PUTEREA RUGĂCIUNII  ÎN  ÎNCHISOARE

 

Şocul arestării fusese atât de tare, încât mă îndepărtase nici nu mai ştiu pentru câte ore de Acela căruia îi predasem viaţa cu un an în urmă. Teama, gândurile grele şi, poate chiar, zadarnice mă separaseră, în tot acest timp, de El. Ce slabă este natura umană! Cum am putut, în loc să-L chem pe Dumnezeu şi să-I cer ajutorul, să irosesc atâtea ore în starea aceasta de prostraţie şi să mă las în voia a tot felul de cugetări nechibzuite? Căci acum, celula mea era plină de sfinţii Săi îngeri. Insă nu datorită unui strigăt, a unei chemări trăiam acest sentiment al prezenţei divine: ea venise de la sine, în chip misterios, în sprijinul meu! încă o dată slăbiciunea mă învinsese, întunecându-mi starea de beatitudine în care mă găseam...

Uitând lumea de afară, căzui în genunchi pentru a mă ruga: „Iisuse, Dumnezeul meu, în puţinătatea mea sufletească Te-am părăsit atunci când ar fi trebuit să strig către Tine din cea dintâi clipă a captivităţii mele! M-am lăsat furată de sărmanele mele simţăminte omeneşti, neglijând faptul că Tu erai lângă mine, la dispoziţia mea, pentru a mă întări, a mă consola, a-mi da curaj şi speranţă! Iartă-mi lipsurile şi credinţa mea şovăitoare! Tu ştii ceea ce-mi trebuie acum. Tu-mi cunoşti slăbiciunea şi-ai venit la mine Doamne, ca să-mi înmiresmezi celula, sufletul, duhul cu prezenţa Ta binefăcătoare. Ajută-mă să-mi înfrâng suferinţa, fiindcă sunt şi săracă, şi nevrednică, eu, copilul Tău!"

Nu găsesc cuvintele care să poată exprima uşurarea pe care mi-a adus-o murmurul rugăciunii mele. Mă simţii, deodată, atât de liberă! Da, păcii şi bucuriei care mă copleşiseră, se adăuga şi senzaţia libertăţii interioare, cea pe care o resimţi când te-ai împăcat cu Dumnezeu. Cel care se oferă lui Iisus, prin convertire, păşeşte peste diferitele etape ale încercării, pe măsura trăirii sale în conformitate cu adevărata învăţătură. Momentul culminant este acela când te simţi definitiv eliberat de păcatele trecutului, atunci când trăiai după poftele lumeşti, urmând o cale trasată de tine însuţi, încrezându-te în spiritul tău infirm şi în felul de a vedea în mod denaturat această lume. Întâlnindu-L pe Iisus, deplin conşti­ent de sărăcia şi de amăgirea unei vieţuiri vinovate, iar El devenind unica ta nădejde, crezând în puterea iertării dobândite prin sângele Său vărsat pe lemnul Crucii pentru izbăvirea întregii umanităţi, îl rogi să te primească în rândul acelora pe care jertfa Sa i-a purificat, şi această întâlnire cu Hristos îţi aduce, înainte de toate, o intensă senzaţie de libertate. Insuportabila greutate a păcatelor, pe care duhul Său ne-a ajutat să le recunoaştem, încetează pe neaşteptate să apese pe umerii noştri umiliţi, încât putem, de aici înainte, să respirăm nestânjenit. Mărturisirea şi iertarea păcatelor ne-au făcut liberi...

Trăisem despărţită de Iisus din momentul arestării până în clipa când, graţie harului divin, simţii prezenţa Sa. Toate orele petre­cute departe de El, le vedem irosite, pierdute, inutile. O, cum le regretam, nu numai în rugăciunea mea, ci amintindu-mi fără înce­tare, de primul meu contact cu acest nou mediu reconfortant. Şi astăzi, încă, regret că n-am păşit pragul celulei mele ţinându-L pe Iisus de mână. Cu El, tot acest timp ar fi fost plin de fericire şi de stăpânire de sine. Eu ştiam, totuşi, simţeam c-am fost iertată, că o nouă etapă a eliberării a început în viaţa mea creştină. Chiar dacă, dăruindu-te lui Iisus, aluneci şi cazi,, graţie iubirii Sale, recunoscându-ţi greşeala, chemându-L în ajutor, El îţi redă, prin iertare, aripile libertăţii, mutilate pentru o vreme.

Există, oare, cuvinte care să exprime fericirea desăvârşitei păr­taşii cu Iisus?

