Reprezentanţii revoluţiei anticomuniste nu au fost primiţi în "audienţă"

 

Aşteptat cu un enorm si jus­tificat interes, dialogul delega­ţiei manifestanţilor din Piaţa Universităţii cu preşedintele C.P.U.N.. domnul Ion Iliescu, nu a putut avea loc, discuţiile izbindu-se de refuzul autorită­ţilor de a accepta prezenţa unui cameraman a cărui in­cludere in delegaţie fusese anunţată cu o zi înainte, cit şi cea a presei, care a fost ţinută in stradă.

Pentru înţelegerea lucrurilor, trebuie spus că manifestaţia din Piaţa Universităţii nu este îndreptată nici împotriva dom­nului Iliescu si nici împotriva Frontului Salvării Naţionale, ca , partid. Această afirmaţie este pe deplin confirmată de înseşi subiectele pe care reprezentan­ţii manifestanţilor îşi propuse­seră să le abordeze în  cadrul dialogului. Le redăm în con­tinuare cu fidelitate :

1. Adoptarea imediată, în ca­drul proximei şedinţe a C.P.U.N., a proiectelor de decrete-legi pentru ajutorarea victimelor revoluţiei, înaintate cu trei săptămini in urmă .

2. Asigurarea liberei circu­laţii a informaţiilor prin : a) Abrogarea de îndată, in cadrul proximei şedinţe a C.P.U.N.. a Decretului nr. 173/1977 ; b) Emiterea unui decret-lege, prin care Radioteleviziunea Româ­nă să treacă sub controlul unei comisii mixte din care să facă parte cite un reprezentant al C.P.U.N.. al fiecărei federaţii sindicale naţionale, al grupuri­lor independente, precum şi preşedintele RTVR, acesta din urmă numit de către guvern. Pină la alegeri, această comi­sie va fi independentă, iar după alegeri se va subordona viito­rului Parlament ; c) Autoriza­rea imediată si necondiţionată a funcţionării posturilor indepen­dente de , radio si televiziune precum şi înlăturarea tuturor .piedicilor legate de instalarea şi intrarea imediată in funcţiune a acestora : d) încetarea ime­diată a presiunilor, administra­tive sau de orice altă natură exercitate in prezent asupra tuturor categoriilor de mijloace de informare in masă : asigu­rarea difuzării echilibrate şi la timp pe teritoriul întregii ţări. a presei scrise, fără discrimi­nări.

3. A. Demiterea de îndată, pe baza probelor prezentate in cursul dialogului, a generalilor Mihai Chiţac şi Cornel Diamandescu. vinovaţi de :

— ordonarea reprimării vio­lente, in dimineaţa zilei de 24 aprilie 1990. a manifestanţilor paşnici din Piaţa Universităţii :

— "ordonarea măsurilor de in­timidare prin ieşirea in stradă a forţelor de ordine înarmate, compuse — în cea mai mare parte— din cadrele partici­pante efectiv la reprimarea ac­ţiunilor revoluţionare din de­cembrie 1889 :

— dezinformarea C.P.U.N. si a opiniei publice din ţară si din străinătate cu privire la aceste evenimente;

B. Numirea, in calitate de ministru de interne, a unui ci­vil.

4. Adoptarea imediată, in cadrul primei şedinţe a C.P.U.N., a proiectului de decret-lege pri­vind modificarea art. 226 alin. 3 din Codul de procedură pe­nală, permiţindu-se astfel tri­miterea nestinjenită in jude­cată a militarilor din M.I. şi M.Ap.N, vinovaţi de săvirsirea represiunii acţiunilor revolu­ţionare care s-au desfăşurat in ţară in decembrie 1989. In acest fel, se asigură urmărirea şi ju­decarea acestora potrivit regu­lilor comune aplicate oricăror categorii de infractori, fără a mai fi necesar acordul autori­tăţilor militare.

5. Legiferarea drepturilor medicale in concordanţă cu conven­ţiile internaţionale. Desfiin­ţarea imediată a structurilor U.G.S.R., şi atribuirea patrimo­niului acestuia noilor sindicate.

6. In scopul evitării creării de noi stări de tensiune înainte şi după alegeri, solicităm adop­tarea de îndată, in cadrul pro­ximei şedinţe a C.P.D.N.. a unui decret-lege care să pre­vadă :

— pentru încadrarea in func­ţiile de decizie ori de influen­ţare directă a acesteia din în­tregul aparat de stat (la nivel central si local) orice persoană va trebui să completeze o de­claraţie din care să rezulte, sub sancţiunea legii penale pentru săvîrşirea infracţiunii de fals in declaraţii, dacă a făcut sau nu parte, in orice perioadă de timp, dintre activiştii retribuiţi de P.C.R., U.T.C.. U.G.S.R.. U.A.S.C.R.. Organizaţia de pio­nieri şi şoimi ai patriei etc. sau dintre cei asimilaţi acestora din cadrul  M.I.. M.Ap.N. si Academiei de Ştiinţe Social-Politice de pe lingă C.C. al P.C R. (indiferent de denumirea pe care, in decursul timpului, au purtat-o aceste organizaţii, in­stituţii sau organe) ;

— în cazul constatării unor declaraţii false, persoanele res­pective vor fi de îndată înlătu­rate din funcţia pe care o ocu­pă, prevăzindu-se sancţiuni pentru cei din vina cărora această inlăturare nu se efec­tuează ;

— toate aceste dispoziţii sint aplicabile şi in privinţa per­soanelor care ocupă menţiona­tele funcţii in prezent.

