"HRĂNIŢI OILE MELE"

 

Mărturiile scrise sau verbale depuse de cei scăpaţi din Gulagurile sovietice sau din ţările socialiste satelite vorbesc foarte adeseori de lipsa bibliilor şi a literaturii religioase, hrană spirituală de care oamenii au din ce în ce mai multă nevoie şi pe care ei o cer întruna credincioşilor din Occident.

Scrisorile şi documentele venite clandestin din Est o arată din plin. Turiştii povestesc că sunt opriţi pe stradă şi întrebaţi: „Nu aveţi, din întâmplare, vreo Biblie sau vreun Nou Testament?..."

Oamenii de bine, cu mare credinţă în Dumnezeu şi cu creşti­nească milă, care îşi iau greaua răspundere de a introduce aici, pe ascuns, cantităţi importante de biblii, vorbesc cu emoţie despre bucuria fără margini pe care o suscită „încărcătura" lor printre cei care au norocul de a primi ceva din ea.

Asociaţiile şi misiunile care se dedică în exclusivitate ajutorării spirituale şi materiale a creştinilor oprimaţi, aşa cum este Acţiunea evanghelică pentru Biserica Tăcerii" (B.P. 154,92.406 Courbevoie Cedex), al cărei responsabil sunt, nu vor izbuti niciodată să umple toate mâinile care se întind spre ele ca să primească Sfânta Carte. Cu toată generozitatea donatorilor şi cu tot efortul permanent de a găsi şi a realiza mijloacele necesare pentru a o face să pă­trundă în număr mare în aceste ţări, nu vom izbuti niciodată să ne atingem scopul propus, adică acela ca fiecare familie creştină să aibă în posesia ei, numai pentru ea, o Biblie.

Fapta de eroism care îi pune în primejdie pe curajoşii „contra­bandişti" este la fel de grandioasă ca şi fericirea pe care o oferă celor înfometaţi de Cuvântul divin. Ei ştiu, aşa cum ştim cu toţii, că fiecare Biblie încredinţată unui creştin va deveni un izvor de apă vie pentru nenumăraţi alţii.

Aceste cărţi vor fi copiate, multiplicate, pagini întregi vor fi învăţate pe dinafară. în ţările din Est, creştinii trăiesc acum mira­colul înmulţirii pâinilor...

Domnul a spus: „Hrăniţi oile Mele". încercăm să-I urmăm porunca. Fraţii noştri persecutaţi se vor întări astfel în credinţa lor şi vor putea să o transmită celor care - în jurul lor, în viaţa „liberă" sau în închisoare şi în lagăre - nu au avut privilegiul de a-L cunoaş­te pe Domnul, pentru că au fost educaţi de un regim înverşunat ateu.

Dacă creştinul înfocat din lumea liberă, care beneficiază de o libertate religioasă totală şi poate să-şi păstreze Biblia la căpătâi, înţelege cu greu profunda foame spirituală de care suferă creştinii din ţările comuniste, ce putem aştepta de la un creştin cu convin­geri nu tocmai ferme sau de la unul indiferent?

Cei care au trăit în spatele cortinei de fier mărturisesc că Biblia este aici cartea cea mai căutată. Că dată fiind penuria de literatură religioasă, Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai preţios dar pe care îl putem face fraţilor noştri din Est, căci ea îi încurajează, îi întăreşte, îi uneşte şi propagă singurul Adevăr, acela al lui Iisus Hristos.

Dr. Doţenko, savantul sovietic în domeniul fizicii nucleare, refugiat în Canada, declara ziarului „Christianity Today" urmă­toarele: „Faceţi tot ceea ce conştiinţa, curajul şi credinţa voastră în Dumnezeu vă permite să faceţi, pentru ca Biblia să fie trimisă, pe toate căile posibile şi imposibile, în ţările din Est".

