COMUNICAT

 

Grupul de medici şi psihologi constituit in mod voluntar de Sindicatul Independent al Me­dicilor şi de Frontul Antitotalitar Român, are în observaţie medicala greviştii foamei din Piaţa Universităţii, începînd cu ziua de 3 mai 1990.

Grupul s-a constituit din 3 motive :

1. Nevoia de asistenţă medi­cală pentru grevişti, în sensul corectării perturbărilor ivite in starea sănătăţii lor.

2. Necesitatea existenţei unui garant al greviştilor faţa de opinia publică, presă şi struc­turile de stat, pe calea obser­vaţiei medicale permanente.

3. Tentativa de a salva onoa­rea medicilor din Bucureşti.

Demersul grupului de medici este strict profesional, fără nici o legătură cu motivul intrării în grevă a celor pe care îi asistă.

Acţiunea colectivă şi publică a greviştilor reprezintă o pre­mieră pentru societatea româ­nească, inclusiv pentru medi­cina din ţara noastră, care nu posedă aproape de loc experien­ţă în acest domeniu. O obser­vare medicală în caz de grevă publică a mai fost făcută de unul din membrii grupului (D.N.) cu ocazia protestului fă­cut de preotul Sorin Grecu la statuile lui Lenin şi Petru Groza. Grevistul s-a supus atunci şi la privaţiunea de lichide, ceea ce 1-a condus rapid (în cursul zi­lei a 6-a) la stadiul precomatos. Explorările biologice efectuate după încetarea grevei indicau hemoconcentrare şi leziuni im­portante renale şi pancreatice.

 Menţionăm că în România nu există norme legale pentru greva foamei.

Primii grevişti au început ac­ţiunea lor încă din 29 aprilie 1990. La data redactării prezen­tului document (17.05.90) au în urma lor 19 zile de refuz vo­luntar de alimentaţie.

Unii dintre ei şi-au făcut pri­mele dozări ale glicemiei la Spitalul de Urgenţă sau Spita­lul Colţea, despre care Ministe­rul Sănătăţii pomeneşte în co­municatul din 16 mai, fără a menţiona că reprezintă prima dozare în cazurile respective. Unele cifre mici în aceste situa­ţii (sub 0,60 mg/dl) se explică prin faptul că fiind provinciali, au ajuns în Bucureşti la 2—3 zile de la intrarea în grevă.

Metodologia de observare in­clude completarea de fişe cli­nice individuale în absolut toa­te cazurile, fişe pe care le con­siderăm documente extrem de importanţe. Se fac zilnic la faţa locului şi nu în spitale, dozări ale glicemiei, în funcţie de ne­cesităţi ţintite, se fac la Spita­lul Colţea şi alte explorări de laborator. Acestea din urmă au fost necesare întrucît, prin exa­menele clinice s-a constatat că aproape o treime din cazuri posedă antecedente patologice foarte grave. Menţionăm pentru exemplificare : cord operat cu plastie de valvă mitrală, tulbu­rări majore de ritm cardiac (fibrilaţie atrială, tahicardie pa­roxistică ventriculară), valvulo-patii, hipertensiuni arteriale, cardiopatii ischemice cu tulbu­rări de ritm, hepatite cronice, stomacuri operate, sechele după hemiplegie, parapareză, tumori operate, perturbări endocrine variate etc.

Din cauza acestor anteceden­te grave, nu ne-am aşteptat la scurgerea unui număr mare de zile pînă la apariţia primelor semne clinice consecutive ges­tului de grevă. Conform prog­nosticului făcut, începînd din ziua a 12-a şi-au făcut apariţia cele dintii simptome într-unul din cazuri fiind necesară o scurtă internare, fapt care a scăpat Ministerului Sănătăţii care face afirmaţia inversă în comunicatul menţionat mai sus.

Dozările glicemiei indică o scădere progresivă a cantităţii de zahăr din sînge. Nu am fă­cut alte explorări necesare de fapt în toate cazurile (protelnemie, coagulograme, ionograme) din lipsă de condiţii.

Situaţia particulară in care greviştii îşi desfăşoară greva implică din păcate o îndelun­gată expunere la soare, iar odihna în timpul nopţii este necorespunzâtoare.

Din ziua de 6 mai 1990 a apă­rut o autosanitară, care este însă folosită pentru evenimente me­dicale survenite în Piaţa Uni­versităţii şi nu numai la gre­vişti. De scurt timp a apărut şi a doua autosanitară.

Absolut toate medicamentele, materialele şi dotările folosite provin exclusiv din donaţii de la particulari inimoşi.

Principalul impediment de care se loveşte grupul de medici ce asistă pe greviştii foa­mei din Piaţa Universităţii, este lipsa unui cort medical, refu­zat pînă în prezent de Ministe­rul Sănătăţii, Direcţia Sanitară a Capitalei şi Crucea Roşie Ro­mână. De curînd am fost în­drumaţi să ne adresăm arma­tei. In ciuda existenţei in ime­diata apropiere a Pieţei Univer­sităţii, a Spitalului Clinic Col­ţea şi a Policlinicii Batistei, un mare număr de situaţii medi­cale, dintre care unele de ex­tremă gravitate sînt asistate la faţa locului, întrucît transpor­tul, chiar scurt, fără interven­ţie medicală, implică riscuri mai mari decît asistarea în condiţii de campanie, la soare sau la luminare.

Colaborarea grupului de me­dici cu greviştii decurge In condiţii foarte bune.

Atitudinea Spitalului Colţea este bună, mai ales a Clinicii de chirurgie, unde lucrează Dr. Nicolae Constantinescu, Pre­şedintele filialei Bucureşti a Sindicatului Independent al Me­dicilor.

De curînd un număr de 5 gre­vişti au abandonat această for­mă de protest.

În prezent, starea sănătăţii greviştilor foamei este afectată moderat de pe urma refuzului de alimentare, a expunerii în­delungate la soare şi a condi­ţiilor de odihnă necorespunză­toare.

 

Din partea  Sindicatului Independent al Medicilor :

Dr. Dragoş Nicolescu

Psiholog Alexei Florescu

Dr. Elena Stiharu

Dr. Denisa Tudor

Dr. Dumitru Nuţu

Din partea Frontului Antitalitar Român :

Dr. Camelia Doru