Domnul Ion Iliescu a avut dreptate!

 

Vineri, 27 aprilie, a avut loc şi mitingul organizat de FSN  pe platforma din  faţa Academiei   Militare   şi,   în   acelaşi timp, a continuat şi manifes­taţia   din   Piaţa Universităţii începută duminică, 22 aprilie. Referindu-se   la   cele   două  manifestări, domnul Ion Iliescu   a   apreciat      între   ele există o enormă diferenţă. Şi ne-am convins că nu-i prima oară   cînd   gura...   preşedinte­lui   adevăr   grăieşte !

Enorma diferenţă a fost evidenţiată cu pregnanţă de or­dinele telefonice care au pornit în cursul dimineţii de vineri,  27 aprilie, de la primăriile  sectoarelor către întreprinderile  şi instituţiile din te­ritoriile respective. Vă redăm un... instantaneu:

„Munca

— Alo, 23.02.03?

— Da!

— Întreprinderea "Munca textilă" ?

— Da!

— Aici primăria sectorului 5. Luaţi şi notaţi!

— Vă ascultăm!

—Pentru mitingul Frontului Salvării Naţionale de astăzi după amiază, de la orele 16, veţi mobiliza 200 de oameni pentru coloană şi  50 de oameni pentru pază!

— Aţi   notat ?

  Da !

  Cu cine am vorbit ?

 —Cu    secretara !

  Cum vă numiţi ?

  Nicoleta !

Şi aşa,  în tot cursul dimineţii,   telefoanele   au   zbîrnîit şi la Fabrica de încălţăminte "Pionierul",   si   la întreprinderea    „Acumulatorm"   şi   la  uzinele "Republica" .

Din datele pe care le avem s-au fixat cifre destul de mari, întrucît „organele de re­sort", ţinînd cont de experien­ţa din alţi ani, ştiau că, mai totdeauna, socoteala de la pri­mărie nu se potriveşte cu cea de pe... platformă !

Procedînd    însă    astfel,   au scăpat cu "obrazul (dacă mai poate fi vorba !) curat, neobservîndu-se  cel puţin de la tribună şi de la televizor, că mulţi din cei trecuţi pe liste s-au.. topit de dragul F.S.N.-ului.

Şi nu mică a fost surpriza cînd s-a constatat că printre cei care s-au... rătăcit în drum spre Academia Militară, ni­merind acasă sau  chiar în Piaţa Universităţii, au fost şi mulţi de la uzinele „Republi­ca". Ce oameni... nerecunoscă­tori !? Dacă ne-am gîndi nu­mai la mărfurile... rare, ro­mâneşti şi străine, desfăcute prin bufetul întreprinderii, plin de brînzeturi, mezeluri, fructe exotice, cafea si multe alte bunătăţi — şi tot ar fi trebuit să mai accepte o... zi lungă şi să mai scandeze un nume care se termină tot cu — escu!

Dar, probabil că oamenii nu au mai uitat de vizita fă­cută de Mihail Gorbaciov la cantina uzinelor "23 August". Ce platouri splendide, ce mîncăruri alese! Numai că în momentul în care oaspetele părăsea uzina şi platourile pă­răseau cantina !

Acum ei sînt siguri că... platourile vor rămîne pînă la alegeri şi că vor mai primi destule „comunicări" telefoni­ce. Or, tocmai aceste comuni­cări ne-au condus la conclu­zia că domnul Iliescu a avut dreptate ! Intre cele două ma­nifestaţii a fost o enormă di­ferenţă: In timp ce la mitin­gul F.S.N. oamenii participau de nevoie, la cea mai lungă demonstraţie din istoria aces­tei ţări — şi anume cea din Piaţa Universităţii — „gola­nii " vin de voie !

Dar cîtă frumuseţe şi cît curaj, cită hotărîre si cît en­tuziasm în inimile şi gîndurile celor care scandează sau cîntă :

Noi de-aicea nu plecăm,

Nu   plecăm   acasă

Pînă nu vom cîştiga

Libertatea noastră !

Ioan   CHIŢU