 ,în Siberia ( Kurgan ) împreună cu soţia şi copiii.

-Friptu ,Petru A / Nadejda S. -soţie /

Ţărani din Coşerniţa , raion Floereşti . Deportat pe 6 iulie 1949 ,în Siberia ( Kurgan )

-Friptu ,Terinte / Maria A.-soţie / cu 3 copii  /

Ţăran din Puhăceni , n.în 1888 .Deportaat  în 1941 în Siberia ( la OMSK ) , puţin înainte de intrarea trupelor române, împreună cu soţia şi cei 3 copii: Isac, Agafia, Pavel .

-Frişcu , Macarie I./ Alexandru I. / Agafia E. / Eugenia D. / Profira V./ Vera V. / ş.a

Locuitori din Cotiujeni , mai ales ţărani înstăriţi .Arestaţi la 6 iul.1949, sub pretextul convingerilor religioase ( iehovişti ) . Deportaţi în Siberia ( la Tomsk ) ,împreună cu copii lor .

-Frunză ,Luca S .

N. în 1910 , din Podoina -Cameanca .Acuzat de activitate antisovietică.Executat

-Frunză ,Afanasie I / Zinovia-soţie / Ion şi Ana - copii /

Din com.Ulmu, raion Ialoveni .Deportaţi la 6 iulie 1949 , în Siberia ( la Tiumen )

-Frunză, Filip / Eleonora-soţie / Ion şi Grigore -copii /

Din com.Hlina ,raion Briceni .Deportaţi în 1941 , în Siberia ( la Tiumen )

-Frunză Ion Gr.  / Domnica-soţie /

Din com.Hlina , raion Briceni .Arestat ptr convingeri religioase ( iehovist )

Deportaţi la 6 iulie 1949 , în Siberia ( la Tiumen )

-Frunză ,Fiodor S. / Maria-soţie /

Ţărani din com.Hogineşti ,raion Călăraşi . Deportaţi la 6 iulie 1949 , în Siberia ( la Tiumen )

-Frunză ,Pantelei L./ Elisaveta -soţie /Andrei, Elena, Maria ,Spiridon -4 copii /

Ţăran înstărit din Marianca de Sus, com.Zaim , raion Căuşeni . Deportat la 6 iul.1949 , în Siberia ( la Tiumen ) , împreună cu soţia şi copiii.

-Frunză ,Pavel V./ Axenia -soţie / Elena, Varvara, Ana-3 fiice /

Din Chişinău .Deportat la 6 iul.1949 , în Siberia ( la Kamerova ),împreună cu soţia şi copiii.

-Frunză ,Toma C./ Evdochia -soţie / cu 5 copii /

Din Ulmu, raion Ialoveni. Arestat  în 1945 , condamnat  la 15 ani muncă silnică , deportat în Siberia.Soţia cu cei 5 copii -deportată în Siberia - unde a murit din cauza condiţiilor de exterminare .

-Frunză ,Toma Gh ./ Agafia-soţie / Elena-fiică /

Din Ulmu -raion Ialoveni . Deportaţi la 6 iul. 1949 în Siberia ( la Irkutsk ).

-Frunză ,Vasile V./ Stefanida-soţie / Lidia-fiică /

Din oraşul Bălţi . Arestat pentru convingeri religioase ( iehovist ) Deportaţi la 6 iul.1949 în Siberia ( la Irkutsk ).

-Frunză ,Oleg

Elev din Chişinău .Arestat de NKVD la 24 iunie 1941 -în timp ce trupele române forţau intrarea în  Chişinău - condamnat la 10 ani muncă silnică , deportat în munţii Urali .

După război, a reuşit să se refugieze în ţară, stabilindu-se la Bacău .

-Frunză ,Ştefan N.

Din oraşul Lipcani (nod de cale ferată peste Prut , vis-a vis de Rădăuţi -Prut ).Arestat în 1947,, condamnat la închisoare , deportat .

-Fugarevici ,Vladislav M.

Din oraşul Bălţi , n.în 1914.Arestat de NKVD în 1950 , condamnat la 25 ani muncă silnică , deportat în lagărele din Siberia.

-Fucegi ,Gheorghe C. / Aculina-soţie / Mihai, Anghelina, Maria -3 copii /

Ţăran înstărit din com.Iserbia , raion Basarabeasca .Deportaţi pe 6 iulie 1949 , în Siberia ( la Kurgan )

-Fuga ,Trofin G./ Anastasia A.-soţie / Vasile, Simion, Anton - 3 fii /

Ţăran înstărit din Clococenii Vechi , com.Balatina , n.în 1884 . Deportaţi la 6 iulie 1949 , în Siberia ( la Kurgan ).

-Fugalevici ,Ivan S / Xenia-soţie /

Din Chişinău . Arestat împreună cu soţia în 1940 , imediat după ocuparea Bararabiei , condamnaţi la închisoare pentru "agitaţie antisovietică" Deportaţi în lagărele din reg. Karaganda.

-Fuior ,Nicolae G. / Eudochia E .-soţie  /Tatiana ,Fiodor - 2 copii /

Membru a unui "partid  burghez ", n.în 1893, în com Toxobeiu ,raion Făleni . Deportat în Siberia ( la Karagan ) cu soţia şi doi copii .

-Furculiţă , Alexandru / Vera -soţie / Evdochia , Varvara -fiice /

Ţăran înstărit , din Deleni -raion Călăraşi.Deportat în Siberia ( la Kurgan ), cu întreaga familie .

-Furculiţă,Dumitru A. / Vera N.-soţie / Efim, Nicolae , Tamara-3 copii /

Ţăran înstărit din Dereneu.Deportat în Siberia ( la Kurgan ), cu întreaga familie .

-Furdui ,Andrei I. / Ana I.-soţie / cu 4 copii /

Ţăran înstărit , din Cărpineni , raion Hânceşti .

Deportat în Siberia ( la Kurgan ),la 6 iulie 1949, cu întreaga familie .

-Furdui , Ştefan V./ Ecaterina N.-soţie / cu 3 copii /

Deportat în Siberia ( la Kurgan ),la 6 iulie 1949, cu întreaga familie .

-Furtună ,Simion D.

Din com Scăeni ,raion Drochia , n.în 1910.Arestat de NKVD în 1947 , condamnat la 10 ani muncă silnică , pentru "activitate antisovietică " .

-Furtunici ,Simion

Membru al org."Arcaşii lui Ştefan " , luptător pentru eliberarea Basarabiei .

Arestat în 1947 , de NKVD .Condamnat la 25 ani muncă silnică , deportat în lagărele din Siberia.

-Fusu Gheorghe ,G./ Alexandra -soţie /Maria, Mihai ,Vasile,Anastasia - 4 copii /

Ţăran înstărit din Camenca , raion Glodeni .Deportat în 6 iulie 1949 , în Siberia , împreună cu soţia şi cei patru copii .

G.

-Gaber, Alexandru I./ Ioana, Maria, Vasilisa -fiice /

[LD: asemenea exemple sunt cu sutele, la fiecare literă din alfabet. În general, bărbaţii au fost condamnaţi la închisoare , fie în 1941 , fie în 1945 ,  iar familiile lor -în majoritate - au fost ridicate în 6 iulie 1949 , şi deportate în Siberia.Voi da spre exemplificare doar câteva .Cei interesaţi, să consulte Dicţionarele alfabetice ale lui Cicerone Ioniţoiu ]

Pădurar din Sadova ,raion Călăraşi.Arestat în 1945 , pentru "colaborare cu românii" .

Condamnat la 8 ani închisoare , pentru "trădare de patrie" .Fiicele sale au fost deportate pe 6 iulie 1949 ,în Siberia (la Kurgan ), ca "rude de condamnat politic " .

-Gabureac ,Alexandru A. / Vera-soţie / Liubova-fiică /

Arestat pentru convingeri religioase ( iehovist ) , în 1951 ,condamnat la 25 de ani muncă silnică .În 1955, pedeapsa i-a fost suplimentată cu încă 7 ani închisoare.

Soţia şi fiica, deportate din 1951 , în Siberia ( la Tomsk )

-Gafencu ,Valeriu V.

Student la Facultatea de Drept -Iaşi , n.în 1921, în Basarabia .Tatăl său , deputat în Sfatul Ţării din Chişinău care a votat unirea Basarabiei cu România ( martie 1918 ) , fusese arestat de NKVD în 1940 , şi nu se mai ştia nimic de el.

Mama sa, şi-a luat cei patru copii şi a reuşit să treacă în România ,stabilindu-se la Iaşi .

  Valeriu , fusese arestat în martie 1941, ca legionar. După 23 august 1944, a rămas  în închisoare, a refuzat să iscălească cererea de eliberare condiţionată , rămânând  încarcerat la Aiud ,apoi la Piteşti. În 1950 , se crede că l-a determinat pe Alexandru Bogdanovici să-şi schimbe atitudinea faţă de "reeducare ".

Toţi cei ce l-au întâlnit prin închisori ,vorbeau despre el cu mult respect,caracterizându-l ca pe un sfânt.Grav bolnav ( turberculoză ),a fost mutat la penitenciarul Tg.Ocna, unde a  murit la 18 febr.1952, fiind aruncat la groapa comună .

-Gafter ,Abram M./ Ruhla -soţie / Ruvin-fiu /

Comerciant din Chişinău .Deportat în Siberia pe 6 iulie 1947 , cu toată familia.

Eliberaţi în 1954.

-Gagiu, Andrei N.

Din Gordineşti, raion Edineţ.Arestat de NKVD în 1945, pentru "colaborare cu românii". Condamnat la muncă silnică ca "trădător de patrie"

-Gagiu ,Melinte D. / Maria-soţie  / Elena , Melania, Petru -copii /

Ţăran înstărit din Lăgăneşti, n.în 1914. Arestat de NKVD pe 6 iul.1949, împreună cu soţia şi trei copii .Întreaga familie a fost omorâtă înainte de a ajunge în lagărele din Siberia .

-Gagiu ,Dumitru N. / Xenia N.-soră /

Din Gordineşti , raion Bălţi .Arestaţi pentru "colaborare cu românii " , deportaţi în Siberia ( la Kurgan ) pe 6 iulie 1949 .

-Gaibu ,Petre E. / Anastasia -soţie / Larisa-fiică /

Din Cişmilia .Arestat de NKVD , condamnat la 8 ani închisoare , pentru "agitaţie antisovietică " .Soţia şi fiica, deportate în Siberia , ca "rude de deţinut politic "

-Gaidargi ,Domnica V./Vasile-fiu /

Ţărancă înstărită din com.Doina , raion Cantemir .Deportată în Siberia , împreună cu fiul, pe 6 iulie 1949 .

-Gaidargi ,Hristofor Z./ Gaidargi ,Maria M ./

Din com.Larga Nouă .Arestaţi de NKVD în 1941 , cu puţin înaintea intrării trupelor române .

Condamnaţi  la muncă silnică , omorâţi într-un lagăr din regiunea Sverdlovsk (1942 )

-Gaidarji ,Anton Gh./ Eudochia -soţie / Aliona, Valeriu -copii /

Comerciant din Chişinău .Deportaţi pe 6 iul.1949 , în Siberia ( Kamerovo ) .

-Gaidarli , Elizaveta C. / Dumitru- fiu /

Ţărancă înstărită din com.Manta -Cahul.Deportată în Siberia pe 6 iul.1949, împreună cu fiul

-Gaidău ,Ivan S. / Ecaterina-soţie /

Din com.Chiurt -raion Edineţ .Arestat de NKVD pentru "colaborare cu românii " .Condamnat la 10 ani închisoare , în 1946 , pentru "trădare de patrie" .

Soţia ( Ecaterina ) a fost deportată în 1949 , în Siberia, şi dată dispărută .

-Gaiduc ,Timofte F. / Eftenia-soţie / Ivan , Margareta -copii /

Ţăran înstărit din com.Chiurt -raion Edineţ .Deportaţi pe 6 iulie 1949  în Siberia ( la Cita ) , împreună cu soţia şi copiii.

-Gaisan Petru D./ Leonte P. / Ion D . / Ecaterina -soţie / Antonina-soţie  / şi copiii /

Familii din com.Caracusenii Vechi , arestaţi de NKVD pentru convingeri religioase ( iehovişti ) ,deportaţi în Siberia ( la Kurgan ) în 1949 .Eliberaţi în 1962.

-Gaitur ,Alexandru Gh /Grigore F. / Gheorghe A. / Ana -soţie /Anastasia -soţie / şi copiii

Familii din com.Cortujeuţi , arestate pentru convingeri religioase .

Deportaţi în 1951 în Siberia ( la Tomsk ).

-Gaitura , Ivan Gh / Olga-soţie / Flodor , Lidia -copii  /

Din com. Balatina .Deportaţi în Siberia pe 6 iulia 1949.

Toată familia a murit în timpul detenţiei .

-Gaivas ,Victor / Eufrosina P.-mama  /

Ţăran înstărit din Trifăneşti , raion Floreşti .Deportat în Siberia pe 4 iulie 1949 , împreună cu mama.Au murit amândoi în timpul detenţiei , din cauza condiţiilor de exterminare .

-Gaju ,Alexandru P. / Ana-I.-soţie / Mihail, Constantin , Vasile, Elena ,Iulian- 5 copii /

Din Bubuieci -Lăpuşa , n.în 1900 .Arestat de NKVD în 1945 , pentru "colaboraţionism cu autorităţile române" .Condamnat la 15 ani muncă silnică , deportat în lagărele de muncă din Siberia.( Tomsk ) .A murit în timpul detenţiei . Soţia cu 5 copii au fost deportaţi în Siberia ( Irkuţk ) , ca rude de condamnat politic .

-Galaniuc, Maxim O./ Marfa -soţie /

Din Iurievca , raion Cişmilia, n.în 1903, ex-membru al Partidului Naţional Creştin . Deportaţi în Siberia ( la Kurgan ) ,în 1949 .

-Galanton Nicolae I. / Ecaterina -soţie / Nicolae ,Rebeca- copii /

Ţăran înstărit din Albinetul Vechi, raion Făleşti .Deportaţi în Siberia în 6 iul.1949.

-Galburg ,Serghei M./ Ecaterina-soţie / Eftimia, Agafia-fiice /

Din com.Hârbovăţ -Onişcani , raion Călăraşi , n.în 1886.

Deportaţi în Siberia ( Kurgan ) la 6 iul.1949 .

-Galetchi ,Simion

N.în 1887, deputat în Sfatul Ţării din Chişinău în care s-a votat unirea cu ţara ( martie1918 ) ; membru în Comisia de împroprietărire a jud.Soroca pentru reforma agrară ( 1921 ).

Arestat la Tighina, pe 29 iunie 1949 .A murit în tren, în drum spre lagărul din Siberia, şi a fost aruncat pe freastră .

-Galetchi ,Andrei P. / Eugenia-soţie / cu 5 copii /

Ţăran înstărit din Donduşeni, n.în 1898.Deportaţi  în Siberia, în 1949

-Galetchi , Anton P. / Feodosia-soţie / Antonina , Ludmila-fiice /

Din Donduşeni, n.în 1901.Deportaţi la Novosibirsk , în 1941 , în timpul retragerii autorităţilor sovietice .

-Galicenschi ,Timoftei / Ana-soţie / Flodor , Maria -copii /

Din Maximova, n.în 1892.Deportat în 1949 în Siberia, împreună cu soţia şi doi copii .

-Galiuc ,Hristofor D. / Libovoi-soţie / Gheorghe, Ana -copii /

Din Temeleuţi, raion Călăraşi , n.în 1905 .Arestat de NKVD în 1946 , pentru "colaborare cu autorităţile române" , condamnat la închisoare pentru "înaltă trădare" ( reabilitat în 1990 ) .

Soţia şi copii au fost deportaţi în 1949  în Siberia ( Kurgan ), ca rudă de condamnat politic.

-Galmâc ,Ghiorghi / Galmâc Victor  /

Din Chişinău .Fraţi, fiii adoptivi ai lui Hlistun Vladimir ( membru PNŢ-arestat ).

Deportaţi în Siberia pe 6 iulie 1949.

-Gamart, Luca V./ Alexandra-soţie / Ilie, Axenia, Ioana -copii /

Din Cimişeni .Arestat în 1949 ,sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" .

Condamnat la muncă silnică , trimis în lagărele din Siberia .

Soţia şi copiii  deportaţi ca "rude de deţinut politic" .

-Ganta ,Andrei / Valentina -soţia /

Din com.Tocuz , raion Căuşeni .Omorâţi în 1941 , cu puţin înainte de intrarea trupelor române în localitate .

-Ganta Arcadie A./ Ana -soţie / cu 6 copii /

Ţăran înstărit din Tocuz , raion Căuşeni .Deportat pe 6 iul.1949 în Siberia ( Kurgan ) , împreună cu soţia şi cei cinci copii :  Victor, Zinovia, Gheorghe, Nina, Andrei şi Maria .

-Garanovsci , Vasile P./ Vasilisa -soţie /

Ţăran înstărit din Taraclia , raion Cantemir , n.în 1902 .

Omorâţi în timpul represiunilor din 1949 .

-Garbuz ,Stepan Gh.

Din Chişinău , n.în 1920.Arestat în 1941, condamnat la moarte pentru"agitaţie antisovietică " , pedeapsă comutată în muncă silnică pe viaţă, deportat în Siberia ( Irkutsk ) .

-Garconiţă ,Vladimir N.

Din Bălţi, n. în 1877.Arestat în 1944 ( la 67 de ani ) , pentru "colaborare cu autorităţil române" , condamnat la 10 ani muncă silnică , pentru "trădare de patrie" .

-Garea ,Gheorghe I. / Garea ,Grigore P. / Garea, Petru V. / Garea ,Vasile I. /

Ţărani gospodari  din com.Ursoaia , raion Căuşeni .Arestaţi de NKVD între 1945-1949 , învinuiţi de "colaborare cu autorităţile române"  de  "trădare de patrie" , de " agitaţie antisovietică " . Condamnaţi la muncă silnică,pe diverse termene ,  deportaţi în Siberia.

-Gartapuc Grigore G. / Gartapuc Ilia Gh. / cu soţiile şi copiii /

Ţărani gospodari din com.Larga , raion Briceni .Arestaţi de NKVD în 1949 , pentru "colaborare cu autorităţile române" , condamnaţi pentru "înaltă trădare" , deportaţi în Siberia ( la Kurgan ).

-Gasinov , Nichifor G.

N.în 1866,în com. Balatina, raion Glodeni .Arestat la 74 de ani , în 1940 , imdediat după reanexarea Basarabiei ,învinuit de apartenenţă la PNL din România.

A murit în timpul detenţiei, în 1941.

- Gavric ,Ion P. / Vera -soţie / Grigore , Lidia -copii /

Din com.Hârtopu Mare , raion Criuleni .Arestat de NKVD în 1945, pentru "colaborare cu autorităţile române" .Condamnat la 10 ani muncă silnică .Soţia şi copiii au fost deportaţi la 6 iul.1949 în Siberia ( Tiumen ) , ca rude de condamnat politic .

-Gavrilov ,Iacov M./Elena-soţie /

N.în 1871,din Cişmilia.Arestat la 70 de ani , în 1941, ca fost primar (membru al P.Poporului -Avescu ).Condamnat la 10 ani închisoare ,a murit în aeclaşi an ,într-un lagăr din regiunea Sverdlovsk.Soţia , arstată odată cu el , condamnată la 10 ani muncă silnică , a murit într-un lagăr din Kazahstan.

-Găină ,Dumitru C. /Ecaterina ( soţie ) / cu 3 copii /; Găină ,Ion C./ Liuba-soţie / Andrei-fiu / ;

Găină ,Mihai I / soţia / cu 2 copii /

Ţărani gospodari din Donduşeni .Deportaţi în Siberia, cu familiile , la 6 iulie 1949 .

-Găluşcă ,Petre V./Maria -soţie / cu 3 copii /

Din Caracui , raion Hănceşti.Arestat de NKVD în 1949, condamnat la 10 ani muncă silnică . pentru "colaborare cu autorităţile române".

Soţia şi copii, deportaţi în Siberia , ca "rude de condamnat politic"

-Gâdei ,Andrei / Ana-soţie /

 Din com.Ştefăneşti , raion Floreşti .Omorâţi în timpul represiunilor din 1949

-Gâlcă ,Ion V./ Eftimia-soţie / cu 4 copii /

Din com.Sărata , raion Făleşti.Fost membru al Partidului Naţional Creştin .

Arestat de NKVD în 1941, a murit în lagărele din regiunea Sverdlovsk .

Soţia cu cei patru copii, a fost deportată în Siberia ( la Tomsk ) ,ca "rudă de condamnat politic "

-Gârgăriţă ,Ilie L. / Nina-soţie / Gheorghe-fiu /

Din Sadova, raion Călăraşi .Arestat în 1946 de NKVD , condamnat la 7 ani închisoare

( suplimentată ulterior cu încă 10 ani închisoare ) .Soţia şi fiul au fost deportaţi pe 6 iul.1949  în Siberia ( Kurgan) , ca "rude de condamnat politic "

-Gârlig ,Ion L. /Natalia -soţie / cu două fete /

Din Puhăceni ,raion Anenii Noi .Arestat de NKVD în 1948.Condamnat la 25ani muncă silnică , pentru "colaborare cu autorităţile române" .Detenţia în lagărele din Siberia .

Soţia şi fetele deportate pe 6 iul.1949 în Siberia ( Tiumen )

-Gârneţ ,Alexandru A./ Alexei I ./ Dumitru F. / Gavril M ./ Ion / Nicolae / Vasile /

Familii din com.Bujor ( raion Hânceşti ) , Slobozia Mare , Burci (raion Cahul ),Cernita (Floreşti )  deportate în iulie 1949 în Siberia , eliberate în 1956 .

-Gâscă ,Alexandru I./ Gâscă ,Alexei V. / cu familiile  /

Din Chetroşica Nouă, raion Edineţ . Deportaţi în Siberia ( la Cita ) , în 1949 .

-Gâtlan ,Anton S.

Din Gura Camencii , raion Floreşti , n.în 1912. Arestat de NKVD în 1945,pentru "colaborare cu autorităţile române".Condamnat la 10 ani muncă silnică , dus în lagărele din Siberia.

- Gheaţă Ion M.

Din sat Cricova-Chişinău , n.în 1898.Arestat de NKVD în 1940, condamnat la 8 ani închisoare.

-Gheban Fiodor C.

Din Chişinău , n.în 1891.Arestat de NKVD  în 1949, pentru "colaborare cu autorităţile române" . Condamnat la 25 ani muncă silnică.

-Ghebosu ,Pantelei I./ Natalia-soţie / 3 fiice /

Din com.Ţiganca raion Cantemir, n.în 1895.Membru PNL, fost primar în comună . Omorât de NKVD în 1949.Soţia şi cele trei fiice , deportate în Siberia ( la Cita ), în iul.1949.

-Gheciu ,Simion Z./ Vladimir / Zaharia G. / cu soţiile şi copiii /

Familii din Dreptcăuţi , raion Briceni .Deportaţi în 1951, în Siberia ( la Tomsk ) , pentru convingeri religioase  ( iehovişti ).

-Ghelas ,Iulian I./ cu soţia şi copiii /

Comerciant din Cernita,raion Floreşti .Deportaţi în 1949,  în regiunea Amur.

-Gheles Augustin A. / Eugenia-soţie / Gheorghe -fiu / 

Din com.Făleşti , n.în 1920.Arestat în 1945 de NKVD pentru "colaborare cu autorităţile române".

Condamnat la 10 ani muncă silnică.Soţia şi fiul , deportaţi în Siberia ( la Kurgan ) ,pe 6 iul.1949, ca "rude de deţinut politic" .

-Galeţchi , Vasile D.

Din com.Duşmani, raion Glodeni , n.în 1904.Fost şef al postului de jandarmi din comună .

Arestat în 1941, condamnat la muncă silnică pe viaţă .

- Gheorghe ,Haralambie

Fost prefect al jud.Bălţi .Arestat , a murit în timpul detenţiei .

- Gheorghelaş ,Mihail F.

Din Drochia .Arestat de NKVD pentru participare la activitatea organizaţiei "Sabia Dreptăţii " . Condamnat la 25 de ani muncă silnică, în 1950.

-Gheorghian, Haralambie

N.în com.Zgârdeşti , raion Bălţi .Membru PNŢ , fost prefect .Arestat în 1951 de Securitatea din Timişoara .Omorât după 7 zile , în Spitalul 9 -Bucureşti .

-Gheorghiţă Constantin, Gh.

Din com.larga , raion Briceni , n.în 1892.Deportat în Siberia ( Kurgan ) în 1949, împreună cu 29 de membri ai sectei "Martorii lui Iehova "

-Gheorghiu , Afanasie / soţia / 4 copii /

Ţăran înstărit din Cahul.Deportat în Siberia ( Altai ) pe 6 iulie 1949,împreună cu soţia şi copii.

-Gheorghiu , Gheorghe I./ Elena -soţie / 5 copii /

Din Sturzeşti , raion Glodeni .Notar la primărie , membru PNL în România Mare . Deportat în 1941,  în Siberia, împreună cu soţia şi cei cinci copii.

-Ghepetchi ,Emilian N.

Fost agent de Siguranţă, n.în 1905 , la Chişinău .Arestat de NKVD , condamnat la 10 ani muncă silnică , dus în lagărul de la Vorkuta.

-Gherghelegiu , Dumitru I. / Vasil I. /

Fraţi din com.Zăbriceni , raion Edineţ.Arestaţi în 1945 de NKVD , învinuiţi de "colaborare cu autorităţile române" , condamnaţi la 20 de ani muncă silnică .

-Gheţiu ,Pavel I. / Anastasia -soţie / Dumitru -fiu /

Ţăran înstărit din Cahul.Deportat în 1949 în Siberia ( Altai ) , împreună cu soţia şi fiul 

-Ghidicov , Gherasim D.

Din Cahul.Arestat de NKVD în 1940.Condamnat la 8 ani muncă silnică .Detenţia în lagărele din Karaganda.

-Ghimbovschi , Ivan A./Olga- soţie  / cu 2 copii /

Din Făleşti. Arestat în 1945 de NKVD ,pentru că "făcuse stagiul militar în armata română ".

Condamnat la 10 ani închisoare, pentru "trădare de patrie" .

Soţia cu cei doi copii, a fost deportată în iulie 1949  în Siberia ( Kurgan ) ca "rude de condamnat politic " .

-Ghimpu , Cozma V.

Din Caloniţa ,raion Criuleni, n.în 1937 .Aspirant la Institutul de Biofizică al Academiei de Ştiinţe din URSS.Arestat în 1972, condamnat la 6 ani muncă silnică ( 5 aug.'72 ), pentru constituirea org."Frontul Naţional Patriotic " care milita pentru reunificarea Basarabiei cu România. Materialele acuzatoare fuseseră furnizate KGB-ului de şeful Securităţii române, Ion Stănescu . A executat pedeaps la Mordavia.

-Ghimpu, Tudor

Din Budeşti , raion Criuleni , n.în 1917.Arestat în 1949 de NKVD ,pentru "colaborare cu autorităţile române " .Deportat în Siberia ( Irkuţk ) , împreună cu soţia, pe 6 iulie 1949.

-Ghiţac, Pavel P./ Elisaveta -soţie / fiul şi nora /

Din Făureşti , raion Chişinău .Arestat în 1947, de NKVD, învinuit de "colaborare cu autorităţile române" .Condamnat la 10 ani muncă silnică , închis în lagărele din Karaganda.

Soţia, fiul şi nora, au fost deportaţi în Siberia ( la Tiumen ) , pe 6 iulie 1949, ca "rude de condamnat politic" .

-Glădâş, Alexandru V./ Ecaterina / cu 5 copii /

Din Brăduşeni , raion Edineţ, n.în 1883.Fost membru PNŢ şi primar al comunei, în regimul românesc.Arestat de NKVD în 1941, condamnat la muncă silnică , deportat ( împreună cu soţia şi copiii ) în lagărele din regiunea Sverdlovsk .A murit în timpul detenţiei .

"Reabilitaţi " în 1991 .

Din aceeaşi comună, cu acelaşi nume de familie, au mai fost deportate alte 3 familii de ţărani înstăriţi  în iulie 1949:Glădâş Ivan P./ Mihai V./Vasile A./

- Glâdchi ,Afanasie G /Glâdchi  Alexei P. / Glâdchi Ion A./Glâdchi ,Maxim A./

Ţărani înstăriţi din com.Zăbriceni ( Edineţ ) , Larga ( Briceni ) , Sofrâncani ( Edineţ ),

deportaţi  în iulie 1949 în Siberia ( la Cita ), împreună cu soţiile şi copiii.

-Ghertenstein ,Iţic S.

Din Călăraşi -Basarabia, n.în 1897, membru al PNL în România .

Arestat de NKVD în 1941, ca sionist, condamnat la moarte şi executat . "Reabilitat" în 1991 ,în R.Moldova.

-Goldenberg ,Frida S.

Comerciantă în Chişinău ,n.în 1929, deportată în 1949, în Siberia ( Tiumen )

-Goldenberg , Iacov

Comerciant în Chişinău .Arestat de NKVD în 1953.Condamnat la 25 de ani muncă silnică , pentru activitate antisovietică.

-Goldenberg, Strul Z./ soţie / cu 2 copii /

Comerciant în com.Bravicea , raion Călăraşi .Deportat în iulie 1949 în Siberia ( Kurgan ) , împreună cu soţia şi doi copii .

-Goldenfeld ,Boris M./ Elica-soţie / 2 copii /

Din Tighina.Arestat în 1941 de NKVD ,,pentru activitate antisovietică ,deportat în Sverdlovsk . Soţia şi copii deportaţi în Siberia ca "rude de condamnaţi poliic "

-Goldiner ,Zamvel I.

Din Chişinău .Condamnat la 8 ani, ca sionist

-Goldsmit ,Ianchel

Comerciant în Briceni.Deportat pe 6 iulie 1949, în Siberia, cu soţia şi un copil .

-Goldstein ,Bercu

Din Coştiugeni .Împuşcat de NKVD în iunie 1941

-Goldstein ,Mendel Z.

Din Bălţi .Arestat în 1941, condamnat la 6 ani închisoare , ca sinonist

-Goldvug ,Lev S.

Din Bălţi .Proprietarul unei fabrici şi al unui magazin .Arestat în 1941 de NKVD, condamnat la 5 ani muncă silnică .Soţia şi copilul deportaţi în Siberia.

-Golearschi, Ivan G./ Elisaveta-soţie /

Din Climăuţi , raion Donduşeni , n.în 1882.Arestat de NKVD pe 6 iunie 1946 , condamnat la 8 ani muncă silnică , pentru calomnierea statului sovietic şi elogierea României .

Soţia a fost deportată în acelaşi an, la Habarovsk, ca "rudă de deţinut politic " .

- Golergant, David S.

Comerciant din Zgariţa, raion Drochia, n.în 1880.Deportat în iulie 1949.

-Goluţă , Gheorghe ,I.

Din com.Izvoarele, raion Făleşti , n.în 1900.Deportat pe 16 iulie 1949 în Siberia ( Kurgan ) , împreună cu soţia şi doi copii .

-Gomco ,Efim M.

Ţăran înstărit din Mărcăuţi, raion Briceni.Deportat pe 6 iul.1949 în Siberia ( Kurgan ) , împreună cu soţia , fiul şi nora.

-Goncearenco , Fiodor ,V.

Învăţător în satul Pascani , raion Hănceşti ,fiu de preot, n.în 1925 ,în  Căteleni, raion Nisiporeni . Stagiul militar în armata română .Arestat de NKVD pe 1 oct.1950.Condamnat la 25 ani muncă silnică .

-Goncearuc ,Luca I.

Din com.Vertiujeni, raion Camenca, n.în 1890.Ex-membru PNL în România . Arestat în 1956 de NKVD , deportat împreună cu soţia şi fiica, în regiunea Amur.

-Gonţa, Filip Gh.

Ţăran înstărit din Ghindeşti , raion Floreşti.Deportat pe 6 iulie 1949,  împreună cu soţia  şi Fiica, în regiunea Amur.

-Gonţa ,Sosipatru

Prof. la Liceul Comercial din Chişinău .Arestat şi împuşcat în timpul anchetei de  NKVD la 28 iunie 1941, cu puţin înainte de intrarea trupelor române în Chişinău .

-Gonţea , Alexandru

Din Gura Căinarului .Arestat , condamnat la moarte de Tribunalul Militar din Odessa, ca membru al org. antisovietice "Basarabia" .Pedeapsa comutată în muncă silnică pe viaţă , a fost deportat în lagărele din Siberia.

-Gonzacenco , Macar M. / Domna -soţie / cu 5 copii /

Din Tighina.Arestat de NKVD în 1945 , condamnat la 8 ani muncă silnică, pentru "colaborare cu autorităţile române" .Soţia şi copiii, deportaţi pe 6 iulie 1949 în Siberia, ca "rude de condamnat politic"

- Gorciuc ,Ion E.

Din Corjeuţi, raion Briceni .Deportat în 1949 în Siberia , împreună cu alte 7 persoane cu acelaşi nume, pentru convingeri religioase ( iehovişti ).

-Gore , Ilie L.

Ţăran înstărit din Vadu lui Vodă ,raion Chişinău, n.în 1903.Deportat în 1949 în Siberia( Irkutsk ) , împreună cu soţia şi patru copii.

-Goreaev ,Anatol

Dirijorul Filarmonicii din Arad.Născut în Chişinău, refugiat în Buteni ( Arad ) .

Arestat în 1959, în urma unui denunţ ; condamnat la închisoare pentru < uneltire contra ordinii sociale>  Trimis la muncă forţată  în lagărele din Balta Brăilei.

 

-Graur,Miron H./ Nona-soţie /

 Din Selemet , raion Cismilia , n.în 1881.Fost membru PNL, primar în comună .

Deportat în 1941 în Kazahstan ( cu puţin timp înainte de intrarea trupelor române ).

-Graur ,Valeriu

 Prof.în Chişinău, n.în 1940 Arestat în 1972, de NKVD , condamnat  la 4 ani muncă silnică în lagăr cu regim sever ( la 3 iulie 1972) pentru "activitate pro-românească " . Închis în lagărul de la Mordovija .