Treceam prin momente de extaz şi murmuram: „Doamne, cum aş putea să împărtăşesc aceasta cu alte deţinute? Nu ca să mă fălesc, dar aş fi vrut atâta să le îndemn să se arunce şi ele în braţele Aceluia care este sfânt!" Când lumina cuprinse sufletul şi inima mea, devenii asemenea unui copil care primea minunate cadouri fără să le fi meritat, şi mă ruşinai de lipsurile începutului meu de viaţă captivă...

Îmi dădeam, din ce în ce mai mult, seama, că închisoarea era o favoare pe care Dumnezeu mi-o acorda ca să mă pot reabilita, pen­tru ca suferinţele care vor urma să mă găsească în pace şi cu mine însămi şi cu El. Arestarea mea nu era, de fapt, decât o întâlnire la care Iisus mă invita pentru a mă ridica în culmea fericirii! Mur­dăria patului, foamea, chiar şi gândul la ai mei, rămaşi acasă, nu mai constituiau o povară.

Cum aş fi fost în stare să mai acuz pe cei care m-au arestat? Trebuia, dimpotrivă, să-i binecuvântez pentru că nu erau decât o unealtă în mâna lui Dumnezeu, pentru a mă atrage la El şi a mă purifica. „Nu, nu voi m-aţi arestat! vorbeam cu mine, gândindu-mă la poliţişti: Nu sunt vinovată cu nimic faţă de voi. Hristos este Cel care m-a învitat în această închisoare, ca să parcurg, împreună cu El, o bucată de drum, ca să-mi descopere ce înseamnă veritabila iertare a păcatelor şi fericirea de neşters a împăcării cu Dumnezeu. Voi nu mi-aţi făcut nici un rău şi nu-mi puteţi face, nicicând. Deoarece sunt gata să sufăr trupeşte. Puteţi, chiar, să mă ucideţi, însă sufletul meu aparţine lui Iisus."

Am ajuns la concluzia biblică şi anume că „Domnul este de partea mea", prin îndurarea Sa şi prin dragostea Sa nemărginită, iar eu, la rândul meu, îmi luai angajamentul să nu-L mai părăsesc, căci, dacă El este „locul meu de scăpare şi cetăţuia mea", se cade să-mi aleg eu însămi, în mod liber, urcuşul pe stâncă şi intrarea în cetăţuia ocrotitoare. Totul ne stă la dispoziţie, însă depinde de noi ca să profităm de ceea ce El ne oferă. Or, eu mă aflam, într-adevăr, „sub ocrotirea Celui Prea înalt" (PSALMUL 91, 1-2) De aceea, eram hotărâtă să-I rămân credincioasă, să nu mă sprijin decât pe El, să accept binele şi răul ca pe un dar din partea Sa. Doream ca timpul pe care-1 aveam de trăit de aici înainte să fie o şcoală pen­tru a-L cunoaşte şi a crede în El mai mult, în scopul purificării mele, prin suferinţă, de toate urmele unui trecut ruşinos.

Întinsă pe pat, nu puteam să aţipesc, deşi ştiam că a doua zi va trebui să-mi continui „manejul", umblând cu paşi mari, fără oprire, de-a lungul celulei, fără să am dreptul să mă aşed, cu excepţia orelor de masă. Speram să rezist, căci sufletul îmi era liniştit în certitudinea pe care o aveam că nu mai sunt singură, ci sub ocro­tirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, o voce îmi bâzâia neîntrerupt la ureche: „Cum socoteşti, tu, să capeţi ajutorul Domnului, cât timp n-ai făcut altceva decât să suporţi urmările fidelităţii tale faţă de lume? Pentru ceea ce ai făcut din motive politice vei fi între­bată la anchetă. Tu nu eşti din rândul celor care au fost închişi, interogaţi, pedepsiţi pentru că au stăruit să-L mărturisească pe Hristos şi să-I vestească învăţătura... Aceştia pot să implore aju­torul lui Dumnezeu, fiindcă L-au glorificat... Dar că tu vrei să te arunci în braţele Sale... îţi trebuie o oarecare doză de obrăznicie!..."

Aceste deznădăjduitoare tentaţii îmi stăpâneau inima şi-o ră­neau. Eram, pur şi simplu, împărţită între convingerea profundă că Dumnezeu mi-a iertat totul şi un sentiment care, infiltrându-se ca un şarpe veninos, izbutea să-mi otrăvească bucuria libertăţii totale, dăruită de Dumnezeu, îndeosebi după agitaţia celor două nopţi de nesomn, când reuşii să scot în evidenţă tot răul care era în mine. „Doamne, cu toate că nu sufăr pentru cauza Ta, ajută-mă să mă comport creştineşte, deşi nu Te-am mărturisit în zilele liber­tăţii, timp de atâţia ani; să pot, măcar acum, să Te proslăvesc, până la capăt, în puşcărie, înaintea tuturor, de la gardianul care mă supraveghează până la tovarăşele mele de nenorocire pe care le voi întâlni într-o zi, căci n-am să rămân, fără îndoială, veşnic sin­gură, într-o celulă..."

