7.

Mecanismele stimul-răspuns la om

 

Omul este un animal care funcţionează pe baza mecanismului de stimul-răspuns. întreaga sa capacitate de a gândi, chiar şi principiile sale etice şi moale, se bazează pe acest mecanism. Acest lucru a fost demonstrat cu mult timp în urmă de savanţii ruşi, precum Pavlov; principiile ce stau la baza acestui mecanism au fost folosite, cu mult timp în urmă, pentru reeducarea celor recalcitranţi, la educarea copiilor şi pentru a induce în populaţie un comportament cât mai bun.

Neavând o voinţă proprie, Omul este uşor de manipulat prin mecanisme de tip stimul-răspuns. E de ajuns să se instaleze în creierul omului un stimul, care va fi apoi reactivat ori de câte ori o comandă venită din exterior îl trezeşte din starea de latenţă.

Mecanismele stimul-răspuns sunt uşor de înţeles. Omul înregistrează imaginea fiecărei acţiuni din mediul ce-1 înconjoară. Când în aceste acţiuni sunt incluse brutalitatea, teroarea, şocul şi alte asemenea lucruri, imaginea mentală înregistrată conţine, ea însăşi, toate aceste elemente. Dacă individul a fost lovit, durerea loviturii se va face simţită din nou ori de câte ori individul este chemat să răspundă la o comandă venită de la o sursă exterioară.

De exemplu, dacă un individ este bătut şi tot timpul cât durează bătaia i se spune că trebuie să se supună orbeşte anumitor oficialităţi, în viitor, în momentul când va înceta să se mai supună, va începe să simtă durerea pe care a simţit-o când a fost bătut. Durerea instalata  în minte acţionează asemenea unui gardian, pentru că experienţa individului îi demonstrează acestuia că nu poate să se opună acelor oficialităţi şi că, dacă nu li se va supune, va fi bătut.

Mintea omului poate funcţiona în mod foarte complex în ceea ce priveşte răspunsurile sale la stimuli. Hipnotismul a demonstrat cu uşurinţă că în mintea omului poate fi indus, prin bătaie, şocuri sau teroare, un întreg lanţ de comenzi; ele vor rămâne acolo, ca adormite, până când vor fi trezite din amorţeală de vreo asemănare dintre circumstanţele din mediul exterior şi cele în care s-a petrecut aşa numitul „incident al pedepsirii".

În cazul stimulului denumit de noi „incidentul pedepsirii", pentru ca mecanismul de răspuns să aibă loc, el nu trebuie să cuprindă decât o mică parte din stimul; aceasta va trezi în mintea individului imaginea incidentului pedepsirii sale, imagine care va acţiona împotriva trupului, făcându-1 să retrăiască momentul durerii de atunci. Atâta timp cât individul este supus şi urmează comenzile

ce i s-au dat la implantarea stimulului, el nu are nimic de suferit. În orice ţară civilizată, comportamentul copiilor este reglementat în acest fel. Tatăl, văzând că nu poate să-1 facă pe copil să i se supună, recurge la violenţa fizică; după ce, în mai multe rânduri îi administrează copilului câte o pedeapsă fizică, el este răsplătit prin aceea că, ori de câte ori îi cere ceva, copilul i se supune imediat şi fără să crâcnească. Dar pentru că părinţii sunt de obicei blânzi faţă de copiii lor, ei nu le administrează decât arareori doza de pedeapsă suficientă pentru a obţine de la ei obedienţa totală. Puterea organismului de a rezista la pedeapsă este foarte mare. Un răspuns complet nu poate fi obţinut decât folosind stimuli suficient de brutali pentru a răni cu adevărat organismul. Metoda folosită de cazaci pentru a-şi îmblânzi caii este un exemplu grăitor. Calul nu poate fi stăpânit

şi  nu ascultă de nici o comandă a celui ce vrea să-1 încalece. Călăreţul, vrând să-1 îmblânzească, îl încalecă, ia o sticlă de votcă şi o sparge, izbindu-1 cu ea între urechi. Căzut în genunchi şi cu ochii plini de alcool, pe care-1 ia drept sânge, calul se va supune imediat călăreţului şi, în viitor, nu va mai fi necesară nici o altă acţiune de îmblânzire.

Dificultăţile în domesticirea cailor sunt pricinuite doar de faptul câ. pedepsele administrate sunt prea uşoare. Există o mentalitate sentimentaloidă şi răsuflată privitoare la această „îngenunchere a spiritului"; nu trebuie însă să uităm că, în acest caz, urmărim să avem un cal care să se supună comenzilor călăreţului şi că, pentru a realiza acest lucru, trebuie să folosim o doză suficientă de brutalitate.

Mecanismele stimul-răspuns sunt de aşa natură încât durerea şi comanda se pot subdivide pentru a se echilibra una pe cealaltă. Imaginea mentală a pedepsirii nu va acţiona asupra individului decât dacă acesta nu se supune comenzii. în multe scrieri ale primilor savanţi ruşi care au lucrat în domeniu se subliniază faptul că acest mecanism permite supravieţuirea. El a fost folosit, cu succes, pentru supravieţuirea comunismului.