 

Iunie 1980

 

***

 

 

GH. BRAŞOVEANU, MILITANTUL PENTRU DREPTURILE OMULUI

 

S-au împlinit aproape doi ani de când câţiva intelectuali şi mun­citori români din Bucureşti şi din Turnu-Severin, sprijinindu-se pe articolul 22 din „Pactul internaţional privitor la drepturile civile şi politice", ca şi pe articolul 8 din „Pactul internaţional privitor la drepturile economice, sociale şi culturale", au înfiinţat „Sindicatul liber al muncitorilor români". La 10 martie 1979, cei doi conducă­tori ai mişcării recent înfiinţate - doctorul Ionel Cană şi economis­tul Gheorghe Braşoveanu - au fost arestaţi şi supuşi unor nesfâr­şite interogatorii, ameninţaţi şi hărţuiţi de poliţia secretă, şi, în cele din urmă, internaţi în secţia de psihiatrie din închisoarea Jilava, ca „bolnavi mintali". (S-a aflat între timp că doctorul Cană a fost con­damnat la cinci ani şi jumătate de închisoare.)

Dar cine este Gheorghe Braşoveanu, acest credincios ortodox, curajos şi inflexibil? După propriul său „curriculum vitae", s-a născut la 7 iulie 1915, într-o familie de ţărani săraci ce locuiau în satul Rocşoreni, judeţul Mehedinţi. Rămas orfan de război de la vârsta de trei ani, a avut de îndurat greutăţi materiale, dar visul său de a face studii superioare a rămas la fel de viu. în 1939, tânărul Braşoveanu obţine diploma de absolvire a Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti.

Calvarul său a început o dată cu venirea la putere a comuniş­tilor: cele patruzeci şi patru de mutări de la o întreprindere la alta îl arată ca pe un om care nu s-a supus legilor luptei de clasă şi aşa-zisei morale proletare. Aceste mutări disciplinare au loc din cauza rezistenţei sale dintre anii 1950 şi 1970 şi poziţiei sale contestatare dintre anii 1970 şi 1973. Este obligat să se pensioneze pe caz de boală, după ce fusese internat de două ori la spitalul de ne­buni din Bucureşti, în urma predicilor sale privitoare la inter­pretarea profeţiilor biblice.

Între anii 1973 şi 1977, economistul Gheorghe Braşoveanu a mai fost internat încă de două ori în spitalul de psihiatrie, date fiind atitudinea sa critică faţă de natura relaţiilor dintre Biserică şi Stat şi numeroasele plângeri făcute de el cu privire la violarea Drep­turilor Omului în România. „Duc această luptă împotriva marxis­mului ateu şi imoral, spunea el, în ciuda suferinţelor îndurate şi a ameninţărilor la adresa familiei mele". Pentru că, în afară de anche­tele care l-au chinuit fără încetare, a mai avut de îndurat şi faptul că atât soţia şi fiul lui, student la Institutul Politehnic din Bucureşti, cât şi un locatar din imobilul în care locuia, erau chemaţi de Secu­ritatea de Stat să redacteze nişte rapoarte cu privire la activitatea sa zilnică, spre a-i determina să-1 declare iresponsabil.

Dar care era „vina" sa? Mai întâi, preocupările teologice con­cretizate într-o lucrare redactată în 1975 şi intitulată ,În ce fel L-am cunoscut pe Dumnezeu", în care vorbeşte despre întemeierea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ - obiectul principal, după el, al Evangheliei lui Hristos şi al misiunii apostolilor, adică al Bise­ricii. Apoi, aderarea sa, în august 1978, la Comitetul Creştin român pentru apărarea libertăţilor religioase şi de conştiinţă, iniţiat de preotul Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi de pastorul Pavel Nicolescu. In sfârşit, înfiinţarea „Sindicatului liber al muncitorilor români", menţionat mai înainte, precum şi scrisoarea pe care i-a adresat-o lui Leonid Brejnev la începutul lui noiembrie 1978, şi în care îi reproşa persecutarea preoţilor ortodocşi Dumitru Dudko şi Gleb Yakunin, tragicul destin al tânărului moldovean Vania Moiseev şi toate plăgile sociale care decurg din aspectele negative ale regimu­lui comunist atât în U.R.S.S. cât şi în România.

El zace acum în penitenciarul din Galaţi, condamnat la trei ani de detenţie, grav bolnav, cu mari dureri de cap şi supus interdicţiei de a coresponda cu ai săi. A.L.R.C. ne spune că, din închisoare, fratele nostru întru credinţă Gh. Braşoveanu face apel la toţi creş­tinii din România şi din lumea liberă, care iubesc libertatea şi drep­tatea, să se roage pentru el şi să protesteze împotriva detenţiei sale arbitrare.