-Grăjdeanu , Feodor

Membru activ al org."Arcaşii lui Ştefan" , care milita pentru reunificarea Basarabiei cu România. Arestat ; condamnat la 15 ani muncă silnică , în 1947.Deportat în lagărele din Siberia.

-Grecea ,Ion A.

Din Lărguţa, raion Cantemir .Membru PNL în regimul românesc. Arestat în 1941 de NKVD , cu puţin timp înaintea intrării trupelor române .Condamnat la 6 ani muncă silnică.

Cei 6 copii ai săi , au fost deportaţi în Kazahstan "ca rude de deţinut politic " .

-Grib ,Alexei I./ Dumitru G. / Dumitru I. / Manole A. / Simion V /

Ţărani gospodari din com.Trinca , raion Edineţ, deportaţi pe 6 iulie 1949 în Siberia, împreună cu soţiile şi copiii.

-Gribencea ,Visarion V.

Din Costeşti, raion Ialoveni, n.în 1903. Membru PNL în regimul românesc. Deportat în 1941,  în Siberia , împreună cu soţia şi două fiice .

-Grigoret ,Dumitru D. /Emilian D. / Ion M./ Nicolae F. / Alexandra F. / Eudochia P. /

Familii de ţărani din com.Teţcani , raion Briceni .Arestaţi, deportaţi în Siberia în 6 iulie 1949, împreună cu soţiile şi copiii.

-Grosu ,Andrei A.

Din Scăeni , raion Donduşeni .Arestat de NKVD ,în 1945,pentru "colaborare cu autorităţile române" .Condamnat la 5 ani muncă silnică.

-Grosu ,Gheorghe I./Eugenia -soţie / cu 3 copii /

Din Brânzeni, raion Edineţ, n.în 1896.Arestat în 1941 , ca fost membru a unui "partid burghez" în regimul românesc.Condamnat la muncă silnică .

Soţia cu cei 3 copii-  deportaţi în lagărele din Siberia, ca "rude de condamnat politic "

-Gulugan ,Ion F. / Parascovia-soţie / Leonid-Fiu /

Din Baraboi, raion Donduşeni .Arestat în 1945 de NKVD , condamnat la muncă silnică, pentru "înaltă tădare de patrie" , pentru că a colaborat cu autorităţile române.

Soţia şi fiul -deportaţi pe 6 iulie 1949  în Siberia ( Kurgan ) , ca "rude de deţinut politic ".

-Gumaniuc ,Grigore S. / Nadejda-soţie / Lucia şi Livia -fiice / 

Directorul şcolii din  Hânceşti , n.în 1908.Acuzat de "colaborare cu autorităţile române" .

Deportat în Siberia ( Tiumen ) , împreună cu soţia şi fiul.

-Gumă ,Alexandru / Gumă , Victor /

/Alexandru  - Elev la şcoala normală , implicat în mişcarea de rezistenţă antisovietică.

Arestat la 11 aprilie 1941 de NKVD .Condamnat la moarte.Executat la 24 iunie 1941 ( la 3 zile după începerea războiului de eliberare a Basarabiei ).

/Victor -elev arestat în aprilie 1941 .Torturat în anchetă.Condamnat la 25 ani muncă silnică  pe  24 iunie 1941.Deportat în Siberia.

-Guranda ,Petru D / Eudochia-soţie / Leonte-fiu /

Din oraşul Căuşeni.Fost membru al P.Naţional  Creştin ( Goga-Cuza ) în regimul românesc. Deportat pe 6 iulie 1949 în Siberia ( Kurgan ) , împreună cu soţia şi fiul.

-Guţu ,Teodor

Funcţionar în Odessa,  n.în 1889, la Gorodici .Arestat în 1941,pentru "acţiuni împotriva URSS şi spionaj pentru România." Condamnat la moarte de Tribunalul din Odessa , la 3 ian.1941.

-Guzun , Feodosie

Învăţător , arestat la 8 apr.1947, ca membru al organizaţiei "Arcaşii lui Ştefan " .Condamnat la 10 ani muncă silnică ( 11 iunie 1947 ) , deportat în lagărele din Siberia.

H.

-Hachi ,Alexandra / Eftimie şi Ion -fraţi /

Ţărancă înstărită din Pituşca, raion Călăraşi.Deportată la 6 iulie 1949 în Siberia ( Kurgan ) ,împreună cu fraţii .

-Hachi ,Vasile I./ Maria-soţie / cu 4 copii /

Ţăran înstărit din Pituşca , raion Călăraşi .Deportat în 1954, în Siberia ( Kurgan ), cu familia .

-Hagiu , Andrei L. / Maria -soţie / Claudia şi Constantin -copii /

Din Chirca , raion Anenii Noi .Deportat pe 6 iulie 1949 în Siberia ( Irkutsk ) , cu toată familia.

-Haham, Haim I./ soţia / 4 copii /

Proprietarul unui magazin din Cahul, n.în 1888.Arestat în 1941, condamnat la muncă silnică , a murit într-un lagăr din Sverdlovsk ( 1942 ). Soţia şi copiii, au fost deportaţi în 1941 în Kazahstan, ca "rude de condamnat politic " .

-Haidău ,Vasile N./ Elena -soţie / Maria -fiică /

Ţăran înstărit din com.Ţiganca , raion Cantemir.Deportaţi pe 6 iulie 1949 ,împreună cu familia.

-Halfin ,Smil S./ soţia / cu 5 copii /

Comerciant în com.Mărculeşti , raion Floreşti.Deportat în 1941 în lagărele din Siberia , înainte de intrarea trupelor române în Basarabia.

-Halippa ,Pantelimon(Pan )

 [LD: am apucat să-l cunosc , în 1968, când lucram la "Magazin istoric " .Cum Unirea cu Basarabia a fost subiect tabu iar el era grav bolnav ,nu am decat frânturi de amintiri ]

N.1883 ,Cudalbi[Cubolta ? ] Soroca (Basarabia ).

Deputat ( din 1917 )şi vice-preşedinte al Sfatul Ţării care a hotărât Unirea cu România ( 27 martie 1918 ) .Deputat PŢ ,apoi PNŢ în Parlamentul României , în toate legislaturi interbelice .

Liceul la Chişinău,Universitatea la Iaşi .Prof univ. la Facultatea de Teologie din Chişinău ;colaborator la ziarul "Basarabia";dir.revistei  "Cuvânt Moldovenesc"( 1913-1921 );colaborator la "Vieaţa Românească"( Iaşi )Membru PŢ (1919-1926 ) apoi PNŢ (1926-1938 )

Ministru de Stat (5-12 dec.1919 ) şi ministru al Basarabiei (12 dec1919-13 mart.1920 ) ; ministru de Stat şi ad.int .la Lucrări Publice în guvernul Ştirbey( 1927 );ministru Muncii şi Sănătăţii ;ministru Lucrărilor Publice şi Comunicaţii în guvernele PNŢ ( 1928-30 ;1932-'33). Arestat la 5 /6 mai 1950.Închis la Sighet , de unde, din ordinul Anei Pauker , a fost transferat la Chişinău .Condamnat ,de justiţia bolşevică din RSSMoldovenească ,la 25 ani muncă silnică ( iun.'52 )a pătimit prin 11 lagăre sovietice  de exterminare  . Repatriat în 1955, dus la penitenciarul Gherla. Eliberat în 1957 . A trăit în România , până la 30 apr.1979.

-Haliţchi ,Grigore P

Din Chişinău, n.în 1885 .Arestat de NKVD , în iulie 1940 .Condamnat la 8 ani închisoare , pentru "atitudine naţionalistă" .Detenţia în lagărele din Siberia.

-Haliuc ,Fiodor H.

Din Speia , raion Anenii Noi.Arestat de NKVD în 1941 , în timpul retragerii trupelor sovietice din Basarabia.Reabilitat în 1991.

-Hangan ,Nicolae T./ Maria -soţie / cu 5 copii /

Din Fârlădeni, raion Căuşeni , n.în 1889.Arestat în 1941, deportat în regiunea Sverdlovsk, împuşcat în 1942 .Soţia cu cei 5 copii , au fost deportaţi în regiunea Omsk , ca "rude de deţinut politic" .Reabilitat în 1991.

-Harbuz ,Maria I.

Din Cahul.Arestată în 1941 de NKVD .Condamnată la 5 ani închisoare , pentru "agitaţie antisovietică " .Detenţia ,într-un lagăr din Siberia.Cauză "clasată" în 1966 , în urma morţii acuzatei .

-Harichin , Veniamin H.

Comerciant în Chişinău .Deportat pe 6 iulie 1949 în Siberia ( Irkutsk ) ,împreună cu soţia şi copilul.

-Harii ,Mordco I./ Cearna-soţia /

Comerciant în Chişinău .Deportaţi pe 6 iulie 1949 în lagărele din Kemerovo .

-Hariton ,Profir V./ Eudochia-soţie / cu 4 copii /

Din Buteni ,raion Hânceşti.Fost primar în comună, în regimul românesc.

Condamnat la 10 ani închisoare , detenţia în lagărele din Siberia.

Soţia cu  copiii, au fost deportaţi în regiunea OMSK , ca "rude de condamnat politic" . "Reabilitaţi" ,în 1991.

- Havrun ,Constantin I./Natalia-soţie / Gheorghe-fiu /

Din Casubca ,raion Floreşti , n.în 1884.Arestat şi condamnat, în 1945 ,la 10 ani închisoare , pentru "colaborare cu autorităţile române".

Soţia şi fiul au fost deportaţi în 1949 ,în lagărele din Siberia, ca "rude de condamnat politic"  .

- Hâncu, Constantin / Alexandra -soţie /

Ţăran înstărit din Bobeica , raion Hânceşti .Deportaţi pe 6 iulie 1949 ,în Siberia .Dispăruţi. Cauză "clasată" în 1956.

-Hitov ,Constantin F./ Vasilisa / cu 4 copii /

Arestat în 1941 de NKVD ,pentru  "colaborare cu autorităţile române "; condamnat la muncă silnică ; deportat şi decedat într-un lagăr din Sverdslovsk ( 1942 ) .

  Soţia şi copiii, deportaţi  în Siberia , ca "rude de condamnat politic "

-Hitrov ,Ivan F.

Mare proprietar din Chişinău.Arestat după anexarea Basarabiei,în 1940 ;Condamnat la 8 ani închisoare , deportat în regiunea Molotov.

-Hlistun ,Vladimir C./ Constantin şi Varvara -părinţi / Ana-soţie / cu 3 copii /

O familie de 7 persoane din  Chişinău,deportată pe 6 iulie 1949 în lagărele din regiunea Kamerovo , pentru că Vladimir fusese membru PNL în regimul românesc.

-Holban ,Nicolae / soţia / 7 copii /

Membru PNL ,n.în 1898,în Botoşani .Notar în Chişinău ( ? ) Ridicat de NKVD-ul sovietic în 1940 , împreună cu toată familia , deportat în lagărele din Siberia ( Sverdlovsk ).

Doi copii au murit în drum spre Tomsk ;el a fost împuşcat pe 5 dec.1941, în lagăr.

-Holodniuc ,Ivan M./Maria-soţie / Vasili şi Zinovia-copii /

Ţăran înstărit din Tighina.Deportaţi la 6 iulie 1949 în lagărele din Siberia ( Tiumen )

-Hrabonschi ,Constantin Gh .

Din oraşul Chişinău, n.în 1885.Membru PNL în regimul românesc.

Arestat de NKVD, în 1941, condamnat la 8 ani închisoare , deportat în Siberia.

-Hristov ,Vasile G. / Maria -soţie /Petru-fiu /fiica şi nora / 

Din oraşul Cişmilia.Tatăl-fost primar ; fiul -învăţător .Bărbaţii -condamnaţi şi deportaţi în 1941 în reg.Sverdlovsk, din motive politice.Tatăl a murit în detenţie, pe 7 dec.'41.

Femeile -soţie, fiică, noră - au fost deportate în 1941, lagărele din Kazahstan.

I.

-Iachim ,Petru Ch. / Petru şi Ana -părinţi / Nadejda -soţie / cu 5 copii /

Familie de 9 persoane ,deportată în 1951 în Siberia ( Tomsk ), pentru convingeri religioase .

-Iacob ,Gheorghe ,I./ Ioana-soţie / Nicolae şi Ştefan -copii /

Ţăran înstărit din Cărpineni , raion Hânceşti .Deportat cu familia, pe 6 iulie 1949, în Siberia

-Iacomi ,Alexei M./ Axenia-soţie / Vladimir şi Vasile -copii /

Ţăran înstărit din Frasin,raion Donduşeni.Deportat pe 6 iulie 1949,în lagărele din Siberia.

-Iacovlev ,Agafia Ch./Elena-soţie / cu 4 copii /

Ţăran înstărit din com.Ochiul Alb, raion Dochia.Deportat în iul.1949, în lagărele din Siberia.

-Iacub ,Gheorghe I./ Ecaterina-soţie / cu 8 copii /

Arestat în 1941, cu puţin înainte de intrarea trupelor române în Basarabia, pentru "activitate contrarevoluţionară împotriva statului sovietic "Condamnat la moarte şi executat ( în 1942 ).

Soţia şi copiii au fost deportaţi tot atunci în Siberia , ca "rude de condamnat politic " .

-Ialovschi ,Fiodor /Alexandra -soţie /

Comerciant din oraşul Edineţ, n.în 1888 .Deportat în 1949 în lagărele din Siberia ( Kurgan )

-Iancev ,Ivan D./ Maria-soţie / cu 7 copii /

Din Trifeştii Noi, raion Cahul. Arestat în 1941 de NKVD , în timp ce trupele române eliberau Basarabia.Dispărut .

Soţia şi cei 7 copii, au fost deportaţi în Siberia ca "rude de deţinut politic, ostil societăţii sovietice"

 

-Iancevschi ,Iosif I./ Evghenia -soţie / Ala-fiică /

Fost ofiţer în armata ţaristă , stabilit în Bălţi, n.în 1883.Arestat în 1941 de NKVD.Omorât.

Soţia şi fiica au fost deportate în Siberia , ca "rude de condamnat politic" . "Reabilitaţi " în 1990.

-Ianchelevici ,Iosif N.

Student din Chişinău.Arestat în 1941 ; condamnat la 10 ani închisoare , drept "conducător al unei organizaţii contrarevoluţionare sioniste" "Reabilitat" în 1992.

-Iancu, Zinovie  St.

Învăţător, basarabean, fost deputat în Parlamentul României.

Arestat de NKVD pe 6 iulie 1940 , dus în lagărul de la Novosibirsk.

- Ianu Maria S. / Liuba / Ana /

Din Zaim ,raion Tighina, deportate în 6 iulie 1949 de NKVD, în Siberia.

-Iapăscurtă ,Ion I /Vera-soţie / Ana-fiică / Vasile -frate / Liuba-cumnată / cu copiii /

Ţăran înstărit din com.Plop ,raion Donduşeni , cu întrega familie, deportaţi pe 6 iulie 1949 în lagărele din Siberia ( Tiumen ).

-Iarmoliuc , Dumitru I. / Anastasia-soţie / Valentina şi Lucia -fiice /

Din oraşul Donduşeni , n.în 1914, fost primar al oraşului în regimul românesc.Arestat sub învinuirea de "naţionalism " Deportaţi pe 6 iulie 1949 , în Siberia ( Tiumen )

-Iaros ,Petru S.

Din oraşul Bălţi .Arestat în 1945 sub învinuirea de "spionaj în favoarea României " .

Condamnat la 10 ani închisoare, deţinut în închisorile din Siberia.Decedat în detenţie.

-Iască ,Nichifor P./Varvara-soţie / cu 4 copii /

Din oraşul Chişinău .Fost membru al P.N.C . în regimul românesc.Deportat în 1949 în lagărele din regiunea Kemerovo , sub acuzaţia de "atitudine naţionalistă ".

A murit în 1952, în timpul detenţiei , din cauza condiţiilor de exterminare.

Soţia şi copiii au fost deportaţi pe 6 iulie 1949 , ca "rude de condamnat politic" .

-Iasnitchi ,Efim I. / Parascovia-soţie / cu 3 copii /

Din oraşul Bălţi .Condamnat la închisoare  în 1941, deportat în lagărele din regiunea Sverdlovsk.

-Iaşinschi ,Roman F./ Ioana-soţie / Roman -fiu /

Din Hârtop ,raion Cişmilia.Poliţist în comună .Arestat de NKVD în 1949 ;condamnat la 8 ani închisoare , pentru " trădare de patrie" .

Soţia şi fiul ,deportaţi în Siberia ,ca "rude de condamnat politic"

-Iaţco, Ivan Gh / Feodora-soţie /

Ţăran înstărit din Pererita, raion Briceni .Deportaţi pe 6 iulie 1949 în lagărele Siberiei .

-Ignatiuc ,Ion/ soţia cu 4 copii /

Din Prepeliţa, raion Bălţi .Deputat în Sfatul Ţării care a votat unirea Basarabiei cu România ( 27 martie 1918 ); primar al comunei în regimul românesc.

Arestat de NKVD la 20 iulie 1940 .Condamnat la muncă silnică ,deportat, a murit în lagărul Sveajek ( Republica Tătară ) la 26 ian.1943.

- Soţia şi copiii au fost alungaţi din casă.

-Ignatovici ,Vasile V./Vera-soţie / Tatiana şi Eugenia -fiice )

Din Criva, raion Briceni .Arestat în 1945 de NKVD pentru "colaborare cu autorităţile române"

Condamnat la 10 ani muncă silnică ; deportat în Siberia.

Soţia şi fiicele, deportate şi ele la Kurgan, ca "rude de deţinut politic"

-Ilaşcu, Ilie

-luptător naţionalist , arestat după 1990

 

-Ilaşcu, Ilie N./Elena -soţie / Vasile -fiu /

Ţăran înstărit din Vrăneşti , raion Făleşti , n.în 1888.Deportat pe 6 iulie 1949 , cu întraga familie, în lagărele din Siberia ( Kurgan ).

-Ilaşcu ,Vasile I.

Din Făleştii Noi, raion Făleşti.Arestat de NKVD în 1945, condamnat la 15 ani muncă silnică , pentru "trădare de patrie" .Deportat în Siberia. "Reabilitat" în 1993.

-Ilberman ,Mosco Gh./ Liubov-soţie/ cu 5 copii /

Din Dominteni, raion Drochia.Arestat de NKVD în 1941, deportat în lagărele din regiunea Sverdlovsk ."Reabilitat" în 1991.

Soţia şi copiii au fost deportaţi , tot în 1941, în Siberia ( Kurgan )

-Imbirovschi ,Pavel V /  Alexandra -soţie / Chiril şi Mihai -copii /

Ţăran înstărit din Cuconeşti, raion Edineţ.Deportat pe 6 iulie 1949 în lagărele din Siberia .

-Ionaşcu, Petru A./Anastasia -soţie / Olga, Liuba , Eudochia -fiice /

Din Puhăceni , raion Anenii Noi .Fost primar PNL în regimul românesc.Arestat în 1941 , cu puţin înainte de intrarea trupelor române de eliberare .Deportat în Siberia (Tiumen ) cu toată familia.

-Ionescu ,Constantin G./ Elena-soţie  / cu 3 copii /

Din Chişinău .Arestat în 1947.Condamnat la 10 ani închisoare sub învinuirea de "spionaj în favoarea României".Dispărut. Caz "clasat" în 1956 ."Reabilitat" în 1992.

Soţia şi copiii au fost deportaţi pe 6 iulie 1949 în  lagărele din Kemerovo ,ca "rude de deţinut politic" .

-Ionesei , Ion I. şi  Emilia -soţie / Ionesei Alexandru şi Ana-soţie /

Ţărani înstăriţi ( n.în anii 1888 ) , din com.Baraboi , raion Donduşeni .

Deportaţi  în iulie 1949 împreună cu soţiile , în Siberia.

- Ioviţă , Pimen V. /Agafia-soţie /

Ţăran înstărit din Izvoarele , raion Floreşti .Deportat pe 6 iulie 1949 în Siberia ( Kurgan ).

-Iovu ,Serghei Gh. / Maria-soţie /

Din com.Bravicea , raion Călăraşi .Deportat pe 6 iul.1949 , în lagărele din Siberia ( Kurgan ) , " ca rude de colaboraţionist cu autorităţile române ".

-Iovu Ion C.  şi Elena-soţie/ Iovu ,Serghei Gh. şi Maria-soţie / 

Familii din com.Hruşova , raion Crâuleni .Foşti membri ai unor partide "burgheze" în România, considreaţi "colaboraţionişti" .Pe 6 iul.1949, deportaţi  în lagărele din regiunea Irkutsk  şi Siberia.

-Irizanu ,Gheorghe N./Aftenia-soţie /Alexandru,Mihai şi Ion -fii  /

Familie din oraşul Cahul.

/Gheorghe -fost primar al oraşului , arestat ca membru al unui partid"burghez" din România.

Condamnat la muncă silnică ( în 1941 ), a murit în 1942, într-un lagăr din Sverdlovsk.

/Fiul Alexandru -arestat ca fost legionar , a fost condamnat la 8 ani închisoare, deportat în lagărul de la Aktiubinsk.

/ Soţia şi doi fii -au fost deportaţi în Siberia , ca "rude de condamnaţi  politic" . Toţi au fost "reabilitaţi" în 1989-'90, în R.Moldova.

-Ispravnic ,Gheorghe I. / Ispravnic , Manoil D. / Ispravnic ,Mihai S./

Ţărani înstăriţi din com.Târnova , raion Donduşeni .

/Gheorghe -arestat de NKVD în 1945 ; condamnat la 10 ani închisoare ,  pentru "agitaţie antisovietică" ./Manoil , împreună cu soţia şi 5 copii - deportaţi în Siberia , în 1949.

/ Mihail , împreună cu soţia şi fiica - deportaţi în Siberia, în 1949

-Istrate, Chirilă

Preot în Pituşca .Arestat şi împuşcat în iulie 1941,  în timpul retragerii trupelor sovietice din Basarabia, pentru că nu au mai avut timp să-l trimită în Siberia.

-Istrati ,Anton F./Istrati, Dumitru V. /

Ţărani înstăriţi din Gura Căinarului, raion Floreşti.Deportaţi pe 6 iulie 1949 , împreună cu familiile, în lagărele din Siberia .

-Istrati , Ion S ./ Istrati ,Mihail S. / Istrati ,Trofin F. /

Ţărani înstăriţi din : Capaclia ( raion Cantemir ) ; Răciula ( raion ? ), Isnovăţ ( raion Criuleni ) , cu familiile, deportaţi în 1949, în  lagărele din Siberia ( Kurgan şi  Tiumen ).

-Itchis Haim ,M.

Comerciant din Chişinău.Arestat în 1941, ca "element social periculos".Condamnat la 8 ani închisoare. A murit în 1942, în timpul detenţiei ,  din cauza condiţiilor de exterminare. Familia i-a fost deportată în Kazahstan.

-Iudacovici , Sulim I.

Din Chişinău .Arestat  ;condamnat la 5 ani închisoare , ca fost membru PNŢ în România.

Soţia şi fiica , au fost deportate în Siberia ( Tiumen ) ca "rude de deţinut politic" .

-Iancu ,Nicolae D.

Din Bădicul Moldovenesc ( raion Cahul ) .Arestat în 1949 ; condamnat la 10 ani închisoare , pentru" colaborare cu autorităţile române" .

-Iurco ,Afanasie  E./ Zinovia-soţia / Elena şi Maria-fiicele /

Din Zolofievca (raion Căinari ) .Arestat în 1945; condamnat la 10 ani închisoare, pentru "colaborare cu autorităţile române"  .

Soţia şii fiicele au fost deportate, în acelaşi an,  în lagărele din Siberia, ca "rude de condamnat politic". Reabilitaţi în R.Moldova, în 1990.

-Iurco ,Vasile Gh./Eufrosina-soţie/ Maria şi Arsenie-copii /

Din Cărpineni ( raion Hânceşti ) .Arestat în 1941; condamnat la 8 ani muncă silnică .

A murit în 1945, în timpul detenţiei , din cauza condiţiiilor de exterminare . Soţia cu copiii , au fost deportaţi în 1941 , la Kzâl-Orda, ca "rude de condamnat politic" .

-Iurco , Eugeniu M./Olga-soţie/ Nina, Ilie , Ion-copii /

Din Ohrincea ( raion ? ).Arestat în 1949 , sub acuzaţia de " trădare de patrie" . Deportat în lagărele din Siberia.Soţia şi copiii , deportaţi şi ei.

-Iurie ,Maxim D./ Vera-soţie / Zinaida şi Serghei-copii /

Din Moşna ( raion Donduşeni ) .Arestat în 1944 ; condamnat la 10 ani închisoare , pentru "păstrarea legăturilor cu românii" .Încarcerat la Magadan.

Soţia şi copiii , au fost deportaţi în regiunea Nijnieamursk , ca "rude de deţinut politic" .

-Ivancenco ,Nichita I./ Nadejda -soţie /

Ţăran înstărit din Gâsca ( raion Căuşeni ).Deportaţi în 1949, în Siberia.

-Ivanco ,Fiodor T./Ana-soţie /Iacob, Ioan, Pavel şi Maria-copii / 

 Din Lebedenco (raion Cahul ).Arestat în 1941; condamnat la muncă silnică pe viaţă.

A murit în timpul detenţiei. Soţia şi cei patru copii ,în 1941, au fost deportaţi în regiunea Aktiubinsk,ca "rude de deţinut politic". "Reabilitaţi" în 1991, de R.Moldova.

-Ivanes ,Trifan Z./ Ana-soţie / Galina, Simion, Evlampia-copii /

Ţăran înstărit din Vărvăreuca ( raion Floreşti ) .Deportat pe 6 iulie 1949, cu familia ,în lagărele din regiunea Amur.

-Ivanov ,Fiodor F. / Alexandra-soţie / Palaghia, Raviţa, Fiodor, Ştefan, Maria-copii/

Din Valea Florii,com.Cărpineanca ( raion Hânceşti ).Deportat pe 6 iulie 1949 , în Siberia .

-Ivanov ,Gheorghe G./ Ana-soţie / Alexei, Valentina, Lina şi Maria - fiice /

Din com.Burlacu (raion Cahul ).Deportaţi în 1949  în lagărele din regiunea Altai .

-Ivanov ,Ilie S. / Sofia-soţia / Stepan şi Melania-copii /

Din com.Valea Perjei ( raion Cişmilia ).Deportaţi în 1949 .

-Ivanov ,Stepan Gh./Stepanida-soţie / Mihail -fiu /

Din com.Iordanovca .Membru PNL în România, primar al comunei .

Deportat în 1941 , în lagărele din Siberia.

-Ivanov ,Maria I.

Din Bădicul Moldovenesc .Arestată în 1945 ; condamnată la 10 ani închisoare ,pentru "spionaj în favoarea României. "

-Ivanovici ,Carp

 Proprietarul unui restaurant în oraşul Hânceşti , n.în 1894.Fost membru PNL în regimul românesc. Arestat în 1941 de NKVD ; condamnat la 10 ani muncă silnică.

-Ivanţoc ,Simion H./Ecaterina-soţie / Nicolae şi Ion -copii /

Din Zaim ( raion Căuşani ) .Deportaţi pe 6 iulie 1949 , în Siberia ( Kurgan ).

-Ivasco ,Dumitru Z./Ioana -soţie / Nicolae şi Ana -copii /

Din Glinjeni (raion Făleşti ).Deportaţi în 1941 ,în lagărele din regiunea Tomsk. El (născut în 1870 ! ) şi soţia ( născută în 1883 ! ) au murit în timpul detenţiei . Reabilitaţi în 1991, de autorităţile din R.Moldova.

-Ixari ,Ivan A./ Ixari ,Ivan N. /

Ţărani din Chetroşica (raion Edineţ ) .Deportaţi pe 6 iulie 1949 , împreună cu familiile , în lagărele din regiunea Cita .

J.

 -Jalbă Ana / Vasilisa -fiică  /

Din  Ciopleni , com.Hruşova, raion Criuleni , n.în 1876.Deportată la 73 de ani ,în Siberia, în iulie  în 1949 , împreună cu fiica.

-Jalbă, Dumitru S./Alexandra -soţie /Ion-fiu / 

Din Nivoreni ( raion Drochia ) , n.în 1881.Deportaţi în Siberia, în 1949.

-Jalencu ,Ilie D. / Vera-soţie / Mina-fiică /

Din oraşul Bălţi .Deportaţi în lagărele din regiunea Irkutsk , la 9 iulie 1949.

-Jaloba ,Alexandru F. / Jaloba Serafim I./

Din com.Antoneuca ( raion Drochia ) .Arestaţi de NKVD , învinuiţi de colaborare cu autorităţile române .Condamnaţi la 20 de ani , respectiv 10 ani , muncă silnică .

-Jardan ,Andrei I./ Agafia-soţie / Varvara şi Elena-fiice /

Din com.Rădeni ( raion Călăraşi ).Membru al Partidului Naţional Creştin în regimul românesc , a fost arestat de NKVD, învinuit de colaborare cu autorităţile române, condamnat la 10 ani închisoare (1947 ). Soţia şi fiicele ,au fost deportate pe 6 iulie 1949 ,în Siberia ( Kurgan ) , "ca rude de deţinut politic ".

-Jardan , Mihail I./ Varvara -soţie / cu 5 copii /

Din Rădeni (raion Călăraşi ) .Arestat şi împuşcat de NKVD , în 1941 , cu puţin înainte de intrarea trupelor române în Basarabia , considerat "element social periculos". Soţia şi copiii , au fost deportaţi în Siberia, ca "rude de deportaţi politic".  Reabilitaţi în 1989, de autorităţile din R.Moldova

-Jardan , Mihai / Jardan Elisaveta P. / Jardan Nastasia Gh./

Din Rădeni ( raion Călăraşi ).Arestaţi de NKVD în vara 1950 ( 28 iulie, respectiv 18, 21 august ) ca membri ai organizaţiei antisovietice "Armata Neagră " .

Condamnaţi la 25 ani îchisoare ;deportaţi în lagărele Vorkuta ,Komipâna ,Komi . Graţiaţi în anii 1957-1960.

-Jecev ,Fiodor V./ Ştefanida-soţie / Stepan ,Vasile, Melania , Ana,Agafia , Fiodor-copii  /

Din Larga Nouă ( raion Cahul ) .Arestat de NKVD în 1947 ; condamnat la 7 ani închisoare , sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române"; Familia ( soţie, copii, noră , nepot ) deportaţi pe 6 iulie 1949  , ca "rude de condamnat politic" .

-Jenerenco ,Galaction S./Agafia-soţie / Cornel -fiu /

Din Izbişte (raion Criuleni ), n.în 1910.Arestat în 1941 ,ca membru al org."Garda de Fier" în regimul românesc.Condamnat la 10 ani muncă silnică. Soţia şi fiul -deportaţi în Siberia, ca "rude de condamnat politic" .

-Jereghie ,Constantin / Jereghie ,Gheorghe /

Din oraşul Chişinău  şi Storojineţ .Arestaţi de NKVD , morţi în lagărele din Siberia.

-Jenunca ,Carp S. / Jenunca Ivan S /

Fraţi din com.Mileştii Mici ( raion Iloveni )  .Condamnaţi la 25 , respectiv 20 de ani muncă silnică , în 1945, pentru colaborare cu autorităţile române.

-Jeru, Simion

Ţăran din Cotiujenii Mari ( raion Bălţi ).Arestat în vara 1946 ,în timpul marii secete, pentru că nu a predat cotele agricole .Condamnat la muncă silnică, a murit în lagărele siberiene .

- Jitariuc ,Vladimir E./ Liuba-soţie / Raisa ,Vladimir ,Alexei ,Victor-copii /

Ţăran din Glinjeni ( raion Făleşti ), n.în 1897.Deportat pe 6 iulie 1949,în lagărele din Siberia.

-Jitcov , Semion T./ Jitcov ,Sofron T. /Anastasia şi Ecaterina -soţii /

Ţărani înstăriţi , fraţi , din com.Troitcoie ( raion Basarabeasca ).Deportaţi pe 6 iul.1949 ,în lagărele din Siberia ( Kurgan )

-Jolonovschi ,Gheorghe A. / Anastasia -soţie / Nina, Eliodor, Feodora, Alexandra- copii /

Ţăran din com.Brânzeni ( raion Edineţ ) , n.în 1899.Deportat în 1941, împreună cu familia . "Reabilitaţi" în R.Moldova, în 1991

-Jomir ,Vasile Şt./ Olimpiada-soţie / Mihai şi Ştefan -copii /

Din oraşul Călăraşi, n.în 1881.Arestat în 1941 de NKVD, sub acuzaţia de "agitaţie antisovietică" . Condamnat la închisoare , a murit în lagărele din regiunea Irkutsk.

Soţia şi copiii au fost deportaţi în 1949 în Siberia, ca "rude de deţinut politic" 

-Josan ,Boris S./ Josan Pavel Gr . /Josan ,Sava S. / Josan ,Vera I. /

/ Boris: din Chişinău, n.în 1912.Arestat de NKVD ; condamnat la 10 ani închisoare în 1941,ca  "fost legionar" în regimul românesc.

/ Pavel :din Chişinău , n.în 1911. Arestat de NKVD ; condamnat la 6 ani închisoare pentru "colaborare cu autorităţile române" .Eliberat în 1955.În lipsa sa, soţia ( Anastasia )şi fiica ( Maria ) au fost deportate în Siberia ( Kurgan) ca "rude de deţinut politic" .

/Sava :ţăran n.în 1885, în com. Larga ( Briceni ) .Arestat de NKVD ;condamnat la 5 ani închisoare în 1946.Deportat în Siberia.

/Vera - din Coteala ( r.Briceni ) .Arestată în 1961 ; condamnată la 7 ani închisoare pentru convingeri religioase.

