PREMISELE UNUI DIALOG

 

Sîmbătă 5 mai manifestanţii au purtat un DIALOG- SUB­STANŢIAL, pe teme socio-cultural-politice şi economice, în­tre ei şi prin intermediul vor­bitorilor. Problema centrală a constituit-o reprezentativitatea diferitelor categorii de mani­festanţi, prin prisma CON­ŞTIINŢEI NAŢIONALE, din punct de vedere al disponibili­tăţii de a intui PULSUL ISTO­RIC AL MOMENTULUI AC­TUAL.

  Prin intermediul  mass-mediei  aservite   „principiilor"  co­muniste, realitatea este, in con­tinuare, prezentată    deformat, provincia  este  in  mare     parte dezinformată, accesul unor  pu­blicaţii    independente     (.,R.L.", Dreptatea,    Viitorul, Expres, Zig-zag    ş.a.) este  sistematic obstrucţionat, altele  sint  inter­zise        (Replica-Braşov, Contrast-Constanţa), oamenii sînt obişnuiţi să fie consideraţi in bloc, ca marea masă a "po­porului"  care  trebuie să-şi  im­pună prin   forţă şi  denigrare violentă   a  opoziţiei    „preferin­ţele", liderii F.S.N. refuza să le facă  lumină  cu  privire  la  de­mocraţia    reală  (pluripartidism, dialog de idei, dispută de prin­cipiu,     diversitate  de     opţiuni, competitivitate, respect faţă de muncă şi drepturile omului din­tre care munca este numai unul, nu şi singurul, aşa cum ne in­toxica   propaganda     comunistă obstrucţionistă).   In  plus,   ideo­logii  fesenişti    se erijează     în "reprezentanţii legitimi ai mase­lor   populare",   refuzind      re­cunoască  legitimitatea  minori­tăţii care a luptat in Decem­brie şi a ridicat TOATA ŢARA. Aceeaşi  „minoritate" luptă, azi, mpotriva      (neo)comunismului, pentru DEMOCRAŢIE, deci CI­VILIZAŢIE.  Acum se     pretex­tează că PATRU MILIOANE — cel puţin       de  SEMNATARI AI  PROCLAMAŢIEI     DE    LA TIMIŞOARA,  GARANŢIA ELI­BERĂRII DEFINITIVE DE CO­MUNISM, nu  sint    reprezentativi pentru ţară, iar „poporul" e asmuţit împotriva lor, fără a i se da şansa să-i cunoască şi să înţeleagă că sint chiar inte­resele lui fundamentale in joc.  

 Simbătă s-a discutat nereprezentivitatea unui Guvern, Parlament şi preşedinte interi­mar (ce cumulează trei puteri) CARE S-AU AUTOALES. S-a cerut DIZOLVAREA LOR. Con­stituirea lor interimară pe baze democratice, pe principiul pari­tăţii reale (C.P.U.N. să nu mai fie peste 50% F.S.N. !). ADOP­TAREA CA AMENDAMENT LA LEGEA ELECTORALA A PUNCTULUI 8 TIMIŞOARA. Simptomatică a fost reacţia manfestanţilor la anunţul că pre­şedintele Iliescu acceptă dialo­gul nicidecum pentru a lua in discuţie paragraful esenţial al PROCLAMAŢIEI DE LA TIMI­ŞOARA (cum le-a pus în ve­dere din start celor trei dele­gaţi de timişoreni), ci pentru o înţelegere in vederea... degajării Pieţei de către demonstranţi ! La auzul acestei veşti s-a scandat, cu o forţă spirituală de nestăvilit NU INTRAŢI IN DIALOG FÂRA PUNCTUL 8 !". „JOS NOMENCLATURA". „JOS COMUNISMUL", „JOS ILIESCU". In plus, scuzele tardive şi stingaci motivate, după 13 zile şi nopţi, adresate de liderul fesenisto-cepeunist demonstran­ţilor, au fost receptate ca o le­zare a demnităţii lor de „go­lani", clar reafirmată: "SlN-TEM GOLANI DE 45 DE ANI" „PREA PUŢIN" (scuzele acu­ză) şi „DEMISIA".

 PIAŢA LIBERTĂŢII a asis­tat, sîmbătă seara, la un spec­tacol unic : reducerea Ia absurd a mecanismului de propagandă comunistă, prin parodierea unui miting electoral peceristo-fesenist, iniţiat de tinărul regizor N. Caranfil. Regizorul a demon­tat „mecanismul ce face să funcţioneze paranoia puterii", pe principiul adeziunii de ordin cantitativ, al stereotipiei de manifesare, al potenţării instincte-

lor primare, al opacizării în faţa unei alte viziuni, al refu­zului argumentaţiei, al apelului la sentimentalism intr-un do­meniu fundamentat pe LUCI­DITATE şi RAŢIONAMENT.

