CINE NE APĂRĂ DE NICA LEON?

 

Deşi este la modă, nu am fi aşternut aceste rînduri pe hîrtie despre o persoană oficială ca Nica Leon, dacă vehementa ultimelor sale intervenţii parla­mentare n-ar fi surprins pe foarte multă lume. Irevenţio-zitatea „ieşirii" sale ne-a rea­mintit de faptul că dl. Nica Leon este cel care, la procesul din 16 februarie a.c. al celor patru ofi­ţeri din corpul de gardă al fos­tului dictator, după ce şi-a împărţit cu generozitate cărţile de vizită familiilor celor inculpaţi, 1-a bătut încurajator — familiar pe umăr pe unul dintre ei, ma­iorul Aurel David : „Lasă, băiete, că scapi tu" (ceea ce s-a şi întîmplat). Şi tot domnia sa este (vă aduceţi aminte ?) cel care, depistat fiind în clădirea fostului Comitet Central al P.C.R., cu o staţie de emisie re­cepţie (ştim noi cine avea acces la asemenea aparatură), a fost arestat din dispoziţia d-lui Dumitru Mazilu de către colonelul Rădulescu. Ce fire văzut-nevăzute îl leagă pe Nica Leon de fosta Direcţie a 5-a din Ministerul de Interne ?

Întrebarea aceasta, pe care o punem doar din exces de reto­rism, are în vedere un context confuz, dar periculos, în care personajul nostru de astăzi pare implicat. Oricum, tribulaţiile evoluţiei sale de pînă acum nu-l scutesc de atari ataşamente anarhice, fie la un revoluţiona­rism demagogic, fie la o structură cu idealuri destabilizatoare, activînd din umbră. Biografia dată publicităţii este excesiv selectivă. Nica Leon, porelit adesea şi Mama Leone, s-a născut in 1955 şi a absolvit, probabil la se­ral, Facultatea de Utilaj Teh­nologic de la Institutul de Construcţii Bucureşti. În nota de întreprinderi la care a lucrat, a omis întreprinderea de Cine­scoape. Omisiunea ne-ar fi lăsat indiferenţi dacă nu ne-ar fi par­venit o scrisoare a unui mare grup de salariaţi ai acestei întreprinderi.

Foştii colegi ai lui Nica Leon 11 descriu pe fostul electronist ca un element anarhic, recalci­trant, veşnic pus pe harţă, superficial, cu relaţii suspecte fie în lumea interlopă, fie în aceea a organelor de supraveghere şi anchetă. Din răzbunare, a adus procuratura să cerceteze presu­puse nereguli   din  fabrică.

Interesul nostru a crescut, aşa că am socotit necesar să cunoaş­tem şi opiniile colegilor de muncă de la I.A.C.E.R.D, unde figurează ca angajat, fiindcă n-am putea spune unde lucrează, sintagma respectivă nepotrivindu-se  modului în care înţe­lege Nica Leon să-şi exercite meseria de inginer. Cei de Ia Antrepriza nr. 2. unde a fost în­cadrat, în unanimitate, ne-au descris acelaşi ins dubios şi lip­sit de elementare concepţii mo­rale, „stilul" lui fiind de a pro­duce în permanentă scandal, de a se feri să muncească. Ingine­rul, ca atare, a fost inexistent, neimplicîndu-se în nici o activi­tate care să-i exprime capaci­tatea profesională. La fel a pro­cedat şi pe aşa zisul Şantier al Tineretului, unde a fost trans­ferat : nimeni nu contează pe el. Merceolog fiind, în toate re­laţiile cu diverşi furnizori a stîrnit doar animozităţi, gafînd intenţionai, pentru ca, în acest fel, să fie lăsat de capul lui, ceea ce a şi obţinut.

Colegi care îl cunosc bine pe preşedintele Partidului Liber Democrat, par contrariaţi că acest partid poate avea un pro­gram care să exprime cumva, concepţiile politice şi sociale ale lui Nica Leon, fiindcă acesta este, evident, o inteligenţă me­diocră, un om fără cultură, un temperament irascibil. Insul este complet lipsit de idei personale, singurul lui comandament fiind opoziţia cu orice preţ, fiecare expresie a puterii legale iritîndu-1. Culmea este că. la un mo­ment dat, a devenit publică in­tenţia dumnealui de a candida la funcţia de preşedinte, expre­sia cea mal înaltă a puterii de stat. Noroc că lipsa celor o sută de mii de semnături 1-au refu­zat şansei electorale.

Dacă încercările de aliere în partide de centru sînt normale, în plină campanie electorală, pretenţiile lui Nica Leon de a se distinge ca personalitate care să determine un curs nou sînt cel puţin ilare. Comicul de situaţii provoacă, în general, rîsul să­nătos. Comicul situaţiilor în care parodicul personaj se pune cu insistentă, nouă nu ni se pare aşa,  rîsul nostru fiind amar, trist. Sîntem convinşi că medi­cul psihiatru care i-a dat certi­ficatul de sănătate psihică nu si-a făcut datoria, comporta­mentul parlamentarului Nica Leon fiind, la vederea ţării în­tregi, paranoic. Nica Leon, în­tr-un eventual film, ar putea fi prototipul real al tînărului Ceauşescu  din 1945-1946, de exemplu.

Trecerea cu uşurinţă peste activitatea turbulentă şi inten­ţionat împăciuitoristă cu organi­zaţiile care îşi exacerbează protestele în Piaţa Universităţii ar fi greşită, ba chiar condamnabilă. Datoria fată de cititorii noştri (care ne-au cerut în nu­măr mare să luăm atitudine fermă) ne obligă să-i conturăm silueta (i) morală, puţinătatea convingerilor politice, dar e de văzut eu exactitate pericolul unui element decavat,  setos de ieşire în fată, setos de putere, de afişarea numelui său peste tot, toate acestea exercitate fără scrupule. Nica Leon, personaj dubios şi fraudulos al Revolu­ţiei , continuă să deturneze spre sinele său maladiv-emfatic aten­ţia şi interesul unor inşi care-i seamănă, care nu înţeleg  că de­mocraţia este o eliberare a spi­ritului generos, nu al instinctu­lui primitiv.

Cit se poate de firesc,  ne în­trebăm : Cine ne apără de Nica Leon ?

Adrian SERBAN

Dimineaţa, 27.04.90