-Josan ,Carp Gh./ Josan ,Nicolae / Josan , Trofin /

[LD, 23 mai 2008: odinioară, a trece Prutul şi a te stabili în "ŢARĂ " a fost calea libertăţii , a păstrării identităţii naţionale şi împlinirii unui destin .După 23 august 1944, basarabenii n-au mai avut unde fugi .Siberia sau Jilava au  fost , pentru mulţi , alternativele  ]

/ Carp :n.în 1893, în Basarabia; refugiat în "ţară"  ,din calea trupelor sovietice.

Arestat de Securitate ca membru al unei "organizaţii subversive" ; condamnat la închisoare .

A murit pe 17 dec.1954 , în  penitenciarul din Jilava.

/Nicolae :n.în Basarabia, refugiat dincoace de Prut ,din calea trupelor sovietice .

Arestat şi condamnat la muncă silnică.Prin 1952 , era în lagărul de la Midia, în brigada de pedepsiţi legaţi "în sârmă " .

/Trofin : refugiat din Basarabia în "ţară"  ; răpit de NKVD ; deportat în Siberia .

A murit în detenţie din cauza condiţiilor de exterminare .

-Josan Efrem I. /Anastasia -soţie / Vasile, Ilie şi Andronic-copii / Elisaveta şi Maria-nurori /

Ţăran gospodar din com Larga, ( r.Briceni ) , n.în 1096.Deportat în 6 sept.1949 , împreună cu cu 6 membri de familie, în Siberia ( Kurgan ) .

-Josan, Isai I .

-Josan , Eudochia -cu 3 copii / Josan, Feodosia - cu 3 copii  / Josan ,Ştefanida -cu 3 copii /

Femei -cap de familie ,deportate în 1949  în Siberia ( Kurgan )

-Jucovschi ,S.V.

Cercetător la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova , n.în 1953, în Chişinău .

Arestat în 1984.Condamnat la închisoare pentru "activitate antisovietică şi naţionalist românească " .Internat într-un spital psihiatric.Reabilitat în 1990.

-Juratu , Dumitru / Maria-soţie / Alexandra şi Maria -fiice /

Din com.Crăcuşenii Vechi ( r.Briceni ) .Deportaţi în 1951  Siberia ( Tiumen ) pentru convingeri religioase ( iehovişti ) .

-Juravschi ,Nicolae I. / Eftimia-soţie / cu 4 copii /

Ţărani gospodari din Chircăeşi (r.Căuşeni ).Deportaţi pe 6 iulie  1949 în Siberia ( Tiumen ) .

"Reabilitaţi" în 1989.

-Jurji ,Fiodor P./ Zinaida-soţie / Ana-fiică / Iosif-frate / Efrosina-cumnată / Ilia-nepot /

Din com.Moscovei ( r.Cahul ) .Deportaţi pe 6 iul.1949  în reg.Altai .

-Juverdan ,David F.

Din com.Rădeni ( r.Călăraşi ) , n.în 1912.Arestat de NKVD  pe 1 august 1950 ca membru al org. "Armata Neagră " .Condamnat la 25 ani muncă silnică .Detenţia în lagărele din Karaganda ."Graţiat" în 1960.

K.

-Kersnovski ,Eufrosina

Din Cahul .Tânără dintr-o familie de moşieri .Deportată în Siberia pe 13 iunie 1941, a evadat parcurgând peste 1500 km prin taigaua siberiană .Prinsă şi judecată, a fost condamnată la moarte ( pedeapsă comutată ulterior la muncă silnică pe viaţă  ).

A supravieţuit universului concentraţionar roşu ,peste jumătate de secol,pentru ca să povestească lumii prin ce a trecut, biruind, prin neuitare şi speranţă.

Stă mărturie cartea de memorii "Pictură murală " ( apărută în 1990 )şi serialul poveştii tulburătoare realizat de televiziunea  britanică .A murit în 1995.

-Klâci, Ion 

Din com.Băleşti.Deportat de NKVD în Arhanghelsc ,cu soţia şi 6 copii.Împuşcat în 1943.

- Koval , Alexei

Din Roscov (r.Bălţi ) .Arestat în 1952 , ca membru al unei organizaţii antisovietice . Condamnat la 25 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Odessa ( 19 martie 1952 ).  Detenţia în lagărele din Siberia.

L.

-Labliuc ,Fiodor /Ana-soţie /cu 3 copii // Labliuc ,Gheorghe -frate / Haritina -soţie /

Ţărani fraţi , gospodari din Goleni (r.Edineţ).Deportaţi pe 6 iulie 1949 în Siberia ( Kurgan ).

-Lădăjenschi ,Alexandr H./ Ana -fiică  /

Comerciant în Chişinău .Deportat pe 6 iulie 1949 în Siberia ( Irkutsk ) 

-Ladoşan , Gheorghe I ./ Elena-soţia/ cu 2 fete // Ladoşan ,Ion Gh./ Ioana-soţie /cu 5 copii /

Tată şi fiu , cu familiile , gospodari în com.Cucora ( r.Cahul ) .Arestaţi de NKVD .

Deportaţi pe 6 iulie 1949 în lagărele din Altai .

-Lai,Ion P./Irina -soţie / Efim, Grigore, Alexandru ,Petru -copii /

Din Frmuşiţa ( r.Floreşti ).

/Ion- fost membru al PNŢ în regimul românesc.Arestat în 1941, sub acuzaţia de agitaţie antisovietică.Deportat într-un lagăr din Tomsk.

/Irina şi băieţii -deportaţi separat ,în acelaşi an, în alt lagăr din Tomsk,ca "rude de deţinut politic "

-Landesman ,Moise I.

Din Chişinău .Arestat de NKVD ,în 1949 ca fost agent al Siguranţei din România .

Condamnat la 8 ani închisoare ; deportat în lagărele din Kazahstan.

-Lanes ,Mordeo A.

Comerciant din Foleşti .Deportat pe 6 iulie 1949 în Siberia ( Kurgan )

-Lang ,Albert I./ Maria-soţie /

Din oraşul Bălţi .Deportaţi în 1945 în lagărele din regiunea Komi

-Lapscher ,Colman M./ Maria -soţie /Motlea, Nema, Raisa - copii /

Din raionul Bălţi, n.în 1893 .Deportaţi pe 7 iulie 1949 în Siberia.

-Lapscher Iosif F. /Ester-soţie / Lia -fiică /

Din oraşul Bălţi, n.în 1909 . Arestat de NKVD în 1941; condamnat la muncă silnică . A murit în timpul detenţiei într-un lagăr din regiunea Sverdlovsk.

/Soţia şi fiica au fost deportate în lagărele din Narîm şi Tomsk, ca "rude de deţinut politic".

Reabilitaţi de autorit.din Moldova, în 1990.

-Lapteacru ,Nichifor / Maria-soţie / Ilarion-fiu /

Ţăran înstărit din Baimaclia ( r.Căinari ), n.în 1890.Deportaţi pe 6 iulie 1949 în Siberia ( Kurgan)

-Laptidulci ,Cozna Gh.

Din Chetrosu ( r.Drochia ) n.în 1887.La 62 de ani,deportat pe 6 iuliie'49 în Siberia ( Kurgan )

-Lapuşner ,Isac M.

Din oraş Chişinău .Arestat de NKVD ca fost membru PNL în regimul românesc..

Condamnat în 1941 la 8 ani muncă silnică.Mort în timpul detenţiei .Reabilitat în 1990.

-Lascu Ştefan V./Tatiana-soţie / Elena şi Ion -copii /

Din com.Bardar ( r.Ialoveni ) .Arestat în 1949 de NKVD ,sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române".Deportat în lagărele din Siberia ( Kurgan ) împreună cu toată familia.

Reabilitaţi  de autorităţile  Moldovei, în 1991.

-Latu ,Ion / Maria-soţie / Parascovia şi Maria -fiice /

Ţăran din com.Frumoasa ( r.Călăraşi ) .Deportat în 1949 în Siberia, împreună cu familia, din motive politice .

-Laur,Evdochia M./ Maria, Ion , Anton -copii /

Din  Chişinău .Arestată pentru "colaborare cu autorităţile române" ;deportată pe 6 iulie 1949, împreună cu copii, în lagărele din regiunea Kamerovo. Reabilitaţi în 1990, de autorităţile din  Moldova .

-Lavric Gheorghe I. / Grigore P. / Ilie C. / Petru G. / Simion / Vasile I. / cu soţii şi copii  /

Peste 25 de ţărani din com.Colicăuţi şi Corjeuţi ( r.Briceni ), deportaţi de NKVD pe 6 iulie 1949  în lagărele din Siberia,împreună cu familiile , sub diverse acuze ( "activitate politică antisovietică" "colaborare cu românii" ,"convingeri religioase" ş.a ş.a ) ,  .

-Lazarenco, Harip / Sofia-soţie /Maria -mama / Ion, Maria, Nichita , Panaghia-copii /

7 persoane din aceeaşi familie din Zaim ( r.Tighina ).Arestat de NKVD ; condamnat la 10 ani muncă silnică pentru "trădare de patrie" ; deportat în Siberia pe 6 iul.'49 ; eliberat în 1956  ( regimul Hrusciov ) .  Soţia şi copiii deportaţi în aceeaşi zi în alte lagăre din Siberia. ca "rude de deţinut politic"

Mama ( n.în 1880 ) a murit în deportare .

 

-Lazovschi ,Filip E./Eudochia -soţie / Andrei-fiu /

Ţăran gospodar din Cuhureştii de Sus (r.Camenca ).Deportat pe 6 iulie 1949 în lagărele din Siberia ( Kurgan ) , împreună cu soţia şi fiul.

-Lâs , Vasili T./ Tatiana-soţie / Nina, Nadejda, Tatiana-fiice /

Din Chişinău, n.în 1906.Arestat de NKVD sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" . Deportat pe 6 iulie 1949 , cu familia, în lagărele din Kemerova.

-Lâsâi ,Ilie M. / Maria-soţie / Vasile -fiu /

Din Scăeni ( r.Donduşeni ) .Deportaţipe 6 iul.1949, în Siberia ( Tiumen ) .

-Lâsenco  Efim A. / Ana-soţie / Timofei , Mihail , Feodora-copii / Olga-noră /

Din Stolniceni ( r.Hânceşti )arestat de NKVD sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" .

Deportat , cu familia, pe 6 iulie 1949.

-Leahu : Alexandru /David M./ Dumitru /Simion I./Ştefan I./ Vasile ,Gh. /cu familiile /

Familii cu acest nume( părinţi şi copii ) , peste 30 de persoane, din Hârtopul Mare ( r.Criuleni ) , oraş Drochia , Dominteni ( r.Drochia ), Mireşti ( r.Hânceşti ) , oraş Călăraşi , Bădicul Moldovenesc (r. Cahul ) , arestate şi deportate fie în 1941, fie pe 6 iul.1949, în lagăre din Siberia şi Altai. 

-Leancă, Vasile H. / Larisa -soţie / Mihai , Haralampie, Manole-copii  /

-Leancă Serafim S ./ Eugenia-soţie / Suzana-fiică /

Ţărani din com.Lopatnic ( r.Edineţ ), deportaţi în 1949, cu alţi 247 consăteni , în Siberia .

-Lefter ,Afanasie F./ Lefter ,Maxim F./cu soţiile şi copiii /

Ţărani înstăriţi , fraţi , din com.Ştefăneşti ( r.Floreşti ).Deportaţi pe 6 iulie 1949 , în lagărele din Siberia ( Kurgan )

-Lefter ,Vasile I.

Din Dereneu ( r.Călăraşi ), n.în 1888 .În 1941, condamnat la 20 ani muncă silnică pentru "înaltă trădare" ( legături cu România ).

-Lemni :  Gheorghe I./ Nistor I. / Vasili N. /cu familiile /

Ţărani înstăriţi  din com.Târnova ( r.Edineţ ).Deportaţi în 1949 în Siberia .

-Leonteac ,Dumitru Gh./Vera-soţie /

Fost primar în regimul românesc  , în com.Tăul (r.Donduşeni ) , n.în 1885.Arestaţi şi deportaţi în Novosibirsk , în 1941 , cu puţin înainte de intrarea trupelor române în Basarabia.

-Leonti ,Constantin Gh./Maria-soţie / cu 4 copii /

Din Andruşelul de Jos ( r.Cahul ) , n.în 1900.Fost primar în regimul românesc.

Arestat în 1947 , sub acuzaţia de colaborare cu autorităţile române.

Soţia şi copiii , deportaţi în regiunea Altai , în 1950 ,ca rude de condamnat politic.

-Leontiev ,Constantin F./ cu Ion,Eufrosina, Vera-copii /

Din Ciutuleşti ( r.Floreşti ) .Arestat sub acuzaţia de colaborare cu autorităţile române.

Condamnat la 5 ani muncă silnică , deportat cu familia , în 1945 , în lagărele din regiunea Amur.

-Leporda ,Dimitri I./ Ecaterina-soţie / Nicolai, Gheorghi ,Fiodor-copii /

Ţăran înstărit din Tabani ( r.Briceni ) .Deportaţi pe 6 iulie 1949 în Siberia ( Kurgan )

-Lerios ,Nicolae C./ Ecaterina-mamă /

Din Mingir ( r.Hânceşti ) .Deportat de două ori :în 1945 şi 1949, sub acuzaţia de naţionalism şi colaboraţionism cu autorităţile române.

Mama -Ecaterina - deportată în 1949, ca "rudă de deţinut politic "

-Lerner, Iţic N./ soţia / copilul /

/Comerciant în oraşul Călăraşi (Basarabia ), n.în 1887, membru PNL în regimul românesc. Arestat în 1941 de NKVD ; acuzat de  "atitudine naţionalistă " ; condamnat la 8 ani închisoare ;mort în detenţie în 1956.

/ Soţia şi copilul au fost deportaţi în 1941, în lagărele din Kazahstan, ca"rude de deţinut politic". Reabilitaţi în 1991 , de autorităţile din Republica Moldova.

-Lesnea, Sanda

Scriitoare , n.în 1922, în Chişinău .Arestată de NKVD în 1941 ,cu puţin timp înaintea intrării trupelor române în Basarabia, sub acuzaţia de "agitaţie antisovietică " ;condamnată la 5 ani

închisoare ;detenţia în lagărele din regiunea Novosibirsk ; eliberată în 1946. Reabilitată în 1991 ,de autorităţile din Republica Moldova.

-Lesnic Dumitru / Lesnic Ion / Lesnic Trifan /

Ţărani înstăriţi din diferite comune şi raioane, arestaţi şi deportaţi în Siberia .

/ Lesnic Dumitru P./Agripina-soţie / Dimitri şi Tatiana -copii /

Din  Coteal ( r.Briceni )

/ Lesnic ,Ion V ./Elena-soţie /Victor şi Anatol-copii /

Ţăran înstărit din Grimcăuţi ( r.Briceni) .Proprietarul unei mori cu aburi ,fost membru PNL în regimul românesc.Arestat în 1941, omorât în penitenciarul din Ustiev.

/Soţia -a fost deportată în 1941 (după moartea soţului )  în regiunea Hanti Mansâisk, şi, pentru a doua oară, împreună cu copiii ,deportată în 1949, în Siberia ( Tiumen ) , ca"rude de condamnat  politic ". 

/ Lesnic ,Trifan P. /Alexandra-soţie / Semion-fiu / Iustina-noră /

Din Temeleuţi (r.Camenca ) .

-Lesnic , Ion F./Lesnic Mihai F. /

 Din Trebisăuţi ( r.Briceni ).Persecutaţi din motive religioase .

/Lesnic Ion -arestat în 1958 pentru motive politice şi religioase .Internat cu forţa într-un azil psihiatric. Reabilitat în 1992, de autorităţile din Republica Moldova.

/Lesnic,Mihai F./Olga -soţie -deportaţi în 1951 , pentru convingeri religioase ( iehovişti )

-Lesnic ,Dora M. / Esfira şi Isac-copii //Lesnic Nina Gh. /Ghiorghi şi Marfa-părinţi /

Comerciante  în oraşul Bălţi, respectiv Chişinău .Deportate în 1949, împreună cu copiii, în Siberia ( Irkutsk )

-Leşan ,Constatin V./Elena-soţie / cu 4 copii /

Din oraşul Floreşti, n.în 1906 . Fost membru al Partidului Naţional Creştin în regimul românesc.

Deportaţi pe 6 iulie 1949, în Siberia ( Kurgan ) .

-Leşeanu, Eufrosina N./ cu 6 copii /

Comerciantă în com.Cioara (r.Hânceşti ) .Deportaţi pe 6 iulie 1949 , în Siberia ( Tiumen ).

-Leşeanu ,Gheorghe V./ Iulia-soţie / cu 5 copii /

Ţăran înstărit din Boşcana ( r.Criuleni ) Deportat pe 6 iul.1949 , în Siberia ( Tiumen )

-Leşic ,Gheorghe A.

Din Chişinău, n.în 1910.Arestat de NKVD în 1941,;condamnat la 8 ani muncă silnică.

A murit în 1942, într-un lagăr din Republica Tătară.

-Leu ,Ecaterina /Leu ,Gheorghe /

Ţărani înstăriţi deportaţi pe 6 iulie în Siberia

/ Leu ,Ecaterina L./ Alexandru, Fiodor, Ştefan-fii  /-din Zâmbreni  ( r.Ialoveni ).

Leu , Gheorghe I./ Elena-soţie / Vasile şi Ioana-copii /- din Porumbeşti (r.Cantemir ) .

-Leurdă ,Simion A./ Maria-soţie / cu 7 copii /

Din Satu Nou ( r.Cismilia ) .Deportaţi în 1941 în Kazahstan , înaintea intrării trupelor române în Basarabia .

-Levandovschi ,Alexandr M.

Din Chişinău, n.în 1908.Arestat de NKVD în 1944 , la intrarea trupelor sovietice în Basarabia, sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române " .Condamnat la 10 ani muncă silnică .

Deportat în lagărele din Siberia.

-Levandovschi ,Nicolae Gh.

Pădurar. N.în 1896, în  oraşul Bălţi,stabilit în judeţul Argeş.

Arestat la 9 apr.1951, pentru că, înainte de 1944, denunţase la Siguranţă un grup de comunişti din Orhei.Condamnat la 3 ani închisoare , a murit în detenţie, pe 31 ian.'54 , la Aiud.

-Levco ,Ilie S./Maria-soţie / Mihai-fiu / Fiodor -fiu / Maria -noră  / cu 4 nepoţi  /

Familie de 9 membri, din Brătuşeni ( r.Edineţ ).

Deportată pe 6 iulie 1949, în lagărele din regiunea Cita .

-Levinschi ,Efim Gr./Ecaterina-soţie /

Din Stolniceni ( r.Hânceşti ) .Fost membru al PNC(Goga-Cuza )  în regimul românesc .

Deportaţi pe 6 iul.'49 în Siberia ( Tiumen ) .

-Levinzon ,Ruvin

Comerciant în  Chişinău , n.în 1890.Arestat în 1941 ; condamnat la 5 ani închisoare ; Detenţia în lagăre din Kazahstan .Reabilitat în 1989 de autorităţile din Republica Moldova.

- Liberman ,Moisei M.

Din com.Târnava ( r.Donduşeni ) .N.în 1877.Arestat de NKVD în 1945 ( la 68 de ani ! ) ;

condamnat la 10 ani muncă silnică , pentru "trădare de patrie" .

A murit în detenţie, în acelaşi an.

-Leviţchi ,Constantin P. / Lidia-soţie / Geriţa-fiică /

Din Chişinău .Arestat în 1949, sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" .  Deportaţi în Siberia ( Tiumen )

-Lică ,Constantin V./ Ana-soţie / cu 5 copii /

Ţăran înstărit din oraşul Hânceşti.Deportaţi în 1949, în Siberia.

-Lipcan ,Ana V./Maria, Ion, Efimia -copii // Lipcan,Nicanor C./ Maria-soţie /

Din oraş Călăraşi .Deportaţi în 1949 în Siberia ( Kurgan )

-Lipcovschi:Valentina Gh / Cozlova ,Olga G. / Iacob .T / Ioana Vl. / Iosif Vl / Nicolai I. /

Vladimir L. / Familii întregi cu acest nume din oraşul Bălţi (peste 20 membri , cu copiii  ).

Foşti cetăţeni români ,arestaţi, condamnaţi şi deportaţi în 1949 , în Siberia ,pe diverse motive ( fie comercianţi ; fie "colaboraţionişti" cu autorităţile române  ).

Mulţi din ei, reabilitaţi în 1991, de autorităţile din R.Moldova .

-Lipnevici ,Dumitru Gh./Paraschiva-soţie / cu 5 copii /

Din Mirceşti (r.Hânceşti ) , fost primar , membru al PNC -Goga-Cuza în regimul românesc.

Arestat în 1941;condamnat la 10 ani muncă silnică..Deportat în Siberia.

Soţia şi copiii deportaţi în 1941 în lagărele din regiunea Omsk, ca "rude de deţinut politic"

Reabilitaţi în 1989 , de autorităţile din R.Moldova.

-Lisman : Dumitru N ./Gheorghe D./Nicolae N. /Vasile N. /  cu soţii şi copii /

Din Caracauşenii Vechi ( r.Briceni ) .Deportaţi în 1951 în Siberia ( Tomsk ,Kurgan ), pentru convingeri religioase ( iehovişti )

-Lisnic : Anania A. / Dumitru I. / Dumitru S. / Dumitru T./ Fiodor I. / Iacob E. / Ilie E. / ş. a. ş.a

Familii de ţărani înstăriţi ( purtând acest nume ) , cu soţii şi copii  -peste 50 de foşti cetăţeni români  - din Târnova,Pivniceni , Visoca, Cernoleuca, Scăeni , Maramonovca (raion Donduşeni)  ,deportate de NKVD  în 1949  la Tiumen, Kurgan, Tomsk ,Habarovsk, Amur , ş.a. ş.a

-Livşit ,Pavel O.

Proprietarul unui mare magazin din Bălţi. Arestat în 1941, sub acuzaţia de activitate sionistă; condamnat la 10 ani muncă silnică ;deportat în lagărele din Novosibirsk . Membrii familiei au fost deportaţi ca "rude de deţinut politic "

-Lopantinschi ,Sava

N.în 1896 în Polonia , stabilit în oraşul Bălţi. Membru al unei org. româneşti de rezistenţă antisovietică ,"Uniunea Democratică a Libertăţii" .Arestat la 19 martie 1952 de NKVD ; condamnat la 25 ani muncă silnică ;deportat în lagărele din Siberia.

-Lopuşanschi ,Alexandru G. / Ana-soţie / Sofia şi Tamara-fiice  /

Din oraş Edineţ ,n.în 1887.Deportaţi de NKVD în 1949 în Siberia ( Kurgan ), pentru convingeri religioase ( inochentişti ).

-Losetchi ,Grigore A. /Vera-soţie / Anastasia, Ilarion, Andrei, Alexandru, Nina - copii /

Ofiţer în armata română şi primar PNL în regimul românesc, n.în 1886 ,în oraşul Cişmilia.

Arestat şi condamnat în 1941 , înainte de intrarea trupelor române eliberatoare.

Deportat în reg.Sverdlovsk , unde a murit în detenţie ( 1942 ).

Soţia şi copiii au fost deportaţi în lagărele din Kazahstan Sud , în 1941 , ca "rude de deţinut politic" .Familie reabilitată în 1990, de autorităţile din R.Moldova .

-Lotca : Fiodor / Ion / Isai A. / Semion G./ cu soţii şi copii /

Ţărani înstăriţi cu acest nume , din com Irievca şi  Ivanovca  Nouă -r.Cişmilia cu toţi membrii familiei ( peste 25 persoane ) .Unii condamnaţi pentru "trădare de patrie", alţii deportaţi pe 6 iulie 1949,în Siberia ( Kurgan ) .

-Lozan : Ion A. / Irina L. / Maria A. / Nicolae I ./

Ţărani înstăriţi din Ciripcău ( r.Floreşti ) , Nimereuca şi  Temeleuţi (r.Camenca ), Iabloana ( r.Glodeni ), cu familiile ,deportaţi în 1944 şi pe 6 iulie 1949 în lagărele din regiunea Amur şi Siberia.

-Lozman ,Froim L.

Din oraşul Bălţi .Arestat în 1941 ;condamnat la 8 ani muncă silnică ;deportat în lagărele din regiunea Sverdlovsk."Cauza" a fost clasată în 1961, prin decesul acuzatului .

-Lozovan ,George / Lozovan ,Ionel /

Ţărani din com.Pituşca ( r.Călăraşi ) .Împuşcaţi în 1941 de soldaţii sovietici în retragere, în pădurea Păuleşti.

-Luca :Grigore D. / Grigore I. / Ion C. / Pavel I. / Petru D./ Petru R./  ş.a.ş.a /

Zeci de familii de ţărani , cu sute de membri  ,foşti cetăţeni români, din com.Costeşti şi  Horeşti ( r.Ialoveni ), Pituşca şi Dereneu ( r.Călăraşi ), deportaţi între '40 - '49, în Siberia, Kazahstan sau  Murmansk .

-Luca Haralampie S./ Alexandra-soţie / cu 3 copii /

Din Dereneu (r.Călăraşi ) , n.în 1886 .Fost membru PNL în regimul românesc.

Arestat în 1941 ; condamnat la muncă silnică ; a murit în detenţie în 1942, într-un lagăr din Sverdlovsk.Soţia cu copiii, au fost deportaţi, în 1941 ,în Kazahstan ,ca "rude de deţinut politic".

-Luca ,Ion R.

Din com.Dereneu ( Călăraşi ) .Arestat de NKVD în 1940 ,ca fost jandarm în regimul românesc.

Condamnat la muncă silnică, deportat în reg.Murmansk.

-Lucaşevici ,Mihai

Moşier din Bălţi , n.în 1903 .Arestat în 1941 ;condamnat la 5 ani muncă silnică ; deportat n Siberia.

-Luchian:Dionis A. / Iacob V. / Alexandru /  Ioachim / Petre / Vladimir I. / ş.a ş.a /

Zeci de familii de ţărani (cu soţii şi copii )  din Zăicana ( r.Criuleni ) , Chişinău , Cismilia deportaţi între  1941-1949 în Siberia .

-Lucuţ ,Gheorghe Gr./Sofia-soţie /

Din oraşul Bălţi .Arestat în 1941 de NKVD , ca "agent al Siguranţei române" ;condamnat la muncă silnică ; deportat , a murit în 1942 , din cauza condiţiilor de exterminare din lagăr.

/Soţia - deportată tot în 1941, ca "rudă de deţinut politic ", a fost dată "dispărută ".

-Ludmer ,Abram F.

Din oraşul Chişinău.Arestat în 1941, ca "agent al Siguranţei române" ; condamnat la muncă silnică ; detenţia în lagărele din Sverdlovsk .În 1956 ( "reabilitările"decretate de Hrusciov ), cazul a fost "clasat" , deoarece acuzatul decedase.

-Lujanschi ,Meer I.

Comerciant în oraşul Bălţi.Arestat în 1941 ; condamnat la 3 ani închisoare.

-Luncu, Toma S.

N.în 1884, în  Hânceşti.Arestat în 1941 ;condamnat la 3 ani închisoare ; omorât în timpul retragerii trupelor sovietice din Basarabia.

-Lungu :Alexei A. / Anism I. /Gheorghe D. / Gheorghe M. /Gheorghe V. / Ioan D. / Ioan V./

Ioan I. / Ioan T / Timoftei A. / Timoftei V./ Tudor /Nistor I. / ş.a.ş.a.  

 Zeci de familii -ţărani înstăriţi , comercianţi,sectanţi religioşi,sau "colaboraţionişti cu autorităţile române " - formate din  sute de foşti cetăţeni români  ( bătrâni, femei , copii ) , din  Călugăr (r.Făleşti ),Mereni  ( r.Anenii Noi ) , Baimaclia ( r.Căinari ), Caracuşeni ( r.Briceni ) ,Topala ( r.Cişmilia ) , Bălţi, Chişinău ş.a ş.a Arestaţi şi deportaţi de NKVD pe etape, în 1940, în 1941,în 1944,  în 1945,în  1946, în 1949, în 1951.Unii din ei , morţi sau dispăruţi în lagărele din Siberia (Kurgan, Irkutsk ) ,Sverdlovsk ,Kazahstan ş.a.

Unii din ei,  "reabilitaţi" [ postmortem ? ] de autorităţile din Republica Moldova , în anii'90 .

-Lupaşcu:Afanasie D./ Andrei D./ Dumitru P. / Gheorghe /Spiridon Gh./ ş.a./

Zeci de familii -ţărani înstăriţi , comercianţi,sectanţi religioşi,foşti membri ai partidelor în regimul românesc sau consideraţi "colaboraţionişti cu autorităţile române " - formate din  sute de foşti cetăţeni români ( bătrâni, femei , copii ), din Trebiscăuţi ( r.Briceni ), Drepcăuţi (r.Briceni ), Deni (r. Glodeni ) , Chişinău , Bălţi ş.a.

Arestaţi şi deportaţi de NKVD pe etape, în 1940, '41,'44,  '45,'46, '49, '51.Unii din ei , morţi sau dispăruţi în lagărele din Siberia (Kurgan, Irkutsk ) ,Sverdlovsk ,Kazahstan ş.a. Unii din ei, "reabilitaţi" [ postmortem ? ] de autorităţile din Republica Moldova , în anii'90

-Lupu ,Gheorghe L./ Eudochia-soţie / cu 4 copii /

Din Blesteni ( r.Edineţ ) .Fost membru PNŢ în regimul românesc.Arestat în 1941 de NKVD ; condamnat la închisoare ; deportat în lagărele din Siberia.

/Soţia şi copiii , deportaţi tot în 1941 în lagărele din regiunea Salehard , ca "rude de deţinut politic "

-Lupu : Alexandra F./ Haralampie Gh / Gheorghe S./ Ion A. /Moisei A ./ Simion P./ş.a ş.a. 

Zeci de familii -ţărani înstăriţi , comercianţi,sectanţi ,foşti membri ai partidelor politice în regimul românesc sau acuzaţi de "colaboraţionism  cu autorităţile române " - formate din  sute de foşti cetăţeni români ( bătrâni, femei , copii ),din Belesteni ( r.Edineţ ) ,Căbăeşti ( r.Călăraşi ) , Vâlcineţ ( r.Călăraşi ) ,Colicăuţi ( r.Briceni ), Sălcuţa ( r.Căuşeni ) , Trifeştii Noi ( r.Cahul ), Târnova (r.Donduşeni )ş.a. Arestaţi şi deportaţi de NKVD pe etape, între 1940-1950 (şi după ) .

-Luputenco ,Talaleu.

Preot ortodox în satul Purani, com.Siliştea (Teleorman ) , refugiat din Basarabia, în ţara "mamă" După înăbuşirea revoltei ţărăneşti din comună ( 7 iul.1950 ), şi la intervenţia nebinevoitoare a preotului de baştină, a fost mutat din sat.

Arestat la 15 august 1952 ; trimis la muncă forţată în lagărele Galeş şi Periprava, a murit din cauza regimului exterminator .

M.

-Macarian ,Macarie T. 

N.în 1900, în Basarabia, refugiat în România. Arestat la 31 dec.1949, pentru tentativă de trecere frauduloasă a  frontierei spre Iugoslavia. Omorât în 1950, în timpul anchetei.

-Macarie,Andrei C. /Ana-soţie / Domnica- fiică ; Macarie ,Ion / Feodosia -soţie / Leonida-fiu/ 

Ţărani înstăriţi  din Cărpiniş (r.Hânceşti ), n.în 1884. Deportaţi  pe 6 iul.1949,în Siberia (Tiumen)

-Machedon, Gheorghe A./Machedon, Iacob C./ Machedon, Pavel I. / Machedon ,Petru Gh. /

Foşti cetăţeni români din Zguriţa (r.Drochia ),Rădeni (r.Călăraşi ),oraş Căuşeni,Săiţi (r.Căuşeni )

Arestaţi de NKVD (în 1945,1948,1949 )acuzaţi de "colaborare" cu autorităţile române  (fie ca membri ai unor partide politice,fie primari  );condamnaţi la muncă silnică între 7-20 de ani ; deportaţi în lagărele din Siberia (Kurgan ), minele de cupru din Djezkazgan .

Mambri de familie -soţii şi copii -deportaţi separat , ca "rude de deţinuţi politici" .

-Macovei ,Ion S. / Iulia -soţie /

Foşti cetăţeni români, n.în 1884, în sat Hârtop, com.Scumpia, raion Făleşti .În regimul românesc, el a fost membru al unui partid istoric.Deportat în 1949, împreună cu soţia, în Siberia. 

-Macovei ,Mihail I./Parascovia-soţie / Mitrofan şi Liudmila-copii /

Foşti cetăţeni români din com.Mihăileşti ( r.Briceni ) .În regimul românesc, el a fost membru şi primar PNL .Deportaţi în 1941 de NKVD  în lagărele din Siberia (Tiumen ) , cu puţin înainte de intrarea trupelor române eliberatoare. Familia a fost "reabilitată" în 1990,de regimul de la Chişinău

-Macrinici ,Trofin

Locotenent colonel.N.în 1898, însatul  Băieşti, com.Ciuperceni -Orhei.În 1941, combatant în războiul de Răsărit, pentru eliberarea Basarabiei ; în 1944, combatant în războiul din Vest, pentru eliberaea Transilvaniei de nord. În 1947, propus pentru decorare cu ordinul "Mihai Viteazul" .

Arestat după câteva zile; predat sovieticilor ; deportat în lagărul de la Vorkuta ,din Siberia.A murit în spitalul Snadorodok din lagărul I.N.T.A.şi a fost aruncat la groapa comună .

-Macritchi, Constantin Vl.

Născut în 1915 , în Tighina ;refugiat în Sibiu .Ridicat de NKVD şi trimis în URSS, unde a fost condamnat la 10 ani închisoare şi deportat .

-Macruha, Gavril P./ Maria-soţie /

Ţăran înstărit din com.Lebedenco ( r.Cahul ) .Deportaţi pe 6 iul.1949 , în lagărlele din regiunea Altai .Eliberaţi în 1957 ( regimul Hrusciov ) .

-Madan ,Ion V.

