Un erou ui timpului nostru

 

Eroul nostru, devenit de acuma „legendar", purtînd o aureolă „mitică" (de Mitică ?) pare desprins dintr-o galerie de personaje în care grotescul se îmbină cu melodrama şi misterul de roman poliţist-bulevardier. Zeii săi  tutelari sînt cei care au patronat însuşi comunismul de tip balcanic în România : I.L.   Caragiale şi I.V. Stalin. În faţa ameţitoarei    spi­rale a carierei sale politice nu ne putem ab­ţine să nu exclamăm : „Iată, avem şi noi faliţii noştri !" Ba, pardon, „Mazilii" noştri.....  Poate vă mai aduceţi aminte de  vajnicul student agăţat de postamentul statuii lui Mi­hai Viteazul, ce înfiera crimele abominabile ale guvernului, purtat de steaua destinului său în vărful piramidei  forţelor opresiunii şi pe care Caragiale 1-a imortalizat sub numele de Coriolan Drăg... Eroul nostru, cu acelaşi clo­cot sufletesc şi vindicativă forţă pusă în sluj­ba binelui public, a refăcut drumul  lui  Co­riolan Drăg..., dar în sens invers. Din   tabăra reprimaţilor în cea a nobililor opozanţi, luptînd pentru democraţie cu orice preţ.  Iar în cazul eroului nostru, mazilul Mitică, nu pu­tem să nu recunoaştem „triumful talentului !".

Pentru că şi eroul nostru a dovedit sîrg şi aplicaţiune. Renunţînd la şansele împlinirii personalităţii sale oferite de o meserie onestă, aceea de mecanizator agricol, dumnealui a preferat să îmbrace făloasa uniformă cu petliţe albastre. Pe atunci tătucul Stalin tră­gea să moară. La propriu. Deoarece la figurat vorbind, duhul său ameţitor mai bîntuie şi as­tăzi prin lume. Mîndria eroului nostru stră­lucea de-ţi lua ochii, precum cizmele sale date cu vax, bumbii tunicii şi steluţa de subloco­tenent de pe epoleţi. Tînărul dăruit astfel gloriei a urcat cu repeziciune treptele măies­triei „profesionale", ajungînd la vîrsta la care alţii nu şi-au dat încă măsura vocaţiei, dita­mai colonelul de securitate, doctor în ştiinţe juridice, membru al atîtor comitete şi „comi­ţii" , profesor şi comandant al şcolii ce avea să ne blagoslovească ani la rînd, cu eşaloane straşnice de „lucrători audio-vizuali", îndri­tuiţi să ne păzească pînă şi de noi înşine.

Eroul nostru era însă copleşit de doruri vii şi patimi multe, nutrea ambiţii pe care mediul înconjurător nu i le mai putea satisface. Nu avea încă reputaţie peste hotare, asemenea stăpînilor săi supremi, "cel mal iubit fiu" şi "savanta de renume mondial".

Privirea sa iluminată de profet, atinsă de fîlfîirea aripii pitiatismului căta spre alte zări. Era dispus să lase în urmă totul : linişte şi armonie conjugală, confort, stima conven­ţională a colaboratorilor şi chiar temerea că mai marii săi i-ar putea garnisi caracterizările anuale cu calificative nu prea măgulitoare. A lăcrimat poate cînd prima nevastă şi-a pus capăt zilelor sau cînd, după accidentarea mortală a unui bătrîn, pe cînd rula cu auto­mobilul personal cu incredibila viteză de 25 km la oră, şi-a consumat amarul pe patul spitalelor de boli nervoase. Eroul nostru nu a dat înapoi. S-a aruncat în viitoarea muncii de cercetare, a scris cu frenezie articole şi cărţi de „specialitate" înţesate de citate măr­turisite sau nedigerate bine ale „genialului ctitor" din Scorniceşti. S-a afirmat ca un maestru al plagiatului, ca un virtuoz al pla­titudinilor sforăitoare, acaparînd zone peste care a întins protector vălul sufocant al pro­lixităţii şi enunţurilor banale. Mai tîrziu cînd a trecut, din ordin sau minat de demonul in­terior al cumulării demnităţilor instituţionale, în diplomaţie a descoperit cu voluptate şi profit — din păcate efemer — arta plastogra­fiei. Procedînd ca un alt personaj caragialesc nu a pierdut însă o scrisoare ci a expediat-o pe adresa unui prestigios organism mondial, autopropunîndu-se funcţionar internaţional, cu salariul în valută. Între timp mazilul -Mi­tică prinsese gustul dolarilor şi al voiajelor peste ocean.

Şi iată, în sfîrşit, clipa astrală în care se produce revelaţia şi convertirea la condiţia incomodă dar sublimă, a dizidenţei. Plasto­grafia fiind descoperită, eroului nostru i se ia alviţa. Întocmeşte drept represalii un raport despre violarea drepturilor omului în Româ­nia — temă la modă — care parvine în străi­nătate, Dumnezeu ştie cum. Acesta este toaletat cum se cuvine, redactat şi stilizat tocmai de acei care îl aşteptau pe "profesorul mazil" in persoană şi difuzat cu mare tam-tam. Se născuse un nou şi falnic dizident căruia i se treceau cu vederea chiar şi antecedentele de securist. Foştii săi elevi n-au îndrăznit decît să-1 persecute la domiciliu. Cu puţină vreme înaintea fugii dictatorului a fost luat, păstrat, să nu cumva să i se întîmple, Doamne fereşte, ceva, reapărînd cu cătuşele la mîini taman la Revoluţie, adus de foştii săi „temniceri". A condus „singur" — după propriile sale decla­raţii făcute presei străine — Revoluţia şi întrucît natura sa de dizident nu-i dădea pace a părăsit staff-ul revoluţionar după ce a în­cercat să profite demagogic şi cu iscusite machiavelîcuri de agitaţia străzii pe 12 ianuarie a.c. Cu ochii ieşiţi din orbite şi glasul răgu­şit, dizidentul de ieri, striga atunci neconte­nit : „Moarte pentru moarte", „Jos comu­nismul şi securiştii" uitînd că primul care ar fi trebuit să-şi facă harakiri ar fi fost chiar domnia sa. De atunci dizidentul dizidează în continuare. Se îmbrăţişează cu neodizidenta Doina Cornea, face turnee în străinătate, dă interviuri ziarelor străine, conferenţiază pe unde apucă şi apără democraţia cum poate.

Mai nou a coborît iar în rîndurile mulţimii şi strigă „Şi noi sîntem cu voi" adresîndu-se cu vocea-i gîtuită şi privirea lunatică demon­stranţilor impenitenţi de la Inter, conduşi de neobositul „revoluţionar" Dincă, fiind extrem de grăbit să nu scape cumva trenul destabili­zării democratice a tinerei democraţii roma­neşti.

CORESPONDENT

Dimineaţa, 27.04.90