DECLARAŢIE

 

  Avînd in vedere că în cursul lunii decembrie 1989 poporul român s-a ridicat împotriva unui regim de guvernare inuman ;

  Ţinînd seama că pentru realizarea acestui scop s-au produs tragice sacrificii de sînge, a căror existentă nu mai poate permite nimănui acceptarea în continuare a vreunui compromis in ceea ce priveşte înlăturarea structurilor de putere comunistă sau a oricăror forme de gu­vernare totalitară;

  Luind în considerare împrejurarea, că, îa an­samblul evenimentelor revoluţionare din de­cembrie 1989, lupta manifestanţilor din Bucu­reşti, Sibiu. Cluj, Braşov, Tîrgu Mureş, Arad, Cugir, Galaţi şi din alte localităţi în ziua de 21 decembrie 1989 a avut un rol de o importanţă deosebită ;

  Luînd, de asemenea, în considerare, faptul că, în mod netăgăduit. Piaţa Universităţii din Bucu­reşti a constituit, în ziua şi noaptea de 21 de­cembrie 1989, spaţiul principal de manifestare a aspiraţiilor poporului român cu privire la in­staurarea unui sistem democratic de guvernare;

  Avînd în vedere că ansamblul evenimentelor revoluţionare din decembrie 1989 (in care se in­clud, ca parte integrantă, si cele desfăşurate atunci In Piaţa Universităţii) constituie factorul ce a determinat înlăturarea autorităţilor dic­tatoriale şi a creat condiţiile pentru funcţiona­rea actualelor organe provizorii ale puterii;

  Constatînd că participanţii la evenimentele re­voluţionare din 21/22 decembrie 1989 şi-au do­vedit pe deplin, cu acea ocazie, sinceritatea convingerilor patriotice ;

  Observind că, in mod netăgăduit, între — pe de o parte — tragicele evenimente desfăşurate în 21/22 decembrie 1989 în Piaţa Universităţii şi — pe de alta — manifestaţia paşnică, de­clanşată spontan in ultima decadă a lunii apri­lie 1990 şi care de atunci se desfăşoară neîntre­rupt (zi şi noapte) in aceeaşi piaţă, există o continuitate de spaţiu, participanţi, mijloace de luptă şi aspiraţii ;

  Observînd de asemenea că — în aceste con­diţii — recunoaşterea legitimităţii acţiunilor re­voluţionare din decembrie 1989 se răsfrînge, inevitabil, şi asupra acţiunilor participanţilor la actuala manifestaţie paşnică din Piaţa Uni­versităţii, care — în mare parte — s-au aflat în acelaşi loc, scandind lozinci identice şi în noap­tea de 21/22 decembrie 1089 ;

  Accentuînd că între formele de luptă utilizate în decembrie 1989 şi cele folosite de către manifestanţii paşnici din Piaţa Universităţii nu există deosebiri şi, prin urmare, ceea ce nu a fost nociv atunci nu poate fi nici acum ;

  Avînd in vedere că acestor manifestanţi le sint solidari din ce în ce mai mulţi demons­tranţi paşnici din alte oraşe ale ţării ;

  Ţinînd seama că, după 22 decembrie 1989, în România se constată o îndepărtare treptată, dar certă, de la aspiraţiile iniţiale de ansambu ale mişcării revoluţionare din decembrie 1989, ceea ce a determinat nemulţumirea a milioane de cetăţeni, care au aderat la „Proclamaţia de la Timişoara" din 11 martie 1990, (document în care sînt sintetizate aceste aspiraţii) ; constituindu-se în Alianţa Naţională pentru Proclama­ţia de la Timişoara.