N.în 1878, în com.Mereşeni ( r.Hânceşti ) .Arestat în 1946 de NKVD ; condamnat la 10 ani închisoare pentru "trădare de patrie" ;deportat în lagărele din Siberie ; dispărut. "Reabilitat" în 1991, de autorit. din R.Moldova.

-Mafteuţă ,Nistor / Mafteuţă Leonida / Agafia A.-soţie  / Domnica -soţie / Trifan-fiu  /

Ţărani înstăriţi din Dubăsarii Vechi (r.Criuleni ).Deportaţi în iulie 1949 în Siberia.

-Mahu ,Dumitru D. / Mahu ,Elena G./ Mahu Gheorghe V. / Mahu Vasile N.

Cetăţeni români din Sărata Nouă (r.Făleşti ), Buteni (r.Hânceşti ) , Camenca ( r.Glodeni ) ; arestaţi de NKVD şi condamnaţi la ani de închisoare , în 1941,în 1945, în 1949 ; deportaţi în lagărele din Siberia.

-Maiberg ,Iosf S.  

Proprietarul unei fabrici din Edineţ.Deportat cu întreaga familie, în 1941, în lagărele din Siberia.

-Maiboroda ,Constantin M. / Maria-soţie / Fiodor, Ana, Maria -copii /

N.în 1904, în oraşul Cahul.Membru PNL în regimul românesc .

Arestat de NKVD în 1940 ( imediat după reanexarea Basarabiei ); condamnat la 8 ani muncă silnică ; deportat în lagărele din Siberia ; caz clasat în 1956, prin decesul acuzatului .

/Soţia şi cei 3 copii ,deportaţi în Altai ,pe 6 iul.1949, ca "rude de deţinut politic "

-Maidan,Constantin I./Maidan ,Dumitru I /Maidan, Ilie Gh. /Maidan, Mihail V. / soţii şi copii /

Cca 20 de foşti cetăţeni români, din com.Chioselia (r.Cantemir ) şi Cotul Morii ( r.Hânceşti ). Bărbaţii -arestaţi de NKVD, condamnaţi la închisoare între 10 -2 ani ; femeile şi copiii -deportaţi ca "rude de condamnaţi politic" .

- Malac ,Anton Gh /

Din Chişinău .Arestat în 1947 ; condamnat la 10 ani închisoare pentru "trădare de patrie" .

- Malac ,Nadejda A. /

Din Chişinău .Deportată în 1949 , sub învinuirea de "colaborare cu autorităţile române "

-Malai ,Dumitru M. / Malai , Leonte / Malai, Simion P. / cu soţii şi copii /

Ţărani înstăriţi, din Pelinei ( Cahul ), Sadova ( Călăraşi ) Măscăuţi ( Criuleni ) .

Bărbaţii -arestaţi de NKVD, condamnaţi la închisoare între 10 -2 ani  ;

Femeile şi copiii -deportaţi ca "rude de condamnaţi politic" .

-Malai, Ion A.

Director de şcoală în com.Cobuşca Nouă ( r.Anenii Noi ) .Arestat în 1948; condamnat la 25 ani muncă silnică ; detenţia în lagărele din Siberia.

-Malamud ,Abram B. / Ana şi Berco-copii /

Din Zguriţa (r.Drochia ). Arestat în 1941 ; condamnat la 5 ani închisoare ;caz "clasat" prin moartea acuzatului (1946 )

/ Copiii au fost deportaţi în 1941 , ca "rude de deţinut" ; reabilitaţi în 1992.

-Malanciuc ,Alexandru / Alexandra-soţie / Galina, Zina -fiice /

Primar al oraşului Ungheni, în regimul românesc. Arestat pe 13 iun.1941 ;deportat în Siberia -la Ivdel- unde a fost împuşcat (în 1942 ). /Soţia şi fiicele , deportate la Tomsk, după eliberare s-au stabilit în Vladivostok.

-Maldur ,Ivan I. / Zinovia-soţie / Elena şi Maria -fiice /

Proprietar de restaurant în Cahul.Arestat în 1941 ; condamnat la 5 ani închisoare ; deportat în lagărele din regiunea Omsk.

/Soţia şi fiicele- deportate , tot în 1941 , în reg.Kazahstan , ca"rude de deţinut politic. "

-Malescki ,Nicanor

Preot ortodox în Cetatea Albă .Împuşcat pe stradă ,la 28 iun.1940, de comuniştii Burman şi Zuckerman

 -Mamolea Alexandru Gh. / Varvara-soţie / Maria, Eudochia, Feodora, Domnica-fiice  /

Din Hârtopul Mare ( r.Criuleni ) Arestat în 1945 ; condamnat la muncă silnică pe viaţă  pentru "trădare de patrie" .Deportat în Siberia (Tiumen )

/Soţia şi fiicele - deportate în 1949 , ca "rude de deţinut politic " .

-Manâc ,Gheorghe A.

N.în 1876, în com.Cocini (r.Edineţ ) .Arestat de NKVD în 1941; condamnat la muncă silnică pe viaţă pentru "înaltă trădare" .A murit în timpul detenţiei .

-Mandraburca ,Vasile N. /Maria -soţie cu 3 copii // Mandraburca Samoil P./ Zinovia-soţie /

Ţărani din com.Casunca ( r.Floreşti ) .Deportaţi în 1949 în Siberia.

-Manea, Alexei

Student la Facultatea de Medicină din Chişinău .Unul din conducătorii org.de rezistenţă antisovietică "Arcaşii lui Ştefan" .Arestat pe 8 apr.1947 ; torturat în anchetă la NKVD ; condamnat la 10 ani închisoare ( 11 iun.'47 ) .Mort în lagărele din Siberia.

-Mangul ,Ioachim C. / Mangul ,Petru I. / cu soţii şi copii /

Din oraşul Tighina. Deportaţi în 1949 în Siberia, pentru convingerile religioase (iehovişti ).

-Manicovschi ,Ivan M. / Aculina -Soţie / Axenia,Petru-copii /

Ţărani din Ursoaia ( Cahul ) , n.în 1881.Deportaţi pe 6 iul.1949, în lagărele din reg.Altai .

-Manziuc ,Trofim M. /Profira-soţie / Chiril-fiu /

Din com.Palanca ( r.Drochia ) .Membru al P.Naţional Creştin în regimul românesc.

Condamnat şi deportat în 1941, în lagărele din URSS .

Soţia şi fiul, deportaţi separat, ca "rude de deţinut politic" în Siberia ( Kurgan ).

-Marchievici , Hristofor S ./ Nadejda-soţie /Boris, Arcadie, Tamara, Anatol - copii /

Din com.Islicău (r.Făleşti ) ; fostul secretar al  primăriei din comună.Deportat  în 1949 ,cu familia, în lagărele din Siberia ( Kurgan ).

-Marchitan : Boris V. / Ion I. /Loghin E. /Mihail C. / Petru G. /Ştefan C. / Vasile I./Vladimir A./

Peste 10 familii purtând acest nume, cu peste 30 membri (soţii şi copii )  ,din comunele Ceornoleuca ( r.Donduşeni ),Corjeuţi ( r.Briceni ),Terebna (r.Edineţ ).

Deportaţi de NKVD pe etape,  între anii 1941-1955  ( 6 iul.'49 /1947 /apr.'55 / '5 / ) în diverse lagăre din Siberia - Kurgan , Tomsk, Cita -din motive politice ( antisovietism ) , sociale ( ţărani înstăriţi ) sau religioase (iehovişti ) .

-Marco ,Vasile Ch.

Din Lipcani (r.Briceni )- târg peste podul de la Rădăuţi-Prut.Arestat de NKVD în 1945,sub acuzaţia că este "agent al Jandarmeriei române"  .Condamnat la 10 ani închisoare ; deportat în lagărele din Siberia ( Tiumen ).

-Mardare : Alexei N./ Andrei A. / Gheorghe C. / Gheorghe N. / Ion M. / Ion P. / Mihail / Mitrofan N. / Pavel / Sava S. / Vitalie A / ş.a. /

Peste 10 familii cu acest nume , cu peste 30 membri ( soţii şi copii ) din oraşul Chişinău, com.Micleşti ( r.Criuleni ), com.Ivanovca Nouă şi Satu Nou ( r.Cismilia ), com.Nemţeni ( r.Hânceşti ), oraş Căuşeni .

Bărbaţii - condamnaţi din motive politice ( antisovietism ,colaborare cu autorităţile române, trădare de patrie , înaltă trădare ) ,sociale ( ţărani înstăriţi ) sau religioase (iehovişti ) .

Femeile şi copiii, ca "rude de deţinuţi politici "

Deportaţi de NKVD pe etape,  între anii 1941-1955,  în diverse lagăre din Siberia - Kurgan , Tomsk, Cita .

 

- Mardarovici ,Petru Al.

Din oraşul Bălţi , n.în 1894.Omorât de soldaţii sovietici , în iulie 1940 , împreună cu alte 200 persoane,în timpul ocupării oraşului .

- Mare ,Vasile/Mare, Alecu-fiu /

Învăţător , deputat în Sfatul Ţării de la Chişinău , care a votat unirea Basarabiei cu România ( martie 1918 ).Refugiat în 1944, în Banat. Ridicat de NKVD în 1945; deportat  la muncă silnică în Siberia.

/ Alecu (fiu, student  )arestat de Securitatea din Cluj .

 

-Margină,Ion A./ Nina-soţie / Dumitru, Valentina , Iulia -copii /

Din Secăreni (r.Hănceşti ) .Arestat de NKVD în 1945; condamnat la 25 ani muncă silnică , deportat .Soţia şi copiii , deportaţi în 1949 , ca "rude de condamnat politic "

- Margine : Cozma I. / Ion,D. / Gheorghe N. / Gheorghe R. / Pavel / cu soţii şi copii /

Zeci de familii cu acest nume , cu peste 20 membri , din Mereni şi Cobusca Nouă (r.Anenii Noi ) , Năvârnet ( r.Făleşti ) şi  Chişinău .Deportaţi în 1949 în lagărele din Siberia.

-Marian ,Tihon  F.

Din Delacău , n.în 1888.Arestat de NKVD sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române". Condamnat la 10 ani închisoare în 1945; deportat în Siberia.

-Mariasis ,David / Miriam-soţie // Mariasis ,Sabe I.  /

Comercianţi din oraşele Tighina şi Chişinău.Deportaţi în 1941 în lagărele din Siberia (Irkutsk ) şi  reg.Omsk. Reabilitaţi în 1991 de autorit. din R.Moldova. 

-Marinat , Alexei / Marinciuc ,Gheorghe T /

Tineri basarabeni condamnaţi pentru atitudine antisovietică .

/Alexei - student din Chişinău ,arestat pe 27 mai 1947 ; condamnat la 10 ani închisoare pentru "înaltă trădare" ; deportat în lagărele din  Irkutsk.

/Gheorghe - din Criscăuţi ( r.Donduşeni ) care a refuzat să facă armata sovietică .Arestat în 1944 ; condamnat la 10 ani închisoare ; deportat în lagărele din reg.Arhanghelsk.

-Mariniuc ,Nicolae I. / Lucheria-soţie / Maria şi Ioana -fiice /

Din com.Bozieni (r.Hânceşti ) .Deportaţi în 1949,în lagărele din Siberia. 

-Mârtan ,Vladimir Vl. / Elena -soţie / Oleg şi Evgheni -fii /

Din oraşul Tighina (n.în 1900 ).Arestat de NKVD în 1941 , înainte de intrarea armatei române, ca "element periculos pentru puterea sovietică" .Condamnat la muncă silnică, a murit în lagărul Sverdlovsk ,în 1943.

Soţia şi copiii, au fost deportaţi în lagărele din regiunea Omsk , ca "rude de condamnat politic."

-Martânov ,Andrei N./ Maria -soţie / cu 8 copii /

Din Bascalia ( r.Basarabeasa ),n.în 1892.Arestat în 1941, ca membru a unui "partid contrarevoluţionar" în regimul românesc. Condamnat la muncă silnică , a murit într-un lagăr din reg.Sverdlovsk.

Soţia , cu 8 copii, a fost deportată în Kazahstanul de Sud, ca "rude de condamnat politic" . "Eliberaţi" în 1953 ( după moartea lui Stalin ) .

-Martânovschi :Fiodor A./ Vasile I./ Iacov M. /familiile /

 Din oraşul Chişinău şi Ruseni ( r.Edineţ ). Arestaţi în 1941 de NKVD , sub acuzaţia de "colaborare  cu autorităţile române " , "spionaj " sau "apartenenţă la P.Naţional Creştin" .

Condamnaţi la închisoare ; deportaţi în lagărele din regiunea Habarovsk sau Siberia . Familiile - deportate  în 1949, ca "rude de condamnaţi politic "

-Martinov ,Lara / Martinov ,Gheorghe/

/Lara : elevă din Orhei .Arestată de NKVD în 1941 ; condamnată pentru "activitate proromânească ".Detenţia ,în lagărele din Siberia. 

/Gheorghe : elev în clasa a VI a liceului "Vasile Lupu" din Chişinău, n.în com.Cocorezeni  ( r.Orhei ).Arestat de NKVD în 1947, pentru activitate "antisovietică" . Condamnat la 25 ani muncă silnică ; deportat în lagărele din Siberia.

-Maşec ,Iosif I. /Ana-soţie /Anastasia,Iosif, Anton, Iaroslav,Vladimir, Varvara ,Veaceslav /

Fost primar liberal în regimul românesc, din com.Huluboaia (r.Cahul ), cu soţia şi 7 copii.  Deportaţi de NKVD în 1941, în Aktiubinsk  ( Siberia ).

- Matei, Alexandru

Din com.Pituşca ( r.Călăraşi ) .Împuşcat de NKVD în 1941 , cu un grup de ţărani , în pădurea Păuleşti , în timpul retragerii trupelor sovietice din Basarabia.

-Maţuc ,Dimitri I.

Din Corjeuţi ( r.Briceni ) , n.în 1877.Deportat de NKVD în 1941 , înainte de intrarea armatei române, în lagărele din Siberia , a reuşit să se întoarcă în comuna natală. Rearestat în 1949 ( la 72 de ani ! ) ; condamnat la 5 ani muncă silnică ;deportat în Siberia.

-Maxim ,Feodor

Student, n.în 1925, în Soroca. Arestat de NKVD pe 8 iun.1947, ca membru org.antisovietice "Arcaşii lui Ştefan" ;judecat într-un lot de 18 persoane ;condamnat la 20 ani muncă silnică.

Deportat în lagărele din Siberia, a fost singurul supravieţuitor din lot.  Reabilitat în 1991, de autorităţile din Republica Moldova.

-Maxim : Andrei F. /Iacob V./ Ion,Gh. / Mihail E. / Simion N. /Teodor P. / cu familiile /  

Ţărani români "înstăriţi" , purtând acest nume,cu peste 30 membri de familie ( soţii şi copii )

din Popeştii de Jos ( r.Drochia ),din Rădulenii Vechi ( r.Floreşti ),din Drăsliceni ( r.Criuleni ), din Ţarigrad ( r.Drochia ), din Chioselia ( r.Cantemir ) deportaţi în 1941 sau 1945 , în lagărele din Siberia( Kurgan , Irkutsk) din reg.Sverdlovsk sau Inta .

Unii separat ( bărbaţii condamnaţi la închisoare între 10-20 ani ; soţiile şi copiii ca "rude de condamnaţi politic " ),alţii împreună.

-Mazur :Dumitru V. /Fiodor I./Ion G. /Nicolae V. / Procopie / Simion V. / Ştefan G. / Vasile V./ 

Români purtând acest nume, deportaţi în 1941, '45,'49, sub diverse acuze. O adevărată purificare etnică , menită să dezrădăcineze şi să diminueze elementul românesc.

/ Dumitru V. : din Dreptcăuţi ( r.Briceni ).Arestat de NKVD în 1945 , acuzat de deconspirarea activiştilor sovietici ,autorităţilor române,la revenirea în Basarabia ( 1941 ) .Condamnat la 10 ani muncă silnică ;deportat .

/Fiodor I. /Vera-soţie / Serghei,Alexandru -copii /

Din Bălţi. Arestat de NKVD în 1941, sub acuzaţia de "colaborare cu poliţia română" ; condamnat la muncă silnică ; deportat în Siberia.Soţia şi băeţii , deportaţi în lagărele din reg.Omsk, ca"rude de condamnat politic "

/Ion G / Maria -soţie / Anastasia, Ana , Vasile-copii /

Din Baraboi ( r.Donduşeni ).Deportaţi în 1949.

/Nicolae V./ Elena-soţie / Agafia, Eugenia, Lilia - copii /

Din Baroncea ( r.Drochia ).Deportaţi în 1949 .

/Vasile V. / Alexandra-soţie / Ion,Mihail, Eugenia -copii /

Din Pererita - r.Briceni ( satul poetului Grigore Vieru  ).Deportaţi în 1949.

-Mânza, Dumitru Z.

Din Ohrincea ( r.Criuleni ).Arestat în 1945 de NKVD, condamnat la 10 ani muncă silnică ca "trădător de patrie ".

-Mânza : Grigore L./Elizaveta I. / Haritom P. / Ilie G. / Vasile A. /

Din Criuglic ( r.Criuleni ) ,din Fârlădeni ( r.Căuşeni ).Arestaţi de NKVD ; condamnaţi la închisoare între 10-25 ani  ; deportaţi  în 1941 ,1946, 1949, în Siberia ( Tiumen ) .

Soţiile şi copiii, deportaţi ca "rude de condamnat politic "

-Mânnzat : Ion T /Nichita F. /Gheorghe  C. / Ion I. / Nicolae A. 

Ţărani din Mândac ( r.Donduşeni ), din Puhoi ( Ialoveni ), din Corjeuţi ( Briceni ),din Cimişeni (Criuleni ). Arestaţi de NKVD -fie în 1941, fie în1945 sau 1949 - Deportaţi ( singuri sau cu familiile ) în lagărele din URSD ( Tomsk, Kamerovo, Irkutsk ş.a )

-Mârzac ,Dumitru F./Zinaida-soţie / Dumitru, Ecaterina ,Parascovia şi Nicolae-copii / 

 Ţăran înstărit din Niscani ( r.Călăraşi ) ; depărtaţi în Kurgan, în 1949.

-Mâţă şi Mâţu  : Grigore C. /Ion I. / Vladimir A. / Mihai S. / Ştefan S. /

Ţărani români purtând acest nume, cu peste 30 membri de familie ( soţii şi copii ) , din Sofia

( r.Hânceşti ) , din Frasin ( r.Donduşeni ) ,din Mileştii Mici ( r.Ialoveni ), din Nemţei ( r.Hânceşti ). Deportaţi de NKVD în 1947, majoritatea pe  5 iulie 1949 ,  în lagărele din URSS (Tiumen, Donbass, Kurgan )

-Medoni, Ion Gh./ Maria-soţie / Petru şi Vasile -copii /

Ţăran din com.Zaim ( r.Căuşeni ), n.în 1880.Arestat pe 6 iul.1949 , sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" .Deportat cu familia în Siberia ( Kurgan ) . Reîntors, grav bolnav, în 1956 ( "dezgheţul" antistalinist iniţiat de Hrusciov ).

-Medvetchi, Gheorghe I .

Din oraşul Tighina, n.în 1910.Arestat în 1941 de NKVD ; condamnat la 8 ani închisoare sub acuzaţia de "naţionalism şi agent al Siguranţei române" .Ridicat din închisoare la retragerea trupelor sovietice , dus în lagărele din Siberia. "Cauza clasată " , în 1956 , prin moartea acuzatului.

-Melel , Nicolae  I. / Melel ,Petru I. /

Din Prăjila ( r.Floreşti ) , pedepsiţi pentru apartenenţe politice în regimul românesc .

/Nicolae- fost primar în comună ; deportat în 1941 ( împreună cu soţia şi 3 copii ), cu puţin înaintea retragerii trupelor sovietivce, în faţa înaintării trupelor române.

/Petru - fost membru al Partidului Naţional Creştin ; deportat în 1941 ( împreună cu soţia şi 4 copii ), cu puţin înaintea retragerii trupelor sovietivce, în faţa înaintării trupelor române.

-Melnic :Alexei F. / Anton N. /Doroftei A. /Dumitru ,M. / Efrem E. / Eftenie E. / Fiodor A. / Gheorghe A. / Gheorghe M. / Gheorghe V. /Ilie N. / Ion A. / Ion C. / Ion F. / Ion P. /

Iulian I./ Nicanor P. / Nicanor V. / Nihita G. / Agafia A. /Alexandra D. / Elizaveta E./ Eudochia / Evlampia R. / Irina S. / Maria A. /cu familiile /

Peste 100 de ţărani şi orăşeni români cu acest nume ,ridicaţi parcă după liste speciale , deportaţi de NKVD în etape ( 1941, 1945, 1949 ) , cu familiile ( soţii, părinţi bătrâni, copii ) în citatele  lagăre de muncă forţată din URSS .

Din Seliştea Nouă ( r.Călăraşi ) ;din Sturzeni  ( r.Glodeni );din Zguriţa şi Nicoreni (r.Drochia );din Zălăuceni (r.Camenca ) ;din Slobozia ( r.Dusca );din Iscălău ( r.Făleşti ) ;din Danu ( r.Glodeni ) ; din Doibani ( r.Dubăsari ) ;din Hlinia ( r.Edineţ );din Maramonovca şi  Pivniceni ( r.Donduşeni ) ; din Hlina, Berlinţi,Halahora de Jos, Medveja ,Colicăuţi şi Horodişte ( r.Briceni ); din oraşele Chişinău, Bălţi ,Cahul .

Mulţi au murit în deportare ; alţii au fost "eliberaţi" în 1956 ; puţini au fost "reabilitaţi" în 1991.

-Melniciuc, Dumitru A.(Crihan )    

Student la Facultatea de Chimie-Chişinău, n.în 1924, în Soroca.Arestat în 1949 de NKVD sub acuzaţia de  "naţionalism burghez român, agitaţie antisovietică şi spionaj în favoarea puterii occidentale ".Condamnat la 25 ani închisoare ( redusă la 10 ani, din lipsă de probe ).

Detenţia în lagărele Minlang (Komi ) şi Dubravalg (Mordovia ) .

Eliberat în 1956 ( "dezgheţul" hrusciovist ); "reabilitat" în 1991 de autorit. din R.Moldova. 

-Mereacre ,Andrei A./ Parascovia-soţie / Ecaterina, Liudmila ,Ion,Feodor ,Petru -copii /

-Mereacre ,Ion Gheorghe / Ana-soţie / Pavel şi Cosma -copii / 

Ţărani români (cu nume intraductibil ) din Costeşti ( r.Ialoveni ) .Arestaţi în 1941 de NKVD sub acuzaţia de " colaborare cu autorităţile române"; deportaţi în Siberia.

Soţiile cu copii - deportaţi separat ca "rude de deţinut politic" .

-Merlă ,Tudor St. / Parascovia-soţie / Ion, Tudor, Dumitru-copii /

Ţăran din Văiseni ( r. Ialoveni ).Arestat în 1946 de NKVD , sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române "; condamnat la 10 ani muncă silnică  ; deportat în Siberia.

Soţia şi copii - deportaţi separat ca "rude de deţinut politic" .

- Micinik ,David D.

Moşier , n.în com.Pleşeni (r.Cantemir ) Arestat de NKVD  în 1940, după anexarea Basarabiei ; condamnat la 8 ani muncă silnică ; detenţia în lagărul din Sverdlovsk.

-Mihailiuc :Constantin / Dumitru M.D. / Fiodor V. / Ion M. / Leon /

-Mihailov :Alexandru P./ Andrei V. / Gheorghi Al / Ivan D. / Petru V. / Semion /

-Mihalachi : Andrei I / Leonid N / Irina S /

-Mihalciuc : Ivan G. / Latvei G. /Nicolae I. / Petru G. / Vasile G. / Vasile I. / Elizaveta A. / 

Zeci de ţărani şi orăşeni români, mulţi foarte bătrâni, cu peste 200 membri  de familie,

din oraşele Chişinău, Bălţi, Hânceşti, Briceni şi Tighina ; din Leordoaia şi Bahmut ( r.Călăraşi ); din Surzeni şi Sturzeşti ( r.Glodeni ) ;din Iserlia  ( r.Basarabeasca ) ;  din Lipoveni ( r.Cismilia ); din Ţarigrad ( r.Drochia ),  ş.a.ş.a. deportaţi de NKVD în etape ( 1941, 1945, 1949 ) , cu familiile ( soţii, părinţi bătrâni, copii ) în  lagărele de muncă forţată din URSS .

-Mihăilescu , Andrei F./ Feodosia-soţie /

Învăţător în com.Cârpeşti ( r.Cantemir ), n.în 1886 , membru al PND-Iorga, în regimul românesc. Arestat în 1941 ; condamnat la muncă silnică pe viaţă ;  a murit la câteva luni într-un lagăr din Sverdlovsk. 

/ Feodosia- deportată în acelaşi an  în Siberia, a murit în deportare .

"Reabilitaţi" în 1991, de autorit. din R.Modova.

-Milcev: Ivan L /Ivan I. / Ştefan /

- Milâi : Ignat / Maria / 

-Minciună :Ilie P.  / Ion P. / Mihail I / Pavel A. / Vasile P. / 

-Mintus : Nicolae St / Vladimir V. /

Ţărani şi orăşeni români, din oraşele Bălţi sau Chişinău ; din Valea Perjei ( r.Cismilia ) ; din Criva ( Briceni ); 

Deportaţi de NKVD în etape ( 1941, 1945, 1949 ) , cu familiile ( soţii, părinţi bătrâni, copii ) în  lagărele de muncă forţată din URSS (Siberia -Irkuţk, Tiumen ; Bureatia; Sverdlovsk  ) , sub diverse acuze : "colaborare cu autorităţile române ", "spion al Siguranţei române  " , apartenenţă la partide "burgheze " în regimul românesc; "convingeri religioase -iehovişti " .

În multe cazuri, bărbaţii condamnaţi la închisoare , deportaţi separat ; femeile şi copii ca "rude de deţinuţi politici " 

-Miron ,Mihail A./ Alexandra-soţie / Lucheria şi Ion-copii /

Din com Bulboaca ( r.Anenii Noi ). Fost primar în regimul românesc. Arestat în 1940, imediat după anexarea Basarabiei; condamnat la muncă silnică ; deportat în lagărele din Siberia.

Soţia şi copii - deportaţi separat , ca "rude de deţinut politic " . 

- Miron :  Doroftei I. / Calistrat I.

Din com.Rotunda(r.Edineţ ).

/Doroftei ( cu familia şi 4 copii ) - arestat în 1951 ,pentru convingerile religioase .

/Calistrat- arestat în 1952, acuzat de "colaborare cu autorităţile române"; condamnat la 25 ani muncă silnică ; detenţia în lagărul din reg.Arhanghelsk 

-Miron , Grigore / Miron ,Grigore V. /

Ţărani  din Scoreni  şi Rotunda ( r.Edineţ ) Refugiaţi în România după ocuparea Basarabiei. Ridicaţi de NKVD , duşi  în URSS, în 1946 respectiv  1951.  Au murit în lagărele din Siberia.

- Mititelu : Serafim E. / Vasile I. /

Ţărani din com.Larga ( r. Briceni ) ,şi com.Zărneşti ( r.Cahul )

Bărbaţii - arestaţi şi deportaţi în 1946 în Siberia. Femeile şi copii , deportaţi , separat .

- Mititiuc : Fiodor A. /Grigore S. / Ioan A. / Vasile D. /

Ţărani din com.Corbu ( r.Donduşeni ) . Bărbaţii - arestaţi şi deportaţi în 1949 în Siberia. Femeile şi copii , deportaţi , separat

-Mitrică ,Iacob V./Maria-soţie / Nicolae, Varvara, Mihai, Eugenia ,Feodora-copii /

Din Temeleuţi ( r.Camenca ) .Primar liberal în regimul românesc. Arestat în 1941  ; condamnat la muncă silnică ; deportat în lagărele din Sverdlovsk , unde a murit la scurt timp.

Soţia şi copiii - deportaţi în lagărele din Kazahstan , ca "rude de deţinut politic "

-Mivovan :Gheorghe F. / Ion D. /Ion v: /  Vasile G. /

Ţărani din Corjeuţi ( r. Briceni ) deportaţi în 1951-'52, pentru convingeri religioase ( iehovişti )

- Mocanu : Haralampie / Ion N. /Maria Gh / Mihai N. / Mihail D. /  Mihail P. /Nicolae Gh. /

Pavel I ./ Ştefan Z./Vasile F. /

Ţărani şi orăşeni români , luaţi parcă după nume , din oraşul Căinari ;din Mingir şi Câmpineni

( r. Hânceşti ); din Zărneşti ( r.Cahul );din Ţarigrad şi Ghica Vodă (r.Drochia ) ; din Selemet ( r. Tighina ) ; din Taraclia ( r.Căinari ); din Trifeştii Noi ( r.Cahul ) ;din Cotiujeni ( r.Briceni ).

 Deportaţi de NKVD în etape ( 1941, 1945, 1949 ) , cu familiile ( soţii, părinţi bătrâni, copii ) în  lagărele de muncă forţată din URSS (Siberia -Irkuţk, Tiumen ; Bureatia; Sverdlovsk  ) , sub diverse acuze : "colaborare cu autorităţile române ", "spion al Siguranţei române  " , apartenenţă la partide "burgheze " în regimul românesc; "convingeri religioase -iehovişti " .

În multe cazuri, bărbaţii condamnaţi la închisoare , deportaţi separat ; femeile şi copii ca "rude de deţinuţi politici " 

-Mogâldea: Fiodor I. / Gheorghe S. / Iacob E. / Luca Z. /

-Mogoreanu : Ivan A. /Nicolae D./ Maria / 

 Zeci de ţărani şi orăşeni români din oraşul Cişmilia ; din Pituşca şi Hogineşti  (r.Călăraşi ) ;din Căuşeni ;din Glodeni ; din Roşeni (R.Soroca );

Deportaţi de NKVD în etape ( 1941, 1945, 1949 ) , cu familiile ( soţii, părinţi bătrâni, copii ) în  lagărele de muncă forţată din URSS .

-Moiseenco, Serghei T.

Din Chioselia (r. Cantemir ) .Membru al  PNC , în regimul românesc .Arestat şi condamnat la moarte în 1941 :acuzat  că este agent al Jandarmeriei române .

-Moldovan : Fiodor A. / Elena V. / Fiodor I.(1)  /Fiodor I. ( 2 ) / Gheorghe A. / Grigore I. /

Ioan P. / Ivan V. / Mihail V. /Simion V. / Vladimir N / 

Zeci de familii de orăşeni şi ţărani români ( cu cca 100 de membri de familie )  din oraşele  Chişinău , Floreşti şi Donduşeni ;din Taul ( r.Donduşeni ) ; din Caracuşenii Vechi ( r.Briceni ) ;

din Blesteni şi Lopatnic ( r.Edineţ ) ;din Nicoreni ( r. Dochia ), ş.a

Deportaţi de NKVD în etape ( 1941, 1945, 1949 ) , cu familiile ( soţii, părinţi bătrâni, copii ) în  lagărele de muncă forţată din URSS (Siberia -Irkuţk, Tiumen ; Bureatia; Sverdlovsk  ) , sub diverse acuze : "colaborare cu autorităţile române ", "spion al Siguranţei române  " , apartenenţă la partide "burgheze " în regimul românesc; "convingeri religioase -iehovişti " .

În multe cazuri, bărbaţii condamnaţi la închisoare, deportaţi separat ;  femeile şi copii ca "rude de deţinuţi politici "  .

-Moncinic ,Ivan O./Alexandra -soţie / Victor-fiu /

Din Chişinău.Arestat în 1945 ; condamnat la 10 ani muncă silnică pentru "trădare de patrie"  .

Soţia şi băiatul , deportaţi în lagărele din Kemerovo ,pe 6 iul.1949.

-Monastârschi : Andrei C./ Daniil V. / Gavril F. /

Din  Bălţi . Arestaţi în 1945 ;condamnaţi la 10- 5 ani muncă silnică pentru "trădare de patrie"  .

-Moraru :Alexandra F./ Alexandra / Alexandru E./ Ana S. /Ana V. / Andrei V. / Dumitru C. /  Dumitru P. /Elizaveta I. / Feodora P. /Filip Gh./ Fiodor P. /Gheorghe C /Gheorghe F. /Gheorghe N. / Iancu / Iacob I. / Ion I. /Ion T. / Mihai A. / Moisei N./ Nicolae D. / Oleg / Olimpia /Parascovia A. /Pavel S. / Serghei GH / Simion /Vasile Gh. /Vasile V.  /Zimzam M /Spiridon T./ Vladimir A. /             

 Peste 100 de familii  româneşti purtând acest nume , cu sute de membri ( soţii şi copii )

din oraşele şi satele Basarabiei - din Chişinău , Hânceşti , Cişmilia,Reni ;  din Hârbovăţ-Oniscani ( r.Călăraşi  );din Hâncăuţi ,Pelineşti,  Zăbriceni , Trinca şi  Alexăndreni ( r.Edineţ ) ;

din Mândac ( r.Donduşeni );din Mărăndeni, Glinjeni şi  Albinetul Vechi ( r.Făleşti ); din Corjeuţi , Şirăuţi şi Tetcani (r.Briceni );din Pelinei ;din Obreja Veche ( r.Cahul );dinCapaclia (r.Cantemir );

din Cripcău ( r.Floreşti ) ; din Ţarigrad (r.? ); din Hâncăuţi şi  Bolotina ( r.Bălţi ) ;din Suri ( r.Drochia ) ;din  Chircăuţi ( r.Căuşeni ); Alexăndreni ( r ? );din Bobeica, Cărpineni ( r.Hânceşti ) -

Ridicaţi de NKVD , în 1941, '45,'49 şi deportaţi  în gulagul  sovietic.

Cu bărbaţi arestaţi şi condamnaţi pe baza unor acuzaţii standard : trădare de patrie ; colaborare cu autorităţile române;apartenenţă la partidele"burgheze"  în regimul românesc (liberali, ţărănişti, naţionalişti-creştini ) ;"spioni" sau "agenţi" ai Poliţiei şi Jandarmeriei române.

