INTERCONTINENTAL - ISTORIA SE REPETĂ?

 

Incredibil ! şi totuşi : din nou, „forţele de ordine" se nă­pustesc asupra unor tineri, in­diferent de ceea ce cer ei şi îi atacă, lovindu-i cu sălbăticie. Chiar aşa : aceşti oameni sînt crezuţi doar cînd mor ? Ce di­ferenţă este atunci între ceea ce s-a întîmplat în noaptea de 21 decembrie şi ce s-a petrecut in acelaşi, loc în dimineaţa zi­lei de 24 aprilie ?

Florenţa Rus din Bucureşti este o eroină a Revoluţiei noa­stre, rănită de forţele de repre­siune. In dimineaţa zilei de 24 aprilie 1990, împreună cu colegi şi colege se afla în Piaţa Uni­versităţii, unde cîntau cîntece religioase pentru tinerii căzuţi în timpul Revoluţiei. In acelaşi loc unde a fost şi ea rănită în umăr şi piciorul sting. In urma intervenţiei brutale a poliţiei, Florenţa Rus a fost lovită cu bastoane de cauciuc, în spate, picioare si mîini (poate dovedi şi certificatul medico-legal). Aceşti tineri au fost atacaţi în timp ce se rugau în genunchi pentru morţii noştri. Florenţa a asistat la un spectacol sîngeros cînd forţele de reprimare au lo­vit şi batjocorit cîteva maici care  se  rugau împreună cu ei.

Constantin Ginghină din oraşul Galaţi : Am venit in Pia­ţa Universităţii spre dimineaţă, pentru a aprinde şi eu o lumi­nare la monumentul eroilor că­zuţi în Revoluţie. La Universi­tate am întîlnit tineri şi ti­nere care se rugau în genunchi şi mai erau şi nişte mame căro­ra le muriseră copiii in Revolu­ţie. La un moment dat a apă­rut poliţia cu bastoane şi scu­turi  şi  s-a năpustit  asupra tinerilor, lovindu-i la întîmplare, chiar şi pe îndoliatele mame. Am luat şi eu cîteva lovituri de baston în cap şi pe spate, iar din alergare, îutorcind capul, am văzut cum erau tîrîţi unii tineri în dube. La un moment dat am reuşit să scap din în­cercuirea poliţiei.

Mihai Gabriel Puică, din Bucureşti: Aflîndu-mă în di­mineaţa zilei de 24.04.1990 în jurul orelor 5,30 în faţa Crucii de cinstire a eroilor şi stînd în ge­nunchi cu o luminare aprinsă în mină, am asistat împreună cu prietenii mei cu care am luptat şi în timpul Revoluţiei la bătaia administrată de poliţie manifestanţilor paşnici, printre care ne aflam şi noi. Au fost momente de panică, poliţiştii lovind cu bastoanele de cauciuc ca turbaţii. Era o „privelişte" sinistră. In urma mea, rămăse­seră 50—60 de oameni bătuţi, lungiţi pe asfalt.

Nicolae Gal, din Caransebeş : In data de 24.04.1990, în cursul dimineţii, am fost alături de cîteva mame care-şi plîngeau copiii căzuţi în timpul Revo­luţiei. A venit însă poliţia, ne-a înconjurat şi a început să lo­vească cu bastoane de cauciuc, ca să ne împrăştie. Ne alergau cu cîini iar noi ne-am retras în spate la Ciclop, într-un colţ, a venit poliţia să ne aresteze dar un colonel, de la M.Ap. N. ne-a eliberat. L-am întrebat cine ne-a bătut şi mi-a răspuns că scutierii. Cine a lovit mamele care îşi plîngeau copiii căzuţi în timpul Revoluţiei ?

Ilie Florian Gheorghe, (Bucu­reşti). Spre dimineaţa zilei de 24.04.1990,  împreună  cu  cîţiva prieteni şi prietene stăteam în genunchi şi ziceam „Tatăl nos­tru". Nici n-am terminat bine rugăciunea că am şi fost atacaţi de trupele de poliţie înarmate cu bastoane. Au ridicat bastoa­nele şi am văzut căzînd lîngă mine o fată tînără de vreo 18 ani care fusese rănită în Revolu­ţie, femei îndoliate care-şi plîn­geau copiii căzuţi  în Revoluţie.

