[Susţinerile părţilor]

 

                Avînd cuvîntul, partea civilă Cherlea Simion a susţinut că sumele pe care inculpaţii au fost obligaţi, solidar cu Ministerul Apărării Naţionale, să i le achite, cu titlul de daune materiale şi de daune morale, sînt insuficiente, neacoperind în raport de dovezile ce le-a prezentat prejudiciul real suferit. Ca urmare, a solicitat să-i fie admis recursul şi să i se majoreze cuantumul despăgubirilor la o sumă pe care o lasă la apreciere, cu luarea în considerare şi a indicelui inflaţiei.

                Partea civilă Radu Marin a cerut admiterea recursului pe care l-a declarat în sensul majorării cuantumului despăgubirilor ce i s-au acordat de la 50 milioane lei la 700 milioane lei, susţinînd că în mod nejustificat nu i s-au acordat despăgubiri pentru daunele ce i s-au cauzat în urma deteriorării stării psihice a fiului său Radu Vasile, care a asistat la împuşcarea celuilalt fiu, Radu Constantin, devenit erou martir.

                Reprezentantul părţii responsabile civilmente Ministerul Apărării Naţionale a dezvoltat susţinerile formulate în cadrul motivelor de casare din memoriul depus la dosar, cerînd în principal casarea sentinţei şi achitarea celor doi inculpaţi pentru infracţiunile ce li s-au reţinut în sarcină, precum şi exonerarea acestora şi a Ministerului Apărării Naţionale de orice obligaţie la despăgubiri.

                În subsidiar, reprezentantul acestei părţi a cerut admiterea recursului ce l-a declarat şi a recursurilor inculpaţilor, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei, pentru rejudecare, la prima instanţă.

                Totodată, a pus concluzii pentru respingerea recursurilor declarate de părţile civile Cherlea Simion, Radu Marin şi Şuşuia Moise Ion.

                Apărătorul desemnat din oficiu inculpatului Stănculescu Victor Atanasie a dezvoltat motivul de casare invocat prin memoriul pe care îl depune în dosar, susţinînd că din probele administrate rezultă că acest inculpat nu a avut o participare directă la măsurile de reprimare luate la Timişoara începînd cu seara zilei de 17 decembrie 1989, cînd a ajuns în acea localitate, că acele măsuri s-au înscris în limitele executării ordinelor primite de la superiorii săi de atunci, considerînd totodată că ordinele respective erau date în vederea asigurării stabilităţii unui regim cu caracter legitim în acea vreme.

                Concluzionînd, a cerut să se constate că dosarul este incomplet, probele ce le cuprinde neputînd conduce la stabilirea materialităţii faptelor în succesiunea lor reală, astfel că se impune restituirea dosarului la procuror în vederea completării urmăririi penale.

                În subsidiar, a cerut casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, la prima instanţă, pentru a se completa de către aceasta materialul probator necesar, precizînd că-şi însuşeşte motivele de casare invocate de partea responsabilă civilmente.

                Referindu-se la recursurile părţilor civile Cherlea Simion, Radu Marin şi Şuşuia Moise Ion, a pus concluzii pentru respingerea acestora.

                Apărătorul inculpatului Chiţac Mihai a susţinut că probele administrate în cauză nu confirmă că acest inculpat a dat ordin de a se trage cu arme de foc sau că s-a implicat în executarea vreunui asemenea ordin şi nici că a îndeplinit în mod excesiv dispoziţiile ce le-a primit în perioada în care s-a aflat la Timişoara cu grupul de generali şi ofiţeri condus de Coman Ion. Totodată, a relevat că se raliază în totul la motivele de casare formulate de reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale şi, invocînd principiul de drept "in dubio pro reo", a pus concluzii în principal pentru achitarea inculpatului Chiţac Mihai, iar în subsidiar pentru casarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă.

                Acelaşi apărător a cerut să fie respinse recursurile declarate de părţile civile Cherlea Simion, Radu Marin şi Şuşuia Moise Ion, susţinînd că acestea sînt neîntemeiate.

                Părţile civile recurente Cherlea Simion şi Radu Marin, precum şi părţile civile intimate ce s-au prezentat, avînd pe rînd cuvîntul cu privire la recursurile inculpaţilor şi al părţii responsabile civilmente Ministerul Apărării Naţionale, au cerut respingerea acestor recursuri, precum şi obligarea inculpaţilor şi a părţii responsabile civilmente să le plătească cheltuieli judiciare în recurs, corespnzătoare contravalorii biletelor de tren şi celorlalte sume ce le-au fost necesare pentru a se prezenta la proces.

                Procurorul, referindu-se la motivele de casare invocate de inculpaţi şi de partea responsabilă civilmente, a scos în evidenţă caracterul temeinic şi convingător al sentinţei, arătînd că prin considerentele acesteia se demonstrează, pe bază de probe suficiente şi legal administrate, responsabilitatea indiscutabilă a celor doi inculpaţi pentru excesele ce au avut ca urmare uciderea şi rănirea a numeroase persoane din rîndul celor care au participat în perioada 17-22 decembrie 1989 la demonstraţiile de la Timişoara. A relevat că prin sentinţă nu au fost comise erorile de fapt la care se referă motivele de casare invocate de inculpaţi şi partea responsabilă civilmente, că vinovăţia inculpaţilor a fost corect stabilită, precum şi că prin urmărirea penală şi cercetarea judecătorească ce s-au efectuat s-a reuşit să se clarifice aspectele de care a depins justa soluţionare a cauzei, astfel că greşit se pretinde că s-ar impune restituirea dosarului la procuror sau reluarea judecăţii.

                Totodată, a subliniat că încadrările juridice date faptelor sînt deplin îndreptăţite, în raport de cerinţele textelor de lege aplicate, iar cuantumul daunelor şi răspunderea ce revine inculpaţilor şi părţii responsabile civilmente pentru acoperirea lor sînt temeinic stabilite de prima instanţă. În această privinţă a relevat că prin condamnarea celor doi inculpaţi, care au deţinut funcţii importante în Ministerul Apărării Naţionale, au fost stabilite răspunderi individuale, iar obligarea ministerului respectiv ca parte responsabilă civilmente este determinată de calitatea sa de comitent pentru cei doi prepuşi, nejustificînd susţinerea că s-ar fi urmărit culpabilizarea armatei.

                În concluzie, procurorul a cerut respingerea recursurilor declarate de inculpaţi şi partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale, menţinerea obligaţiilor la despăgubiri în cuantumurile stabilite şi a măsurilor asiguratorii luate în cauză, precum şi obligarea inculpaţilor şi a părţii responsabile civilmente la cheltuieli judiciare în recurs, către stat, părţile civile şi părţile vătămate.

                În ceea ce priveşte recursurile părţilor civile Cherlea Simion, Radu Marin şi Şuşuia Moise Ion, procurorul a pus concluzii pentru respingerea lor, arătînd că acţiunile civile exercitate de aceste părţi au fost soluţionate corect.

CURTEA

                În vederea deliberării

Dispune

                Amînă pronunţarea la 25 februarie 2000.

                Pronunţată, în şedinţă publică, azi 21 februarie 2000.

 

                PREŞEDINTELE CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE

                Sorin Moisescu

 

                PRIM-MAGISTRAT ASISTENT

                Ioan Răileanu