Sub cupola Parlamentului

 

BEZNA UNEI DIMINEŢI

 

Jalnică imaginea Bucureştiului, după numai 130 de zile de la declanşarea Revoluţiei pe malul Begăi, după numai 124 zile de la răsturnarea dictaturii. Exact în acelaşi loc, Piaţa Tea­trului Naţional, unde tinerii au învins în noaptea de 21-22 Decembrie cu preţul vieţii, ieri dimineaţa au apărut aceleaşi uniforme şi aceleaşi bastoane de cauciuc care au lovit fără milă. Şi tot după un preala­bil „avertisment" transmis de televiziune. Cu alte cuvinte, cei care se opun, sînt derbe­dei. Tinerii s-au pronunţat, ca si atunci, împotriva comunis­mului, ca şi atunci au scan­dat „Timişoara". Şedinţa CPUN, amînată şi răsamînată — şi nu întîmplător — timp de aproape o lună, în Piaţa Tea­trului Naţional, sub priviri­le stupefiate ale cetăţenilor, forţele de ordine, într-un nu­măr neobişnuit de mare, do­tate cu căşti şi bastoane de cau­ciuc, cu pistoale automate şi cîini controlează situaţia. E dantesc. Reconstituire sau re­petiţie generală ? Are ce ad­mira o lume întreagă într-o zi cînd biata Românie este din nou alarmant de izolată.

Şi ce se întîmplă în aceeaşi dimineaţă sub cupola Parla­mentului ? Se difuzează — nu şi ziariştilor — o ordine de zi cu 17 puncte. De fapt, 17 decrete-legi care urmează să fie adoptate. Este o tehnică de acum consacrată de deturnare a dialogului de la evenimentele cu adevărat importante în viaţa ţării. O politică a struţului pe care o vom plăti — nu avem încotro — extrem de scump. Si acum  „filmul" : prezidiul CPUN,  în frunte cu domnul Ion Iliescu, soseşte în sală cu o întîrziere de 30 de minute. Timp de 5 minute, preşedintele CPUN poartă o discuţie aprinsă, să-i spunem confidenţială, cu dom­nul Constantin Ticu Dumi­trescu, de la Asociaţia foştilor deţinuţi politici.  Domnul Ilies­cu face repetate semne de dezaprobare, este nervos. Dom­nul Dumitrescu cedează. Ora 1.30 se deschid oficial lucrările şedinţei. Domnul Ion Ilies­cu condamnă violenţa, ura, ca­lomnia, îi condamnă pe oa­menii „certaţi cu ordinea şi ci­vilizaţia", care „au creat un cli­mat neadecvat", care ..întunecă climatul civic din ţara noastră", arătînd în final că forţele de ordine au fost nevoite să ac­ţioneze. Din sală se aud stri­găte : „Astea nu sînt alegeri libere !". „Au fost încălcate drepturile omului !"