Pentru a obţine un răspuns adecvat, e de ajuns să implantăm în organism un stimul suficient de puternic.

Atâta vreme cât organismul se supune stimulului, ori de câte ori acesta este reactivat, el nu va avea de suferit durerea fizică asociată cu acesta; dar, în momentul când încetează să asculte de comanda stimulului, stimulul reacţionează şi îl pedepseşte. Acesta este unul dintre principiile de bază ale Psihopoliticii. Un stimul bine instalat în mintea unui individ va acţiona în viitor ca un mecanism poliţienesc, determinându-1 să se supună şi să urmeze comenzile şi directivele ce-i sunt date. Dacă va înceta să le urmeze, mecanismul stimulului va intra în acţiune. Deoarece în mintea individului comenzile se asociază cu momente de brutalitate, el le va da ascultare fără să mai fie nevoie de repetarea lor; individul se va supune directivelor date de agentul psihopolitic chiar dacă se va afla la mii de mile depărtare de el. Aceste principii, descoperite de Pavlov şi dezvoltate apoi de savanţi din şcoala rusă, sunt de un folos uriaş în lupta noastră pentru victoria comunismului, căci ţările mai puţin moderne şi mai puţin informate de pe pământ, care nu cunosc acest mecanism şi nu-1 pot înţelege, şi pe care agenţii noştri psihopolitici le menţin într-o stare de somnolenţă, îi vor cădea cu siguranţă victime.

Corpul omului este mai puţin apt să reziste la stimuli dacă este nehrănit şi extenuat. Rezultă de aici că toţi aceşti stimuli trebuie administraţi individului după ce rezistenţa organismului său a fost mult micşorată prin înfometare şi printr-o oboseală fizică excesivă. nelăsându-l să doarmă mai multe zile în şir şi nedându-i hrană suficientă» îl vom aduce în starea cea mai propice receptării stimulului. Dacă, după ce a fost adus în această stare, i se administrează un şoc electric şi, în timpul administrării şocului, i se spune că trebuie să se supună ordinelor şi să săvârşească anumite fapte, el nu mai are altă cale decât să facă tot ceea ce i se cere sau să retrăiască şocul electric, aşa cum îi apare el în imaginea, bine întipărită, din mintea sa. Acest mecanism, atât de bine fundamentat ştiinţific şi cu o atât de mare aplicabilitate, este de o valoare inestimabilă pentru practica Psihopoliticii.

Drogarea individului are ca rezultat epuizarea sa fizică; dacă unui individ i se administrează droguri sau şocuri şi bătaie şi, în acest timp, i se dau o serie de comenzi, felul său de a simţi şi de a gândi poate fi definitiv schimbat. Este metoda P.D.H., adică metoda bazată pe Pedeapsă-Drog-Hipnoză.

În timpul pregătirii sale profesionale, agentul psihopolitic trebuie să studieze atent atât hipnotismul cât şi sugestia post-hipnotică. El trebuie să dea atenţie deosebită acelui aspect al hipnotismului denumit „mecanismul celui ce uită", mecanism ce se bazează pe implantarea în subconştient. Agentul psihopolitic trebuie să remarce mai ales faptul că, dacă unei persoane aflate în stare de hipnoză i se dă o comandă şi i se spune apoi să o uite, ea o va executa după trezirea din transă, atunci când va primi din exterior un semnal de stimul-răspuns.

După ce stăpâneşte bine toate aceste detalii, lucrând pe criminali, pe prizonieri sau pe bolnavii internaţi în spitale, agentul psihopolitic poate să realizeze transa hipnotică prin folosirea drogurilor şi să inducă sugestii post-hipnotice prin pedepse fizice Sinistrate persoanei în timp ce aceasta se află sub acţiunea drogurilor. Agentul psihopolitic va putea studia apoi reacţiile pe  care le are persoana „trezită" şi să-i dea semnalul de stimul-răspuns care va pune în acţiune comenzile implantate sub hipnoză şi tensiune. Prin practică îndelungată, agentul psihopolitic va învăţa care sunt dozele minime, începând de la care diferitele droguri devin eficiente, şi care este cantitatea de violenţă, exprimată în numărul şi intensitatea şocurilor electrice sau al şocurilor adiţionale realizate prin droguri, necesară pentru a aduce omul la starea de obedienţă maximă faţă de comenzi. Agentul psihopolitic trebuie să se convingă pe sine însuşi că nu poate şi că nu trebuie să existe nici o metodă cunoscută de om care să-1 facă pe pacient să fie conştient de ceea ce i s-a întâmplat; pacientul trebuie menţinut într-o stare de totală obedienţă, care să-1 facă să răspundă fără crâcnire la comenzile date, dar în totală ignoranţă cu privire la cauza acestei stări.

