„Lazăr" contra Roman?

 

In cursul dimineţii de ieri, 8  mai, elevii Liceului „Gheorghe Lazăr" din Bucureşti au fost anunţaţi că vor primi vizita domnului Petre Roman. Deşi au fost sfătuiţi „să fie cuminţi", elevii acestui liceu de frunte al învăţămîntului românesc i-au făcut domnului prim-ministru o primire cu totul şi cu totul deo­sebită. La iniţiativa elevilor din clasa a XII-a, elevi care au drept de vot conform actualei le­gi electorale, toată lumea a ar­borat pe piept însemnul GOLAN. S-au încropit la repezeală chiar şi cîteva pancarte pe care stă­tea scris: „Jos comunismul", „FSN-PCR" şi „Punctul 8 de la Timişoara", cu care au fost pavoazate gardul şi zidurile liceului. In aceasta situaţie, con­ducerea şcolii a hotărît să mute adunarea in amfiteatru, astfel că aproape 1000 de tineri au fost înghesuiţi intr-un spaţiu de-a dreptul sufocant, cursurile fi­ind, evident, întrerupte. In sala amfiteatrului, domnul Petre Ro­man se afla deja la catedră, în­soţit de ministrul adjunct al învăţămtntului dl. Stănăşilă, şi de dl. Novac Nicolae, director al li­ceului, si doamna Constantin, directoare adjunctă. Primele rinduri de bănci erau ocupate de un grup de elevi care scandau „Roman, Roman!", în timp ce ceilalţi răspundeau în cor: "Nu te vrem!"

A urmat apoi o izbucnire spontană a tuturor elevilor care au scandat: „FSN du-te in U.R.S.S.", „Ole, ole, ole, Frontul asta ce mai e? P.C.R.!". Un re­porter al TVR era de faţă. In sală se strigă cu aplomb : „Noi sintem golani !". Profesorii reu­şesc să calmeze pentru aproxi­mativ 2 minute spiritele, timp în care domnul Roman a vorbit iar televiziunea a filmat. Elevii s-au pornit, insă, să scandeze din nou, cu vehemenţă chiar : „Punctul 8!". In aceste condi­ţii, domnul prim-ministru Ro­man s-a văzut silit să se retra­gă. A fost o retragere plăcut acompaniată de refrenul imnu­lui binecunoscut al manifes­tanţilor din Piaţa Universităţii: „Noi de-aicea nu plecăm, / Nu plecăm acasă, / Pînă nu vom ciştiga, / Libertatea noastră".

 Drept pedeapsă faţă de com­portamentul lor,  „jenant" pen­tru înaltul demnitar de stat, doamna Eugenia Iorga, profe­soară de română în cadrul li­ceului şi membră C.P.U.N., le-a arătat cu degetul la obraz tine­rilor liceeni. Acesta a devenit de altfel un gest tipic parla­mentar.

In final, un grup de elevi ai liceului au plecat spre Piaţa Universităţii pentru a povesti şi celor de acolo întîmplarea. Intîlnîrea dintre domnul Petre Roman şi elevii Liceului „Gheorghe Lazăr" a avut loc între orele 13,40 si 14,10.