 Aici s-au discutat probleme grave, dramatice, care denotă mutilarea spiritului acestui po­por, de 45 de ani încoace, culminind cu AZI. Tot felul de agresiuni exercitate asupra ma­nifestanţilor golani din ţară, mai nou, Piteşti, Brăila, Braşov, Ga­laţi, de unde ni se aduce la cu­noştinţă că au fost bătuţi brutal cu BÎTE, LANŢURI şi... TES­LE ! muncitori, studenţi, profe­sori universitari de către aşa-zişi muncitori, in salopete ima­culate care dupâ „treabă" au intrat în primăria Galaţi (iden­tificaţi, unii, cu securişti cunos­cuţi), sub privirea poliţiştilor pasivi ! Totodată, de la Galaţi a venit şi vestea că mitingului electoral al d-lui Radu Câmpeanu, ce urma să aibă loc a doua zi, i s-a pregătit o mindreţe de contramiting (pe bază de Combinat siderurgic), mai ceva ca la Brăila, de unde abia a scăpat cu viaţă ! Ceva nu e in ordine, dacă acest popor atit de bun şi blind a incput să se ocupe cu violenţa, IN DETRIMENTUL PROPRIILOR INTERESE!!

 In plus, au luat cuvintul re­prezentanţi ai celor, deja, 78 de grevişti ai foamei PENTRU PUNCTUL 8 TIMIŞOARA, de la Universitate (sună deja a genocid, unii fac şi greva se­tei !) , care au afirmat că SINT DECIŞI SA MOARA PENTRU CEL MAI SFINT DROG — LI­BERTATEA, ROMÂNIA FĂRĂ COMUNISM. Greviştilor le-a fost refuzată asistenta medicală — obligatorie pe plan interna­ţional — de către Crucea Roşie Română, în schimb au fost pre­luaţi cu atenţie de „Medecins sans frontieres". Un moment la fel de impresionant a fost cuvintul reprezentantului răniţilor Revoluţîei din Decembrie, muti­laţi pe'care cu avint şi-i reven­dica liderii F.S.N, contestaţi de nişte oameni care puteau muri şi azi sînt marginalizaţi fiindcă, la lumina conştiinţei, cunosc mai multe decît alţii şi se întreabă public despre „GLOANŢELE PE CARE NICI NU ŞTIM CINE NI LE-A LĂSAT IN AMINTIRE, FIINDCA NI SE ASCUNDE ADEVĂRUL".

Impresionant a fost apelul li­derului Sindicatului TVR, dl. D-tru Iuga, către colegii săi in­vitaţi SA SE ELIBEREZE DE FRICA, SA FIE PROFESIO­NIŞTI, iar cei incapabili, SA-ŞI SCOATĂ POSTURILE LA CONCURS. Dl. luga amintea, mai înainte că AFLAREA ADE­VĂRULUI DESPRE REVOLU­ŢIA DIN DECEMBRIE NE VA ÎNGROZI. Cind vom afla ade­vărul ?! A mai vorbit dl. Horaţiu Rusu, din partea LIGII STU­DENŢILOR POLITEHNIŞTI, re­plică de conştiinţă la Sindica­tul Liber Studenţesc „mario­netă a premierului Roman". Dl. Ioan Neamţiu, preşedintele Asociaţiei 16—21 Decembrie, a demascat, şi pe baza declaraţiei lui P. Cireşeanu, cel care îl în­soţise, cu o seară înainte, pe Iancu Daniel la TVR, total în necunoştinţă de cauză, că vor­bitorul nu făcuse decit sa com­promită în faţa telespectato­rilor, întreaga asociaţie precum şi manifestaţia din Piaţă, fiind, în plus, primit cu braţele des­chise de către însuşi dl. Răzvan Teodorescu ! REALITATEA ESTE CA 16—21 N-A PĂRĂ­SIT ŞI NU VA PARASI PIAŢA UNIVERSITĂŢII PINA LA VICTORIE, ÎN CIUDA ORICĂ­ROR TENTATIVE DE CALOM­NIE ŞI DIVERSIUNE, ARME ALE CELOR SLABI.