Octombrie 1980

 

 

***

 

REVISTA „LES SANS-DIEU"

 

Cu cincisprezece ani în urmă apărea la Geneva, în Elveţia, peri­odicul ,Jjes Sans-Dieu", (Cei fără de Dumnezeu), editat de Biroul Comisiei internaţionale „Pro Deo", al cărui scop era să dezvolte acţiunea de ajutorare a credincioşilor persecutaţi în Rusia şi să lupte împotriva Celor fără-de-Dumnezeu. Condusă într-un spirit ecumenic de o impresionantă curăţenie spirituală, de abatele H. Carlier, directorul periodicului „Courrier de Geneve", de Jacques Le Fort, membru în Consiliul parohiei protestante din Saint-Pierre-Fausterie, şi de doctorul Georges Lodygensky, mem­bru în Consiliul Bisericii ortodoxe din Elveţia, curajoasa publi­caţie prezenta eforturile desfăşurate în Occident pentru denunţarea primejdiei ateismului militant sovietic şi soarta tragică a celor care „luptă şi mor pentru credinţa lor în Rusia".

In acest fel s-a aflat că o serie de personalităţi catolice, protes­tante şi ortodoxe din diferite ţări s-au întrunit la Geneva - mai întâi în octombrie 1933 şi, apoi, în ianuarie 1934 - pentru a examina împreună o problemă extrem de dureroasă şi neliniştitoare, şi anu­me problema „dictaturii unei puteri care urmăreşte în mod deschis distrugerea oricărei religii" pe „a şasea parte a globului locuit", şi care găseşte ajutor în străinătate „în domeniul economic". De unde şi „constatările umilitoare" cu privire la indiferenţa lumii libere în faţa strigătelor de nefericire şi a apelurilor venite din partea vic­timelor din U.R.S.S. şi ineficienta luptei sale „împotriva acţiunii Celor-fără-de-Dumnezeu".

Cu acest pirlej, Biroul Comisiei internaţionale „Pro Deo" a organizat la Geneva o expoziţie de documente - puse la dispoziţia sa de secţia de Informaţii a „Antantei internaţionale" împotriva Celei de a Treia Internaţionale - care a trezit un interes atât de mare, încât a fost curând cerută în multe alte oraşe elveţiene şi străine, „în curs de un an, aceste expoziţii au fost vizitate de mai mult de 120.000 de persoane. Un foarte mare număr de preoţi şi de pastori le-au studiat cu grijă şi i-au adus cu ei şi pe enoriaşii lor. Munci­torii credincioşi au luat de aici învăţăminte preţioase care i-au întărit în convingerile lor creştineşti opuse marxismului antireligios. Expoziţia a suscitat o mişcare activă împotriva Celor-fără-de-Dum­nezeu. în câteva ţări s-au constituit comisii permanente „Pro Deo", pentru a se sprijini, pe tărâm naţional, opera „Comisiei interna­ţionale".

Prima secţie a Expoziţiei împotriva Celor-fără-de-Dumnezeu prezenta „doctrina antireligioasă a socialismului marxist şi a comu­nismului leninist", subliniind că ofensiva ideologică a Kremlinului vizează atât ţările de civilizaţie creştină, cât şi ţările din Africa şi din Asia unde există misionari. Cea de a doua secţie prezenta sche­ma „luptei marxiste duse împotriva religiei în Rusia Sovietică", unde puterea centrală, şcoala, presa, cinematograful, radioul, lite­ratura şi arta „luptă împotriva religiei"; o serie de fotografii reflec­tau opresiunea şi exterminarea „celor ce slujeau cultele" şi a cre­dincioşilor sub regimul politic al lui Stalin. Cea de-a treia secţie punea accentul pe „lupta împotriva religiei în afara Rusiei", prin ; intermediul „Internaţionalei liberilor gânditori proletari", organi­zaţie auxiliară a Kominternului. în conformitate cu programul ; sovietic, toate organizaţiile din Franţa, de exemplu, „trebuie să lupte împotriva religiei fără abatere şi sistematic", dat fiind că „propaganda comunistă printre muncitori, femei, tineri, ţărani, uni­versitari, în metropolă şi în colonii, este inspirată de idei antireligioase".

