Libertate te iubim, ori învingem, ori murim

 

Pînă la alegeri mai sînt cîteva zile, cîteva nopţi.

Pînă la cîştigarea Libertăţii, a demnităţii noastre mai este ne­voie însă de mult tribut de su­flet şi curaj, mai este nevoie să strigăm din tot sufletul nostru, noi cei vii, pentru Libertate, Adevăr, Unitate.

In Piaţa Universităţii, Revo­luţia continuă cu toată hotărîrea şi dîrzenia.

ROMÂNII DE DINCOLO DE PRUT aderă, într-un cuget şi-o simţire, cu românii de dincoace de Prut, la Proclamaţia de la Timişoara.

„Cele 2 milioane de susţină­tori ai Frontului Popular din Moldova înseamnă pentru istorie ceea ce a însemnat Mişcarea Ardeleană de la începutul secolului trecut".

„Ţara se deşteaptă, în curînd România va fi toată o Zonă Li­beră de Neocomunism".

Dl, Constantin Ticu Dumitrescu (vicepreşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici) : „Oare noi aici, în România noastră, nu vom avea curajul pe care îl au fraţii noştri mol­doveni din U.R.S.S. ? Oare fra­ţii noştri care nu s-au trezit în­că nu se gîndesc că va veni o vreme cînd le va fi ruşine de (ceea ce gîndesc acum ? Drumul poporului nostru acum este evo­luţia firească spre Libertate şi nimeni nu ne va opri din acest drum. Datoria foştilor deţinuţi politici este să rămînă în pri­mele rînduri. Din respect faţă de prestigiul poporului român, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Po­litici face un apel către condu­cerea ţării de a nu recurge sub nici o formă la forţă şi să ac­ţioneze după exemplul celorlalte ţări care s-au ridicat împotriva comunismului. Să accepte ime­diat un dialog deschis. Armata română să rămînă scut de apă­rare al poporului român, aşa cum a făcut de-a lungul isto­riei. Către Poliţie facem apelul de a nu se transforma din nou în factor de represiune împo­triva fraţilor şi copiilor lor. Că­tre muncitori : feriţi-vă de a juca din nou rolul pe care P.C.R. vi 1-a atribuit în 1946 pentru a ne dezbina şi a ne ridica unii împotriva altora".

Ioan Alexandru a întîmpinat zecile de mii de suflete din Piaţa Universităţii cu sfîntul cîntec „Hristos a înviat din morţi, / Cu moartea pre moarte călcînd".

„Iubiţi fraţi, v[ aduc o veste bună din Oslo. Ara vorbit ieri la amiază în Piaţa Universităţii din Oslo, unde se acordă Pre­miile Nobel pentru Pace. Am propus ca tineretului care a murit în Piaţa Libertăţii să i se acorde Premiul Nobel pentru Pace. Pentru ca acest premiu să fie primit de tineretul care a murit şi de tineretul care este aici, este nevoie de nonviolenţă. Acest tineret este o pildă, la ora de faţă, în întreaga lume. Lu­mea e dornică de România. Omenirea întreagă priveşte a-ceastă piaţă. Faceţi din ea un simbol al poporului român ! Avem o şansă să dăm şi noi ceva. Avem şansa de a da ini­ma noastră mare, creştină, de popor de mare valoare. Amin !"

Un anunţ : La Galaţi, studenţii nu au fost cuprinşi în listele electorale. In urma protestului lor li s-a permis să voteze în Universitate.

Regizorul Nicolae Macovei ne spune că : „Ideologia comunistă este ideologia slugilor nemulţumite de condiţia lor, dar inca­pabile să devină libere datorită aservirii colectivismului. Liber­tatea presupune efort estetic şi mai ales depăşirea continuă pen­tru ca binele fiecărui individ să nu fie călcat de binele colectiv. Omul nu se naşte liber, îşi con­struieşte libertatea zi de zi, prin sacrificiu şi demnitate. Liberta­tea se cîştigă prin iubire şi de­votament. Există numai liberta­tea de a accepta libertatea ce­luilalt ca pe propria ta libertate. Secolul XX a elaborat cea mai eficientă formă de sclavie — comunismul. Vrem să trăim de acum înainte într-o societate care să confere fiecăruia şansa de a exista conform propriului său efort creator. Toleranţa re­cunoscută a românilor nu mai trebuie să tolereze vechile men­talităţi, vechile practici sociale. Dacă nu vom avea tăria să mer­gem pînă la capăt, istoria ne va judeca. Se spune că un popor are guvernul pe care îl merită". Anunţ : In faţa Ambasadei Române din Roma se desfăşoa­ră o manifestaţie de solidaritate cu manifestaţia din Piaţa Uni­versităţii şi din celelalte Zone  Libere de Neocomunism din ţa­ră. S-a scandat la Roma : „Noi de-aicea vom pleca / Vom ple­ca acasă / Pentru a ne recîştiga / Libertatea noastră !"

Dl. Paul Dugneanu — critic literar : „Prieteni întru golănie, aici, în această Zonă Liberă de Neocomunism, tovarăşul Iliescu nu este preşedinte. Aici va fi insula Libertăţii, indiferent ce se va întîmpla după 20 mai".

Dl. Mircea Munteanu de la Asociaţia Răniţilor în Revoluţie: „Noi nu am ieşit în stradă pentru glorie. Am ieşit în stradă luptăm pentru o idee. Sînt aici, cu voi, în fiecare seară. aici nu ne va îndepărta decit moartea.

„E greu un titlu de Erou / Căci fraţi noi sîntem, / Aş vrea să-mi daţi un nume nou / Golan post-mortem !" Un apel din par­tea Ligii Studenţilor din Insti­tutul Politehnic Bucureşti : Am hotărît îngheţarea activităţilor didactice din I.P.B. pe perioada 15—21 mai. Organizăm o manifestaţie paşnică pe 17 mai, orele 14, în faţa Rectoratului.

Studenţii din A.S.E. s-au constituit într-un comitet indepen­dent pentru sprijinirea Procla­maţiei de la Timişoara, care cu­prinde studenţi şi profesori. Tot ei organizează un miting, joi, ora 14,30, în Piaţa Română. Par­ticipanţii se vor deplasa la I.P.B., pentru a se uni cu stu­denţii politehnişti şi, împreună, uniţi, se vor îndrepta spre Piaţa Universităţii.

Convingerea lor de nestrămu­tat este că numai uniţi vor în­vinge. Revoluţia continuă !

MADALINA MINCU

 ODETTE HANGANU