Din partea unor golani din Tulcea

 

Golanii din Tulcea sînt ală­turi de golanii din Bucureşti, din Timişoara şi din întreaga tară, care cer introducerea în le­gea electorală a punctului 8 din Proclamaţia de la Timişoara, fără a fi „adăpaţi" de nici un partid, ci doar din următoarele consideraţii :

1. Domnul Ion Iliescu s-a fo­losit de gloria cuvenită de drept numai martirilor revoluţiei, pen­tru a cîştiga încrederea şi sim­patia maselor largi, deşi el nu este decît autorul unei lovituri de stat care s-a dat în numele revoluţiei, dar împotriva revo­luţiei. El n-a participat la re­voluţie şi nu are dreptul ca să vorbească si să. conducă In nu-mele acestei revoluţii.

2. A înscenat două procese po­litice într-o grabă accelerată şi fără probe pentru stirpirea ce­lor doi tirani şi condamnarea a patru colaboratori, dar aceasta numai pentru a da impresia fal­să că cei ce au ajuns la putere sînt împotriva dictaturii comu­niste, dar în realitate, scopul urmărit era doar lichidarea celor ce 1-au împiedicat să ajungă la vîrful piramidei la care aspira despotul mascat.

3. A dezbinat poporul şi este autorul moral al crimelor şl maltratărilor pe care le comit cei înşelaţi, instigaţi si stimulaţi prin tot felul de minciuni lan­sate de F.S.N.

4. A acoperit pe cel vinovaţi de crimele din timpul revoluţiei.

5. A alcătuit un guvern co­munist, cu care guvernează îm­potriva scopului revoluţiei, el fiind membru al nomenclaturii comuniste si fiu de ilegalist co­munist, ceea ce şi astăzi in opinia sa apare drept cel mai nobil lucru, deşi poporul în imensa lui majoritate urăşte de moarte comunismul.

6. Pentru a se menţine la pu­tere şi a cîştiga alegerile, a ape­lat la teroare, a apelat la mine­rii din Valea Jiului pe care i-a adus în două rînduri la Bucu­reşti pe spezele statului, şi pe care i-a introdus chiar şi în Parlament, pentru a da lecţii de democraţie şi a-i ameninţa pe parlamentari, denaturind acest Forum al democraţiei.

7. Foloseşte şi acum fosta secu­ritate ceauşistă pentru supra­vegherea populaţiei.

8. A dat decrete (ca si fostul dictator), cu de la sine putere, fără aprobarea Parlamentului (C.P.U.N.). printre acestea fiind şi cel cu eliberarea deţinuţilor de drept comun.

9. Avînd mentalităţi specifice de dictator, refuză dialogul si chiar daca a acceptat după 14 zile convorbirea cu „golanii" din Piaţa Universităţii, după pre­siuni din afară si din interior, a pus în prealabil condiţii de natură să suprime dialogul.

Avînd în vedere toate cele enumerate mai sus, ne conside­răm deplin îndreptăţiţi să soli­cităm următoarele :

1. Înlocuirea actualului guvern cu un guvern format din tehni­cieni şi oameni de înalt presti­giu în ştiinţă si cultură, ce n-au făcut parte din nomenclatura comunistă : acest guvern va in­staura un climat de pace ţi or­dine asigurînd, în bune condiţii campania electorală şi alegerile.

2. Amînarea alegerilor în luna noiembrie, după recoltarea produselor agricole şi însămînţările de toamnă.

In numele golanilor din Tulcea

 ing. ILIE LUCIAN