Ne însuşim următoarea concluzie a publicaţiei: „Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru victimele persecuţiilor şi să ii cerem  să binecuvânteze eforturile făcute pentru a le veni în ajutor. Să-L rugăm să-i lumineze pe persecutori, ca să-şi înceteze opera de dis­trugere..."

 

Martie-Aprilie 1985

 

***

 

APEL

Adresat de Asociaţia

 «ACŢIUNEA EVANGHELICĂ PENTRU BISERICA TĂCERII» (A.E.E.S.)1

tuturor prietenilor şi binefăcătorilor săi, şi pe care îl recomandăm atenţiei cititorilor noştri:

 

Sunteţi informaţi, încă de mulţi ani, despre situaţia precară a fraţilor noştri persecutaţi pentru credinţă în ţările comuniste, fraţi pe care i-aţi ajutat cu generozitate şi i-aţi pomenit în rugăciunile voastre.

În ultimul timp vi s-a atras atenţia în mod deosebit asupra României, al cărei popor traversează o perioadă de suferinţă în­grozitoare. Pe lângă represiunea de ordin religios şi înverşunarea propagandei ateiste, guvernul şi acoliţii săi procedează metodic la distrugerea fizică a milioanelor de români:

-   prin suprimarea aproape totală a alimentelor;

-   prin reducerea debitului energiei calorice (păcură, gaz, electri­citate).

În iarna anului 1984-1985, când afară termometrul cobora până la -35°C, în locuinţe, şcoli, spitale, birouri şi uzine, temperatura n-a depăşit 10-12°C. S-au semnalat numeroase decese printre persoa­nele în vârstă şi printre copii, precum şi tot felul de boli şi de epi­demii, într-un cuvânt, ţara întreagă este destinată dezagregării fi­zice şi morale. România nu trebuie uitată! Toate misiunile fondate de pastorul Wurmbrand în mai bine de patruzeci de ţări din lumea liberă, ca şi multe alte asociaţii favorabile cauzei Bisericii Tăcerii sau consti­tuite de românii refugiaţi, s-au adresat de nenumărate ori organis­melor internaţionale şi personalităţilor influente din Occident, cerându-le să intervină pe lângă guvernul din România, pentru ca drepturile omului să fie, şi aici, respectate şi situaţia economică ameliorată.

Recent, ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, domnul David F. Funderburk, a adus la cunoştinţa guvernului american modul inuman în care este tratat poporul român de către conducătorii săi. Mai mult încă, în semn de protest împotriva politicii tolerante duse la Washington faţă de abuzurile politice ale dictatorului N. Ceauşescu, care obligă 20.000.000 de fiinţe nefericite să tră­iască, sub domnia sa tiranică, într-o neagră sărăcie, ambasadorul a demisionat din postul său şi a părăsit România.

Multe alte demersuri insistente n-au dus la nici un rezultat pozi­tiv. Sub privirea indiferentă a Occidentului, o întreagă naţiune alunecă vertiginos spre dispariţie.

Indescriptibila tragedie pe care o trăieşte acum România este asemănătoare cu multele şi grelele încercări prin care a trecut poporul evreu supus sclaviei faraonilor egipteni.

Misiunea noastră, care s-a condus întotdeauna, în activitatea sa, după preceptele şi exemplele biblice, a luat hotărârea de a iniţia o mare acţiune în sprijinul României, acţiune întemeiată în întregime pe învăţătura sugerată de Sfânta Scriptură.

1.   Când evreii ajungeau să nu mai poată îndura nenorocirile care se abăteau asupra lor, posteau şi se rugau cu toţii, strigându-şi durerea care le sfâşia inimile. Atunci Dumnezeu îi auzea şi îi eli­bera (Cf. Iorta, 3.4-6; Psalm, 35.13-14 etc).

Când discipolii, supăraţi din cauza neputinţei lor de a-1 vindeca pe copilul posedat de demon, s-au apropiat de Iisus şi L-au întrebat: „De ce nu am putut să-1 izgonim pe demon?", Mântui­torul le-a răspuns: „Asemenea neam de demoni nu iese decât cu rugăciune şi cu post" (Matei, 17.21).