Alţii, mai ales la sate,cu prestigiu , pământ şi avere : preoţi, învăţători, ţărani înstăriţi,morari, negustori, meşteri.  

-Morărescu Chiril I.

Din Drochia ,n.în 1916.Arestat la 6 sept.1950,ca membru al org. antisovietice "Sabia Dreptăţii "

Arestat pe 6 sept.1950 ; condamnat la 10 ani muncă silnică ; deportat în lagărele din Siberia.

-Moroşan, Nicolae N.

[LD: mărturisim cu regret că nu  cunoaştem istoriografia recentă de la Chişinău ; nu ştim dacă, în momentul actual, istoricii din Republica Moldova au în atenţia lor asemenea teme. Fişa a fost  extrasă din  Dicţionarele lui Ioniţoiu, care , la rându-i, a preluat-o din Arhivele Totalitarismului, nr.19-20 )

Încă un "caz" ? Nu, este tragedia unei vieţi zdrobite de istorie, care ar trebui  înmulţită exponenţial cu 100 ( sau 1000 ) în care "judecata la rece " poate fi  doar  apanajul  cinicilor.]

Antropolog de renume european,membru al Societăţii de geologie din Paris .N.în 1902, la Coconeştii Vechi ( r. Bălţi ). Absolvent al Universităţii din Iaşi , cu specializare în Antopologie la Paris; cu doctorat la Universitatea-Bucureşti (1933 ),cu peste 40 de studii ştiinţifice.

La 29 iunie 1940, surprins la Chişinău ( cu toată familia ) ,a acceptat să devină membru al Sovietului Suprem .

În iunie 1941, când trupele române se apropiau de Chişinău, a fost arestat (15 iunie 1941 );

anchetat 5 luni (la Tiraspol, Odessa şi Novosibirsk ),găsit nevinovat şi eliberat  şi numit prof.la Institul Politehnic din Tomsk ( Siberia ).

În ianuarie 1944 ,când trupele sovietice se apropiau de graniţele României,i s-a cerut să ţină un expozeu denigrator la adresa României, la radio-Moscova .

A refuzat , s-a dus la Ambasada Angliei din Moscova ( 2 febr.1944 ) pentru a-l ruga pe ambasador ca, după război, să transmită  Academiei Române mesajul el nu şi-a trădat ţara.I-a relatat ambasadorului ororile săvârşite de sovietici în Basarabia ( ex.: gazarea bătrânilor într-un azilde pensionari ) şi faptul că URSS intenţionează să-şi anexeze întreaga Românie ..

Urmărit la ieşirea din ambasadă, a fost asasinat de NKVD în camera de hotel.(2 febr.1944 ).

 

- Moroşan , Mihai V.

Student la Institutul Politehnic din Chişinău.Arestat în 1965,  pentru că susţinea apartenenţa Basarabiei la România. Condamnat la 3 ani închisoare ; deportat în lagărele din Siberia. 

 

-Moroşanu, Alexandru Gh.

Din Hlina ( r. Briceni ), n.în 1920.Arestat , condamnat la 25 ani muncă silnică  în 1952 ; deportat în lagărele din Siberia.

 

-Moroşanu ,Constantin Gh./Vera-soţie / Maria-fiică /

Din Cotiugeni,(r.Briceni ), n.în 1904.Condamnat la 25 ani muncă silnică ,pentru "colaborare cu autorităţile române" ; deportat în Siberia.Soţia şi fiica, deportate în Siberia, pe 6 iul.1949, ca "rude de deţinut politic ".

-Moroşan şi Moroşanu : Alexandru Gh /  Eufrosina F. /Feodosie P. / Lidia G. / Luca I. /

Maria M. / Nicolae I. / Nicolae P. /Olga Z ./Paraschiva G. / Petru M. / Simion / Victor F /

Vladimir N./Zenaida S / Alexandru I. /      

Zeci şi zeci de ţărani şi orăşeni români purtând aceste nume, din oraşul Tighina ; din Hlina, Cotiugeni,Dreptcăuţi ,Cliva  ( r.Briceni ) ; din Gribova ( r.Drochia ) ; din Cioara ( r.Hânceşti ) .

Ridicaţi de NKVD , în 1941, '45,'49 şi deportaţi  în gulagul  sovietic.

Cu bărbaţi arestaţi şi condamnaţi pe baza acuzaţiilor stereotipe - colaborare cu autorităţile române;apartenenţă la partidele"burgheze"  în regimul românesc (liberali, ţărănişti, naţionalişti-creştini ) ;"spioni" sau "agenţi" ai Poliţiei şi Jandarmeriei române- sau ca oameni înstăriţi .

Cu femei şi copii deportaţi în Siberia ca "rude de deţinuţi poltic "

-Moroz, Moisei I. / Irina-soţie / Boris - fiu /

Din com. Ucrainca (r. Căuşeni ), n.în 1886.Membru PNL şi primar în comună în regimul românesc. Arestat în 1941 ; condamnat la închisoare ; deportat şi omorât în lagărul Sverdlovsk , în 1942. Soţia şi fiul , deportaţi tot în 1941, în lagărul din Aktiubinsk, ca "rude de deţinut politic "

-Morozan şi Morozanu :Alexandru I. / Ignat I. / Maria I. /Andrei V./Ion M. / Mihai P. /

Petru T. /Serghei I. / Xenia / Matei F. /  

Zeci de ţărani şi orăşeni români purtând aceste nume,cu familiile ( soţii şi copii ) din oraşul Chişinău ; din Goian ( r. Chişinău ); din Sărata Galbenă ( r. Hânceşti ) ; din Ucrainca (r.Căuşeni ); din Hârtopul Mare,Criuleşti, Micleşti  ( r. Criuleni  ); din Ulmu ( r. Ialoveni ).

Ridicaţi de NKVD , în 1941, '45,'49 şi deportaţi  în gulagul  sovietic. ( în Siberia, în Tiumen, Omsk , Kemerovo , ş.a. )

-Moscalu , Moscaliuc şi Moscalciuc : Afanasie I. /Alexei A. / Ivan M. / Liubov A. / Ivan S. / Nina N ./Tatiana /Maria V. /Vera /  

Orăşeni şi  ţărani purtând aceste nume,cu familiile ( soţii şi copii )  din oraşul Tighina ; din Bobuleşti ( r. Floreşti ) , din Glodeni (r. Edineţ ) .

Bărbaţii condamnaţi şi deportaţi în 1945 în Siberia. Femeile şi  copiii, deportaţi în diverse lagăre ( Amur, Kurgan, Tiumen  )

-Motescu,

[LD: la un colocviu de istorie româno-israelian la Ierusalim ,în 1985, istoricii români au prezentat câteva sute de documente  privind atrocităţile săvârşite de evrei în 1940 ,asupra românilor în cele câteva zile cât a durat retragerea administraţiei şi armatei române .

Istoricii israelieni şi-au spus un p.d.v. foarte interesant :"evreu" este considerată acea persoană care trăeşte  după perceptele Thorei-Lege, Constituţie, Carte de căpătâi .

Cum comuniştii sunt atei, ei nu mai pot fi consideraţi "evrei"  aşa că atrocităţile săvârşite de pseudoevrei nu pot fi puse pe seama lor.

Preot în în Tighina . La 28 iunie 1940, la intrarea sovieticilor în oraş, un grup de comunişti conduşi de av.Glinsberg, l-au prins pe stradă, i-au tăiat limba şi urechile , l-au dus în biserică şi i-au dat foc în altar. Au murit împreună - preotul şi biserica.

-Mudritchi : Alexei N. / Ecaterina N. / Iacov N. / Ion N. / Nicolae F. /

Din Brătuşeni şi Corpaci ( r. Edineţ ).Bărbaţii, condamnaţi şi deportaţi  de NKVD ,în 1940, pentru "colaborare cu autorităţile române" , în majoritate au murit în deportare .

Femeile, deportate în 1940 sau 1945, ca "rude de deţinut politic " .

-Muncescu, Nicolae Şt. /Maria-soţie / Pavel, Gheorghe, Vasile, Agafia, Olga -copii / 

Din oraşul Căinari, n.în 1890.Membru PNŢ şi primar în regimul românesc.

Arestat în 1941 de NKVD , cu puţin înaintea intrării trupelor române  ; condamnat la 8 ani închisoare ;deportat în Siberia.Soţia şi copiii , deportaţi tot în 1941, ca "rude de deţinut politic "

-Munteanu  : Afanasie P./Alexandru 1, 2, 3, / Anania A. / Andrei Gr. / Efim S. /Gheorghe 1, 2, 3 / Iacob Ch. /Ilie L. /Luca A. / Nichifor /  Nicolae M. / Nicolae P. / Nicolae S. / Olga Ch / Onofrei S. / Pavel / Pavel I. /Petre T. / Petru I./ Petru S. / Procopie / Simion / Simion V. /Vasile 1, 2, 3, / Vasile T. / Veniamin / Vespasian / 

Cca 100 de familii de români, purtând acest nume, cu peste 300 membri de familie , orăşeni

din Chişinău, Căuşeni , Hânceşti, Drochia ; ţărani  din Zaim ( r. Tighina );Zâmbreni ( r.Ialoveni ); din Săiţi ( r.Căuşeni ) ;din Mingir , Negrea,Mereseni ( r. Hânceşti ) ; din Brânzeni , Feteşti ( r. Edineţ ) ; Corjeuţi , Bogdăneşti( r. Briceni ) ; din Frumuşica, Ciutuleşti , Sevirova ( r. Floreşti ) ;din Cobuşca Veche (r.Anenii Noi );din Năpadova (r. Camenca ); din Abaclia ( r. Basarabeasca )  

Ridicaţi de NKVD , în 1941, '45,'49 şi deportaţi în gulagul  sovietic (Siberia, Tiumen ,Irkutsk ,Kurgan ) Bărbaţii  arestaţi şi condamnaţi pe baza acuzaţiilor stereotipe - colaborare cu autorităţile române;apartenenţă la partidele"burgheze"  în regimul românesc (liberali, ţărănişti, naţionalişti-creştini ) ;foşti primari în regimul românesc  ; "spioni" sau "agenţi" ai Poliţiei şi Jandarmeriei române- sau ca oameni înstăriţi .

Femeile şi copiii deportaţi în Siberia ca "rude de deţinuţi politici"

N.

- Nacai ,Arsentie N./ Agafia-soţie /

Ţăran înstărit din com.Ucrainca ,r.Căuşeni, n.în 1888.Deportaţi  în 1949,  în Siberia

-Nacinschi ,Trofim I. / Tatiana-soţie / Nicolai, Parascovia, Ivan, Pelagheea, Xenia, Vera/

Familie cu 6 copii din com. Persomaiscoe , r.Drochia .Deportaţi în 1941 ,în Siberia ,cu puţin timp înainte de intrarea trupelor române.

-Naderiţă, Ivan F. / Aculina-soţie /

Ţăran înstărit din com.Bujor ,r.Hânceşti .Deportaţi pe 6 iulie1949 , în lagărul Tiumen ( Siberia ).

 -Naduc ,Pantelimon I./Elena-soţie / Leonid ,Eugenia, Larisa, Maria, Petru-copii /

Din Chişinău ( n.în 1909 ) Arestat în 1949 sub acuzaţia de "înaltă trădare " .Condamnat şi deportat împreună cu familia (soţia şi 5 copii ) în lagărele din Camerovo.  

-Nani : Andrei Gh  cu soţia Domnica /Domnica G .cu copiii Elena, Maria şi Vasile /

Gheorghe C .cu soţia Anastasia şi copiii Ion,Ecaterina, Minodora ,Elena / Ion Gh cu soţia Elizabeta şi copiii Terinte, Ana, Vasile şi Fiodor / Manole F.cu soţia Versenia şi copiii Nicolae şi Ion / Nicolae C. cu soţia Varvara şi copiii Elizaveta,Iulita, Vasile, Mihai / Sidor C. cu soţia Vera şi copiii Maria ,Parascovia /

Opt  familii de români, purtând acest nume,  cu 32 de membri , din com.Văsieni (raion Ialoveni ), com.Şipoteni ( r.Călăraşi ) şi Ulmu( r.Călăraşi ).Deportaţi pe 6 iul.1949 în Siberia.

- Nastaciuc ,Eftenie E. / Alexandra-soţie

Din com.Pererita , raion Briceni.Deportaţi pe 6 iul.'49 în Siberia ( Kurgan )

-Nauc,Filip D. /Pelagheea-soţie /  Dimitri şi Efteni -copii /

Din târgul Lipcani ( vis-a- vis de Rădăuţi-Prut ) r.Briceni.Arestat în 1941 ; condamnat la 8 ani muncă silnică pentru "activitate contrarevoluţionară" ; trimis la muncă silnică în Siberia.

/Soţia şi copiii - deportaţi separat în 1941 , la Tiumen ( Siberia ) , ca"rude de deţinut politic "

- Nauc Ion D / Agrafena -soţie , Constantin şi Leonid -copii /

Fost primar al târgului  Lipcani ( vis-a- vis de Rădăuţi-Prut ) r.Briceni.Arestat şi condamnat la 8 ani muncă silnică pentru " agitaţie antisovietică" .A murit în primul an de detenţie.

/Soţia şi copiii - deportaţi separat în 1941 , la Tiumen ( Siberia ) , ca"rude de deţinut politic "

- Natanzon ,Etel I .

N.în 1885, în Tighina.Deportat în 1949, în lagărele din Siberia.

- Naval : Agafia S  şi Ion -fiu //Dimitri G. şi Anastasia -soţie // Feodosia I- cu soţia Matroana şi fiica Maria //Pelagheea / Zinovia X.cu 5 membri de familie  / 

Din com.Nimereuca ,r.Camenca. Ţărani înstăriţi ,deportaţi pe 6 iul.1949 în lagărele din  reg.Amur.

-Nazar ,Alexandru I

N.în 1905, în com.Frasin, r. Donduşeni.Arestat şi condamnat la 3 ani închisoare , în 1941.

-Nazar , Glicheria I. /Maria, Mihail ,Anastasia- copii.

Ţărancă înstărită,n .în 1889 , în com.Cotova, r. Drochia .Deportată pe 6 iul.'49 în Siberia .

-Nazar ,Maxim M.

N. în 1890, în Cotova ,r.Edineţ. Condamnat la 6 ani închisoare , deportat în Siberia.

-Nazarco, Nicolae S./ Eudochia-soţie / Tamara, Ivan, Mihai, Ecaterina, Maria-copii /

N.în 1909 , în com. Ciolacu Vechi ,r.Făleşti .Arestat şi condamnat în 1945, la 15 ani muncă silnică ,pentru "trădare de patrie" .Deportat în Siberia.

/Soţia şi copiii , deportaţi în lagărele Kurgan ( Siberia ) .

Familie reabilitată în 1990.

- Năstas ,Gheorghe / Ana-soţie / Ion,Vera, Olga, Valentina, Elena - copii /

N.în 1900 în Cucuieţii Vechi ,r.Răşcani .Deportat pe 6 iulie 1949 , din "motive politice" , în lagărele din Siberia ( Kurgan )

-Năstase ,Feodosie D. / Agafia-soţie / Tasia, Gheorghe, Raisa -copii /

N în 1098 ,în Popeştii de Jos, r.Drochia .Membru PNL în regimul românesc.

Deportat în 1941( înainte de intrarea armatei române ) .

Familie "reabilitată " ,în 1989, de regimul din R.Moldova .

-Năstase ,Fiodor C./Maria-soţie / Luca, Darie, Ion şi Nadejda-copii /

N.în 1889, în Bălăceana, r. Hănceşti.Membru PNŢ în regimul românesc.

Arestat şi deportat în 1941 ( înainte de intrarea armatei române ) .

Soţia şi copiii deportaţi separat ,în Siberia ( Tiumen ) , ca "rude de deţinut politic".

-Neaga ,Teodor

Profesor în com.Dânceni ,r.Ialoveni, n.în 1880 .Deputat în Sfatul Ţării din Chişinău,care

a adoptat actul Unirii Basarabiei cu România ( mart.1918 )

Arestat în 1940, după anexarea Basarabiei .A murit pe 20 mai 1943, în închisoarea Penza  ( regiunea tătară ).

-Neaga, Dumitru A.  

Din Chişinău, n.în 1910.Arestat în 1940, după anexarea Basarabiei, sub acuzaţia că este spion al Siguranţei din România. Condamnat la 8 ani muncă silnică ; deportat în lagărul de la Krasnoiarsk . 

-Neaga : Alexandru /  Elena -mamă / Olga-soţie / Alexandru -fiu /

Din Băcioi .Deportaţi de NKVD , pe 6 iul.1949 , în Siberia ( Kurgan ) .

-Neagu, Lilia

Studentă la Facultatea de Medicină din Chişinău .A scris pe zidurile oraşului lozinci în care cerea plecarea trupelor sovietice din Basarabia .Arestată în 1971 ; condamnată la închisoare pentru "atitudine proromânească ".Detenţia în penitenciarele din Rusca şi Hânceşti . Reabilitată în 1991 , de autorit.din R.Moldova.

- Neaun,Ion I. / Ana -soţie / Mihai-fiu /

Din Dreptcăuţi, r.Briceni.Deportaţi pe 1 apr.1951, în Siberia ( Tomsk ).

-Nebunu :Constantin F. / Maria, Grigore ,Anastasia, Fiodor, Ana -copii /

Din Cahul. Deportaţi în 1941 în Siberia

-Nebunu : Petre I. / Ştefan , Ecaterina, Ion, Georgeta, Constantin -copii /

Ţăran înstărit din Cahul .Deportaţi pe 6 iul.1949 , în lagărele din Altai .

-Nebunu : Vasile S / Agafia-soţie / Ioana-fiică /

Ţăran din Cotihana r.Cahul . Deportaţi pe 6 iul.1949 , în lagărele din Altai .

- Nedelciuc ,Vasile G./ Sofia-soţie / Arcadie, Mihai, Constantin-copii /

Din Drochia .Arestat de NKVD ,sub acuzaţia de colaborare cu autorităţile române ;deportat pe 6 iulie 1949 , în lagărele din Siberia ( Kurgan )

-Nedelco, Gheorghe

Din Bălţi. Omorât în 1940 , la intrarea trupelor sovietice în oraş.

-Nedelcu ,Ion V. / Elena-soţie / Constnatin şi Vera-copii /

Din com.Roşu , r. Cahul Arestat în 1945de NKVD  ; condamnat la închisoare pentru "trădare de patrie" ; detenţia în lagărele din reg.Celeabinsk. Soţia şi copiii -  deportaţi separat , pe 6 iul.1949,în lagărele din reg.Altai , ca rude de deţinut politic.

-Nedelcu ,Nadejda D.

Din  Bălţi, refugiată în ţară ( la Costanţa ).Pe 18 iun.1951, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan, pentru 4 ani.

-Nedelcu ,Valentina 

Din Suceveni,r.Hliboca.Arestată de NKVD  pe 13 iun.1941 ; a murit în deportare.

-Nedelea Teodor V. / Maria-siţie / Andreei, Alexei, Ion ,Irina-copii /

Din Boroşenii Noi, r. Răcari .Arestat în 1944 sub acuzaţia de colaborare cu autorităţile române; deportat. Soţia şi copiii, deportaţi separat , pe 6 iul.1949 , în lagărele din Siberia ( Kurgan ).

-Nedriţa ,Fluor F./ Daria-soţie /Gheorghe şi Vasile-fii /

Din satul Selemet , r.Cismilia(fost membru PNL în regimul românesc). Arestat de NKVD în 1941; condamnat la muncă silnică ;a  murit pe 7 nov.'41, în lagărul Sverdlovsk.  Soţia şi copiii au fost deportaţi în 1941, în lagărele din Kazahstan , ca rude de deţinut politic.

-Nedzleschi ,Vladimir O.

Din Chişinău, n.în 1883.Arestat în 1940 sub acuzaţia de "activitate contrarevoluţionară " . Condamnat la moarte şi executat. "Reabilitat" în 1990 , de autorit. din R.Moldova.

-Negară, Haralambie/ Nadejda-soţie / Nicolae-fiu /

Ţăran înstărit din com.Hogineşti ,r.Călăraşi . Deportaţi pe 6 iul.1949 , în Sberia( Kurgan )

-Negară, Samson L. / Valentina-soţie / Vasile şi Grigore- copiii  /

Din Ciutuleşti ,r.Floreşti .Deportaţi de NKVD  în 6 iul 1949 , în lagărele din Mongolia, el a murit în timpul deportării (1953 )

-Neghină, Alexei H. / Maria-soţie / Anatolie, Valeriu, Grigore, Hristofor -copii /

-Neghină Fiodor / Maria-soţie / Mihai-nepot /

-Neghină ,Grigore H. / Zamfira-soţie / Mihail şi Constantin-copii /

Ţărani înstăriţi din com.Covurlui , r. Leova.Deportaţi pe 6 iul.1949 , în lagărele din Siberia .

-Negrea Andrei S./ Elizabeta -soţia / Sevastin -fiu /

  Din com.Bogdăneşti, r. Briceni :Deportaţi pe 6 iul.1949 , în Siberia.

- Negrea ,Anton F.

Din Trinca, r.Edineţ. Deportat  în 1949 în Siberia.

- Negrea Eudochia / Gheorghe -fiu /

Ţărancă înstărită din com.Cuhneşti ,r.Edineţ.Deportată în 1949 , în Siberia.

- Negrea Petru S

Din Bogdăneşti ,r.Briceni .Arestat în 1945 , sub acuzaţia de " colaborare cu autorităţile române" . Condamnat la 10 ani închisoare ; deportat în Siberia.

-Negrei ,Dionisi D./Ana-soţie /

Ţăran înstărit din com.Paşcani, r. Criuleni.Deportaţi pe 6 iul.1949 în lagărele din Siberia.

-Negrei ,Vasile P. / Irina-soţie / Gheorghe-fiu /

Din Budeşti r.Criuleni (Primar PNL în regimul românesc ) .Omorât în 1940 , în timpul ocupării Basarabiei de sovietici. Soţia şi fiul au fost deportaţi, în acelaşi an, în reg.Kazahstan. 

-Negru Fiodor V./ Andrei, Parascovia, Ghorghe, Matia -copii /

Din sat Paicu, com.Zărneşti, r.Cahul. Arestat de NKVD în 1940,imediat după reanexarea Basarabiei , sub acuzaţia de "trădare de patrie" ; condamnat la 10 ani muncă silnică ; deportat în lagărele din "oblasti" [ regiunea] Omsk.

/Copiii-deportaţi pe 6 iul.1949, în lagărele din reg.Altai , ca "rude de deţinut politic" .

-Negru ,Andrei V.

 Din Zărneşti ,r.Cahul.Arestat de NKVD în 1940,imediat după reanexarea Basarabiei , sub acuzaţia de "trădare de patrie" ; condamnat la 10 ani muncă silnică ; deportat în lagărele din "oblasti" [ regiunea] Omsk.

-Negru ,Constantin M.

Din sat Paicu, com.Zărneşti, r.Cahul, n.în 1897. Arestat de NKVD în 1940,imediat după reanexarea Basarabiei , sub acuzaţia de "trădare de patrie" ; condamnat la 10 ani muncă silnică ;a murit în 1943,  într-un lagăr din reg.Omsk .

-Negru ,Feodosie P.

Din satul Dumitreni ,com.Alexeeva.Arestat de NKVD în 1945, acuzat de "colaborare cu românii ". Condamnat la 15 ani muncă silnică , deportat în Siberia.

-Negru Fiodor S.

Din Câmpeni ,r.Cantemir. Arestat de NKVD în 1945, acuzat de "colaborare cu românii ". Condamnat la 10 ani muncă silnică , deportat în Siberia.

-Negru,Chiril T./ Nadejda-soţie /

Ţărani din Tibirica ,r.Călăraşi.Deportaţi în 1949 în Siberia ( Kurgan )

-Negru ,Ioan S. /Elena-soţie  / Ion-fiu / Sofia-noră / Elena-nepoată /

Ţăran înstărit din Vâlcineţ, r.Călăraşi . Deportaţi pe 6 iulie 1949, în Siberia ( Kurgan )

-Negruţă ,Constantin F.

Din com.Zăluceni ,r.Camenca, n.în 1893.Arestat în 1941 pentru activitate antisovietică.

Executat.

-Nemerenco, Dimitrie D./ Anisia-soţie / Grigori-fiu /

Ţăran n.în 1888 , în Cărăcuşenii Vechi .Deportaţi  pe 6 iulie 1949, în Siberia ( Kurgan )

-Nemerenco Gheorghe

Ţăran din  Cărăcuşenii Vechi.Arestat în 1946 acuzat de "colaborare cu autorităţile române".

Condamnat la 10 ani muncă silnică ; detenţia în lagărele din reg.Magadan.

Reabilitat în 1991 , de autorit. din Republica Moldova.

-Nemerenco ,Ana / Nadejda-fiică /

Ţărancă  din  Cărăcuşenii Vechi.Deportate în 1949,în Siberia, ca "rude de deţinut politic"

-Nemet , Vasile / Tatiana şi Vasile- copii /

Ţăran din Criva, r.Briceni . Arestat şi condamnat în 1949 ,pentru "legături cu românii" ;deportat.  Copiii, deportaţi separat în Siberia  , pe 6 iul.1949 .

-Nemet,Pavel F./ Maria-soţie / Elizaveta,Valentina, Tamara -fiice /

-Nemet, Vladimir / Elizaveta -soţie / Valerian-fiu /

Din Criva ,r.Briceni.Deportaţi de NKVD pe 1 apr.1951,pentru convingeri religioase.

-Nercas, Ion A./ Elena-soţie / Alexandru şi Victor-fii /

Din com.Glilovăţ, r.Briceni, n.în 1895.Fost primar (membru PNC) în regimul românesc.

Deportaţi de NKVD în 1941 - înainte de intrarea armatei române de eliberare - în lagărele din Siberia ( Tiumen ) .Reabilitaţi în 1991, de justiţia din R.Moldova.

-Nerciu , Filip E. / Maria-soţie /

Din com.Boroncea, r.Drochia.Arestat , condamnat şi deportat în 1949, învinuit de "colaborare cu autorităţile române"

-Nichiforeac ,Vasile Gh./ Nina-soţie / Iordan,Elizaveta, Ion-fii /

Ţăran român înstărit din com.Burlacu ,r-Cahul.Deportat pe 6 iul.1949 , în lagărele din reg.Altai .

-Nichisev ,Alexandr / Elena -soţie /

Din Chişinău , n.în 1909 ; membru PNŢ în regimul  românesc. Deportaţi pe 6 iul.'49, în reg. Kamerovo .

-Nichiforeac, Vasile Gh./Nina-soţie / Iordan, Elizaveta,Ion-copii /

Ţăran român  înstărit din com.Burlacu, r.Cahul. Deportaţi de NKVD ,pe 6 iul.1949, în lagărele din Altai.

-Nichiforov ,Dionisie Gh. / Eudochia-soţie / Zinovia, Maria, Olga-fiice /

Ţăran înstărit ,n. în 1888 , în r.Călăraşi .Deportaţi în 1949, în lagărele din Siberia.

-Nichisev Alexandr /Elena-soţie /

Din oraşul Chişinău .Membru PNŢ în regimul românesc. Deportaţi pe 6 iul.1949, în lagărele din reg.Kamerovo .

-Nichita ,Haralampie

Român din oraşul Chişinău .Arestat în 1940 ( imediat după reanexarea Basarabiei ) ; condamnat la 7 ani închisoare ; detenţia în lagărele din Siberia.

-Nichita : Ion P. /Nicolae Gh / Nistor N./ 

Ţărani români din com.Voloca, r. Hlibova.Ridicaţi  de NKVD în 1941; duşi la muncă silnică în lagărele de la Onega ;au murit în deportare , din cauza condiţiilor de exterminare .

-Nichitov,Ştefan M /Alexandra-soţie / Ecaterina, Maria, Mihai , Ivan-copii /

Ţărani români din com.Sadâr,r.Cantemir.Deportaţi în 1949, în lagărele din Siberia.

-Nicolaev ,LucaI. / Ana-soţie / Vera-fiică /

Ţărani români din Pârâta ; deportaţi pe 6 iul.1949 în Siberia ( Kurgan )

-Nicolaev, Piotr I. / Sofia-soţie / Elena-fiică /

Din Chişinău.Deportaţi în 1949, în regiunea Kemerovo ,sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române "

-Nicolai ,Andrei I. / Vera-soţie / Ivan şi Ilia-copii /

Ţăran român din com.Tipala, r "colaborare cu autorităţile române" ; condamnat la 10 ani închisoare ; deportat . . Ialoveni .Arestat în 1945.

 / Soţia şi copiii - deportaţi  în 1949, ca "rude de deţinuţi politici" ; deportaţi în Siberia ( Tiumen )

-Nicu, Nicolae M. / Maria-soţie / Mihail, Valentina, Victor, Vladimir -copii  /

N.în 1907, din Chişinău.Membru al P.N.Creştin Democrat ( Goga-Cuza ) în regimul românesc. Deportaţi pe 6 iul.1949, în lagărele din reg.Kemerovo .

-Nicula ,Ilie Gh./ Olga-soţie / Ion -Fiu /

Din com.Mereni, r. Anenii Noi .Deportaţi pe 6 iul.1949,în Siberia ( Irkutsk ).

-Niculcea : Aculina / Alexei A. / Daria S. / Gheorghe V. / Nicolae I. / Pavel A. / Timofei A. /

Ţărani români înstăriţi,  - bărbaţii arestaţi , condamnaţi şi deportaţi separat -  cu peste o sută membri de familie , din satul Căuşeni . Deportaţi pe 6 iul.1949 ,în Siberia.

-Niculiţă : Dumitru A. / Ion M. / Petre F. /

Din com.Zărneşti ,r Cahul ; din com.Basarabeanca ; din com.Goteşti, r. Cantemir .

Arestaţi în 1940 şi 1945 ; condamnaţi  la închisoare ; deportaţi .

-Niculiţă : Fedosia /Maria V. / Sofia /cu copiii/ 

Din com.Basarabeanca,Filipeni ( r.Leova ) , Goteşti ( r. Cantemir ), Zărneşti (Caantemir ). Deportate în 1949 în Siberia ,ca "rude de deţinut politic "

-Nicuriuc :Alexei C. / Profira Gh. / Serghei G. /

Din com. Stolniceni ( r. Hânceşti ) ; din com. Mândac ( r. Donduşeni )

Deportaţi în Siberia, pe 16 iul.1949.

-Niţă ,Ilie / Liuba-soţie / Dumitru, Nicolae, Gheorghe, Claudia-copii /

Din com. Ciuciulea ( r. Glodeni ) .Arestat în 1948 , sub acuzaţia de "colaborator cu autorităţile române " ; condamnat la 5 ani închisoare ;deportat . Soţia şi copiii-deportaţi în iul.'49, în Siberia ( Kurgamn ) , ca "rude de deţinut politic "

-Niţă , Nichita,Gh./ Iustina-soţie / Alexandra-fiică  /

Din com. Sagaidoc ( r.Cismilia ).Arestat în 1944 ; condamnat la 10 ani închisoare ; deportat . Soţia şi fiica- deportate pe 6 iul.1949, în lagărele din regiunea Cita , ca "rude de deţinut politic "

- Niţuleac : Carp P. /Gheorghe-D / Mihai C. /

Din com.Criva , r.Briceni . Deportaţi în 1951  în Siberia ( Tomsk ), cu familiile , pentru convingeri religioase ( iehovişti ). 

-Norosean : Ion L. / Mihail / cu familiile /

Ţărani înstăriţi din com.Gribova ( r. Drochia ) Deportaţi în 1949 în Siberia.

-Nour ,Ion M. / Harittina-soţie / Cozma, Ioana, Feodora-copii /

Din com. Fârlădeni  , r.Hânceşti. Deportaţi pe 6 iul.1949 , în Siberia ( Tiumen )

-Novac, Boris G.

Din Chişinău, n.în 1929.Arestat în 1949 de NKVD sub învinuirea de "colaborare cu autorităţile române" Deportat în Siberia ( Tiumen )

-Novac ,Iacov P.

Din com. Nicoreni, r.Drochia, n.în 1899.Arestat de NKVD în 1945, sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" ; condamnat la 10 ani muncă silnică ; deportat în Siberia.

-Novac ,Ion S.

Din com.Chiurt , r.Edineţ, n.în 1906.Arestat de NKVD în 1945 sub acuzaţia de "agitaţie antisovietică"; condamnat la 8 ani muncă silnică ; deportat în Siberia.

-Novac ,Isac M.

Din Chişinău, n. în 1893.Arestat de NKVD în 1940; condamnat la 8 ani muncă silnică ; detenţia în lagărul Komsomolsk.

-Novac ,Ivan E. / Zinovia-soţie / Andrei, Evampia, Maria-copii /

Ţăran înstărit din com.Chiurt, r.Edineţ , n.în 1892. Deportaţi în 1949 în lagărele din reg. Cita .

-Novac, Mihail L./ Ana-soţie / Agafia-fiică /

Ţăran înstărit din Criuleni , n.în 1900.Deportaţi în 1949 în lagărele din Irkuţk. 

- Novac Petru I. /Nadejda-soţie / Vasile, Nechita, Alexei Gheorghe, Elisaveta Liubov-copii /

Ţăran din com.Chetrosu ,r.Drochia. Deportaţi de NKVD în 1949 în Siberia ( Kurgan )

- Novac ,Sava I. / Elena-soţie / 

Ţăran din com.Chetrosu ,r.Drochia. Deportaţi de NKVD în 1949 în Siberia ( Kurgan )

-Novac ,Vasile

Muncitor la fabrica de zahăr din Bălţi. N.în 1925 , în com.Bădiceni, r. Bălţi .

Arestat de NKVD pe 19 mart.1952, ca membru al unei organizaţii "subversive" antisovietice care urmărea eliberarea Basarabiei ;Condamnat la 25 ani muncă silnică; detenţia în lagărele din Siberia.