RTVR a fost cu succes substituită de televiziunea în aer liber de la Arhitectură, aceeaşi prin care se proiectaseră casete din Decembrie cu tov. Iliescu blamînd Ceauşeştii că „au maculat principiile nobile ale co­munismului", iar tov. Chiţac de-clarîrînd, pe 29 ianuarie a.c., că nu vom mai permite „destabi­lizarea societăţii socialiste în tara noastră". Sîrnbătă am avut parte de secvenţe timişorene şi bucureştene netrucate, de frag­mente ale discuţiei Comitetului de iniţiativă pentru democrati­zarea armatei — Timişoara cu vice-premierul Voican, cel "desemnat să rămînă perplex şi consternat pînă la capăt" în faţa problemelor majore ale ţării şi, mai ales, în faţa „revelaţiilor" cu dosarele „Corbu I şi II" de la Departamentul Securităţii Statului, Direcţia a IV-a, cu privire la gen. Militaru, agent străin. „Guest-star" a fost în­registrarea discuţiilor poliţie­neşti din noaptea de 23 spre 24 aprilie, între gen. Chiţac, Moldoveanu, ofiţerul Mateescu şi alte voci care se pot identifica si singure, într-un dialog care spune totul despre mentalitatea „ocrotitoare" a noului organ de ordine., Cîteva replici : „Faceţi triunghi şi intraţi în ei cu cotul şi bastonul" ; „Dacă dau ei, daţi şi voi", „Vin şl trei camioane da la P. Victoriei, eliberaţi cir­culaţia, intraţi in ei, dacă nu, sintem cea mai slabă Poliţie din Europa" ; „100 DE SUB­OFIŢERI, CHIAR AŞA DE MĂMĂLIGI, DOMNULE !" ; „SA-I IMPINGA CU PIEPTUL, D-LE, ĂŞTIA N-AU TlRNACOAPE CA LA TG. MUREŞ" ; „SA INTRE DIN SPATE ŞI DIN FAŢA ŞI SA-I SPARGĂ" ; „LUAŢI 4 SUBUNITĂŢI ŞI DESPCAŢI-I IN 4 !"; „OLEACĂ DE CURAJ !". Concluzia d-lui Moldoveanu „Dacă au adus şi măicuţe şi luminări, o să reiasă că noi am împrăştiat o demon­straţie la 4 luni de la Revolu­ţie". De-asta o fi fost ulterior destituit ?!

 Am primit mesajul unui maghiar din Tg. Mureş care considera vărsarea de singe din martie o „Diversiune fesenisto-comunistă" şi scanda JOS ŞOVINISMUL, împreună cu PIAŢA UNITĂŢII NAŢIONA­LE. Aici s-au adunat, de altfel.

pînâ sâmbătă, semnături de so­lidaritate astfel: 228 de la In­stitutul de Cercetări Electro­nice Buc, 226 de la INCREST, 69 de la Dispeceratul Energetic Naţional, 126 de la Instit. UR-BANPROIECT, 44 de la Spita­lul Clinic de Chirurgie Plastică şi Operatorie, 61 de la Instit de Cercetare şi informatică, 60 de la Intrep. de Prospecţiuni Geo­logice şi Geofizice, 19 de la Direcţia Domeniului Public, Primăria Bucureşti, cu menţiu­nea „SPRE A SPALĂ DE RU­ŞINEA INCONŞTIENŢEI PRI­MĂRIA MUN. BUCUREŞTI", 41 de la Instit. Victor Babeş, 6 de la Instit, de Arheologie, 30 de la Dispensarul Policlinic Ba­tiste, 66 de la Instit Dr. Can-tacuzino, 60 de la Atelierul Central de întreţinere şi repa­raţia aparatelor medicale, 33 de la CCE PECO, 88 de la P.N.Ţ.-c.d. Caracal, 111 de la P.N.Ţ.-c.d. Slatina Olt, 95 de la Instit. de Petrol şi Gaze Cîmpina, 3500 de la independenţi din Bucu­reşti şi l 398 de la independenţi din Constanta.

Cel puţin 50 000 de voci au cîntat IMNUL GOLANILOR. Propunerea finală a fost, în fond, iniţierea unui dialog nu cu acei lideri care îl vor doar de formă, ci cu simpatizanţii F.S.N. din toată ţara, faţă in faţă, la dialog liber, deschis, cinstit, FĂRĂ VIOLENŢA. Ceva ne face să credem ca, dacă, descătuşaţi de frică, pre­judecăţi, predeterminări, fesenişti nevinovaţi din marea masă ar accepta deschiderea unui dialog, n-ar mai pleca acasă „PINA NU VOM ClŞTIGA LI­BERTATEA NOASTRĂ". Si ar cinta TRĂIASCĂ GOLANII !

 

Roxana Iordache