Domnul Ion Lupu, secretar general al PNŢ, protestează de la pupitru împotriva etichetării cetăţenilor care au participat la demonstraţii drept „golani". Informează că s-au creat echi­pe în sate, care îi molestează pe reprezentanţii  partidelor. Aprobări şi proteste din sală. Domnul Dan Iosif propune — o idee cit se poate de bună — ca numărătoarea voturilor de la 20 mai să fie televizată. Dom­nul contraamiral Dumitrescu protestează împotriva ziarului "Dreptatea", în care s-a  afirmat că ar fi fost securist. S-a sim­ţit jignit în cursul nopţii, cînd tinerii din Piaţa Teatrului Na­ţional l-au întrebat dacă e ade­vărat. Cineva din sală întreabă care este situaţia generalului Măgureanu. Domnul Ion Ilies­cu : „Nu există un general Măgureanu. De ce vorbiţi aiurea?". Contraamiralul Dumitrescu a interpelat din sală : „De ce a bătut poliţia azi dimineaţă ? De ce ? Vă rog să spuneţi în faţa acestui miniparlament cum s-au manifestat    aceşti    tineri    azi-noapte cu dumneavoastră ?". Răspuns : „Au avut o atitudine
civilizată. „Domnul Dan Predescu, primarul Capitalei :„Ce înţelegeţi dumneavoastră prin «golani» ? Au mutat panourile electorale. Au făcut baraje. „Deci. golani". O paranteză: exact ceea ce au făcut  tinerii în noaptea de du­minică spre luni şi în noaptea de luni spre marţi a făcut şi dl. Dan Predescu ( am fost şi eu acolo, am văzut cu ochii mei, ) în noaptea de 21-22 Decembrie, cu deosebire că nu panouri electorale au fost atunci  utilizate pentru baricade ci mese şi scaune de la "Dunărea". Domnia-sa, prietenul meu, este, aşa cum am mai spus-o, un erou al Revoluţiei. La fel ca Dan Iosif, cu care nu sînt prieten. Dar în timp  ce lo­cul baricadelor este aproxima­tiv acelaşi, iată, unii au trecut dincolo, acolo unde au primit funcţii. Domnul Dumitrescu : „Demonstranţii m-au întrebat dacă sînt de acord cu Procla­maţia de la Timişoara. „Dom­nul Nica Leon (şi domnia-sa este un erou al Revoluţiei, chiar unul dintre cei care au aprins flacăra ei) : „Aceşti tineri do­resc alegeri democratice, fără violenţă. Ştiţi că sediul partidu­lui meu a fost atacat de activiştii U.G.S.R. ? Aceste alegeri nu sînt libere. „Domnul Ion Iliescu: „Nu confundaţi momentele din 21—22 Decembrie cu asemenea acte samavolnice." „Nica Leon : „Dumneavoastră, la Petroşani în timpul mitingului aţi blo­cat oraşul. Nu putea intra nici o maşină. „Domnul Ion Ilies­cu : „Vă rog să    terminaţi    cu această demagogie! ..Intre timp, mai mulţi membri mar­canţi ai FSN s-au apropiat de prezidiu cu intenţia de-a lua cuvîntul. Sau de-a bloca cu-vîntul celorlalţi ? Domnul Ion Iliescu propune însă sistarea dezbaterilor pe aceasta temă : „Gata. intrăm la primul punct:" Domnul Carol Naghi solicită, şi pe drept cuvînt, o dezbatere prealabilă şi publică a pro­iectului de decret-lege privind soluţionarea conflictelor co­lective de muncă si dreptul la grevă. (Aflat la punctul 3 al ordinii de zi). Din sală cineva strigă :  „Este  de la  UGSR !" Propunerea domnului Naghi este aprobată. Unul dintre repre­zentanţii Timişoarei : S-a stabilit aici ca domnul Chiţac să prezinte un raport cu pri­vire la evenimentele din ia­nuarie si februarie. S-a stabilit ca domnul Robu să prezinte un raport privitor la evenimen­tele din decembrie. S-a stabi­lit ca un vicepreşedinte al CPUN să prezinte un raport vizavi de evenimentele de la Tîrgu-Mures. De ce nu se respectă ce s-a sta­bilit ? Chiar aşa. De ce ? In­tervenţie: „Au trecut peste pa­tru luni de la Revoluţie. Nu avem nici o informare asupra pierderilor înregistrate. E ne­voie ca guvernul       prezinte informaţii şi  cu privire la pierderile... inamicilor". O pro­punere : „Să discutăm aceste probleme dar să nu se televi­zeze, pentru a nu transforma şedinţa în campanie electo­rală". Domnul Ion Iliescu : ..S-a propus ca televiziunea să nu prezinte integral, ci doar as­pecte din şedinţa CPUN. Cine este   pentru ?" Nu s-a adoptat.

Televiziunea a ratat o mare şansă. Slavă Domnului ! Din sală : „Poporul ar trebui să ştie cîţi din această sală au an­tecedente penale". Domnul Ion Iliescu : „Gata. Votăm ordi­nea de zi".   

Stimaţi cititori, ordinea de zi nu s-a votat. A fost pur si simplu impusa de domnul Preşedinte al CPUN. Relatarea noas­tră din Parlament va conti­nua mîine. Dar pînă mîine în­trebăm : cum a fost posibilă şi în numele cui molestarea ti­nerilor demonstranţi ? Cine a dat ordinul ? Este poliţia depoli-tizată ? Cine se face vinovat de violenţă ? Vom mai putea oare avea alegeri libere ? Si vă rog să-mi permiteţi şi o întrebare personală : cine sînt persoanele care îşi intensifică la adresa mea ameninţările cu moartea ? Să fie oare reprezentanţi ai opozi­ţiei ? De ce şi cine recurge la asemenea mijloace de intimi­dare ?

Sorin Roşca-Stănescu

România liberă, 25.04.90