-Novicov ,Grigore C. /Natalia -soţie /Maria -soacra /  Ecaterina, Simion ,Alexandra-copii /

Din com.Taul ,r. Donduşeni ;n.în 1890 ; membru PNL în regimul românesc ;

arestat şi condamnat în 1941, la 5 ani muncă silnică ;deportat în Siberia. Familia deportată separat, pe 15 iunie 1941  ca "rude de condamnat politic "

-Novogorodschi,Alexandru S. / Nadejda-soţie / Mihail-fiu /

Învăţător în  com. Gangura, r. Căinari ; n. în 1899 ; membru PNL în regimul românesc ;

Arestat şi condamnat în 1941 , a murit în 1942, în  lagărul Sverdlovsk. Soţia şi fiul - deportaţi separat , pe 15 iunie 1941 , ca "rude de condamnat politic"

 

-Novorodjin , Vasile A. / Maria-soţie / Elisaveta, Zinaida ,Elena- copii /

Din com.Spărieţi, r. Hânceşti  .Deportaţi pe 6 iul.1949 , în Siberia.

-Nozdraciov ,Ivan G. / Daria-soţie / Maria, Evghenia, Ivan - copii /

Din com. Mihăileşti ,r-Cismilia .Deportaţi pe 6 iul.1949 , în Siberia ;

-Nucă ,Gheorghe V. / Eugenia-soţie / cu 7 copii: Petru, Anastasia, Constantin, Elena, Eufrosina ,Stela, Ana /

 Din Andruşelul de Sus, r.Cahul .Deportaţi în 1941 în Kazahstan.

-Nucă ,Miron I. / Natalia-soţie / Valeriu şi Eugenia-copii /

Din com.Cârpeşti ,r.Cantemir ; n.în 1897 ; membru PNŢ  în regimul românesc ; Deportaţi în 1941 în Siberia.

- Nuţă : Petre R. /Trofim (1 ) / Trofim.Grig.(2 ) / Parascovia T /

Din com. Mereni, r.Anenii Noi. Deportaţi pe 6 iul.1949, în lagărele din reg. Irkuţk 

-Nudel ,Moisei I ./ Sendlea-soţie / Maria-fiică /

Comerciant în Chişinău (evreu ). Deportaţi în 1949 în Siberia ( Tiumen ) 

- Nutis, Froil M. / Alexandra-soţie / Fira-fiică /

Comerciant în Chişinău ( evreu ). Deportaţi pe 6 iul.1949 în reg.Irkutsk.

-Nusinschi ,Hariton N ./ Sofia-soţie / Alexandr-fiu /

Moşier şi industriaş din oraşul Bălţi , n.în 1893.Averea confiscată ; deportaţi în 1941 în lagărele din Siberia ( Tomsk ) .

-Nutinschi ,Nicolae P. / Ana-soţie /

Din Leova .Arestat şi condamnat  în 1949, acuzat de "colaborare cu autorităţile române" ;deportat Soţia -deportată în Mongolia ca "rudă de deţinut politic "

O.

-Oanţă ,Gheorghe A./Vera-soţie / Maria şi Elisabeta -fiice /

Ţăran înstărit din com.Şipoteni ,r.Călăraşi , n.în 1882.Deportat de NKVD pe 6 iulie 1949 .

-Oarză ,Grigore F./Feodora-soţie / Ion şi Liuba -copii /

Din com.Muscăuţi, r. Criuleni.Membru al Partidului Creştin Naţional .Deportat de NKVD în 1949,

în R.A.S.S Bureat-Mongolă.

-Obadă : Anastasia D. /; Axenia G. cu Gheorghe, Vera şi Mihail-copii / ; Axenia A. cu Nina şi Victor -copii /

/Anastasia D.-n.în 1867 în com. Bahmut ,r.Călăraşi. Pe 6 iul.'49, ridicată de NKVD , deportată în Siberia pe"motive politice" ( femeie de 82 de ani ! )

/Axenia G. - n.în 1897 în Nicoreni ,r-Drochia .Familie de comercianţi.Deportată în 1949 în lagărele din Siberia.

/Axenia A.- n.în 1901 în Bahmut ,r.Călăraşi . Pe 6 iul.'49, ridicată de NKVD , deportată în Siberia

-Obleac,Elena C.

Din com.Neagra ,r.Hânceşti, n.în 1914 Arestată de NKVD sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" ;deportată pe 6 iul.1949 în lagărele din Siberia ( Tiumen )

-Oborocea ,Gherasim S.

N.în 1914, în Bălţi. Omorât în iul.1940 de soldaţii sovietici ce ocupau oraşul.

-Oboroceanu , Constantin D./Oboroceanu , Efrem I. /

Ţărani din com.Baimaclia ,r.Cainari .Arestaţi  în 1946 ,sub acuzaţia de "activitate antisovietică"

Condamnaţi  la 8 ani muncă silnică ; deportaţi  în Siberia.

-Oboroceanu ,Feodor T./ Eudochia-soţie / Nicanor, Varvara, Dosia-fiice /

Ţăran înstărit din com.Selemet ,r.Cismilia. Deportaţi pe 6 iulie 1949 în Siberia ( Kurgan )

-Oboroceanu ,Nicanor  / Feodosia-soră  /

 Ţărani  din Mihailovca ,r.Cismilia , n.în 1923.Deportaţi  pe 6 iul.1949, în lagărele din regiunea Bureatia (R.A.S.S Bureat-Mongolă )

-Ochişan ,Andrei V./ Sofia-soţie / Nicolae, Parascovia, Agripina-copii /

Din Căuşeni .Arestat în 1950 de NKVD sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" ; deportat în Siberia.Soţia şi copiii, deportaţi separat

-Ochişor :  Agafia I / Alexei, Ion, Valentina, David-copii /

Din com.Selemet ,r.Cismilia. Deportaţi în 6 iul.1949 în lagărele din Siberia

-Ochişor ,Filip C.

Din com.Balasineşti ,r.Briceni ,n.în 1893.Arestat de NKVD în 1946 , condamnat la 7 ani muncă silnică. Rearestat în 1953, condamnat iar la muncă silnică.

-Ochişor ,Ion C./ Liuba-soţie / Alexandru şi Lidia -copii /

Din com.Balasineşti ,r.Briceni , n. în 1903.Deportaţi în 1949 în lagărele din Siberia ( Tiumen )

-Ochişor ,Sidor I./ Fedosia-soţie / Vasile, Agafia, Gheorghe, Nicolae ,Ion-copii /

Din com.Taraclia, r.Briceni , n.în 1910.Arestat de NKVD în 1946 ; condamnat la 8 ani muncă silnică pentru "colaborare cu autorităţile române"  ; deportat .

Soţia şi copiii, deportaţi pe 6 iul.1949, ca "rude de condamnat politic"

-Oclanschi,Grigore D. / Maria-soţie / Neonila şi Militina-fiice /

Ţăran înstărit ( proprietar de presă ulei ) din Zguriţa, n.în 1906.Arestat de NKVD în 1941 ( cu puţin timp înainte de intrarea trupelor române eliberatoare ) ; condamnat la 8 ani muncă silnică ;deportat în lagărul Sverdlovsk. Soţia şi fiicele, deportate în Siberia, ca "rude de deţinut politic"  Au revenit acasă pentru scurt timp şi au fost deportaţi toţi în Siberia, pe 6 iul.1949.

-Oculov,Vladimir A. / Elena-soţie/ Lidia, Tamara, Valentina, Leonid, Claudia -copii /

Din com.Danu ,r.Glodeni , n.în 1894. Arestat de NKVD în 1941 ( cu puţin timp înainte de intrarea trupelor române eliberatoare );condamnat la 10 ani muncă silnică ; deportat în lagărul Sverdlovsk. Soţia şi copiii , deportaţi în Siberia în acelaşi an,  ca "rude de deţinut politic" 

-Odagiu ,Grigore I. / Natalia-soţie / Filip, Maria, Ion ,Ludmila şi Aculina-copii /

Ţăran înstărit din com.Ciogârleni, r.Căinari, n.în 1900. Deportaţi de NKVD în 1941 în lagărele din reg.Omsk  ( cu puţin timp înainte de intrarea trupelor române eliberatoare ).

-Odagiu ,Grigore D. /Xenia-soţie / 

Din Bulboaca ,r.Briceni , n.în 1884.Deportaţi de NKVD ,în 1949,în Siberia.

-Oglindă ,Eufrosina E ./ Simion -fiu /

Din com.Miereni ,r.Ananenii Noi , n.în 1909.Deportaţi de NKVD , în 1949, în lagărele din Irkutsk

-Oglindă ,Melania Gr. /Natalia-fiică /

Din com.Mereni,r.Anenii Noi , n.în 1920.Deportate în 1949 de NKVD în lagărele din Irkutsk, ca "rude de deţinut politic "

-Ogor ,Gheorghe G./Natalia-soţie / Ion,Maria, Ana, Fevronia, Vasile -copii /

Ţăran din Slobozia Duscă ,r.Criuleni, n.în 1884.Deportaţi de NKVD în 1947,în lagărele din Siberia ( Tiumen ) 

-Ogorodnin ,Nicolae F. / Natalia-soţie / Alexei ,Petru, Mihai -copii /

N.în 1898, în Glodeni.Deportaţi  în 1949 în Siberia. 

-Ohman Soli C.

Comerciant ( evreu ) din Tighina, n.în 1886.Arestat de NKVD în 1941 ; condamnat la 5 ani muncă silnică . A murit în închisoare , în 1942.

-Ohman ,Iacov

N.în 1878, în Chişinău.Arestat de NKVD în 1940 ; condamnat la muncă silnică, a murit în închisoare, în 1941.

-Ohrimovschi ,Leib I. / Haida-soţie  /

Comerciant (evreu ) din Tighina , n.în 1887. Arestat de NKVD în 1941(înaintede intrarea trupelor române eliberatoare ) A murit în lagărul Sverdlovsk ,în 1942.

/Haida-  n.în 1887 , a fost deportată separat, în 1941, în reg.Hanti -Mansiisk. Reabilitaţi în 1990, de autorit. din R.Moldova.

-Oihman ,Sara M.

N.în 1930, în  Chişinău.Deportată în 1949, în Siberia ( Tiumen )

-Ojog ,Anton A. / Maria-fiică /

Din com.Corjova, r. Criuleni , n.în 1896.Deportaţi pe 6 iul.1949 în lagărele din Irkutsk .

-Ojog ,Boris

Din oraşul Soroca, n.în 1924.Arestat de NKVD în 1950 ,pentru "atitudine proromânească" ; detenţia în lagărul Steplag din Gezkahan.Eliberat în 1956 ( graţierile acordate de Hrusciov )

-Ojog, Gheorghe M. / Maria-soţie /

Din Nicoreni, r-Drochia, n.în 1907.Deportaţi de NKVD ,în 1949, în Siberia.

-Ojog ,Lazăr I.

Din com.Horeşti, r.Ialoveni, n.în 1904.Arestat de NKVD în 1945 sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" ; condamnat la 15 ani muncă silnică.

-Ojog ,Mihail A. / Alexandra-soţie /

 Din com.Corjova ,r.Criuleni, n.în 1889.Deportaţi de NKVD în 1949, în lagărele din regiunea Irkutsk .

-Ojog ,Serghei F.

Din com.Corjova ,r.Criuleni, n.în1919.Arestat de NKVD pentru tentativa de trecere ilegală a graniţei cu România. Condamnat .

-Ojoga, Efim A. /Stepanida-soţie / Raisa, Elena Constantin, Victor -copii /

N.în 1895, în Basrabia, fost membru PNL în regimul românesc. Arestat de NKVD în 1941

( înaintea intrării trupelor române eliberatoare ) ; a murit în lagărul Sverlovsk , în 1942.

Soţia şi copiii , deportaţi tot în 1941 , în Kazahstanul de Sus .

-Ojovan ,Gheorghe V. / Elena-mama / Vera-soţie / Maria, Nina, Vasile, Ion ,Simion -copii /

Ţăran înstărit din com.Ţarigrad, r. Drochia, n.în 1910. Deportaţi de NKVD ,în 1949, în lagărele din Siberia. 

-Olan ,Ştefan S.

Din com.Durleşti, r. Chişinău, n.în 1910.Arestat de NKVD în 1945, sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" .Omorât în timpul anchetei .

-Olan, Gheorghe V./Natalia Bejan-soţie /

Din Chişinău, n.în 1914.Deportaţi pe 6 iul.1949 în lagărele din Siberia ( Tiumen )

-Olan ,Hristina G.

Din Chişinău. Deportată pe 6 iulie 1949, în Siberia

-Olar ,Dumitru

Din Tereblecea.Deportat de NKVD pe 13 mai 1941 , în lagărele din Siberia.

-Olar ,Dumitru I .

Din Tereblecea .Ridicat de NKVD în 1944, dus la muncă silnică la lacul Onega.

-Olar ,Pricopie 

Din com.Iordăneşti ,r.Hlibova.Deportat  pe 13 iunie 1941, în lagărele din Kazahstan. A murit în detenţie.

-Olar ,Zenovia

Din Tereblecea.Deportată  pe 13 iunie 1941, în lagărele din Siberia.

-Olaru,Aculina V./ Elena, Grigore ,Maria- copii / 

 [LD: 40 de români, bărbaţi , femei şi copii , bătrâni şi tineri, "ridicaţi"  parcă după tabele purtând acest nume -OLARU -din satele şi oraşele Basarabiei .

În 1940 ( imediat după anexarea Basarabiei ) ; în 1941 ( înainte de intrarea armatei române eliberatoare ); în 1945 ( la revenire în Basarabia ) ; pe 6 iul.1949 ( ca un fel de "curăţenie generală" ).Şi , pentru a fi mai siguri de "stârpirea" OLARILOR ... în România,în 1946, la ordinul ocupantului sovietic,era arestat şi condamnat , fostul comandant al portului Odessa.

( Cf.Dicţionarelor lui Cicerone Ioniţoiu ) ]       

Din Unchiţeşti ,com.Cuhureştii de Sus ,r.Camenca , n.în 1911 .Deportaţi de NKVD pe 6 iul. 1949,  în lagărele din Siberia ( Kurgan )

-Olaru, Cozma I./Domnica -soţie / Ecaterina, Maria, Natalia-fiice )

Din Călineşti ,r.Făleşti , n.în 1901.Deportaţi în 1949  în lagărele din Siberia ( Kurgan ) .

-Olaru,Dionisie D./ Domnica-soţie /

 Din Albinetul Vechi ,r.Făleşti.Deportaţi în 1949  în lagărele din Siberia ( Kurgan ) .

-Olaru , Ecaterina

Din Basarabia.  Graniţa stabilită în 1940 de sovietici trecea prin livada şi grădina de zarzavat.

Pe 17 sept.1940, a fost împuşcată de grănicerii sovietici ,în propria curte , pentru că trecuse "graniţa" între două şiruri de cartofi. ( preluare din C.Ioaniţescu, Dicţionare, cf.Vasile Iancu, "Fuga de memorie" , Ed. Junimea, Iaşi, 2003 )

-Olaru ,Grigore T.

Din Fârlădeni ,r.Căuşeni.Deportat de NKVD în 1941 , sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" ; condamnat la 20 ani muncă silnică ; detenţia în lagărele din reg. Komi. 

-Olaru ,Nestor

Preot ortodox din Cahul .Deportat de NKVD în 1940; condamnat la 10 ani muncă silnică ; Detenţia  în lagărele din Siberia.

-Olaru Nicolae I. / Eugenia-soţie / Andrei, Gheorghe-copii /

Din r.Donduşeni , n.în 1920.Deportaţi de NKVD pe 6 iul. 1949, în Siberia ( Tiumen )

-Olaru , Pelaghia A.

Din Ciolacu Nou, r.Făleşti, n.în 1917 . Deportată pe 6 iul.1949 în Siberia ( Kurgan ) ;

arestată de NKVD sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române"

- Olaru ,Petru I / Eudochia-soţie /

Din Şipoteni, r. Călăraşi.Deportaţi pe 6 iul.1949, în Siberia ( Kurgan )

-Olaru ,Serghei S

Din Băhrineşti, r. Floreşti. Deportat în 1945 ; "Reabilitat"  în 1991.

-Olaru ,Terinte A. / Stepanida -soţie / Fiodor-fiu /

 N.în 1862 ( de 79 ani ! ) în com.Fărlădeni ,r.Căuşeni ; membru al P.NaţIonal Creştin în regimul românesc .Deportaţi în 1941 în lagărele din reg. Omsk.

- Olaru ,Trofim I. / Alexandra-soţie / un fiu /

N.în 1880 ( de 69 ani ! ) în com.Răciula ,r-Călăraşi. Akuzat de NKVD de "trădare de patrie" .Deportaţi în 1949 în Siberia ( Kurgan )

-Olaru ,Vasile (1) / Eufrosina-soţie /

N.în 1898, în Stolniceni, r.Hânceşti.Deportaţi pe 6 iul.1949 în Siberia ( Tiumen )

-Olaru Vasile I.

Ţăran înstărit din com.Petruna ,r.Glodeni.Deportat în 1949, în Siberia. 

-Olaru Vasile V./Ecaterina-soţie / Petru, Margareta, Nicolae, Alexandra, Ion -copii /

N.în 1907, din com.Mărăndeni, r. Făleşti .Deportaţi în 1949 în lagărele din Irkutsk.

-Olaru , Vera / Parascovia şi Fiodor -copii / 

Din com.Băhrineşti, r.Floreşti .Deportaţi pe 6 iul.1949 în lagărele din regiunea Amur.

-Olaru ,Vladimir D. / Zinovia-soţie / Nina-fiică /

N.în 1884 ( de 69 ani ! ) din oraşul Chişinău. Deportaţi în 1949 în lagărele din Siberia . 

-Olaru ,Vasile ( 2 )

Fostul comandant al portului Odessa (în timpul războiului din Răsărit ) ;arestat în România ; condamnat la închisoare ( 1946 ) ;detenţia la Jilava şi Aiud.

-Olednic ,Nicolae V./Maria-soţie / Gheorghe şi Vasile-fii /

Din com.Cioara ,r.Hânceşti , n.în 1901.Arestat în 1945 , acuzat de "colaborare cu autorităţile române" ;condamnat la muncă silnică; deportat .

/ Soţia şi copiii - deportaţi în 1949 ,în Siberia ( Kurgan )  ca "rude de condamnat politic" 

-Oleinic, Vladimir S.

Elev de liceu, n.în 1923, în com. Arioneşti, r.Donduşeni .Arestat de NKVD pe 22 iunie 1941 ( în ziua când intrau în Basarabia trupele române ) Executat în oraşul Penza.

-Oleinic ,Fiodor / Agripina-soţie / Victor-fiu /

Din com.Hâncăuţi, r. Edineţ . Deportaţi pe 6 iul.1949 în lagărele din Siberia ( Kurgan )

-Oleinic ,Gheorghe S. / Lidia-soţie / Valentin şi Elena-copii /

Din com.Arioneşti ,r.Donduşeni . Deportaţi în 1949 ,în regiunea Habarovsk .

-Oleinic Grigore M./ Ana-soţie / Alexandra şi Grigore-copii /

Din com. Berlinţi, r. Briceni . Deportat în 1941 ( arestat ,condamnat la 8 ani muncă silnică pentru "activitate antisovietică" .Soţia şi copiii - deportaţi tot în 1941, în lagărele din regiunea Tiumen , ca "rude de deţinut politic"

- Oleinic ,Ion N ( 1 ) / Oleinic ,Ion N. ( 2 ) cu Ecaterina-soţie /Oleinic ,Nadejda S. /

Oleinic ,Nicolae S. / Oleinic Zinovia V./

Din com.Arioneşti, r.Donduşeni .Deportaţi în 1948 , 1949 şi 1951 , în Siberia şi regiunea Habarovsk.

-Oleinic ,Ivan A.

Din com.Natalievca , r.Făleşti .Deportat în 1945 în lagărele din Siberia ( Tomsk ). Reabilitat în 1991 de autorit. din R.Moldova.

-Oleinic ,Ivan I.

Din oraşul Bălţi , n.în 1896 .Deportat în 1949, în lagărele din Irkutsk

-Oleinic ,Vasile P. / Maria-soţie / Raisa, Boris, Serghei-copii /

Din com.Mândac ,r.Donduşeni .Dat în urmărire din 1949 pentru "activitate antisovietică" în cadrul org."Sabia Dreptăţii " ; arestat de NKVD pe 20 aug.1950; condamnat la 10 ani muncă silnică ; detenţia în lagărele din Siberia.

Soţia şi copiii - deportaţi în lagărele din Siberia ( Tiumen ) pe 6 sept.1949 ( înainte de arestarea lui ) ca "rude de urmărit  politic" 

- Oleinicov,Trofim F./ Paulina-soţie / Maria-fiică /

N.în 1914, în r.Călăraşi, membru al P.Naţional Creştin în regimul românesc. Arestat în 1945 sub acuzaţia de "trădare de patrie" ; condamnat la 10 ani muncă silnică ; detenţia în lagărele din Siberia.Soţia şi fiica - deportate în 1949 , ca "rude de deţinut politic ", în lagărele din reg. Kurgan.

-Oleinicov ,Vasile F. / Eufrosina-soţie /Boris şi Tamara- copii / 

N.în 1914, în r.Călăraşi , membru al P.Naţional Creştin în regimul românesc. Arestat în 1945 sub acuzaţia de "trădare de patrie" ;condamnat la 10 ani muncă silnică în lagărele din Siberia.

Soţia (acuzată  de "agitaţie antisovietică" )  deportată în  1949, împreună cu copiii (Kurgan )

-Olenicenco, Nicolae C. / Zinovia-soţie / Ivan şi Valentina-copii /

Din com.Geamăna, r. Anenii Noi , n.în 1911.Arestat în 1945 pentru "trădare de patrie" ; condamnat la 10 ani muncă silnică ; detenţia în lagărele siberiene.

Soţia şi copiii - deportaţi pe 6 iul.1949, ca "rude de deţinut politic" în lagărele din reg.Tiumen

-Olhovschi ,Vasile I .

Din oraşul Chişinău.Deportat pe 6 iul.1949, în lagărele din Irkutsk  .

-Olievschi ,Petru C. / Nadejda-soţie / Trifan şi Tatiana-copii /

Din com Temeleuţi, r.Călăraşi.Deportaţi pe 6 iul.1949, în lagărele din Siberia ( Kurgan )

-Olihovici ,Timofei P. 

Din oraşul Chişinău, n.în 1891.Arestat în 1940 pentru "agitaţie antisovietică" ; condamnat la 5 ani muncă silnică ; detenţia în lagărul Djambul -Kazahstan.

-Oloieru ,Nicolae D./ Daria-soţie /

Din com.Cotiujeni ,r. Briceni.Arestat în 1945, pentru "colaborare cu autorităţile române" ;

condamnat la 10 ani muncă silnică ; detenţia în lagărele din Siberia.

Soţia -deportată pe 6 iul.1949, ca "rudă de condamnat politic" în reg. Kurgan.

-Olteanu, Marin I./Maria -soţie / Vasile, Anghelina, Elizaveta, Anastasia, Ana, Gheorghe, Chiril ,Elena şi Ion -copii /

Ţăran român din Ohrina Veche , r.Cahul  , cu soţia şi 9 copii ."Ridicaţi" pe 6 iul.1949 ; deportaţi în lagărele din regiunea Aktiubinsk .

-Olteanu ,Simion G. / Zinovia-soţie / Ion şi Constantin-copii /

Ţăran român din com.Bauruci Moldoveni, r.Cahul, n.în 1922.Arestat în 1948 de NKVD ; condamnat  la 7 ani închisoare , deportat în Siberia.

Soţia şi copiii ,deportaţi pe 6 iul.1949 , în regiunea Altai, ca "rude de deţinut politic "

-Oltu Ştefan P./ Maria-soţie / Alexandru şi Ala -copii /

Moşier din Chişinău,  n.în 1896.În 1949, s-a ascuns pentru a nu fi întemniţat. Soţia şi copiii au fost deportaţi pe 6 iul.1949 , în lagărele din reg. Kemerovo . El s-a predat în 1951, pentru a fi deportat  alături de familie

- Oltu, Andrei / Eufrosina-soţia / Eudochia, Eugenia, Valentina-fiice /

N.în 1884 , în Căuşeni .Ridicaţi de NKVD pe 6 iul.1949 , deportaţi în lagărele din Siberia ( Kurgan ) , el fiind acuzat de "colaborare cu autorităţile române ".

- Oncioi ,Nicolae

Din com.Moscovei, r.Cahul .Arestat şi condamnat la muncă silnică în 1944. A murit în 1948, într-un lagăr din reg.Komi .

-Onea ,Dumitru / cu soţia şi copilul /

Din com.Baraboi ,r.Donduşeni .Deportaţi în 1940, în Siberia. Copilul a murit în timpul transportului .

- Onea , Ion

Născut în Transilvania, stabilit în satul Paicu, com. Zăcneşti, r.Cahul.Arestat în 1945 ; condamnat la 10 ani muncă silnică ; deportat în Siberia.

-Onea Ion S. ./ Nadejda-soţie / Ştefan şi Agripina-copii /

N.în 1898, din com.Baraboi, r.Donduşeni .Deportaţi în 1941 în lagărele din Novosibirsk .

-Onea ,Vladimir F.

Din Făleşti , n.în 1927.Arestat în 1949 pentru convingeri religioase ( iehovist ) .Condamnat la 25 ani muncă silnică ; deportat în Siberia.

-Onofrei ,Feodosie Gh / Eugenia-soţie / Raisa-fiică /

Din Hârtopul Mare, r. Criuleni , n.în 1913. Deportaţi în 1949 în lagărele din Siberia ( Tiumen )

-Onofrei,Gheorghe N / Anastasia-soţie / Vasile şi Liuba-copii /

Din Hârtopul Mare, r. Criuleni , n.în 1874. Deportaţi în 1949 în lagărele dinIrkutsk .

- Onofrei ,Gheorghe V./Maria-soţie

Din Hârtopul Mare, r. Criuleni , n.în1887. Deportaţi în 1949 în lagărele din Siberia ( Tiumen )

-Onoi,Alexandru

Învăţător în  Zaim,r.Tighina  .Arestat de NKVD pe 18 apr.1941 ;deportat în lagărele din Siberia ; eliberat  în 1956 .

-Onoico, Iacov I. / Ana-soţie /Gheorghi, Valentin, Lidia-copii /

Din oraşul Bălţi.Arestat în 1949 sub acuzaţia că este "agent al Poliţiei române" ; deportaţi în regiunea Irkutsk .

 

- Onu, Nicodim / Onu ,Sofia /

Din Satul Nou, r.Cişmilia. Arestaţi în 1947 de NKVD , sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române şi agitaţie antisovietică" ; condamnaţi la 8 ani închisoare ;  deportaţi  în Siberia.

-Onufrie ,Maria Gh. / Pavel, Ecaterina, Elena-copii /

Din com.Voinescu ,r.Hânceşti .Ridicaţi şi deportaţi pe 6 iulie 1949 ,în Siberia.

-Onufrie ,Olga I./ Tamara şi Adela-fiice /

Din com.Călineşti, r.Făleşti . Ridicaţi şi deportaţi pe 6 iulie 1949 ,în Siberia.

-Onufritov ,Simion P./ Maria şi Fiodor-copii /

Din com.Corjeuţi ,r.Briceni . Ridicaţi şi deportaţi pe 6 iulie 1949 ,în Siberia.

-Opaiţ ,Nica O. / soţia şi nepoţica /Domnica- fiică / 

Din com Carapciu .Arestat pe 12 apr.1941 , deportaţi în lagărele din Kazahstan, împreună cu soţia şi nepoţica ( fiica, Domnica , era în România ).Bătrânii au murit în prima săptămână iar fetiţa a fost internată la orfelinatul din Cellkar ( reg.Aktiubinsk ).Domnica Opaiţ a revenit în Basarabia după o lună,  dar i-au trebuit mulţi ani să-şi aducă fetiţa acasă.

-Opaiţ ,Valerian

Preot din Bucovina.Ridicat de NKVD în 1940, deportat în Siberia, unde a murit . 

-Oprea ,Daniel Gh./ Elena-soţie /

Din Văsieni, r.Ialoveni, n.în 1885. Arestat de NKVD în 1946, sub acuzaţia de "colaborare cu autorităţile române" ; condamnat la 10 ani muncă silnică ; deportat în Siberia.

Soţia -deportată în 1949 , ca "rudă de deţinut politic" , în Siberia ( Tiumen )

-Oprea Gheorghe C. / Alexandra-soţie / Elena, Parascovia, Anastasia, Serafim, Ana- copii )

Din com.Şipoteni, r.Călăraşi. Deportaţi în 1949 în Siberia ( Kurgan )

-Orescu ,Gheorghe V. / Maria-soţie / Fiodor , Varvara, Ecaterina - copii / .

Din com. Hârtopu Mare, r. Criuleni .Deportaţi în anul 1949 , în lagărele din Irkutsk.

-Organ, Alexandra E./ Vasilisa şi Victor - copii / 

Ţărancă înstărită din com. Zăbriceni, r. Edineţ, n.în 1877 .Ridicaţi de NKVD  pe 6 iul.1949, deportaţi în lagărele din reg.Cita .

-Organ Ivan I. / Feodosia -soţie /Alexandru şi Alexei -copii /

Din com. Zăbriceni, r. Edineţ, n.în 1912.Ridicaţi de NKVD  pe 6 iul.1949, deportaţi în lagărele din reg.Cita .

-Organ ,Vasile A. / Eudochia -soţie / Andrei-fiu /

Ţăran înstărit din com.Teţcani ,r.Briceni, n.în 1881.Ridicaţi de NKVD în 1949 , deportaţi în lagărele din Siberia ( Kurgan )

-Organ ,Grigore U,/ Daria -soţie / Procopie şi Vasile-copii  /

Ţăran înstărit din com.Ursoaica ,r.Căuşeni, n.în 1875. Ridicaţi de NKVD în 1949 , deportaţi în lagărele din Siberia ( Kurgan ).

-Orlic ,Andrei

Din oraşul Chişinău.Arestat în 1944 de NKVD sub acuzaţia că lucrează pentru Siguranţa română . Condamnat la 10 ani închisoare ; deportat .

- Orlov ,Eufrosina / Victoria şi Valentina-fiice /

Ţărancă înstărită din com.Sadova ,r-Călăraşi , n.în 1875.Ridicate  pe 6 iul.1949 , deportate în Siberia, ca "rude de deţinut politic "

-Orlov Grigore S. / Iraida-fsoţie / Arcadie-fiu /  

Ţăran înstărit din r.Chişinău , n.în 1903 .Deportaţi în 1949, în Siberia .

-Orlov ,Nicolae I.

Secretar al primăriei din com. Sadova, r.Călăraşi , n.în 1911.Arestat de NKVD în 1945 ; condamnat la 5 ani muncă silnică;deportat în Siberia.

-Ormangi , Ştefanida Vv / Semion-fiu / Ana-noră /

Ţărancă înstărită din com. Stoianovsca ,r.Cantemir, n.în 1890 .Deportaţi în 1949 în Siberia ( Tiumen )

-Oroşan , Ivan F. /Anastasia-soţie / Vladimir-fiu /

Oroşan ,Vasile /Elisaveta-soţie /cu 4 copii :Alexandra, Nadejda, Peavel ,Agripina  /

 Ţărani români  înstăriţi  din com.Călugăr, r.Făleşti .Deportaţi în 1949 , în Siberia.

- Osadci ,Iacov M. / Ecaterina-soţie /cu 8 copii : Gheorghe, Nina, Anatol, Stepanida, Valeriu ,Alexei ,Avtonom ,Ulian /

Ţăran român înstărit , n.în 1898, din com. Tănătari ,r.Căuşeni .Deportaţi în 1949 în Siberia 

-Ostaficiuc ,Gavril N./Ecaterina-soţie / Boris şi Ana-copii /

Român din oraşul Bălţi.Deportaţi în 1949, în lagărele din Irkutsk.

-Ostapciuc ,Vasile C. / Nadejda -soţie / Nicolae-fiu  /

Ţăran român înstărit , n.în 1902, din com. Petrunea , r.Glodeni . Deportaţi pe 6 iulie 1949, în Siberia ( Kurgan )

-Ostapenco ,Ion V. / Agripina-soţie / Tatiana, Grigore, Ion ,Mihai -copii /

Ţăran român , n.în 1894, în com.Gâsca, r. Căuşeni .Arestat în 1949 de NKVD , sub acuzaţia de "legături cu Siguranţa din România".Deportat împreună cu soţia şi copiii ,în lagărele din Siberia.

-Ostrov, Dimitri C.

Poliţist în Bălţi. Arestat în 1940 ; condamnat la 8 ani muncă silnică ; deportat în lagărele din Novosibirsc .Caz clasat în 1956,în urma morţii deţinutului .

-Ostrovet, Afanasie A. / Olga -soţie / Gheorghe-fiu /

 Ţăran înstărit, n.în 1895, din com. Brânzeni, r. Edineţ. Deportaţi pe 6 iul.1949 , în Siberia ( Kurgan ).

-Ostrovschi ,Anton M. / Irina-soţie / Elena, Ana , Mihai -copii /

Din com.Călugăr, r.Floreşti .Arestat în 1944 de NKVD , sub acuzaţia de colaborare cu autorităţile române; condamnat la 10 ani muncă silnică..Deportat în lagărele din URSS.

/Soţia şi copiii - ridicaţi pe 6 iulie 1949 , deportaţi în Siberia ( Kurgan ) ca rude de deţinut politic.

-Ostrovschi ,Ion S. / Daria-soţie / Maria, Lidia , Mihail-copii /

Din com.Bălcăuţi , r.Briceni .Deportaţi de NKVD  în 1949, în Siberia.

-Ostrovski ,Vera D.

N.în 1914, din com.Călugăr, r.Făleşti. Arestată  în 1941 de NKVD , sub acuzaţia că , în regimul românesc, soţul fusese membru al Gărzii de Fier.Deportată în lagărele din Regiunea Tomsk.

