Greva foamei continuă!

 

La iniţiativa d-nei Carmen Aurelia Rădulescu s-a consti­tuit un comitet de grevă, din care fac parte, în afară de doamna Rădulescu — preşe­dinte Claudia Zaharia — se­cretar, Adrian Savin — pur­tător de cuvint, George Hereş — probleme organizato­rice, Viorel Popa — probleme administrative, George Adrian Dumitrache, membru.

Sîmbătă au citit din balconul Universităţii următorul me­saj : „Acest comitet îşi pro­pune să reprezinte interesele întregului grup pînă în clipa în care revendicările care ne-au determinat să declarăm greva foamei vor fi satisfăcute. Reamintim motivele grevei : — 1 susţinerea punctului opt al Pro­clamaţiei de La Timişoara ; 2 — abrogarea decretului 473 din 1977 ; 3 — eliberarea celor arestaţi în mod abuziv în zi­lele de 18—02 şi 24—04 1990.

„Sîntem hotărîţi să rămînem în grevă pînă la moarte dacă revendicările noastre nu sînt satisfăcute. Viata pentru noi este inutilă în aceste condi­ţii. Nu mai vrem să continumăm această viaţă într-o so­cietate absurdă, care nu înce­tează să ne tulbure sufletele rănite de atîta timp.

 „Suferim pentru compatrio­ţii noştri care nu pot să înţe­leagă că ora adevărului, a li­bertăţii şi solidarităţii a sosit în sfîrşit pentru un popor atît de greu încercat de-a lungul istoriei.

„Noi trăim clipe sublime, unice. Păcat de cei care nu pot să înţeleagă acest lucru.

„Vrem în numele tuturor acestor dumnezeieşti făpturi umane să mulţumim celor care sînt alături de noi toţi. Consi­derăm că solidaritatea uma­nă este un lucru primordial în acest război psihologic, căci despre război psihologic este vorba acum. In acest loc sa­cru pentru români. Dumnezeu să ne aibă în pază !

Glorie eternă eroilor noş­tri !

Trăiască cel mai minunat drog din lume. LIBERTATEA !".

 

Dreptatea, 8 mai 1990