Lucrând pe criminali şi pe deţinuţi, agentul psihopolitic în formare trebuie să facă experimente care să scoată în evidenţă efectul folosirii violenţei în absenţa privaţiunilor; în acest scop el trebuie să administreze celui vizat şocuri electrice, bătăi şi tactici de inducere a terorii, însoţite de mecanisme identice cu cele folosite în hipnotism, şi să observe cu atenţie care este comportamentul individului la ieşirea din starea de tensiune indusă prin violenţă.

Agentul psihopolitic trebuie să-i observe cu atenţie pe cei care manifestă o tendinţă spre revoltă, pentru a putea recunoaşte posibila revenire în memorie a comenzilor implantate de el. Din pură curiozitate ştiinţifică, agentul psihopolitic trebuie să se convingă şi de eficacitatea chirurgiei cerebrale în acţiunea de anihilare a celor recalcitranţi.

Prestigiul şi curajul operatorului psihopolitic pot fi mult mărite dacă persoanele care s-au dovedit recalcitrante şi au fost supuse unui tratament de tip P.D.H. (Pedeapsă-Drog-Hipnoză) au posibilitatea de a vedea cât de discreditate sunt afirmaţiile persoanelor calificate drept dezechilibrate mental.

Trebuie de asemenea să se facă exerciţii de provocare a crizelor de nebunie, doar printr-un semnal dat persoanelor asupra cărora s-a acţionat prin metoda P.D.H., ca şi exerciţii de provocare a acestor crize prin discuţii purtate în anumite locuri şi în anumite momente.  '

Pentru a căpăta deplină încredere, agentul psihopolitic în formare trebuie să facă practică în domeniul chirurgiei pe creier, aşa cum a fost ea dezvoltată în Rusia, informându-se astfel despre: 1) condiţiile precare în care ea poate fi făcută; 2) siguranţa ştergerii din memorie a mecanismului stimul-răspuns; 3) posibilitatea inducerii stării de imbecilitate şi idioţie şi 4) puţinele comentarii pe care le pricinuiesc accidentele grave ce au loc în operaţiile pe creier.

Agentul psihopolitic trebuie să practice şi atacurile sexuale, pentru a demonstra incapacitatea pacienţilor, aflaţi în stare de hipnoză indusă prin metoda P.D.H., de a-şi aminti că s-a produs asupra lor un atac, în timpul căruia li s-a indus dorinţa de a-şi intensifica activitatea sexuală. La toate animalele, sexul este un factor puternic, ce le poate motiva acţiunile; el reprezintă acelaşi lucru şi pentru animalul om. Prin acţiunile sale, agentul psihopolitic trebuie să demonstreze că poate să pună la cale legături sexuale între femeile din familia vizată şi anumiţi bărbaţi, şi că acest lucru se poate realiza sub controlul lui şi în deplină siguranţă; în acest fel, agentul psihopolitic are în mâinile sale o armă excelentă pentru a distruge relaţiile de familie şi, ca urmare, pentru a face ca personalităţile vizate să fie blamate public.

Omul poate fi dresat aşa cum poate fi dresat un câine. Omul poate fi dresat aşa cum poate fi dresat un cal. Dorinţa sexuală, masochismul şi orice altă perversiune pot fi induse prin metoda P-D.H., adică prin metoda bazată pe Pedeapsă-Drog-Hipnoză, folosită în beneficiul Psihopoliticii.

Schimbările loialităţii, starea de supunere şi sursele de comandă pot fi realizate uşor prin tehnologiile psihopolitice; înainte de a începe să lucreze asupra ţintelor psihopolitice de mare importanţă, agentul psihopolitic trebuie să practice şi să înţeleagă bine toate aceste lucruri.

Simplitatea metodei P.D.H., bazată pe Pedeapsă-Drog-Hipnoză folosirea şocului electric, utilizarea drogurilor, producerea nebuniei prin injecţii şi cu ajutorul altor metode trebuie să fie complet mascate, apelându-se la o nomenclatură foarte tehnică, spunându-se mereu, cu autoritate, că tot ce se face este în folosul pacientului şi cultivându-se, cu grijă, poziţiile suspuse din ţara ce trebuie cucerită.

Deşi agentul psihopolitic care lucrează în universităţi, unde poate influenţa direct conţinutul cursurilor de psihologie, este tentat, adeseori, să predea studenţilor receptivi unele principii ale Psihopoliticii, el trebuie să se limiteze la a prezenta studenţilor, sub masca psihologiei, informaţiile necesare pentru cunoaşterea doctrinei comuniste. De asemenea, el trebuie să-şi limiteze activitatea la a crea în rândurile studenţilor o stare de spirit care să-i facă pe aceştia să accepte să-şi asume principiile comuniste, considerându-le moderne şi ştiinţifice.

Exceptându-i pe cei pe care îi pregăteşte pentru a-i deveni colaboratori, agentul psihopolitic nu trebuie, în nici un caz, să-i introducă pe studenţi în fondul problemelor legate de mecanismele de stimul-răspuns şi nici să le prezinte principiile Psihopoliticii. Nu-i necesar să o facă, şi e primejdios.