Nu scuze, ci iertare, nu  nouă,  ci martirilor neamului

 

Molcomul oraş de pe Someş s-a trezit. Un grup de tineri care şi-au pierdut fraţii în decembrie, constatînd că luminările eroilor de lîngă Continental au început să se stingă, iar neocomunisnml să învie, au hotărît să continuie revoluţia. Aşa sînt arde­lenii, se aprind mai greu. Piaţa Libertăţii a devenit ast­fel un fel de „Universitate" a Clujului. Pe 29 aprilie au în­fiinţat Asociaţia pentru Vic­toria Revoluţiei, ce-şi pro­pune să susţină Proclamaţia de la Timişoara. „Libertate, te iubim, ori învingem, ori mu­rim", strigă zilnic cele cîteva sute de „golani" clujeni din din Piaţa Libertăţii.

Studenţii, acuzaţi că i-ar interesa mai mult jocul de noroc şi fetele, nu s-au lăsat aşteptaţi şi au scos o publi­caţie numită „Foaia golani­lor", ce are ca emblemă „Go­lani din toată lumea, uniţi-vă". Autorităţile locale, mai receptive decît dl. Iliescu, au intrat în dialog cn manifestanţii, primarul Clujului declarîndu-se total de acord cu Proclamaţia. In ca­drul CPUN Cluj au votat îm­potriva dialogului doar FSN (care are aici trei sedii) .

Tinerii cer pedepsirea celor ce s-au făcut răspunzători de crimele făcute aici în decem­brie, numele criminalilor fiind pe buzele tuturor.

Duminică a avut loc prima slujbă a Bisericii Greco-Catolice. Tinerii, cu deviza „ni­mic fără Dumnezeu", au strîns pentru două ore pan­cartele anticomuniste, făcînd loc, cu respect, credinţei. Du­pă terminarea slujbei, a luat cuvîntul doamna Doina Cornea, care a făcut legătura în­tre credinţă şi idealurile re­voluţiei, dar mai mult a im­presionat cuvîntul prof. dr. docent Roman Vlaicu, din ale cărui idei spicuiesc cîteva : „în C.C. s-a tras un singur glonte, pentru generalul Milea ; de ce s-a prelungit va­canţa studenţilor în iarnă ? ; cînd vrei să nu dai un răs­puns direct unor oameni, faci o comisie".

In Piaţa Libertăţii din Cluj demonstrează împreună ro­mâni şi maghiari, aşa cum an fost întotdeauna. Din cînd în cînd, grupuri de opt-zece puşti, majoritatea fără drept de vot, trec strigînd „Iliescu, te votăm". Piaţa Libertăţii îi aplaudă şi pe aceştia. Dumi­nică seara la ora 22, avînd în frunte studenţi de la Institu­tul Teologic, „golanii" din Cluj, cu luminări în mîini, au plecat într-o procesiune în lo­curile unde au căzut fraţii lor. Peste 6 000 de semnături s-au strîns pentru Proclama­ţia de Timişoara. Cineva a spus că Dl. Iliescu nu ar fi trebuit să-şi ceară scuze pen­tru afirmaţia de a-i face go­lani pe tinerii de la Univer­sitate, ci iertare, şi nu aces­tora, ci eroilor căzuţi.

Şi la Cluj, chiar dacă se găseşte de mîncare, chiar da­că unii fac afaceri bune şi ţigări, un grup de tineri au hotărît să continue revoluţia. Şi, la Cluj, revoluţia continuă.

 ALIN ALEXANDRU