Dacă putui rezista, la torturile folosite de anchetatorii Secu­rităţii, cu perseverenţă, cu dibăcie şi, mai ales, cu o cruzime rară, aceasta se datorează numai şi numai rugăciunii. Mă scăldam, ca să zic aşa, în rugăciune şi în cuvintele sfinte ale Scripturii, ceea ce mi-a permis să îndur toate chinurile, fără să implic alte persoane, pe care satrapii mei nocturni îi vroiau incriminaţi prin „declara­ţiile" mele.

Un alt lucru m-a susţinut: încredinţarea că numeroşi credincioşi români stăruiau în rugăciune pentru mine. Le simţeam gândurile pioase împreunându-se cu ale mele şi, în mare parte, graţie lor, veneau îngerii să mă îmbărbăteze. Da, toate aceste strigăte către Dumnezeu au fost ascultate: rugile măicuţei mele (am aflat aceas­ta mai târziu, după eliberare, că ea se ruga, noaptea, ore în şir) şi cele ale unui grup de credincioase, care posteau în fiecare Vineri şi se întruneau să se roage pentru mine...

Cel rău, Ispititorul, încercă în multe rânduri să mă îndepărteze de la calea cea dreaptă prin oboseală şi nenumărate frământări. Dar, slavă Domnului, totul a fost în van! Parcă pluteam neîncetat, dincolo de zidurile puşcăriei, ridicată de îngerii mei păzitori deasu­pra durerilor şi-a depresiunilor trupeşti. Devenisem un punct de întrebare pentru conducerea închisorii, care se întreba, probabil, de unde provenea rezistenţa mea. Nu pot să nu mărturisesc că îngerii mei păzitori nu m-au auzit plângând, câteodată. Ba, uneori, protestam la interogatorii contra mijloacelor folosite ca să mă facă să vorbesc...

Nu pot nega de a fi fost, în anumite momente, deprimată, după ce zile întregi eram supusă „manejului" şi anchetelor, sau altor „metode", în vederea denunţării persoanelor inocente. De câte ori m-am prăbuşit pe cimentul celulei, plângând în rugăciunile mele şi cerând ajutorul Celui de Sus! Şi acest ajutor indispensabil venea întotdeauna. O putere supraomenească îmi invada sufletul, permiţându-mi să continui itinerariul pe care l-am ales de bunăvoie...

(Areopagul Luminii, Nr. 2/2001)         

 

CÂNTAŢI DOMNULUI

 

In închisoare sau în viaţa de aşa zisă „libertate", creştinii din ţările comuniste se străduiau să se bucure mereu, să cânte Dom­nului cântări de proslăvire. Cu toată marea dificultate în vederea realizării acestui comandament evanghelic, el poate fi săvârşit, totuşi, datorită puterii rugăciunii şi a însufleţirii pe care o dă cân­tecul religios.

La începutul detenţiei mele, parcurgeam cei trei metri ai celulei, rugându-mă şi cântând pentru Domnul. Bineînţeles nu cu voce tare, lucru interzis de altfel, ci în surdină, ca pentru mine însămi. Psalmii şi imnurile binecunoscute răsunau în capul şi în inima mea.

Paznicul - care vedea, prin vizetă, mişcarea buzelor mele -întredeschise, într-o zi, uşa şi-mi şuşoti:

-    Ce faci, vorbeşti singură?

-    Nu, eu cânt, i-am răspuns.

De atunci (şi-am aflat aceasta câţiva ani mai târziu), când era vorba de mine, el zicea, în chip automat: „Nebuna din celula 24". Într-adevăr, „nebuna aceasta de la 24"şi ca mine, atâtea alte „nebu­ne" care umpleau diferitele închisori politice, se rugau şi pro­slăveau, fără răgaz, pe Cel Atotputernic. Aşa se explică puterea şi bucuria care ne inundau sufletul, deşi maltratate, torturate, batjoco­rite fără milă de călăii comunişti.

Eu am compus, încă înainte de arestarea mea, muzica pentru psalmul 1, versificat în acest scop de un foarte scump prieten. Ce mare ne-a fost bucuria când am putut să ne întâlnim pe ascuns şi să cântăm acest psalm „cu curăţie de inimă", animaţi de acelaşi duh şi de aceleaşi simţăminte.