Crezând deci în cuvântul lui Dumnezeu, care făgăduieşte mila ' Sa tuturor celor care îl cheamă din străfundul sufletului lor, ne I adresăm vouă, dragi prieteni care iubiţi România, şi vă cerem, în numele Domnului, să binevoiţi a consacra, în timpul ultimei săp­tămâni din octombrie şi noiembrie 1985, un timp special de rugă- ciune şi chiar de post, pentru ca Atotputernicul să aibă milă de [ fraţii noştri români, de întregul popor copleşit de o suferinţă ce 1 nu-şi găseşte asemănare în nici una din celelalte ţări de obedienţă sovietică.

La această acţiune (şi la aceleaşi date menţionate mai sus) vor participa toate comunităţile creştine din România şi, de asemenea, , o importantă parte din populaţie; căci noi avem posibilitatea să le aducem la cunoştinţă această iniţiativă prin intermediul emisiu­nilor radiofonice care transmit cu regularitate mesajele noastre evanghelice în limba română, prin postul de radio „Europa Liberă" şi prin curierii noştri care merg în România.

Astfel, o mulţime de oameni din ţările libere îşi vor înălţa împreună şi deodată cu românii tiranizaţi, gândurile, vocile şi rugăciunile lor spre Cel care este singurul ce poate să salveze o populaţie care piere.

Încredinţăm acţiunea întreprinsă de noi în mâinile Sale, căci avem toată încrederea în faptul că El vă va face să veniţi alături de noi fără să mai staţi pe gânduri.

Încă o cerere: scrieţi pe adresa revistei „Catacombes", pe o sim­plă carte poştală, următoarele cuvinte: „Suntem de acord".

Gândiţi-vă la importanţa rugăciunilor voastre. Încercaţi să vă imaginaţi curajul şi forţa pe care acţiunea voastră de solidaritate le vor insufla celor care se află pe drumul Crucii. Fiţi siguri că  va binecuvânta comuniunea voastră frăţească.

Fie ca Dumnezeu să vă iubească şi să vă ajute să puteţi rosti cu conştiinţa liniştită, cuvintele lui Iov: „Nu aveam lacrimi pentrii cel nefericit? Inima mea nu era cuprinsă de milă pentru cel lipsit?" (Iov, 30. 25).

In numele A.E.E.S.

 Nicole Valery

Septembrie 1985

 

***

 

 

O VOCE PENTRU BISERICA TĂCERII

 

O dată cu apariţia acestui număr, revista „Catacombes" trece pragul celui de-al cincisprezecelea an „de viaţă". Spun „de viaţă", pentru că fondatorii săi au cunoscut momentele dure ale primelor luni de publicare şi, apoi, fericirea roadelor spirituale pe care li le-a adus apariţia ei. „Ne-aţi deschis ochii; orizontul nostru s-a lărgit, viaţa noastră de creştini s-a îmbogăţit", ne scria un cititor ce nu ştiuse aproape nimic despre persecuţia religioasă din ţările comuniste. „Exemplul eroic al fraţilor noştri din Est ne întăreşte credinţa şi ne obligă să ieşim din confortabila noastră inconştienţă", mărturisea un altul.

De ce e nevoie de o revistă pentru Biserica Tăcerii - se întrebau unii oameni - când există deja buletine, editate de cei ce conduc cele mai importante opere destinate să-i ajute pe credincioşii per­secutaţi? Este nevoie de ea pentru că numai o revistă - chiar dacă e doar lunară - bine documentată şi hotărât antimarxistă, care se adresează în primul rând tuturor celor care n-au nici cea mai mică idee despre ceea ce se petrece în spatele cortinelor de fier şi de bambus, poate să apere adevărul lui Dumnezeu şi să combată min­ciuna ateismului materialist. Numai o revistă aşa cum este „Cata­combes" poate să strângă la un loc - după cum spunea Sergiu Grossu - toate forţele spirituale, intelectuale şi teologice ce iubesc Biserica persecutată din Est şi care, pline de zel, ard de nerăbdare să denunţe nedreptăţile, constrângerile şi tirania din secolul XX.

Mulţumită lui Dumnezeu, revista „Catacombes" (mesagerul supraconfesional al Bisericii Tăcerii) a beneficiat de faptul că are printre colaboratorii săi personalităţi catolice, protestante şi orto­doxe, ziarişti şi scriitori de primă mână.

Este adevărat că difuzarea revistei „Catacombes" a rămas des­tul de modestă, în comparaţie cu aceea a publicaţiilor „catolice" de stânga. Creştinii din Franţa nu-şi dau seama de importanţa impactului „mesagerului" nostru. Până în prezent nu am reuşit să facem o distribuţie masivă, să avem echipe de tineri care să dis­tribuie revista în faţa bisericilor şi în faţa sălilor de conferinţe, pen­tru ca ea să pătrundă mai mult în casele francezilor, furnizându-le o informare întotdeauna corectă şi precisă.

Ii mulţumim lui Dumnezeu care, în ciuda piedicilor pe care le-am întâlnit în drumul nostru, ne-a îngăduit să edităm, cu regu­laritate, revista „Catacombes". Această pagină vrea să fie un fel de florilegiu oferit cititorilor noştri, pentru ca ei să cunoască mai bine această revistă şi lupta ei întru apărarea Bisericii Tăcerii.

 

 

Octombrie 1985

 

***

 

UN PIOS OMAGIU POSTUM

 

În acest început de nou an 1987, revista noastră, care şi-a sărbă­torit cea de a cincisprezecea aniversare, consacră această pagină -ca un pios omagiu postum - câtorva personalităţi care au salutat, încă de la început, oportunitatea apariţiei sale, susţinând-o, cu fide­litate, prin preţioasa lor colaborare.

Cei mai vechi cititori ai noştri îşi aduc desigur aminte de arti­colele publicate, între 1971 şi 1973, în revista „Catacombes", de eminentul filozof şi om de litere Gabriel Marcel.

Evocăm, cu emoţie, amintirea doctorului Georges Lodygensky, neobosit luptător pentru cauza creştinilor persecutaţi în Est, fost se­cretar general al „Antantei internaţionale anticomuniste" (Geneva), iniţiator al comisiei internaţionale „Pro Deo", autor a numeroase lucrări, conferenţiar.

Părintele Gabriel Brossard, în calitatea sa de misionar în China şi ca prizonier la „Roşii", ne-a împărtăşit - prin articolele pe care le-am publicat între 1972 şi 1976 - din experienţa sa tulburătoare trăită sub regimul lui Mao; el a denunţat, în acelaşi timp, teroarea declanşată de adepţii satanici ai comunismului chinez.

Nu-1 vom uita niciodată pe abatele Raymond J. de Jaegher, rec­tor al Institutului de Studii Extrem-Orientale de la Seton Hali Uni-versity, fondatorul, în Vietnam, a două şcoli superioare, conferen­ţiar la radio şi la televiziunea americană, scriitor. Un suflet mare şi : o minte strălucită, într-un trup mistuit, în timpul ultimilor zece ani I de viaţă, de un cancer.

Însărcinat de superiorii săi să facă apostolat în România, şi apoi dincolo de Nistru, părintele Jean Nicolas a fost arestat la Odesa în 1943, din pricina activităţii sale religioase. Condamnat, ca „spion al Vaticanului", la muncă silnică, el şi-a executat pedeapsa în Siberia, mai ales în minele de la Vorkuta. După eliberare, s-a întors în Franţa, unde a scris impresionanta mărturie „Unsprezece ani în Paradis" (Ed. Fayard), una dintre primele cărţi ce vorbesc despre lagărele morţii din U.R.S.S. Amintirea părintelui Jean Nicolas, traducător de documente, colaborator şi prieten admirabil, rămâne pentru totdeauna gravată în inimile noastre.

Amintim cititorilor noştri şi numele altor colaboratori de elită care ne-au părăsit, ca: Pierre Pascal, profesor onorific la Sorbona, cardi­nalul Jean Danielou, scriitorii Wladimir d'Ormesson de la Acade­mia franceză, Gilbert Cesbron, Paul Lesourd, ca şi abatele Roger Ghichardan, fost redactor-şef la "Pelerin", şi A. Dauphin-Meunier, decanul Facultăţii libere de Economie şi Drept din Paris.

Apărători ai Bisericii Tăcerii, ei ne-au îndemnat cu toţii să per­severăm în lupta noastră dusă pentru ajutorarea creştinilor martirizaţi.

 

Ianuarie 1987

 

 1 Action évangélique pour l'Eglise du Silence