Adoptarea, ca amendament la Legea electorală, a Pct. 8 din Proclamaţia de ia Timişoara.

Se propun, deci, principii sau acte de elementară justiţie so­cială. Nu este nicidecum vorba de atacuri la persoană. Nu se cere nici aminarea datei alege­rilor, nici demisia domnului lliescu şi nici demisia guvernu­lui. Iar ideile demonstranţilor sint in concordanta cu prevede­rile pct. 5 din platforma program a Frontului Salvării Na­ţionale, pe care este bine, de asemenea, să-1 reproducem in întregime :  „Frontul Salvării Naţionale este hotărit să acţio­neze pentru :

— ruptura completă cu sis­temul politic, economic şi so­cial totalitar care a condus la regimul de dictatură al ultime­lor decenii ;

— desprinderea societăţii de ideologia proprie acestui sis­tem, precum şi pentru respin­gerea altor convenţii extre­miste, antidemocratice si antiumaniste;

— refacerea structurilor in­terne ale societăţii civile, grav afectate de metodele ierarhic- birocratice şi autoritare ;

— asigurarea condiţiilor ca fiecare grup social să-si poată susţine interesele la nivelul puterii şi să influenţeze proce­sul decizional ; .

— crearea unei culturi politice a democraţiei, deschisă dia­logului social si bazată pe va­lorile autentic umaniste ;

— descătuşarea forţelor cre­atoare ale naţiunii, stimularea spiritului de iniţiativă şi pro­movarea competenţei".

Este limpede pentru oricine că desprinderea societăţii de ideologia proprie sistemului po­litic totalitar, deci de ideologia comunistă, constituie astăzi un obiectiv prioritar al tuturor for­ţelor democratice din tara noas­tră, fie că acestea sint grupate in partide, fie că se regăsesc in organizaţii independente, ne­politice. Şi dacă Frontul însuşi se declară în favoarea unei de­mocraţii deschise dialogului so­cial, cu atit mai puţin, înţele­gem refuzul autorităţilor de a angaja un dialog care ar pu­tea contribui in mod esenţial la dezamorsarea gravelor ten­siuni socio-politice cu care sîntem confruntaţi astăzi. Apre­ciem că dialogul este unica şan­să a reconcilierii naţionale pe care o dorim cu toţii, a depo­luării campaniei electorale care din motive totuşi lesne de inteles, continuă să se desfăşoare sub semnul violentei si al ca­lomniilor ce inundă paginile unor ziare in criză de idei. si argumente civilizate.

Revoluţia începută in decem­brie 1989 este una clar anti-comunistă şi ea continuă în nu­mele unor inatacabile principii ale libertăţii şi democraţiei pe care le regăsim atît în Procla­maţia de la Timişoara cit şi pe lista revendicărilor manifestan­ţilor din Piaţa Universităţii sau din pieţele celorlalte mari oraşe din ţară : Timişoara, Cluj, Bra­şov, Constanţa, Craiova, Sibiu, Ploieşti etc. Este lupta celor peste patru milioane de cetăţeni care, înfrîngindu-şi frica au aderat la numita proclamaţie.

Este adevărat că traducerea in fapt a acestor principii deran­jează interesele nomenclaturii, deci ale acelor înalţi activişti ele partid care, în schimbul unor imense avantaje materiale, se puseseră in slujba unei ideolo­gii al cărei tragic rezultat ne este cunoscut : un triplu fali­ment — moral, economic şi po­litic. Nu li se cere insă acestor activişti decit retragerea din viaţa politică pe durata primelor trei legislaturi, indiferent de partidul sub semnul căruia şi-ar depune candidatura. Nimeni şi nimic nu le va interzice să-şi continue activitatea la nivelul pregătirii profesionale de care dispun, contribuind astfel la opera de refacere a ţării. Nimeni nu cere condamnarea sau sur­ghiunirea lor. Acesta este, in esenţă, conţinutul faimosului punct 8. Un conţinut de o indis­cutabilă valoare, etică. Şi atunci fie-ne din nou permis să ne în­trebăm : de ce se refuză dialo­gul ? Cum se explică aceasta hi­poacuzie a autorităţilor ? Adică o maladie caracteristică nu de­mocraţiei, ci totalitarismului. Întrevăd ele o alta soluţie pen­tru criza in care ne aflăm ? Şi dacă da, care anume ? România a incetat să mai fie o ţară izo­lată de restul lumii. Mai mult, ea se află în centrul atenţiei opiniei publice mondiale. Răspunzînd disponibilităţii manifes­tant lor pentru dialog, ar fi spre binele tării ca şi autorităţile, chiar dacă ele sint provizorii şi lipsite de legitimitate, să dea dovadă de înţelepciune politică, angajîndu-se de la egal la egal într-un  dialog ale cărui rezultate vor fi, cu certitudine, în beneficiul tuturor şi în primul rînd a1 democraţiei şi reconci­lierii naţionale. Şi să nu uite aceste autorităţi că cei care s-au prezentat pentru dialog fac parte dintre tinerii supravieţuitori ai Revoluţiei noastre din decembrie, care vor continua să fie prezenţi in Piaţa Universităţii în acelaşi spirit al unei revoluţii paşnice, opuse violenţei.