  Avînd în vedere că, în România, şi după 22 decembrie 1989 sînt încălcate drepturile fundamentale ale omului, recunoscute anterior de această ţară prin aderarea, printre altele, la „Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice" (adoptat de Adunarea Gene­rală a Organizaţiei Naţiunilor Unite), precum şi la „Documentul final al Reuniunii de la Viena al reprezentanţilor statelor participante la Con­ferinţa pentru securitate şi cooperare în Eu­ropa" (adoptat la 15 ianuarie 1989) ;

  Ţinînd seama, în acest sens, de stînjenirea constantă de către actualele organe ale puterii provizorii, a exercitării dreptului la libertatea de exprimare a opiniei civice şi politice, a dreptului de întrunire paşnică, a dreptului de asociere liberă şi a altora asemănătoare ;

  Dată fiind acţiunea sistematică a organelor puterii provizorii de dezinformare a opiniei pu­blice cu privire la conţinutul real şi la solici­tările manifestaţiei paşnice din Piaţa Univer­sităţii şi din alte oraşe ale ţării ;

   Constatînd refuzul sistematic al organelor pu­terii provizorii de a lua in considerare în ca­drul unui dialog, orice revendicări legate de eliminarea din structurile de putere (organele legislative, administrative, de justiţie, procu­ratură, armată, poliţie, securitate) a nomencla­turii retribuite a fostului partid comunist român, vinovată de iniţierea, promovarea şi men­ţinerea unei politici constant inumane, care a culminat cu un genocid ;

  Date fiind insultele, calomniile şi ameninţă­rile adresate în mod repetat manifestanţilor paşnici din Piaţa Universităţii şi celor solidari cu ei din alte oraşe ale ţării, de către repre­zentanţii organelor puterii provizorii ;

  Ţinînd seama de violentele, abuzurile şi alte procedee ilegale folosite de către poliţie împo­triva manifestanţilor paşnici dini Piaţa Univer­sităţii, îndeosebi în dimineaţa zilei de 24 apri­lie 1990 ;

  Avînd în vedere tolerarea de către organele puterii provizorii a actelor de denigrare, ame­ninţare, provocare şi — uneori— chiar de vio­lenţă, exercitare în diverse oraşe din ţară, de către grupuri, forţe sau persoane, împotriva ma­nifestanţilor solidari cu cei din Piaţa Univer­sităţii ;

  Subliniind din nou că manifestanţii paşnici din Piaţa Universităţii, precum şi cei solidari cu ei din celelalte oraşe ale ţării nu se impli­că în campania electorală, întrucît, pe de o parte, obiectivul lor este înlăturarea oricăror forme de guvernare totalitară (inclusiv comu­nistă), iar pe de altă parte, toate partidele, for­maţiunile sau grupările politice din România au declarat explicit prin platformele lor că luptă pentru ruptura completă cu sistemul politic, economic şi social comunist ;

  Dat fiind, în sfîrşit, avertismentul organelor puterii provizorii cu privire la o iminentă ac­ţiune a forţelor de ordine împotriva celor care, la fel ca şi în 21/22 decembrie 1989, se află din nou în Piaţa Universităţii din Bucureşti, folo­sind aceleaşi mijloace paşnice şi scandind lo­zinci identice referitoare la înlăturarea comu­nismului şi instaurarea în România a democra­ţiei,

 

Manifestanţii paşnici din Piaţa Universităţii, exprimînd şi voinţa celor solidari cu ei din ce­lelalte oraşe ale tării

DECLARA :

Solicităm trecerea noastră imediată sub protecţia directă a opiniei publice internaţionale si a Organizaţiei Naţiunilor Unite, urmînd ca această organizaţie să identifice formele concrete de exercitare a acestei protecţii, fără a se aduce nici o atingere suveranităţii, integrităţii şi libertăţii României.

MANIFESTANŢII DIN PIAŢA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI.

ASOCIAŢIA „21 DECEMBRIE" BUCUREŞTI

 LIGA STUDENŢILOR

GRUPUL INDEPENDENT PENTRU DEMO­CRAŢIE

 ASOCIAŢIA „16—21 DECEMBRIE"