Mircea Schneider (Bucureşti): In dimineaţa zilei de 24.04.iG90 am fost cu mai mulţi tineri in faţa monumentului de la Inter­continental şi din Piaţa Univer­sităţii, stînd toţi în genunchi şi rugîndu-ne pentru eroii Re­voluţiei din decembrie 1939. Toţi aveam luminări în mină. Am fost înconjuraţi de poliţişti cu scuturi şi cu bastoane de cauciuc (aveau şi cîini). Au început să ne lovească fără milă pe toţi cei de acolo. Chiar şi un grup de femei îndoliate după copiii şi nepoţii lor.

Silvia Margareta Dimeu (Bucureşti) : La orele 5 dimi­neaţa in timp ce spuneam „Ta­tăl nostru" s-au năpustit asupra noastră poliţiştii cu scuturi şi bastoane de cauciuc, lovindu-ne în cap şi unde nimereau. Am fugit înspăimîntaţi în toate păr­ţile iar ei erau după noi cu cîinii. Protestez împotriva orga­nelor de poliţie care aşa în­ţeleg să se poarte cu tinerii care au luptat şi s-au jertfit in Re­voluţie.

Nicolae Drăguţ (Bucureşti) : In dimineaţa zilei de 24 aprilie 1990 păstrind un moment de re­culegere la altarul eroilor căzuţi în Revoluţie împreună cu colega noastră care in 21 de­cembrie 1989 fusese ranită în acel loc, am fost atacaţi cu brutalitate de poliţie, cu lovituri le bastoane de cauciuc, cu injurii, întrebîndu-ne ce căutăm la ora aceea în piaţă, dispersîndu-ne pe toţi, alături de noi aflîndu-se şi maici şi mame îndoliate. Brutalitatea nu le-a ocolit  nici  pe  acestea.

Vasile Borş este inginer la IPRS Băneasa. A    înţeles,    în noaptea de 23/24 aprilie că putem fi lipsiţi de două drepturi elementare.  A participat la mitingul organizat la "Intercontinental" de Asociaţia,16—21" şi alte formaţiuni la care au aderat şi    cetăţeni    independenţi. Ce-a auzit domnul inginer Vasile Borş că cereau manifestanţii: abrogarea    decretului    473 care subordonează Radioteleviziunea guvernului; introducerea ca amendament la legea electorală a punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara.

    Ce a transmis Televiziunea şi Radioul:  Un  grup  de  huligani  care sparg parbrizele maşinilor şi îi molestează pe şoferi, care opresc ambulanţele şi din cau­za aceasta mor oameni, etc.

Cum s-au comportat manifestanţii, pe care domnul Vasile Bors i-a văzut de aproape: în­cepând de la ora 17, de cînd a sosit în piaţă, un grup de cir­ca 6—7 mii de oameni aceştia manifestau paşnic, cîntau cîntece revoluţionare. Organizato­rii mitingului ţineau cuvîntări prin portavoce, lansau lozinci şi menţineau mulţi­mea în cea mai desăvîrşită ordine. După orele 23 in piaţă a rămas un grup restrîns de oameni hotârîti să nu se mişte de aici pînă diminea­ţa. Prin cordoanele şi barica­dele ridicate din panouri de ta­blă erau lăsate să treacă ne­stingherite ambulanţele, trolei­buzele ce se retrăgeau la garaj si chiar maşina care colecta gunoiul de la Hotelul Intercon­tinental.  Noaptea,   spune   inginerul Borş, a decurs în cea mai desăvîrşită ordine, şi mai mult, pentru a descuraja orice afir­maţie de manifestare necivili­zată, manifestanţii au strâns hîrtiile, manifestele si afişele din piaţă.

