Între Piaţa Universităţii şi Piaţa Operei

 

            Joi noaptea am părăsit uluitoarea, fascinanta Piaţă a Universităţii din Bucureşti, feeric iluminată de torţele ze­cilor de mii de „golani" angajaţi de zile întregi, trup şi suflet, în dramatica luptă care se poartă azi pentru democra­tizarea ţării. Peste 9 ore, în dimineaţa zilei de 27 aprilie am aterizat la Timişoara, ca­pitala şi inima revoluţiei noastre paşnice, din decem­brie şi din aceste zile. Să re­cunoaştem că este un itinerar turistic de excepţie, un privi­legiu al soartei. De la aero­port am mers direct la Socie­tatea „Timişoara", iniţiatoarea şi organizatoarea Congresului care, aşa cum se ştie, va avea loc in ziua de 28 aprilie în sala Capitol (1100 locuri). Scopul congresului : semnarea convenţiei de constituire a Alianţei Naţionale pentru Vic­toria Revoluţiei (ANVR). I-am întîlnit pe colegii şi prietenii noştri, George Serban, Vasile Popovici, Doru Mihiţ, Harald Zimerman, Ion Monoran, în plină febră a pregătirilor. I-am întîlnit pentru a afla pri­mele amănunte. Şi-au anun­ţat participarea circa 165 de organizaţii politice şi nepolitice, asociaţii profesionale, culturale şi cetăţeneşti din întreaga  ţară.  Numărul delegaţilor aşteptaţi depăşeşte 600, cărora li se vor adăuga mii de participanţi individuali. Este lesne de înţeles că organiza­rea în cele mai mici detalii a unei acţiuni de o asemenea amploare nu este o treabă simplă şi reclamă eforturi supraomeneşti. Prietenii noştri îşi păstrează însă calmul, lucrează cu o eficienţă de invi­diat şi inexplicabil, găsesc şi timp pentru a răspunde între­bărilor  noastre   insistente.

Paşnic dar ferm am reuşit să punem mîna pe un docu­ment extrem de preţios : pro­iectul Convenţiei de consti­tuire a ANVR care va fi dez­bătut şi definitivat în cursul acestei zile. Proiectul preci­zează că ANVR nu este o or­ganizaţie de sine stătătoare, ci numai alianţa temporară a forţelor care au optat pentru continuarea pe cale paşnică a revoluţiei începute în decem­brie 1989. Ea se va autodizolva cînd obiectivele înscrise în program vor fi fost realizate. In cadrul Alianţei fiecare organizaţie îşi va păstra independenţa. ANVR se obligă să nu impună organizaţiilor membre principii şi acţiuni care ar putea contraveni sta­tutului acestora cum ar fi. de pildă, participarea sindicatelor la acţiuni politice. ANVR nu este pusă în slujba nici unui partid. Se opune însă, prin toate mijloacele sale de acţiune, partidelor , şi organi­zaţiilor extremiste, de dreapta sau de stingă, precum şi ce­lor  naţionalist-şovine.

Scopul fundamental al ANVR este de a contribui la reintegrarea României între ţările civilizate, democratice şi prospere ale Europei. Scopul imediat îl constituie eliminarea din societatea ro­mânească a comunismului şi a oricărei forme de totalitarism.

Forul suprem de decizie este adunarea generală, care alege consiliul Alianţei. Se prevede, de asemenea, constituirea la Timişoara a unui comitet na­ţional de coordonare. Activi­tatea ANVR se va desfăşura în spiritul democraţiei şi al Declaraţiei universale a drep­turilor omului. Dialogul se propune a fi principala mo­dalitate de acţiune, astfel încît prin argumente raţionale şi dovezi concrete oamenii să fie convinşi de pericolul real al reîntoarcerii     ţării noastre la comunism sau la oricare altă formă de dictatură, peri­col generat de menţinerea structurilor comuniste. Tot­odată, ANVR îşi propune   

acţioneze prin memorii, peti­ţii, mitinguri şi demonstraţii şi se obligă să sprijine acţiu­nile sindicatelor îndreptate împotriva oricăror tendinţe totalitare. La Timişoara vre­mea este însorită şi domneşte calmul. In fiecare zi are loc între orele 17 şi 18 veghea în faţa Catedralei, acţiune sim­bolică la care participă spon­tan  tot mai mulţi cetăţeni. Nu se scandează lozinci şi circu­laţia nu este stînjenită. In aceste zile acţiunea are va­loarea unei solidarizări cu manifestaţia „golanilor" din Bucureşti.

Ca noutate de ultimă oră am aflat că acţiunea celor 60 de salariate din sindicatul „Electromotor", care l-au silit pe liderul sindical să anunţe la TV că se desolidarizează de Proclamaţie, în cele din urmă a eşuat. Conducerea sindicatului a demisionat şi la ora cînd transmitem aceste rînduri s-au strîns mai mult de 1400 semnături prin care membrii sindicatului confirmă adeziunea  lor iniţială.

In ziua de 29 aprilie, la orele 10, va avea loc în Piaţa Operei prima Adunare Popu­lară a ANVR, la care va fi citit programul Alianţei Na­ţionale şi vor lua cuvîntul de­legaţi din toată ţara, precum şi numeroase personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice. Intre Piaţa Universităţii din Bucureşti şi Piaţa Operei din Timişoara nu există practic nici o distanţă, comuniunea spirituală fiind deplină.

Vom reveni cu amănunte.

Florin-Gabriel Mărculescu

România liberă, 25.04.90