In România se cere încălcarea drepturilor omului!

 

Semnificativ nu atît pentru nivelul de cultura po­litică, afişat ori clamat prin portavoce, cit mal ales pentru implicaţiile inconştiente pe care susţinătorii „punctului 8" le generează la scara întregii noastre ţări este faptul că acest punct 8 al „Proclamaţiei da la Timişoara" reprezintă un îndemn la încălcarea drep­turilor omului — deci la comiterea acelui gest îm­potriva căruia s-au ridicat nu numai disidenţii noştri glorioşi, ci însăşi întreaga revoluţie din decembrie.

Pentru că mitingiştii din Piaţa Universităţii nu mai au, desigur, timp de lectură - ei militînd, probabil, să frecventeze Universitatea chiar în piaţa ei - ii informăm că, in ianuarie 1990, la Editura Bălcescu a fost publicat „Documentul final al Reuniunii de la Viena a reprezentanţilor statelor participante la Con­ferinţa pentru securitate si cooperare in Europa" adoptat in 1986.

În   primul   capitol,    „Probleme   referitoare Ia   securitatea   în   Europa",   subcapitolul   „Principii",   la   punctul   12  se arată      statele  participante „recunosc că drepturile   şi   libertăţile civile, politice, economice, sociale, culturale şi altei drepturi şi libertăţi sint, toate, de o importanţă primordială şi trebuie să fie pe deplin/ înfăptuite prin toate  mijloacele    corespunzătoare.

13. În acest context, ele : " - şi urmează precizările care    interesează în situaţia  de  faţă, şi anume :

„13.7) — vor asigura tuturor cetăţenilor de  pe teritoriul  lor şi   de   sub   jurisdicţia   lor,   drepturile şi libertăţile lor fundamentale, fără nici un fel de deosebire, precum rasă, culoa­re, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, origine naţională sau socială, pro­prietate, naştere sau alt statut;

13.8) — vor asigura ca nici o persoană-care exercită si exprimă intenţia de a exercita sau încearcă să exercite aceste drepturi şi liber­tăţi, ca şi orice membru al familiei sale, să nu fie, ÎN NICI UN  FEL,  SUPUSĂ  DISCRIMINARII, ca urmare a acestui lucru".

Deci, nici un fel de discriminare!

Or, „Proclamaţia de la Timişoara", prin antologi­cul ei punct 8 tocmai asta face : introduce discrimi­nări, după criterii prin nimic deosebite de sistemul ceauşist !

Pe mitingişti nu-l interesează, desigur, odiseea sem­nări de către România a acestui „Document final* -după cum nu-i interesează nici de ce acest docu­ment n-a fost publicat în România cîtă vreme a trăit Ceauşescu.

Şi n-a fost publicat tocmai pentru că,  e limpede, conţine prevederi, precum cele redate mai sus şi care, acum, se vor iarăşi încălcate de neoceauşiştii din Piaţa Universităţii l

Aşteptăm, aşadar, să se pronunţe aceleaşi voci -din ţară şi străinătate - care, cîndva şi pe bună dreptate, se ridicau împotriva încălcării drepturilor omului in România l

 

OCTAVIAN ŞTIREANU