Unde se ascunde Siminea ?

 

Noi, salariaţi ai Institutului de Studii şi Proiectări pentru îmbunătăţiri Funciare, sos. Ol­teniţei, nr. 35—37, Bucureşti, luînd act de articolul „Agre­siune în plin Centrul Capita­lei", publicat în ziarul „Drep­tatea" din 16 mai 1990, precum şi de declaraţiile delegaţiei manifestanţilor din Piaţa Universităţii, prezentate la Te­leviziunea Română în ziua de 15 mai 1990, sîntem în măsură să facem următoarele preci­zări în legătură cu actul de agresiune al numitului Simi­nea Gheorghe împotriva unui participant la greva foamei care protestează pentru înlă­turarea comunismului, însoţite de o declaraţie protest :

— agresorul a fost recunos­cut atît din.fotografia prezen­tata la. televiziune, cît şi din cele publicate în. numărul mai sus amintit al ziarului „Drep­tatea'', în persoana numitului Siminea Gheorghe ;

— pînă la data de 22 dec. 1989 maiorul Siminea Gheor­ghe a activat în cadrul insti­tutului nostru, ca „securist" şi s-a ocupat nemijlocit cu în­tocmirea dosarelor speciale ale celor care reprezentau „un pe­ricol potenţial", pentru stabi­litatea aparatului dictatorial aflat la putere ;

— după data de 22 dec. 1989, numitul Siminea Gheorghe a dispărut din institutul nostru şi toate demersurile noastre pe lingă Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de In­terne pentru a afla ce s-a întîmplat cu dosarele mai sus amintite şi cu persoana vizată au rămas fără răspuns ;

— începînd de la data de 22 dec. 1989, numitul Siminea Gheorghe a fost văzut în mai multe locuri din Capitală, în momente nu tocmai limpezi, cum ar fi perioada 22—25 dec. 1989 şi manifestaţia din 12 ian. 1990;

— institutul nostru depinde, din punct de vedere adminis­trativ, de Ministerul Agricul­turii, minister în clădirea că­ruia numitul Siminea Gheor­ghe s-a refugiat în ziua de 15 mai 1990, după ce a agre­sat persoana care participa la greva foamei.

Avînd în vedere aspectele menţionate mai sus, noi, sala­riaţii I.S.P.I.F., ne exprimăm nedumerirea şi indignarea în legătură cu atitudinea acestui personaj şi adresăm Ministe­rului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne urmă­toarele întrebări, cu convinge­rea fermă că vom primi un răspuns care să corespundă realităţii :

1. Dacă numitul Siminea Gheorghe a fost avansat la gradul de locotenent colonel, care sînt motivele acestei avansări, avînd în vedere acti­vitatea acestuia înainte de re­voluţie ?

2. Unde lucrează în prezent şi cu ce se ocupă locotenentul colonel Siminea Gheorghe ?

3. Ce s-a întîmplat cu dosa­rele speciale de care s-a ocu­pat şi care au dispărut; odată cu autorul lor, încă din 22 dec. 1989 ?

4. Ce misiune îndeplinea în Piaţa Universităţii în ziua de 15 mai 1990, avînd în vedere că nu este un „simplu om al muncii indignat" ?

În încheiere, protestăm pe lîngă Ministerul Apărării Na­ţionale şi Ministerul de Inter­ne, în legătură cu folosirea în continuare a acestor cadre în acţiuni care periclitează grav democraţia pe care o doriţi instaurată în tară şi care cocontrazic flagrant declaraţiile ce­lor două ministere, cu privire la dezactivarea aparatului de represiune în România.

 

UN GRUP DE SALARIAŢI DIN I.S.P.I.F. BUCUREŞTI