Murmurându-1 în celulă, singurătatea se îndulcea şi mă regă­seam - purtată pe aripile melodiei şi cuvintelor - cu fraţii şi suro­rile mele de credinţă, retrăind minunatele clipe petrecute împre­ună, cu Dumnezeu în mijlocul nostru. în felul acesta, cu ajutorul credinţei şi copleşită de pacea care se cobora de Sus, suferinţa o acceptam ca pe o încercare sau o penitenţă, ca pe o edificare sau o fortificare a personalităţii mele spirituale.

Văzute sub acest unghi, necazurile nu ne mai puteau înfrânge. Dimpotrivă, ele ne făceau fericiţi şi ne cufundau într-o fericire inexprimabilă prin cuvinte omeneşti. Această stare euforică imensă se materializa sub forma de poeme şi cântări religioase.

Aproape fiecare creştin, care a trecut prin puşcărie, a resimţit această nevoie de a compune versuri sau cântece de slavă pentru Domnul. Era un mijloc de a se descărca de fericirea care îi inunda sufletul. Cele mai multe din aceste realizări sui generis nu puteau avea pretenţia de a fi considerate „opere". Gloria lor nu era lumească; ele aparţineau tărâmurilor veşniciei. Noi simţeam cum le cântă cetele îngereşti, ca în sfânta noapte a Naşterii; că Domnul este acela care le acorda premiul, după criteriile Sale cereşti.

Reproduc mai jos un cântec compus într-un lagăr de muncă forţată, în timp ce ne întorceam de la câmp spre barăcile situate la 7 km distanţă. Apusul soarelui şi semi-obscuritatea ne permiteau să zărim apariţia primelor stele...

 

DOAR CU EL

 

Să vă spun ce povestea

Intr-o seară inima,

Ochii prinşi pe cer de-o stea

Steaua parcă asculta:

 

„ Ce m-aş fi făcut în viaţă fără El?

Viaţa nu ar fi avut nici sens, nici ţel!

Sub povara de păcat şi de dureri,

Fiecare zi mai grea ca cea de ieri,

Istovit în lupte, deznădăjduit,

Singur, fără nimeni, singur, părăsit,

Ce m-aş fi făcut în chinuri fel defel, Fără El?"

 

Să vă spun ce răspundea

Steaua cepe cer sclipea,

Raza-i spaţii străbătea

Şi în inimă cânta:

 

„Niciodată să nu te desparţi de El!

Dragostea-ţi să I-o reverşi cu foc şi zel!

Nu uita ce-nseamnă El în viaţa ta,

Nu uita ce sprijin este dreapta Sa!

Mână-n mână să-L urmezi neşovăit,

Credincios să II slujeşti necontenit,

Fericită-n orice clipă-n orice fel

Doar cu El..."

 

***

 

Când trăieşti astfel de minuni în închisoare şi când ai ochi ca să vezi binefacerile Duhului lui Dumnezeu, pot oare durerile ome­neşti să-ţi mai producă sentimente apăsătoare? Te mai poţi plânge de istovire fizică, de dureri în trup, de dorul faţă de cei dragi, când trăieşti zilnic în prezenţa mângâietoare a lui Iisus şi realizezi că El este cu tine şi cu oricine îl caută? Că el este gata să-ţi dea pentru totdeauna dragostea unică, bucuria unică şi nădejdea unică? Poţi, oare, compara suferinţele acestei vieţi, ba chiar şi bucuriile ei, cu darul de nestemat care este acela de a fi considerat de către împă­ratul împăraţilor drept un copil al Său? Pot, oare, cruzimile unei anchete să-ţi ciuntească din fericirea că - datorită lor - ai putut salva un suflet de la moartea eternă?

Trăind, suferind şi fiind gata să-ţi dai viaţa pentru Salvatorul tău, iată singurul scop adevărat al unei existenţe pe acest pământ. Restul este nimicnicie. Desigur, un creştin nu poate trece ca o nălucă prin viaţă. El se loveşte de vicisitudinile ei; el participă la evenimentele ei; el este preocupat de evoluţia ei, de mersul Isto­riei, de creşterea civilizaţiei. El trebuie să fie preocupat de deca­denţa epocii pe care o traversează. Dar toate vor fi privite prin pris­ma învăţăturii şi a Adevărurilor pe care ni le-a lăsat Mântuitorul şi Apostolii. Fără această optică, oricât de bineintenţionaţi am fi faţă de aproapele nostru sau faţă de societatea în care trăim, dăm greş, alunecăm cu gloata spre prăpastia spre care se îndreaptă toţi cei care-L neagă pe Dumnezeu. Ori rostul unui creştin adevărat este de a urca şi a trage spre Cer şi pe ceilalţi...

 

(Areopagul Luminii, Nr. 3/2001)