Către ora 5 a apărut un grup de ofiţeri din armată şi poli­ţie. Au cerut să fie desfiinţate baricadele (în fata Universităţii era întinsă pur si simplu o panglică tricoloră şi o lozincă). Demonstranţii — aproximativ 100 în toată piaţa — au refu­zat, în semn de protest la adresa guvernului care refuză să ia act de cererea lor.

La ora 5,30 politia a desfă­şurat o acţiune de împrăştiere a manifestanţilor demnă de vremurile bune ale miliţiei (se cu­noaşte "şcoală") — mare minu­ne ca printre aceştia să nu se numere si cei care i-au maltra­tat pe demonstranţi şi în 21 de­cembrie. In timp ce un grup de poliţişti au năvălit cu bas­toanele de cauciuc asupra ma­nifestanţilor din Piaţa Univer­sităţii, pe străzile laterale au fost masaţi poliţişti pentru a-i prinde în plasă pe cei ce fu­geau. După aprecierea mea — se destăinuie inginerul Borş — în 5 minute pe bulevard erau masaţi aproape 300 de poliţişti, iar pe străzile laterale aproape 600—700. Mai mulţi decit de­monstranţii. La atacul brutal al poliţiştilor asupra manifestanţi­lor, aceştia s-au împrăştiat încercînd să scape prin fugă, dar nu aveau nici o şansă întrucît zona era împînzită de  trupe.

— Am scăpat printr-o minu­ne să fiu arestat — spune in­ginerul Borş — dar am văzut personal cum în faţă la Minis­terul Comerţului Exterior un arestat a fost urcat într-o ma­şină de poliţie. Ne întrebăm pentru ce a fost nevoie de sute de poliţişti bine hrăniţi, bine echipaţi, odihniţi pentru a îm-prăştia o sută de oameni de  toate vîrstele, flămînzi înfrigu­raţi şi obosiţi? Pe cine deran­jează aşa de mult cererile ma­nifestanţilor? In fond cererile lor pot fi luate în discuţie, pot fi acceptate sau nu de parla­mentul ţării.

Ieri, la ora 7, la radiojurnal se transmitea că în Piaţa Uni­versităţii se manifestează încă pentru demisia guvernului, şi asta la o oră şi jumătate după ce bastoanele poliţiştilor (sau miliţienilor?) „convinseseră" pe oameni că nu procedează bine.

La ora 10, inginerul Borş încă nu avea vreo ştire de la cole­gii care au participat la demon­straţie.

Tînărul Octavian Drăgoi, din Ploieşti, venit cu treburi în Capitală, trecea în ziua de 24 aprilie, prin faţa Muzeului de Istorie din Piaţa Universităţii. A fost martorul unei scene ine­dite. Iată ce povesteşte: „Un grup de câţiva cetăţeni discutau paşnic. A intervenit imediat „Miliţia" zicînd că nu au voie şi invocînd faptul că aşa au dispoziţie. Oare de la cine şi în ce sens, căci se discuta paşnic — zice Octavian Drăgoi. Un tînăr cu barbă a fost legitimat şi după ce i-au luat buletinul au încercat să-1 ia şi pe el. S-au purtat brutal, trâgînd de el - erau patru numai lîngă tînăr - şi ameninţînd şi pe ceilalţi să se împrăştie.

Deşi Octavian Drăgoi nu era decît în trecere, poliţiştii au în­cercat să-1 ia şi pe el.

— Mă întreb, zice Octavian Drăgoi, oare nu mai ai drep­tul să treci pe străzi, eventual să discuţi cu cineva? Un om în jur la cincizeci de ani, care trecea la fel ca noi a fost luat pe sus (avea o scurtă bej) deşi era la fel de nevinovat ca ori­care cetăţean paşnic ce trecea pe stradă. M-a speriat şi m-a umilit mulţimea poliţailor şi a soldaţilor îmbrăcaţi în kaki.

Oare asta-i menirea lor să intervină brutal cînd se discu­tă paşnic?

 

Petre Mihai Băcanu

România liberă, 25 aprilie 90