BULETIN MEDICAL

 

Grupul de medici care asigură în mod voluntar asistenta me­dicala a cetăţenilor aflaţi în greva foamei în Piaţa Universi­tăţii, cu sprijinul Direcţiei Sa­nitare a Capitalei, comunică ur­mătoarele în legătură cu starea sănătăţii lor.

La data de 21.V.1990, continuă să fie în greva foamei încă 25 cetăţeni, din care 8 de sex fe­minin.

Determinările biologice efec­tuate extemporaneu au dat re­zultate care situează nivelul glicemiei între 25 şi 57 mg la sută.

Ministerul Sănătăţii a transmis în cursul zilei de 20.V. scrisori personale tuturor celor cărora la controlul efectuat în ziua da

19.V. Li s-au găsit cifre de glicemie situate sub 40 mg la sută. Aceste scrisori propun o inter­nare în spital pentru asistentă şi tratament, cu posibilitatea continuării grevei foamei. Prin iscălitură, propunerea a fost re­fuzată de toţi cei interesaţi.

In cursul zilei de 21.V. s-a acordat asistenţă medicală de urgenţă unuia din grevişti, care a făcut o criză de hipoglicemie. Starea sănătăţii lui, deşi îmbu­nătăţită temporar, a necesitat in cursul serii şi al nopţii din nou asistenţă medicală de urgenţă. Un alt grevist, cu cifre de glicemie sub 30 mg la sută, a acceptat asistenţă da urgenţă pre­ventivă. Un al treilea grevist a fost spitalizat în cursul unei crize mai complexe. Este cel de-al treilea grevist care a ne­cesitat spitalizare.

Incepind din 19.V., Ministerul Sănătăţii colaborează mulţumi­tor cu grupul de medici, prin persoana d-lui ministru adjunct dr. Radu Dop, care a oferit produse farmaceutice cu vita­mine şi materiale pentru deter­minările biologice.

Crucea Roşie a distribuit gre­viştilor apă minerală In canti­tăţi suficiente, începînd cu data de 19.V.1E90.

Dr. Cameliti Donu

Dr. Dragoş  Nicolaescu

 

 

N.R. Menţionăm că în ziua da 19.05 Ministerul Sănătăţii a efectuat controlul glicemiei, al­coolemiei şi examenul toxicolo­gic. S-a constatat că nimeni din cel ce au declarat greva foa­mei nu a mîncat, nimeni nu a băut alcool şi nu consumă droguri, după cum zvoneşte fabrica de zvonuri. Mai mult. Ministerul Sănătăţii, prin echipa trimisă de la Spitalul de Urgenţă, la 20 de zile de la începerea acestei gre­ve a foamei colective, după ce a constatat veridicitatea anali­zelor efectuate de medicii vo­luntari (psiholog Alexei Flo-rescu, dr. Nicolescu, dr. Camelia Donu, dr. Dumitru Niţu, ajutaţi prompt de dr. Nicolae Constantinescu) şi că aici se întîmplă un lucru foarte serios şi grav, a promis că va fi alături de cei ce au nevoie de supraveghere medicală. Pînă şi Crucea Roşie din România a catadixit, într-un tirzlu, să ofere apă mi­nerală. Numai dl. Dan Predescu — primarul Capitalei — refu­ză să aprobe amplasarea în zonă a unor ţîşnitori de apă ca să... nu-i încurajeze pe grevişti. De parcă aceştia ar avea nevoie de încurajarea dumnealui ca de un premiu. Problema ar fi numai de umanism, dar de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere...