MANIFESTAŢIA DIN PIAŢA UNIVERSITĂŢII

O MARE VICTORIE MORALA!

 

Cine şi-a făcut vreo imagine cît de cît optimistă asupra dia­logului ce urma ea se des­făşoare între reprezentanţii C.P.U.N. si ai guvernului, pe de o parte, şi cei ai manifestanţi­lor din Piaţa Universităţii, pe de altă parte, s-au înşelat amarnic, dovedind o superficială cunoaştere a comuniştilor. • în­totdeauna, fără excepţie deci, este dificil, daca nu chiar impo­sibil, de purtat un dialog cu co­muniştii. A dovedit-o Ceauşescu şi ai săi în decembrie 1989, o dovedesc în aceste zile Iliescu şi compania. Nici o deosebire. Aceeaşi aroganţă, acelaşi dispreţ total pentru ideile, opiniile şi comportamentele oponentului, aceeaşi violenţă nu numai de limbaj, acelaşi spirit de clan agresiv. Nici o deosebire, deci. După cum a dovedit dl. Iliescu marţi dimineaţa, nu s-a înde­părtat prea mult de înaintaşul şi mentorul său. După domnia-sa, se pare că pînă şi la glasnost şi perestroikă e cale lungă. Normal, din perspectiva acestor „calităţi", dialogul nu era posi­bil şi n-a fost posibil  în condiţii civilizate şi democra­tice. Sistemele logice de găndire cu care operează manifes­tanţii din Piaţa Universităţii şi sistemele cu care operează (neo) comuniştii d-lui Iliescu sînt, practic, incompatibile.

Încercarea de dialog a venit din partea manifestanţilor. A lor a fost dorinţa de a dialoga chiar şi cu această putere pe care o neagă, o consideră calpă. Al lor au fost bun-simţul şi bună-credinţa de a spera generos într-un posibil dialog democratic. A lor a fost şi este convingerea neştirbită că pe ei, dar şi pe in­terlocutorii lor. Şi mişcă ardenta conştiinţă a unei datorii faţă de patrie şi viitorul ei. Dar totul s-a terminat cu un... bluff. Pu­terea, de sorginte comunistă, nu s-a putut alinia nici măcar celor mai simple gesturi de demo­craţie, totul împiedicindu-se într-o banalitate... esenţială. O dovadă concludentă, deci, încă una, ca inşii din conducerea pro­vizorie a ţării, sînt comunişti notorii şi se poarta ca atare, mistuiţi şi obsedaţi fiind de secretomanie, de minciună, de dispreţul pentru adevăr şi in­teresele celor mulţi. Şi mai arată această putere provizorie şi deosebit de avidă de putere că nu are nici cele mai vagi „dotări" pentru democraţie — capacitatea de a te face ascul­tat şi de a asculta, generozitatea faţă de interlocutor, respect pentru ideile interlocutorului. Iliescu şi ai săi nu fac decît să se comporte ca orice junta mi­litară din anii '50—'60 de pe continentul latino-american.

Pină la a pune din nou mîna pe arma nu e deloc departe. De altfel nici n-ar trebui să ne mi­răm : poliţişti cu scuturi şi po­liţişti bătind cu cravaşa mani­festanţi, am văzut deja.

Se poate spune, fără teama de a greşi, că ziua de marţi, 8 mai a fost o zi de succes pentru manifestanţii din Piaţa Uni­versităţii. Lumea întreagă a luat cunoştinţă de forţa manifestan­ţilor, de intransigenţa lor în ur­mărirea revendicărilor drepte şi absolut necesare democraţiei. Ieşirii din criza politică galo­pantă, reintrării în normalitate a poporului român. Dar, aşa cum se ştie, pentru a arunca peste bord aceste urgenţe na­ţionale, reprezentanţii comu­nişti ai guvernului şi conducerii ţării „fac totul" — cum le plă­cea lor să spună pînă recent, în decembrie. Reprezentanţii pro­vizorii ai puterii trebuie să înţeleagă, deşi pentru ei totul e pierdut din punct de vedere po­litic, că manifestanţii din Piaţa Universităţii, din celelalte zone eliberate de neocomunism din marile oraşe ale ţării, nu vor face nici cea mai mică concesie comunismului.

Un  lucru  ce  trebuia  să-i  fie limpede  domnului   Iliescu,  precum si „băieţilor" ce-l însoţesc în deşertăciune, încă din 21 de­cembrie 1989. Dar atunci, ca şi acum, ei erau prea ocupaţi cu acapararea puterii. In timp ce alţii, zeci de mii, luptau în stradă. Acum ca şi-atunci.

Revenind la imposibila întîlnire de marţi, putem spune că avem pînă acum două monologuri. Ceea ce deja, ar putea să însemne ceva...

Cert este că manifestaţia din Piaţa Universităţii a cîştigat în forţă şi popularitate, devenind asemenea unui bulgăre de ză­padă ce se rostogoleşte de pe munte...