-Oteanu, Diomid / Maria-soţie / Ioan, Nina, Zinovia, Eva, Iov şi Petru-copii /

N.în 1909, din com. Trebiscăuţi, r. Briceni.Ridicaţi de NKVD pe 6 iul. 1949 ; deportaţi în lagărele din Siberia ( Kurgan ) .

-Ouas ,  Victor / Ana-soţie / Gelu şi Mirela-copii /

Din com.Japca, r. Camenca. Deportaţi în 1949 ,de NKVD, în Siberia.

P.

- Paciag, Dimitrie Gh.

Elev la liceul din Tulcea , n.în 1923, în Orhei -Basarabia.Arestat în vara 1941 , pentru activitate legionară ; condamnat la 15 ani închisoare în regimul antonescian , executând detenţia la Aiud, Vaslui, Văcăreşti ,Alba Iulia şi centrul de instrucţie militară de la Sărata.

Combatant voluntar pe frontul de Răsărit şi Vest în al doilea război mondial , citat şi decorat pentru fapte de eroism, reabilitat.

La terminarea războiului, s-a stabilit în Bucureşti. Urmărit şi supravegheat de Securitate, ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ) ,în 1952 a fost arestat şi condamnat la 18 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "crimă de uneltire contra regimului" ( art. 209 C.P. ) Detenţia la Capu Midia, Aiud, Jilava , mina de plumb Baia Sprie , Aiud.

"Eliberat" în 1964, cu Decretul 411 - graţieri.

- Paciu , Iacob M./Maria-sţie / Zinaida, Parascovia, Gheorghe, Andrei, Lidia, Elena -copii /

N.în 1896 , în com.Brăviceni , r.Orhei .Arestat în 1941 ; condamnat la 8 ani muncă silnică; deportat la Sverdlovsk, unde a murit .Reabilitat în 1996, în Republica Moldova.

/ Soţia şi copiii - ridicaţi separat , deportaţi la Omsk.

- Paclit ,Luca V.

N.în com.Tomai , r.Leova.Condamnat în 1949, ca "trădător de patrie" ; deportat la Celeabinsk. A murit în deportare .

-Pachiş, Iosif I.

Rabin din Orhei .Arestat în 1941,  de NKVD,  pentru activitate sionistă ;condamnat la 5 ani închisoare.

-Paicu, Fiodor V. cu Nina-soţie şi Olga-fiică / Paicu Mihai V  cu Olga-soţie şi Victoria-fiică /

Ţărani înstăriţi  din com. Limbenii Vechi- r.Glodeni . Deportaţi  în 1949 în reg.Kurgan.

- Palade,Petru I. / Ecaterina-soţie / Gheorghe, Nadejda,Nicolae -copii /

Ţăran înstărit , n.în 1904, în com.Cioreşti - Nisiporeni .Deportat în 1949 , în regiunea Tiumen ,

-Paladi, Afanasie P. /Paladi ,Feodosie V./ Paladi Nicolae I. /

[LD: zeci de familii româneşti purtând acest nume, însumând peste 100 de oameni ,dezrădăcinaţi , cu averile pierdute, siliţi să înceapă o altă viaţă în condiţii intenţionat  exterminatoare . Robi la un stăpân criminal.  ]        

Ţărani din com.Puhoi - Ialoveni.Condamnaţi în 1946  între 5 -8 ani muncă silnică de un tribunal militar sovietic,  pentru că nu predaseră  cotele agricole , din cauza secetei . Deportaţi  în Siberia, de unde nu s-au  mai întors.

-Paladi ,Anastasia I.

N.în 1889, în com. Sărata Veche -Făleşti .Arestată în 1949 , acuzată de "colaboraţionism" cu românii ; deportată în 1949, în reg. Kurgan.

- Paladi , Haralampie P. / Vasilisa-soţia / Ana-fiică /

N.în 1916, în Orhei .Fost agent al Siguranţei în regimul românesc. Arestat în 1949 de sovieticii ; condamnat la 25 ani muncă silnică ;mort în lagărele gulagului sovietic.

Soţia şi fiica, au fost deportate pe 6 iulie 1949, în Irkutsk, ca "rude de deţinut politic " 

-Paladi, Ion I. / Irina-soţie / Nicolae- copil /

Comerciant în Chişinău, ,n.în 1928.Deportaţi pe 6 iulie 1949, în reg. Kemerovo.

-Paladi ,Onisim I./Elena-soţie / Ştefan-fiu /

N.în 1897 , în com.Pârjolţeni -Călăraşi . Acuzat de "colaboraţionism" cu românii ; deportaţi în 1945, în lagărul  din Kurgan.

-Paladi, Vasile N (1 ) / Ecaterina-soţie / Constantin, Gheorghe ,Raisa, Sergiu -copii /

N.în 1876 , în Miclăuşeni ;în 1949, condamnat la 25 ani muncă silnică , acuzat de apartenenţă la un partid "burghez " în regimul românesc. Deportat în lagărele din Siberia , de unde nu s-a mai întors. Soţia şi copiii , au fost deportaţi pe 6 iul.1949 , în reg.Irkutsk, ca"rude de deţinut politic ".

-Paladi , Vasile N.( 2 ) / Ecaterina-soţie / Raisa, Gheorghe şi Serghei -

N.în 1898 , în com.Ghidiceni , suburbie a Chişinăului .Deportaţi pe 6 iul.1949, în Irkutsk.

-Paladi ,Vasile S./ Elena-soţie / Maria, Nina, Nicolae, Matroana-copii /

N.în 1898, în com.Rotari -Camenca .Acuzat de "colaboraţionism" cu românii ; condamnat şi deportat în Kurgan, cu întreaga familie.

-Paladi , Vladimir C.

N.în 1902, în Hlina -r Edineţ. În 1945, condamnat la 10 ani muncă silnică pentru "trădare de patrie" .A murit în Siberia.

-Paladiciuc Gavril  /Eugenia -  soţie / 

-Paladiciuc ,Gheorghe G./  Daria-soţie / Vasile, Nicolae, Ioan-copii  /

Din  com. Lopatnic-Edineţ. Condamnaţi  în 1947 la 3 ani muncă silnică ,pentru motive religioase ( iehovişti  ) .Deportaţi în regiunea Kurgan .

-Paladiciuc ,Nicolae V./ Ecaterina-soţie /Anton, Ivan ,Eugen , Vasile , Grigore-copii /

Ţăran înstărit n.în 1907, în com. Funduri Vechi -Glodeni .Deportaţi pe 6 iul.1949 în reg. Kurgan. 

-Paladîiciuc ,Iacov S. / Stepanida- soţie / Aleftina- fiică /

N.în 1891, în Chişinău . Arestat în 1941, cu puţin înainte de intrarea trupelor române eliberatoare ; condamnat la moarte şi executat  pentru "activitate antisovietică" .

Soţia şi fata au fost deportate, tot în 1941, în Kazahstan, ca "rude de condamnat politic "

-Palagheiu ,Vasile E. / Alexandra -soţie / Tamara şi Mihai-copii /

N.în 1901 , în com.Pârlita ,r.Făleşti .Membru al P.N.Creştin , în regimul românesc.

 În 1941, arestat , condamnat la 8 ani închisoare , deportat .

Soţia şi copiii,  deportate în acelaşi an  în lagărele din Tomsk, ca "rude de deţinut politic" 

-Palamarciuc ,Ivan D./ Domnica-soţie / Pavel, Olga, Petru , Alexandru - copii /

N.în1897, în Târnovo, r.Donduşeni .Condamnat , în 1945, la 5 ani de muncă silnică , pentru "colaboraţionism cu românii" .A murit în Siberia şi a fost reabilitat ,post-mortem, în 1992.

Soţia şi copiii , deportaţi în 1949 , în reg.Tomsk, ca "rude de deţinut politic ".

-Palamarciuc Nicolae F / Ecaterina-soţie /

N.în 1881 , în com.Lipnic -Ocniţa.Deportaţi în 1949, în Siberia.

-Palamarciuc,Nicolae M.

N.în 1895 .Condamnat la 7 ani închisoare şi deportat în 1946, pentru că, din cauza secetei, nu-şi achitase cotele agricole către stat .

-Palamarciuc ,Vasile G / Palamarciuc Grigore-frate /

Din com. Fundurii Vechi-Glodeni .Deportaţi în 1949 în Siberia .

-Palamarciuc, Vera N . /Lidia şi Alexandru -copii /

N.în 1926, în Dreptcăuţi- Briceni .Deportată în 1949 , din motive religioase,

-Palamari , Iacob N / Varvara-soţie /

N.în 1882 , în com. Sturzeşti.Fost primar al comunei, membru al PNL în regimul românesc.

Arestat de NKVD în 1941 , condamnat şi deportat la Sverdlovsk , unde a murit. Soţia a avut aceeaşi soartă.

-Palancic , Andrei I. / Olga-soţie / Elena-fiică / ; Palancic ,Ivan Gh  /

Din  com.Horeşti- Ialoveni .Deportaţi pe 6 iulie  1949, în lagărele de muncă forţată din Tiumen.

-Palanciuc ,Evlampie C. / Feodora-soţie / Irina, Vera, Boris ,Filip -copii /

Din com.Slobozia .Deportaţi de sovietici în 1941 , în Kazahstan .

-Palcinski , Zinaida F./ Gheorghe, Alexandru, Anatol - fii /

N.în 1904, în Rădulenii Vechi -Floreşti .Deportaţi pe 6 iul.1949 în leagărele din Kurgan.

-Paleologu, Zinaida 

Profesoară de L.Franceză în Soroca.Deportată de NKVD ,pe 13 iunie 1941.

- Palii ( sau Palîi ) Alexei I . / Maria-soţie / Lucheria -mamă /

[LD: zeci de familii româneşti purtând acest nume, cu  peste 50 de suflete  - bărbaţi, femei , bătrâni şi copii  - strămutaţi în locuri străine, pierzându-şi libertatea şi averea , devenind robi.

Un "eşantion" de drame individuale, din  marea tragedie a genocidului comunist-sovietic în Basarabia . ]  

N.în 1898, din Tighina .Arestat  de NKVD în 1941 ; condamnat la 10 ani muncă silnică pentru "spionaj" ; deportat .Soţia şi mama ( n.în 1866 )deportate în regiunea Omsk, ca"rude de deţinut politic"  

- Palii Elizaveta / Vladimir -fiu /

N.în 1899, din Văscăuţi. Deportaţi în 1949 , acuzaţi de "colaboraţionism " .

-Palii , Gavril Gh. /  Pavel, Andrei, Victor, Eleonora-copii /

Din Temeleuţi, r. Cantemir.Victime a represiunii din 1941, în timpul retragerii trupelor sovietice din Basarabia.

-Palii, Ilarion S. / Varvara-soţie / Zinaida, Lucheria, Elizaveta, Valentin, Elena  - copii /

N.în 1898, din Gura Bâcului -Anenii Noi .Deportaţi în 1941 ,în regiunea Tiumen. 

-Palii ,Ion S. / Haritina-soţie /

N.în 1898, în Saiţi-Căuşeni .Consideraţi "colaboraţionişti" , deportaţi în 1949 , în Siberia. Reabilitaţi în 1989, de justiţia din  R.Moldova. 

-Palii ,Mihail I./Zenovia-soţie / Gheorghe, Tamara , Vasile-copii /

N.în 1893, din Chişinău .Acuzat de naţionalism românesc ;deportaţi de NKVD ,pe 6 iulie 1949 , în reg. Kemerovo .

-Palii, Mitrofan V. / Olga-soţie /Vera- fiică /

N.în 1893, în Climăuţi- Donduşeni .Deportaţi pe 1 apr.1951, pe motive religioase, în reg. Omsk.

-Palii, Sevastian I.

N.în 1898, în Tighina.Condamnat la 5 ani muncă silnică ,în 1940 ( după anexarea Basarabiei ), acuzat de "naţionalism românesc" Deportat de NKVD în lagărul de la Sverdlovsk.

-Palii , Spiridon I. / cu familia / 

N.în 1916, la Podgoreni -Orhei . Deportaţi în 1949, în lagărul de la Sverdlovsk.

- Panaghiu ,Chiril T./ Alexandra-soţie / Ion şi Alexandra -copii /

N.în 1923 , la Chişinău  ; deportaţi în 1949 , în Tiumen , din motive religioase.

/Panaghiu ,Vasile Gh. / Fervonia-soţie / Gheorghe, Alexandru, Alexandra- copii /

N.în 1893, la Chişinău .Deportaţi pe 6 iul.1949 , în Siberia.

-Panait ,Ion I. /mama -bunică / Iuliţa -soţie / Stela şi Aurelia - fiice /

N.în 1906, în Chişinău .Arestat şi condamnat în 1941  la 8 ani muncă silnică , pentru "agitaţie antisovietică" ; deportat în Siberia. Mama, soţia şi fiicele, deportate('41 )  în Kazahstanul de Sud.

-Panaite ,Pantelei V. / Natalia-soţie / Vasile şi Nadejda- copii /

N.în 1920, în Hruşova -Criuleni ; deportaţi în 1949 în Siberia

-Panas , Ion

Elev din com.Vasilcău -Soroca.Arestat în 1948,ca membru al org.anticomuniste " Arcaşii lui Ştefan" .Detenţia într-un lagăr de corecţie prin muncă.

- Pană, Cristofor

Ţăran mijlocaş din Basarabia, n.în 1900 , tată a 5 copii. În 1940, s-a refugiat  în Ţară, de teama ocupantului sovietic. Din când în când trecea Prutul să-şi vadă familia. Prins de  grănicerii ruşi, s-a spânzurat în închisoare cu curelele de la opinci .   

-Pană ,Mihail A. / Ecaterina-soţie / Vladimir şi Claudia-copii /

N.în 1893, în com Isacova-Orhei . Deportaţi pe 6 iul.1949 în Siberia ( Irkutsk )

-Pancenco, Grigore G. /Ana-soţie / Zinaida-fiică /

Ţăran înstărit , n.în 1880 , din com.Ursoaia -r.Căuşeni .Deportaţi în 1949 , în reg.Kurgan .

-Panchevici ,Maria

N.în Grinăuţi- Ocniţa. Deportată în 1949 în Irkutsk, ca membră a unei "familii de colaboraţionişti"

- Panciha, Alexei I. /

Ţăran n.în 1881 în com.Danu -r.Glodeni .Condamnat în 1947 la 5 ani muncă silnică , pentru neachitarea impozitelor , în timpul secetei din anii 1945-'47 .

-Panciuc, Alexandru A.

N.în 1905 , în com.Copăceni -Sângereni . Arestat  de NKVD în 1947 , condamnat la 10 ani muncă silnică pentru "trădare de patrie" ; Deportat în lagărele din URSS.

-Panco, Ion F./ Axenia-soţie / Ana-fiică /

N.în 1891, în com.Cişmea ,r.Orhei.Deportaţi în 1949, în reg.Irkutsk.

-Pandelea Nicolae G. / Maria-soţie / cu copiii /

N.în 1912, în Leova ; deportat în 1949 ,din motive politice în lagăre din URSS.

Soţia şi copiii , deportaţi separat , pe 6 iul.1949, în Republica Bureato-Mongolă, ca "rude de condamnat politic" .

-Pandelea ,Ştefan Gh . /Anastasia-soţie / Zinaida, Constantin, Vasile, Maria-copii /

Ţăran înstărit ,n.în 1908, la Chişinău.Deportaţi în 1949 în reg. Kamerovo .

- Panea, Nicolae A. / Zoia-soţie / Gheorghe , Hristofor, Constantin-copii /

Ţăran înstărit ,n.în 1908, din com.Cania -Cantemir.Deportaţi în 1949 , în lagărele din URSS

-Panfil ,Anghelina A. / Fecla , Nicolae, Vasile, Anastasia -copii /

Ţărancă înstărită , n.în 1913 ,în com.Ciripcău ,r.Floreşti.Deportaţi  în 1949 .

-Panfil Eugenia N. / Maria, Anisia, Gheorghe-copii  /

Ţărancă înstărită , n.în satul Goian -Chişinău . Deportaţi în 1949 .

-Panfil ,Gheorghe,Gh./ Parascovia-soţie / Iacob,Mihai, Varvara, Feodosie -copii /

Ţăran n.în 1906, în com.Nimereuca , r.Camenca. Deportaţi îmn 1949 .

-Panfile ,Ion S. / Maria-soţie /

Comerciant în com.Măşcăuţi - Criuleni . Deportaţi în 1949 .

- Panfil ,Maria I.

N.în 1929, în com.Gordineşti -Rezina.Condamnată  la 25 ani închisoare ca membră a Partidului Democrat-Agrar, deportată în lagărele din URSS.

-Pantaz,Petru A. / Ana-soţie / Lidia , Paşa, Valentina-fiice /

Ţăran înstărit , n.în 1898, în com.Floreşti .Deportaţi în 1949 în Kurgan.

- Pantelei ,Fiodor G. / Anastasia-soţie  /

Ţărani români bătrâni ( n.în 1877, respectiv 1880 ) în com.Orac -Leova. Ridicaţi pe 9 iul.'49 din gospodărie , deportaţi în Siberia, unde şi-au sfârşit zilele.

-Papanagă ,Dumitru V. /Elena-soţie / Ana, Mihail, Vasile-copii /

Ţăran român înstărit , din com.Hânceşti .Obligaţi să-şi părăsească gospodăriile pe  6 iul.1949,deportaţi în Siberia.

-Paraschiv ,Arsenie A. / Maria-soţie /Zinovoe-fiu / Vera-noră / Elena şi Maria-nepoate / 

Ţăran român înstărit din com.Băsăuca -Rezina .Deportaţi de sovietici în 1949, cu toată familia, în Altai  .

- Paraschiv ,Iacob I. / Dochiţa-soţie / Chiril şi Agafia-copii /

Ţăran n.în 1910 , în com. Fârdăleni -Hânceşti .Deportaţi în 1949 în lagărele din URSS.

-Paraschiv ,Sofia I. / Alexandra, Nicolae, Vasile, Ecaterina- copii /

Ţărancă din com. Cigârleni , r.Căinari .Deportaţi în 1949 , în lagărele din URSS

 -Parasciuc,Maria I. / Ioan-copil /

N.în1919, în Zăbriceni -Edineţ. Deportaţi în 1949, în regiunea Cita. 

-Parasiuc , Nicolae F.

N.în 1908 , în com.Şeptelici -Soroca. Condamnat la25 ani muncă silnică , în 1949 ,pentru "trădare de patrie" ; deportat în lagărele din URSS

-Parasiuc Petre F -soţ / Ana-soţie / Ion şi Fiodor-copii /

-Parasiuc ,Valentina I. / Mircea şi Vera- copii /

-Parasiuc Vasile F. / Elena-soţie / Simion, Nina -copii-elevi /

4 familii de ţărani români  (12 membri ) din com.Şeptelici , r.Soroca.Siliţi să-şi părăsească gospodării ,animale şi avutul ; ridicaţi forţat de NKVD în iulie 1949 ; deportaţi în garnituri de tren în lagărele din reg.Kurgan.

-Parfeni ,Alexandru ,

Din Vâlcineţ- Călăraşi .Condamnat ca "trădător al statului sovietic" , executat .

-Parfeni , Alexandra G / Vladimir şi Alexei-fii

Ţărancă înstărită ,n.în 1899 în com.Micleşti ,r.Criuleni .Deportaţi pe 6 iul.1949 în Tumen .

- Parfeni ,Dumitru A. / Maria-soţie / Eugenia , Eufrosina ,Spiridon, Anton -copii / 

N.în 1896 , în com.Tigheci ,r.Leova.Fost primar al comunei în regimul românesc.

Deportaţi în 1941 , înainte de sosirea trupelor româneşti eliberatoare .

Reabilitaţi în 1990 , de regimul din Republica Moldova .

-Parfeni ,Gherasim I./ Zenovoa-fiică / Vasile-fiu /

N.în 1887 ,în com.Copanca ,r.Slobozia. Omorâţi de sovietici, la retaragerea trupelor , în 1941.

-Parfeni ,Mihai / Maria-soţie / Dumitru, Nicanor, Andrei,Valentina-copii /

N.în 1901 în com. Mileşti, r.Nisiporeni .Deportaţi în 1949 , la Irkutsk.

-Parfeni, Stepanida  P. / Ion şi Victor-fii /

Ţărancă înstărită din com.Tigheci, r.Leova . Deportaţi în 1949, în Cita.

-Parfeni , Vera / Gheorghe, Alexandru , Constantin-fii /

N.în 1904, în Vâlcineţ.Călăraşi.Deportaţi în 1949,în lagărele din Kurgan,ca "familie de trădători " 

-Parfenov ,Vasile A. / Miliţa-soţie / Valter, Margarita -copii /

Familie din  com.Bălţata.

/Vasile -executat în 1941  de sovietici , în retragere din Basarabia.

/Soţia şi copiii , deportaţi  tot în 1941 , în Siberia .

Reabilitaţi în 1990 , de regimul din Republica Moldova .

-Parfentiev ,Condrat P.

 N.în 1889, în com.Vărâncu -Râbniţa. Condamnat la 20 ani muncă silnică pentru "colaboraţionism cu românii " , în 1944. Deportat la muncă silnică .

 -Parfentiev ,Fiodor C. / Eudochia-soţie /

Comerciant ,n.în 1886 în com. Vărâncău -Râbniţa. Deportaţi în 1949 , dispăruţi în gulag.

-Parlui ,Mihai I.

N.în 1930, în com.Şirăuţi -Briceni .Condamnat la 6 ani închisoare ( 1951 ) . pentru apartenenţă la secta Martorii lui Iehova.

- Parşu ,Constantin V. / Nadejda-soţie / Varvara şi Claudia -fiice /

Din com.Pelinei, r. Cahul. Deportaţi în 1941 în regiunea Aktiubinsk .

-Partol ,Sevastian A.

N.în 1895, în com. Cotova -r.Drochia.Arestat în 1945 ; condamnat la 6 ani muncă silnică; deportat în lagărele din URSS.

- Parusian : Alexandra / Leonid / Valentina / Vitalie /

Ţărani români,  rude, din com. Negrinţi, r.Hotin .Deportaţi şi morţi în lagărele din Siberia

/ Alexandra- ridicată de NKVD în iul 1940 ( imediat după anexarea Basarabiei ) , deportată în reg.Komi ( la Cercul Polar  ) , unde a murit la puţin timp după sosire .

/Leonid - n.în 1895, mic proprietar ;ridicat şi deportat în 1940 în reg.Komi .

/ Valentina- elevă , ridicată şi deportată în 1948 , în reg.Tiumen 

/ Vitalie- elev de 16 ani ; a murit înecat în mare , în reg. Komi .

-Pasâncu : Dumitru al Mitruţoaiei  /Dumitru D. / Gheorghe P. /Pavel N ./ Vasile N./

[LD: 5 ţărani , soldaţi, români, purtând  numele de PASÂNCU  , din raionul Donduşeni ( com.Corbu şi Crişcăuţi ). Surprinşi în teatrul de operaţiuni din  timpul războiului  în ipostaze diferite , având aceeaşi soartă după terminarea conflagraţiei : moartea în Gulagul sovietic.]    

-Pasâncu , Dumitru al Mitruţoaiei  / Pasâncu ,Dumitru D. /

Mobilizaţi ,combatanţi în război în armata sovietică .Arestaţi  de NKVD în 1944 ; condamnaţi  la 15 ani muncă silnică pentru "atitudine pro-românească "; au  murit în Gulagul sovietic 

- Pasâncu ,Gheorghe P. / Pasâncu,  Pavel N ./

Ţărani din Crişcăuţi . Au  luptat în armata română .Arestaţi  de sovietici în 1944¸au  murit în Gulagul sovietic.

-Pasâncu ,Vasile N.

Din Crişcăuţi . Arestat şi condamnat în  1945, pentru presupuse legături cu partizanii antisovietici ucraineni. A murit în Gulagul sovietic.

[LD: 10 familii de români , cu peste 40 membri de familie, purtând numele de PASCAL, ridicaţi  , deportaţi în 1941 şi 1949 de NKVD- în Gulagul sovietic.]   

-Pascal ,Emilian L. // Pascal ,Iacov F ; Tatiana-soţie ; Maria şi Vasile- copii //

Pascal ,Uliana G. //

Familii de români din com. Sturzeşti- Glodeni 

/ Emilian- ţăran  n.în 1859 .Arestat în 1945 , la vârsta de 86 de ani,condamnat la 8 ani muncă silnică,pentru "colaboraţionism cu românii" .A murit în Gulagul sovietic.

/ Iacov F.cu familia - deportaţi  pe 6 iulie1949  în Siberia.

/Uliana G.- acuzată de "colaboraţionism cu românii" , deportată în 1949 , în Kurgan.

-Pascal Fiodor I. / Ana-soţie / Gheorghe şi Ion -fii /

Ţăran români din Puţintei -Orhei .Acuzat de "colaboraţionism cu românii " ;deportaţi  în 1949 în Irkutsk.

- Pascal, Ion E. /Palaghia-soţie / Maria, Grigore , Elena, Petru, Nadejda- copii  / 

Ţăran român înstărit , n.în 1903, în Chişinău ;deportaţi pe 6 iul.1949 , în Tiumen

-Pascal ,Ion F. / Zinovia-soţie / Rodion, Ion, Maria, Dumitru, Vasile, Nina -copii /

Din com.Manta -Cahul. Ion -n.în 1890 ; fost primar PNL al comunei în regimul românesc ; condamnat la 8 ani muncă silnică, deportat în 1941. Zinovia cu 6 copii -deportaţi separat, la Aktiubinsk .

-Pascal , Ion S. / Vasilina -soţie / Vasile, Gheorghe , Liuba, Fiodor, Elena  -copii /

Din com. Gordineşti- Edineţ. Deportaţi în 1949 în Kurgan.

-Pascal ,Nicolae V. / Ioana-soţie /  Elena şi Andrei -copii /

Din com.Hânceşti. Nicolae- condamnat la 20 ani muncă silnică, în 1941 ,acuzat de "colaboraţionism cu românii" , deportat în Siberia. Reabilitat în 1994 de R.Moldova. Soţia şi copiii - deportaţi în 1949, în Tiumen, ca "familie de colaboraţionist" .

-Pascal ,Procopie I. /Sofia -soţie / Maria şi Ion-copii /

Din com.Grătieşti -Chişinău . Deportaţi în 1949 ,în Irkutsk.

-Pascari Grigore V./ Feodosia-soţie / Gheorghe-fiu /

N.în 1887 , în com.Bădiceni, r. Soroca. Împuşcaţi în 1941, în timpul retragerii sovietice  în faţa înaintării armatei române eliberatoare :

-Pascari ,Pantelei / Profira-soţie /

N.în 1888 , în Heciul Nou -Sângerei .Acuzat de "colaboraţionism cu românii" , au fost deportaţi la bătrâneţe ,  în 1950, în reg.Irkutsk.Au murit în deportare . Reabilitaţi post-mortem de R.Moldova, în 1990 .

 

[LD: 11 familii  de români (cca  50 de persoane ) , purtând numele de PASCARU .Ridicaţi , cu sau fără condamnare, lăsând case, acareturi, animale şi hrană , deportaţi de NKVD - din ordin - în 1941 , '45, '49, '46 , în Gulagul sovietic. ] 

-Pascaru,Andrei C / Vasilisa-soţie /

N.în 1889, în com.Gura Camencii -Floreşti.Deportaţi pe 6 iulie 1949 ,în reg.Amur.

-Pascaru Andrei,P.

N.în 1890 , în com.Criva-Briceni .Condamnat la 10 ani muncă silnică, în 1945.Deportat

-Pascaru,Dumitru I. / Anastasia-soţie /

N.în Glinjeni -Făleşti. Deportaţi pe 6 iul.1945 în Kurgan

-Pascaru ,Emilian G. / Ana-soţie / Mihai, Eugenia ,Anatol -copii /

Fost poliţist în regimul românesc.N.în 1901, în Mereni -Anenii Noi . Arestat în 1941, deportat la Sverdlovsk, ucis în anchetă. Soţia şi copiii -deportaţi în reg.Omsk.

-Pascaru ,Ion  A. / Maria -soţie / Ilie şi Tatiana-copii /

N.în 1902, la Chişinău . Deportaţi în 1949 la Irkutsk .

- Pascaru ,Ion Gh./ Pascaru ,Ion V. /

Din Civa ( Briceni ) şi Călineşti ( Făleşti ).Condamnaţi la 7 ani muncă silnică, în 1946.Deportaţi

- Pascaru , Mihai I. / Maria-soţie / Anastasia - fiică /

N.în 1914 , în com.Dumbrăviţa-Sângerei .Acuzat de "trădare de patrie" în 1948, condamnat la 10 ani muncă silnică , deportat. Soţia şi fiica , deportate separat, în Kurga,.

-Pascaru Nicolae I.

Fost poliţist în administraţia românească. N.în 1899, în Chişinău.  Asasiant de sovietici în 1940, la anexarea Basarabiei

-Pascaru , Nicolae M.

Fost membru al Gărzii de Fier în regimul românesc.N.în 1921, la Chişinău . Arestat în 1941, a murit în închisoare ( 1942 )

-Pascaru, Pavel V. / Haritina-soţie / Nicolae, Vera, Alexandru-copii /

N.în 1907 , în com. Chiripcău- Floreşti.Deportaţi în 1949, în reg.Amur.

-Pascaru , Vasile V. / Maria-soţie / Adela-fiică /

N.în 1915, în com. Cajba- Glodeni . Condamnat la 10 ani muncă silnică în 1949, deportat. Soţia şi fiica, deportate separat .

-Pasco ,Timofei D.

N.în 1925, în sat Mândreştii Noi, com. Bilicenii Noi . Arestat pe 29 sept.1950 ; condamnat la 25 ani muncă silnică  pentru apartenenţa la grupul antisovietic condus de Filimon Bodiu .Deportat în Siberia.

- Pasecinic :Damian A.; Maria -soţie // Dumitru P. ; Anastasia-soţie ; Vera, Tamara, Ion - copii //Ion .I ; Nadejda -soţie ; Eugen şi Eugenia-copii // 

Trei familii ( cu 11 membri ) din com.Bălanul Vechi -Râşcani .Deportaţi în 1949 . 

- Paşcan,Ion P / Feodora-soţie / Maria, Alexandra, Vera, Victor- copii /

N.în 1892, în com.Ţânţăreni-Anenii Noi , fost membru PNL în regimul românesc. Deportaţi în 1941 , în Tiumen..

-Paşcan ,Vasilina / Agafia, Eugenia, Nicolae-copii /

N.în 1896, în satul Larga -Căinari. Deportată pe 6 iulie 1949 .

-Paşchevici ,Elizaveta D. / Olga şi Serghei-copii /

N.în 1885 , în Cişmilia.Deportaţi în 1948.

-Patali ,Ion / Vera-soţie / Ştefan-fiu /  

N.în 1900 , în com.Aluniş -Râşcani .Deportaţi în 1949, în reg. Kurgan.

-Pateluha, Vasile I.

 N.în 1923, în Floreşti .Condamnat la 25 ani muncă silnică ,pe 13 ian.1953 ; deportat în Siberia. 

- Patraş ,Mihai V. / Elena-soţie /

Din Făleşti. Acuzat de "colaboraţionism cu românii " , a fost condamnat la 25 ani muncă silnică şi deportat în 1941. Soţia lui, a fost deportată înn 1949 , ca soţie de deţinut politic.

-Patraşco , Sofronie V.

N.în 1878 , în oraşul Ocniţa. Acuzat de "colaboraţionism" , la 71 de ani , a fost deportat în 1949, în reg. Habarovsk, unde a murit . Reabilitat post-mortem de Republica Moldova, în 1990.

-Patraşcu ,Arhip S.

Profesor, n.în 1885, în com. Sudarca -Donduşeni. Condamnat la 10 ani muncă silnică în 1941, a fost deportat în lagărele sovietice. A murit în deportare, în lagărul de la Komi.

-Patraşcu, Grigore A. / Patraşcu , Ioana A. /

Fraţi ( ? ) , n.în  Sudarca-Donduşeni .Condamnaţi  la 10 ani muncă silnică , în 1944,  pentru "colaboraţionism cu românii " ; .Deportaţi  în Gulagul sovietic.

- Patraşcu ,Luca F. / Melania-soţie /

N.în 1888 , în Satul Nou -Chişinău . Deportaţi în 1949; morţi în deportare.

-Patraşcu : Nicolae V. -soţ / Maria-soţie / Vasile, Ioana, Olga, Agafia --copii /

Din com. Mileştii Mici -Ialoveni.Deportaţi în 1949 în reg.Tiumen,pe motive religioase.

- Patraşcu ,Pantelei P.

N.în 1890, în com.Popeştii de Jos -Drochia. Deportat în 1941,ca "element social periculos", a murit în deportare .Reabilitat post-mortem de R.Moldova, în 1991.

-Patraşcu , Vladimir

N. în 1923, în satul Sudarca-Donduşeni. Membru al org."Arcaşii lui Ştefan cel Mare ", din oraşul Soroca , având ca obiectiv eliberarea Basarabiei de sub stăpânirea sovietică.

În 1947, membrii săi au fost descoperiţi , printr-o trădare ; arestaţi ; torturaţi de NKVD ; judecaţi de Tribunalul -Chişinău ; condamnaţi. Vladimir Patraşcu a fost condamnat la  25 de ani muncă silnică şi a fost deportat ( cu Ion Suru ) în Siberia , la minele din Inta , regiunea Komi .   Amnistiat în 1956 ( graţierile lui Nichita Hrusciov ) , s-a întors acasă, unde a trăit până în 1999.

 -Patraşcu ,Xenia / Mihai , Iulia, Tudor, Grigore - copii /

N.în 1898, în Scăeni -Donduşeni . Deportaţi în 1949  în Tiumen. 

-Patronic, Ion V. / Nadejda-soţie / Vladimir, Nina, Boris- copii /

 N.în 1893, în Gribova-Donduşeni .Deportaţi în 1949 , în Kurgan .

-Patrul, Eudochim C.

N.în 1911, în com.Moscovei - Cahul .Condamnat la 25 ani muncă silnică în 1951, pentru "colaboraţionism cu românii " , deportat la Norâlsk.

[ LD: urmează zeci de  familii de români, din diverse localităţi ale Basarabiei , cu sute de  membri de familie , purtând numele de PAVALACHE, PAVLENCO, PAVLICU ,  PAVLIUC . Ridicaţi de NKVD-ul sovietic , cu sau fără condamnare, lăsând case, acareturi, animale şi hrană , deportaţi - din ordin - în Gulagul sovietic  în 1941, 1945, 1949.

Cum se poate nega caracterul etnic al acestu genocid ?  ]  

-Pavalachi , Domnica T.

N.în 1889, în com.Şuric -Orhei .Condamnată la 10 ani muncă silnică  ( 1945 ) ,pentru "trădare de patrie" ; deportată în Gulagul sovietic.

-Pavalachii , Filimon / Maria-soţie /

N.în 1882, la Chişinău. Deportaţi de sovietici în 1949 .Au murit amândoi în deportare.

- Pavelciuc ,David D. / Domnica-soţie / Valentina şi Olga-fiice /

N.în 1919 , în Şirăuţi -Briceni .Condamnat la 8 ani muncă silnică în 1946, a murit în deportare.

Soţia şi fiicele , deportate în 1949 în Kurgan, ca "familie de trădători " .

-Pavlenco ,Alexei N.

N.în 1890,în com.Gâsca- Căuşeni . Condamnat la 5 ani muncă silnică în 1945,ca "element periculos" , a fost deportat în lagărele sovietice.Reabilitat post-mortem , în 1992, de R.Moldova.

-Pavlenco, Fiodor / Natalia-soţie / Anatol, Nadejda, Maria- copii /

N.în în 1913, în com.Gâsca-Căuşeni .Deportat în 1949, cu familia, la Tiumen , acuzat de "colaboraţionism cu românii " ,  

-Pavlenco, Anatoli S.

N.în 1916, în  Chişinău .Condamnat şi deportat în1949, în  regiunea Tiumen , acuzat de "colaboraţionism cu românii " , 

- Pavlenco, David T. / Haritina-soţie / Maria, Filip, Gheorghe -copii /

N.în 1891, în Săiţi -Căuşeni , membru PNL şi primar  în comună, în regimul românesc.

Condamnat la muncă silnică  în 1941, a murit în acelaşi an , în timpul retragerii sovietice din Basarabia. Soţia şi copiii , au fost deportaţi tot în 1941 la Aktiubinsk.( Kazahstan ) .

Reabilitaţi în 1991, de R.Moldova.

- Pavlenco, Ion V.  / Feodosia-soţie / Vasile şi Andrei - fii /

N.în 1913, în com. Sagaidac - Cişmilia. Condamnat în 1941 la 10 ani muncă silnică , pentru "activitate contrarevoluţionară",deportat în Siberia. Soţia şi fiii - deportaţi în 1941 separat , în Kazahstan.

- Pavlenco , Parascovia / Anastasia şi Maria-fiice /

N.în 1914, la Ialpugeni -Cişmilia .Deportate în 1949  în Siberia , pentru "motive politice " .

-Pavlenco, Procopie S. / Vasilisa-soţie / Elena şi Galina-fiice /

N.în 1920, în com.Văscăuţi- Orhei .Deportaţi în 1949 , în Altai

-Pavliuc, Alexandru, Gh. /Agafia-soţie  / Vasile -fiu /

Pavliuc ,Ilie G / Maria - soţie / Alexandru şi Alexandra-copii //

Deportaţi în 1951 în reg.Tomsk , ca "iehovişti" .

[LD: am impresia că satul acesta, Briceni, la cotul nordic al Prutului ( învecinat cu jud.Dorohoi, de dincoace de Prut )  a fost golit în 1951 ]

- Pavliuc ,Anghelina Gh. / Pavel, Victoria, Vasile-fii  /

 N.în 1886 (cu fii n.în 1928, '32,'34 )-com.Porumbeşti , r.Cantemir. Deportaţi  în 1949.

-Pavliuc ,Domnica I. / Dumitru-fiu / Parascovia-noră /

N.în 1896, în com.Sărata Galbenă, r. Hânceşti .Deportaţi în 1949

- Pavliuc,Ion P.

N.în 1899, în com.Baimaclia ,r.Cantemir . Condamnat la 5 ani muncă silnică în 1940 ,deportat .  

- Pavliuc, Oxana / Tudor şi Vera- copii /

Din Bârlădeni-Ocniţa. Deportaţi în 1949, în Siberia ( Amur )

[LD:urmează alte familii româneşti , cu numele de PAVLOSCHI , PAVLOV ,PAVLOVSCHI, PĂDUCĂ,  PĂDURARU .  Ridicaţi de NKVD-ul sovietic , cu sau fără condamnare, lăsând case, acareturi, animale şi hrană , deportaţi - din ordin - în Gulagul sovietic ,în 1941 - 1949.

-Pavloschi , Domnica N.

N.în 1882, în Cuconeştii Noi - Edineţ. Acuzată de "trădare" , în 1949 ,condamnată şi deportată la muncă silnică în Cita.Reabilitată post-mortem  în 1992, în R.Moldova.

-Pavlov ,Grigore Z.

 N.în 1891, la Trebujeni -Orhei.Fost jandarm în regimul românesc. Condamnat de sovietici în 1941, deportat . A murit într-un lagăr de exterminare din Gulagul sovietic.

-Pavlov ,Sofronie V .

N.în 1905, în Chişinău . Acuzat de "spionaj " , condamnat în 1940 . A murit în închisoare . Reabilitat postmortem, în 1994, de R.Moldova.

- Pavlov, Varvara / Zaharia, Natalia, Elizaveta,Ecaterina- fii /

Deportată de sovietici în 1941, ca "familie de condamnat  politic " , în reg. Omsk .

-Pavlovici , Carol

Din Chişinău . Arestat şi condamnat la 8 ani muncă silnică, deportat în reg.Perm, lagărul Solikamsk ,unde a murit  în 1943, din cauza condiţiilor de exterminare .

- Pavlovschi Pavel S.  / Cleopatra-soţie / Elena-fiică /

N.în 1899, în Chişinău .Deportaţi în 1949, în reg. Tiumen. El a murit în deportare, cauza fiind clasată în 1964. Soţia şi fiica au supravieţuit, şi s-au întors în Basarabia.

- Păcătos ,Vasile N. Ana-soţie / Olga, Dumitru, Savelie, Tamara, Claudia - copii /

N.în 1893, la Coşăuţi. Deportaţi în 1941, în reg.Tomsk.

- Păducă : Constantin / Ivan I - Parascovia, soţie - Elisaveta şi Nina - fiice / Maria I - / Olga / Victor V. / Vladimir N. /

6 familii purtând numele PĂDUCĂ , din com.Burlăneşti -Edineţ.Deportate în 1951 , în regiunea Tomsk , pentru apartenenţă la secta "Martorii lui Iehova " .

-Păduraru , Dumitru C .

N.în 1900 , în com.Selişte -Orhei .Condamnat în 1944 la 20 ani muncă silnică , deportat în reg. Molotov.

-Păduraru ,Gavri L. / Păduraru , Hristofor S. /

Din com.Nemţeni -Hânceşti .Condamnaţi  în 1945 la 10 ani muncă silnică , pentru "colaboraţionism" .Deportaţi . 

-Păduraru ,Gheorghe C./ Natalia-soţie / Nicolae şi Fiodor- fii / 

N.în 1882 , în Cahul .Deportaţi în 1949 , în ţinutul Altai .

-Păduraru , Leon A. Marfa- soţie / Ion, Nadejda, Gheorghe, Elena, Vasile-copii /  

N.în 1897 , la Chişcăreni -Sângerei . Deportaţi în 1949 . 

-Pădure, Foma / Maria-soţie / Claudia-fiică / Valentin-nepot  /

Ţăran din Floreşti .Deportat în 1949 ,cu familia,  în reg.Amur .

-Pădure, Zinovia I. / Olga, Alexandra, natalia-fişe  /

Ţăran bătrân ( n.în 1888 ) în com.Pompa-Făleşti.Deportaţi în 1949 în R. Bureat-Mongolă .

-Pădurea , Constantin I. / Natalia-soţie / Ion-fiu /

Comerciant din  Chişcăreni . Deportaţi în 1949, în gulagul sovietic.

-Pădurea ,Savelie D / Varvara-soţie / Mihai, Nicolae, Eudochia, Gheorghe -copii /

N.în 1900, în com.Taura veche -Sângerei .Deportaţi în 1949, în gulagul sovietic.

 

[LD:urmează zeci de  familii româneşti , cu numele de PĂDUREŢ, PĂNUŞ,PĂNUŢĂ ,PĂSAT,

PĂSCĂLUŢĂ ,PĂTRAŞCU . Ridicaţi de NKVD-ul sovietic , cu sau fără condamnare, lăsând case, acareturi, animale şi hrană , deportaţi - din ordin - în Gulagul sovietic ,între  1941 - 1949.

- Pădureţ, Dumitru /

N.în 1920, în com. Gura Căinarului -Floreşti . Arestat pe 15 nov.1951 ; condamnat la 25 ani muncă silnică , pentru apartenenţă la Uniunea Democratică a Libertăţii , organizaţie din Bălţi care urmărea răscularea împotriva ocupantului sovietic.

Deportat în lagărele de exterminare din URSS.

-Pădureţ , Ilarion

N. în 1922, în com. Gura Căinarului -Floreşti. Arestat de sovietici în 1944 , condamnat la muncă silnică, pentru că îşi satisfăcuse serviciul militar în armata română .

Deportat în reg. Arhanghelsc. Eliberat în 1953.  

- Pădureţ ,Ion I. / Eufrosina -soţie /

N.în 1888, în Tătărauca Veche .Deportaţi în 1949.

-Pădureţ, Nicolae F. / Parascovia- soţie / Dionis, Alexandra ,Maria, Daniil- copii /

- Pădureţ ,Vasile / Alexandra-soţie / cu un copil / 

Din  Briceni . Deportaţi în 1949 în Kurgan, pentru apartenenţă la Martorii lui Iehova.

-Pănuş ,Feodora F. ; Parascovia-fiică / Pănuş Mihai P /

Din  Ciopleni -Criuleni .Deportaţi  pe 6 iul.1949 în reg. Irkutsk .

- Pănuş ,Victor I. / Sofia-soţie / Igor-fiu /

N.în 1913, în Chişinău . Condamnat în 1941 la 5 ani muncă silnică  pentru "activitate antisovietică ", deportat . Soţia şi fiul au fost deportaţi în 1941, în Kazahstanul de Sud,ca rude de deţinut politic.

- Pănuţă  : Alexei  / Ana E. - Eugen-fiu /Dominte -Natalia-soţie / Vasile - soţia cu 4 copii / 

Din satul Zaim ,com. Căuşani - Tighina. Ridicaţi în 1949 ; deportaţi în Siberia. Bărbaţii - au murit în deportare ; câteva femei s-au reîntors acasă,în 1957,  după amnistia din 1956.

-Păsat ,Dumitru /Păsat , Ion cu Sonia- soţie /   Păsat ,Nicolae /

Ţărani din Slobozia Mare -Cahul. 

/Dumitru- n în 1894 .Arestat de NKVD în 1945 ; torturat pentru  sentimentele pro-româneşti ; condamnat în nov.'47 ; a murit într-o închisoare de lângă Chişinău, din cauza condiţiilor de exterminare . /Nicolae- n.în 1931, arestat pe 6 iul. 1949; deportat în Siberia ( reg. Altai ) .S-a întors  acasă .

/ Ion şi Sonia- arestaţi în 1949, deportaţi în Siberia. S-au întors acasă, în 1956, după amnistie.

    

-Păsat, Dumitru I./ Feodosia -soţie / Zinaida, Vasile, Liuba, Elena , Mina-copii / 

N.în 1890 , în com. Bălăşineşti - Briceni .Condamnat în 1944, la 10 ani muncă silnică, pentru "trădare de patrie " .Deportat .

/Soţia şi cei cinci copii, deportaţi în 1949, ca "familie de colaboraţionişti "

-Păsat  Gheorghe I. 

N. în 1888 , în Neagra-Hânceşti . Fost primar PNL al comunei ,în regimul românesc. Condamnat la 5 ani închisoare în 1941 .Deportat .

-Păscăluţă ,Ştefan I./ Tecla-soţie /

N.1888, com Maramonovca -Donduşeni  .Deputat în Sfatul Ţării , care a votat Unirea Basarabiei cu România ( 27 martie 1918 ).Arestat de sovietici în 1949, condamnat .Se crede că a murit în deportare , în Republica Tătară. Soţia sa, Tecla, a fost deportată separat, tot în 1949.

- Pătraşcu, Gheorghe F./ Zinovoa-soţie / Maria-fiică  /

 N.în 1919, în Mileştii Mici -Ialoveni. Deportaţi în 1949, în reg.Tiumen, ca iehovişti .

-Pătraşcu ,Ion Gh. /Alexandra-soţie / Parascovia, Petru, Efimia -copii /

N.în 1898, în Pogăneşti-Hânceşti .Jandarm,  membru PNL ,  în regimul românesc.

Condamnat în 1940  la 8 ani muncă silnică, deportat în lagărul Sverdlovsk, unde a murit în acelaşi an.  Soţia şi copiii - deportaţi separat , în Tiumen. 

-Pătraşcu, Macar  I / Feodosia-soţie / Eugenia-copil /

N.în 1917 , în com. Vărvăureuca -Floreşti .Deportaţi în 1949.

- Pătraşcu ,Simion M.

N.în 1902 , la Soroca .Poliţist în regimul românesc. Condamnat în 1940 la 8 ani muncă silnică,

a dispărut fără urmă  în lagărele din Gulagul sovietic

-Păvălachi ,Ştefan

N.în 1912 în com.Jora de Mijloc-Orhei. Condamnat în 1940  la 5 ani ; deportat

 

[LD:urmează zeci şi zeci de  familii româneşti - noi dăm doar câteva -  din satele şi oraşele Basarabiei ,cu numele de PÂNTEA , PÂNZARU., PÂRCĂLAB.

 Bărbaţi şi femei de toate vârstele,ridicaţi de NKVD-ul sovietic,după  liste special întocmite pe localităţi .Cu sau fără condamnare, acuzaţi de "colaboraţionism" cu românii , consideraţi "trădători  de patrie" sau "spioni".Dezrădăcinaţi ,spoliaţi de pământ ,casă, acareturi, animale.

Deseori despărţiţi de soţii şi copii ,deportaţi  - vorba poetului Grigore Vieru -  în "Siberii de gheaţă " Mulţi nu s-au mai întors ; puţini au fost reabilitaţi post-mortem, după destrămarea URSS , de autorităţile din R.Moldova.     

- Pântea , Alexandra F ( 1)

Ţărancă înstărită, n.în 1889, în com.Mihăileni -Râşcani .Deportată în 1949.

- Pântea, Alexandra F ( 2 ) / Vasilisa-fiică /

Ţărancă  n.în 1919 ,în com.Gălăşeni  -Râşcani .Deportate în 1949, în Kurgan.

-Pântea Anton I.

N.în 1919 , în Gălăşeni -Râşcani .Condamnat în 1946 la 5 ani muncă silnică , deportat

-Pântea ,Constantin C

Din com.Zăicani-Râşcani .Condamnat la 25 ani muncă silnică ,în 1951 .Deportat

-Pântea ,Fiodor E./Efimia-soţie / Dionisie-fiu /

Ţăran înstărit din com.Zăicani -Răşcani .Deportaţi  în 1951 .

-Pântea ,Gheorghe / Lidia-soţie /

Ţăran înstărit din com.Zăicani -Răşcani .Deportaţi în 1951.

-Pântea ,Vasile N.(1)

N.în 1902, în Zăicani -Râşcani. Condamnat în 1944 la 15 ani muncă silnică , pentru "colaboraţionism cu românii ".Deportat .

-Pântea, Vasile P / Martina-soţie / Vasile şi Victor-fii /

-Pântea ,Eudochia / Maria, Elena, Ioana-fiice /

Din Neagra-Hânceşti. Deportată în 1949, din "motive politice" ,la Tiumen

-Pântea ,Sava M. / Elena-soţie / Nicolae, Ion , Ecaterina -copii /

N.în 1911, îîn Neagra-Hânceşti  .Condamnat în 1947 la 10 ani muncă silnică. Deportat la Vorkuta. Soţia şi copiii , deportaţi în 1949 în reg. Tiumen , ca "familie de colaboraţionişti "

-Pântea ,Ion P

N.în 1927, în com.Bârnovo-Ocniţa. Condamnat la 10 ani muncă silnică ,pentru "activitate antisovietică" .Deportat.

-Pântea ,Vasile N ( 2 ) / Martina-soţie /Valentina-fiică /  

N.în 1910, în.Bârnovo -Ocniţa .Deportaţi în 1949.

-Pânzari ,Constantin I. /Vera-soţie /

Mare proprietar de pământ, n.în 1877 ,în Soroca. Victime ale represiunii din 1949

- Pânzari ,Eugenia I / Maria-soră . .

N.în 1917, în com.Neculăuca-Orhei . Victime ale represiunii din 1949

-Pânzari , Gherasim

N.în 1884, în com. Jora de Mijloc - Orhei . Ucis de sovietici în 1940.

-Pânzari ,Mihai V /Filip , Gheorghe, Leonid ,Elizaveta  - fii / /

N.în 1899, în com.Cremenciug -Soroca .Condamnat la 10 ani muncă silnică pentru "colaboraţionism" , în 1944 . Deportat

Copiii - bărbaţi în toată firea -  deportaţi în 1949, în Kurgan.

-Pânzaru ,Dumitru R

N.în 1920 , în Cigârleni -Căinari .Condamnat în 1949 la 10 ani de muncă silnică , deportat în Siberia. Reabilitat în 1996, în R.Moldova

- Pânzaru , Dumitru G.

N.în 1919 , în com. Bleşteni -Edineţ..Deportat în 1951 , în reg.Tomsk, ca iehovist.

-Pânzaru ,Elena P.

N.în 1898 , la Târnovo -Donduşeni .Deportat în 1949, în Tiumen .

-Pânzaru ,Eugenia F./ Maria-fiică /

 N.în 1914 , la Brânzeni-Edineţ .Deportată în 1949 în Kurgan, din "motive politice "

-Pânzaru ,Filimon / Valentina-soţie / Serghei, Elena- copii /

N.în 1927 , la Burlăneşti -Edineţ .Deportaţi în 1951 în Tiumen, ca iahovişti

-Pânzaru ,Fiodor V / Anastasia - soţie /

N.în 1910, în com. Sărata Galbenă -Hânceşti . Condamnat la 6 ani muncă silnică în 1946. Deportaţi separat .

-Pânzaru Gheorghe N

Pedagog , n.în 1909 , în com.Plop-Donduşeni .Condamnat la 10 ani muncă silnică în 1946, pentru "trădare de patrie " .Deportat .

-Pânzaru ,Ioan A. / Ana-soţie / Ivan- fiu /

N.în 1985,în Balatina- Glodeni . Acuzat de "colaboraţionism" ; deportaţi în 1949, în Kurgan .

-Pânzaru ,Ion M  / Agafia-soţie /

N.în 1914, în Prajila-Floreşti. Deportaţi în 1949 .

-Pânzaru ,Loghin A. / Varavara-soţie / Ion, Alexandra, Nadejda, Constantin-copii /

N.în 1909, din com.Suri-Drochia.Acuzat de "spionaj" în favoarea românilor ; condamnat la 10 ani muncă silnică , deportat  în 1945. Soţia şi copiii, deportaţi în 1949 .

-Pânzaru ,Mihai D. / Olga-soţie / Ion, Zinovia, Grigore-copii /

N.în 1912, în com.Suri- Drochia. Deportaţi în 1949.

-Pânzaru , Ştefan F. / Elizaveta-soţie / Anatol-fiu /

N.în 1911, din oraşul Drochia .Deportat în 1949.

-Pânzaru ,Vasile P.(1 ) / Zinovia-soţie / Raisa, Nina, Leonid-copii /

 N.în 1896, din Caracuşenii Vechi. Deportaţi în 1949 .

-Pânzaru ,Vasile P. / Liuba-soţie / Elizaveta, Maria-fiice /

N.în 1913, în Şudarca -Donduşeni .Deportaţi în 1949 .

-Pânzăreanu ,Gheorghe N.

Învăţător ,n.în 1909 , în com.Nicoreni -Soroca,cu un grup de elevi şi profesori, care iniţiaseră organizaţia Uniunea Tineretului Revoluţionar , de la Şcoala nr 144.

Arestat pe 21 martie 1959; judecaţi, condamnaţi, deportaţi .

[LD:urmează zeci şi zeci de  familii româneşti,din satele şi oraşele Basarabiei ,cu numele de , PÂRÂU, PÂRCĂLAB, PÂRVAN , PÂRVU ,PÂSLARU  ridicaţi de NKVD-ul sovietic,în valurile de represiune. Dacă s-ar întocmi liste pe localităţi (nu pe numele de familii ),s-ar constata golirea (sau rărirea ) satelor şi oraşelor de români ,acuzaţi de "colaboraţionism" , consideraţi "trădători  de patrie" sau "spioni".Mulţi nu s-au mai întors din deportare  ; puţini au fost reabilitaţi post-mortem, după destrămarea URSS , de autorităţile din R.Moldova.

-Pârâu ,Gheorghe Gr.

N.în 1907, în com.Lăpuşna-Hânceşti.Condamnat în 1945 la 10 ani muncă silnică , acuzat de "colaboraţionism" cu românii. Deportat .

-Pârcălab ,Nicolae V. / Pârcălab ,Domnica V-soră ? /

/Nicolae- n.în 1901, în com.Vasieni -Ialoveni ;condamnat în 1946 la 10 ani muncă silnică , acuzat de "colaboraţionism" .Deportat .

/Domnica  - n.în 1902 , deportată pe 6 iul.1949, din motive politice , în reg.Tiumen .

- Pârlea, Vasile I / Feodosia-soţie / Tiva-fiică /

N.în 1886 , în com Medveja -Briceni . Deportaţi pe 6 iul.1949 în Kurgan.

- Pârlii ,Fiodor I. / Nadeda-soţie / Ion ,Feodosia, Visarion-copii /

N.în 1909 , în sat Cremenea, com. Slobozia, Soroca : Deportaţi în 1919, în Kurgan 

-Pârlişescu ,Gheorghe P. / Eugenia-soţie / Leonid-fiu / Tatiana-noră /

N.în 1892, în Stoicani-Soroca.Deportaţi pe 6 iulie 1949 ,în ţinutul Amur.

-Pârlitan ,Constantin / Ecaterina-soţie / Eugenia, Vasile, Gheorghe ,Olga -copii /

N. în 1888, în com.Duşmani-Glodeni . Deportaţi în 1949, în Irkutsk .

-Pârlog ,Chiril N./ Eufrosina-soţie / Natalia, Alexandru, Elena, Nicolae, Ştefan - copii /

N.în 1911 în com.Mingir -Hânceşti.Deportţi în 1949 în reg.Tiumen .

-Pârlog ,Fiodor G. /Anastasia - soţie / Gheorghe, Mihai, Elena, Vasile -copii /

N.în 1907, în com.Ciocâlteni -Orhei .Deportaţi în 1949, în R.A.S.S Bureat-Mongolă

-Pârvan ,Vasile A. / Parascovia-soţie / Ana, Elena, Liuba, Elizaveta - fiice / 

N.în 1889, în Goteşti-Cantemir. Membru PNL în regimul românesc .Condamnat la 8 ani muncă silnică în 1941, deportat .Soţia şi fiicele, deportate separat , tot în '41, la Akmolinsk .

- Pârvu, Simion T./ Ioana-soţie / Ion, Alexandra, Teodor, Claudia, Elisabeta, Maria ,Varvara -7 copii / Ţăran n.în Ţiganca -Cantemir , membru PNŢ în regimul românesc.

Ţăran n.în 1897 , ridicat şi dispărut în 1941, în gulagul sovietic.

Soţia şi copiii , deportaţi în acelaşi an , în Kazahstanul de Sud.

- Pâsa, Gheroghe V./ Maria-soţia /    

Din Zberoaia -Nisporeni , n.în 1890.Condamnat la 10 ani muncă silnică, în 1945, acuzat de "colaboraţionism",deportat. Soţia, deportată separat în Irkutsk.

-Pâslari ,Anastasia A. / Mihai -fiu /

-Pâslari, Mihai M. / Elizaveta-soţie / Tamara, Claudia, Boris, Elena, Iurie - 5 copii /

Din Henciul Nou - Sângerei .Deportaţi în 1949 ,în R.A.S.S. Bureat -Mongolă.

-Pâslari ,Anton A. / Marfa-soţie / Vladimir ,Ion, Anastasia, Maria, Serghei - 5 copii /

Ţăran înstărit, n.în 1901 în com.Naslavcea -Ocniţa. Deportaţi în 1949, în Kurgan.

-Pâslaru ,Andrei P. / Ecaterina-soţie / Maria-fiică /

Din com. Corlăţeni -Râşcani .Deportaţi în 1941.

-Pâslaru ,Constantin V. / Maria-soţie / Vladimir , Tamara, - -copii / Valentina-noră /

N.în 1886, în Chişinău.Învinuit de "trădare" ,în 1945,deportat în reg. Kamerovo .

-Pâslaru, Eufrosina D.

N.în 1892, la Climăuţi- Donduşeni .Condamnată la 15 ani muncă silnică, acuzată de "trădare de patrie " .Deportată.

-Pâslăraş, Afanasie A. ;  Maria-soţie / Pâslăraş ,Dumitru / Pâslăraş ,Ion S. /

Din com. Prăjila-Floreşti .Condamnaţi şi deportaţi pe 6 iul.1949,  în Kurgan

-Pâşlă ,Mihail

Ţăran din com. Cotiugenii Mari -Soroca. Împuşcat în mart.'44 de militari sovietici în faţa casei , la intrarea trupelor în sat .

-Pcela, Fiodor Gr.

N.în 1889 în oraşul Bălţi, n.în 1889 . Condamnat în 1944 la 10 ani închisoare , acuzat de "colaboraţionism" cu românii .

- Peatniţchi ,Alexandr I.   

N.în 1896, în Chişinău . Arestat de sovietici în 1941, ca "fost agent " al Jandarmeriei române. A murit în acelaşi an , în deportare, la Sverdlovsk.

- Pelevaniuc , Alexi / soţia cu 1 copil / Ion-fiu /

[ LD: să nu uităm această răspundere gravă care apasă asupra statului (comunist ) român ,  faţă de fiii săi din Basarabia şi Bucovina. ]

Alexi- fost primar în com. Levinţi -Hotin , în timpul regimului românesc ( clădise 3 şcoli primare , drumuri şi podeţe  , fiind iubit şi respectat de consăteni ). În martie 1944, la întoarcerea trupelor sovietice , şi-a împărţit familia în după : soţia cu un copil de 11 ani au rămas în comună , iar el cu fiul Ion s-au refugiat în ţară - la Lecea Mare- Timiş .

Împroprietărit în 1945, pe 18 august 1951 a fost ridicat şi deportat pentru 4 ani , în Bărăgan

( la Dâlga ), unde a muncit din greu pentru a-şi încropi o gospodărie.Pe 1 august 1954, bătrân şi epuizat, a paralizat. A murit la Spitalul Colentina , dus de fiul său, Ion.

-Pelevaniuc , Grigore

Hamal în gara Bălţi , n.în 1919, în com.Ivanovca-Bălţi. A făcut parte din Uniunea Democratică a Libertăţii ,  care a luptat pentru răsturnarea regimului comunist şi pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupaţie sovietică.

[Într-un Apel al UDL - Către ofiţeri, soldaţi , muncitori, ţărani şi intelectuali  - se spunea:< Ce v-a dat vouă Stalin în cei 34 ani de guvernare ? Robie, închisori, colhozuri, o viaţă semi-flămândă.Unde sunt Egalitatea ,dreptul şi bunăstarea voastră materială ? Stalin v-a luat totul, chiar şi sufletul şi gândurile .El vrea să construiască comunismul mondial pe oasele voastre [...] Moarte comunismului ! > ]

Organizaţia a căzut în oct. 1951în urma unor trădări şi infiltrări cu provocatori n.k.v.d.-işti .

Au fost arestate, judecate şi condamnate , cca 24 persoane.Grigore Pelevaniuc a fost arestat pe 8 oct. 1951; condamnat la 10 ani închisoare pentru "activitate antisovietică " ; deportat în lagărele de exterminare din Siberia.

[LD:urmează zeci şi zeci de  familii româneşti,din satele şi oraşele Basarabiei ,cu numele de PELIN , PELIVAN , PERCIUN , PERJU,  ridicaţi de NKVD-ul sovietic,în valuri de represiune, acuzaţi de "colaboraţionism" , consideraţi "trădători  de patrie" sau "spioni" şi deportaţi . ]

-Pelin : Elena -mamă / Ecaterina, Gafia, Vasile, Gheorghe .copii / 

Din com.Văratic ,r.Râşcani , n.în 1907. Acuzată de "colaboraţionism" ;deportaţi  în Siberia.

-Pelin ,Gheorghe I / Olga -soţie /

Din com.Văratic ,r.Râşcani , n.în 1912. Acuzat de "colaboraţionism" ;deportaţi  în Siberia.

-Pelin ,Olga G. / Vladimir, Tatiana, Simion, Gheorghe - copii /    

Din Chişinău, n.în 1905 . Deportată în 1949, cu copiii, în Irkutsk.

-Pelivaliuc ,Maria I.

N.în 1897 , în Beleuţ -Făleşti .Acuzată de "colaboraţionism cu imnamicii URSS" , deportată în 1949 în reg.Kurgan

-Pelivan, Eufrosina C. / Ivan , Ana-copii /

N.în 1897 în com.Băcioi - Ialoveni .Deportaţi în 1949 ,în reg.Tiumen.

-Pelivan,Ion Gh.

N.pe 1 apr.1876,com.Răzeni -Lăpuşna.Licenţiat al Seminarului  telogic din Chişinău şi al Facultăţii  de Drept din Dorpat (Estonia).În 1903,a fost închis de ohrana ţaristă şi deportat la Mezen (gubernia Arhanghelsk). În 1904, trimis pe frontul ruso-japonez din Manciuria .Revenit la Chişinău, s-a alăturat mişcării de eliberare naţională .

Judecător în judeţul Bălţi (din 1907 ),a fost destituit (1912 ).

...La 20 oct.'17 ,a fost cooptat în "Sfatul Ţării".În calitate de şef al departamentului de Externe,a plecat la Iaşi pentru a solicita sprijinul armatei române. A participat activ la redactarea actului de independenţă a Republicii Moldova şi a votat Hotărârea de Unire cu Ţara ( 27 mart.1918 ) Deputat în Sfatul Ţării (Chişinău );deputat PŢ apoi PNŢ ,în toate legislaturile interbelice (1919-1937 ).A făcut parte din Delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1919-1920 ) şi la Geneva (1922 );a fost ministru de Justiţie în guvernul Vaida (1919-1920 )

   În '40 ,după anexarea Basarabiei ,s-a refugiat la Bucureşti ;în '41, s-a reîntors în Basarabia ;

în '44 a fost nevoit s-o  părăsească iar, stabilindu-se în capitala Ţării .

Arestat în "noaptea de cristal "(5/6mai 1950 )a stăpânirii comuniste instalate la Bucureşti ,

a fost încarcerat în penitenciarul de exterminare de la Sighet.

A murit la 24 ianuarie 1954, şi a fost aruncat la groapa comună din Cimitirul Săracilor .

-Pencov ,Vasile I. / Eudochia-soţie / Ana, Vasilisa, Daria-fiice /

N.în 1888, în com.Trifeşti -Cahul. Deportaţi în 1941 , în Aktiubinsk .

- Pencov, Nicolae N. /Nicolae-fiu / Eugenia-noră / Eugenia, Stepanida, Ion-copii /

N.în 1896, în com.Trifeşti -Cahul. Deportaţi în 1949 , în Altai .

-Pencov ,Vasile S./ Stepanida-soţie / Ştefan, Gheorghe- fii /

Ţăran înstărit n.în 1894, în com.Troiţa- Leova . Deportaţi în 1949 , în Siberia.

- Penteleiciuc :Cochină Gh./ Gheorghe N./ Ilie C. / Procopie N. / Toader N. /

Ţărani din com.Voloca -Hliboca ; deportaţi în 1941 ( în Siberia ) şi în 1945 ( Onega ).

Au murit în deportare, din cauza condiţiilor de exterminare .

-Perciuleac ,Ştefan / Alexandra-soţie /Ion-fiu /

-Perciuleac Vasile S. /Iuliţa-soţie / Gheorghe,Nadejda Anastasia ,Mihai şi Pavel-copii /

Familii de ţărani, dn com.Bălăbăneşti -Criuleni .Deportaţi în 1949 în Ircuţc.  

-Perciun ,Iacob I / Ana-soţie / Irina, Nina, Ilie ,Valentin - copii /

 Familie de ţărani din com. Pârcani-Soroca. Deportaţi în 1941 în Tomsk.

- Perciun ,Sevastian

Ţăran n.în 1893, în com.Dubna-Soroca.Membru al org. antisovietice Arcaşii lui Ştefan.

Arestat în 1947 , condamnat la 25 ani muncă silnică , în Siberia.

-Perciun ,Timofei I, / Ana -soţie /

Ţăran n.în anul 1875, în com.Pecişte- Rezina. Deportaţi în 1949 , în Siberia.

-Pereleghină ,Sofia O.

N.în 1925, în com.Ruseni - Anenii Noi Arestată şi condamnată în 1945, de un tribunal sovietic la 10 ani muncă silnică pentru "colaboraţionism cu românii" .Deportată în regiunea Komi.

-Perepiolchin ,Eremei I. / Matriona -soţie / Vasile -fiu /

Familie din Tighina.Soţul a fost arestat în 1945 şi condamnat,de un tribunal sovietic , la 10 ani muncă silnică , pentru "trădare de patrie" .

Soţia şi fiul au fost deportaţi în 1949, în regiunea Komi ,ca "familie de trădători ". Familie reabilitată în 1990.

 

[de continuat]