Procesul de la Judecătoria Timişoara - Dosar 9001 / 21.09.1989

 

 

Fila 1:

Eparhia Reformată Oradea

Nr. 1056-1989

 

            Către Judecătoria Municipiului Timişoara

 

            Subsemnata, Episcopia Reformată Oradea reprezentată prin Episcopul D. László Papp, înaintăm prezenta

cerere de evacuare

împotriva fostului nostru preot supleant Tőkés László, domiciliat în Timişoara, str. T. Cipariu nr. 1 ap. 1, pentru următoarele motive:

            Numitului Tőkés László i s-a retras autorizaţia de funcţionare prin adresa nr. ad. 999-1989, pe care o anexăm în copie, iar în urma acestui fapt a urmat ca în fruntea comunităţii bisericeşti pe care a condus-o Tőkés László, a fost numit un alt preot, la data de 20.08.1989.

            Datorită faptului că locuinţa din Timişoara, str. T. Cipariu nr. 1 ap. 1, din care cerem evacuarea fostului preot, este locuinţă de serviciu şi este ocupabilă numai de către preotul care îndeplineşte serviciul religios al comunităţii respective, iar Tőkés László nu mai poate efectua acest serviciu, solicităm evacuarea lui din locuinţă care este proprietatea Parohiei Reformate din Timişoara, dar subordonată Episcopiei Reformate Oradea.

            Menţionăm că pîrîtul a fost înştiinţat din timp atît despre retragerea autorizaţiei de funcţionare cît şi a fost somat din timp prin adresa noastră nr. 1010 din 1 septembrie 1989 să părăsească această locuinţă de serviciu pînă la 15 septembrie 1989, fapt ce n-a făcut pînă în prezent.

 

Oradea, la 16 septembrie 1989

 

Episcop, D. László Papp

 

            Anexe:  1. Copia adresei Episcopiei Reformate Oradea nr. ad. 999-1989

                        2. Copia somaţiei Episcopiei Reformate Oradea nr. 1010-1989

                        3. Copia recunoaşterii numirii noului preot

                        4. Extras din cartea funciară pentru adeverirea proprietăţii locuinţei de serviciu a Parohiei Reformate din Timişoara.

[înregistrată la Judecătorie în 21 septembrie 1989]

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 3:

Traducere simplă

Eparhia Reformată Oradea

Nr. ad. 999-1989

 

            Aduc la cunoştiinţă preotului supleant Tőkés László că prin adresa sa nr. 5430/EF/28.08.1989 înregistrată în Oficiul Eparhiei Reformate Oradea cu nr. 999-1989 la data 30 august 1989, Departamentul Cultelor mă anunţă că autorizaţia de funcţionare lui Tőkés László asigurată în Decretul nr. 334/1970 (art. 5, alineatul 1, punctul I) pe acelaşi drept cu care i s-a dat, de la data comunicării se revocă.

            Prezenta comunicare s-a făcut pe baza dispoziţiei Departamentului Cultelor.

            Oradea, la 31 august 1989.

 

            Episcop

            D. László Papp

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fila 4:

Episcopia Reformată Oradea

Nr. 1010 - din 1 septembrie 1989

 

            Domnului Tőkés László

            Timişoara

 

            Vă punem încă odată în vedere că în urma gravelor abateri săvîrşite ca slujitor al bisericii noastre şi ca cetăţean al Republicii Socialiste România aţi fost revocat din oficiu din funcţia de preot supleant.

            În consecinţă vă somăm să eliberaţi locuinţa parohială din Timişoara pînă la data de 15 septembrie 1989. În caz contrar ne vom adresa organelor competente în vederea luării măsurilor legale corespunzătoare pentru ocuparea fără drept a unei locuinţe de serviciu.

 

            Episcop,

            D. László Papp

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 6:

Copie

Departamentul Cultelor, Serviciul Personal-Învăţămînt şi Economic-Financiar Nr. 5241 din 16 august 1989

            Episcopia Reformată Oradea. Urmare adresei dv. cu nr. 939 vă facem cunoscut că s-a luat act şi s-a operat în evidenţe transferul numitului Makay Gh. Botond cu data de 20 august 1989 în postul de preot paroh (pag. 108, poz. 40 din schema de funcţii şi personal), la parohia Timişoara - Protopop. Timişoara.

            Retribuţia se stabileşte conform nomenclatorului la poz. 53 şi se suportă din fondurile proprii, la care se menţine contribuţia de la bugetul de stat de 830 lei lunar.

            Încadrarea şi stabilirea retribuţiei tarifare se face pe răspunderea unităţii de cult, potrivit reglementărilor în vigoare.

            Schema de funcţii şi personal se va modifica în mod corespunzător.

 

            Şef serviciu, P. Crăciunescu (ss)

                        L.S.

----------------

Episcopia Reformată Oradea

Nr. 954-1989

            Pentru conformitate

            Oradea, la 17 august 1989

            Vicar eparhial,

            Iosif Zsigmond

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 8:

Eparhia Reformată Oradea

Nr. ad. 1056-1989

 

            Către Judecătoria Municipiului Timişoara

 

            Referitor la procesul civil intentat împotriva lui Tőkés László de evacuare din locuinţa de serviciu situată în Timişoara, str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1, menţionăm următoarele:

            Imobilul situat la adresa respectivă compus din casă şi curte, cum se menţionează şi în extrasul de carte funciară nr. 4536 din 06.09.1989 depus la dosar, este proprietatea comunităţii bisericii evanghelice reformate din Timişoara, susnumitul nu are contract de închiriere şi nu plăteşte chirie aceasta fiind achitată de comunitatea bisericească, avînd numai obligaţia de a achita impozitul spaţiului ocupat de el ce trebuie achitat la Secţia Financiară a Municipiului Timişoara.

            Fiind locuinţa de serviciu pentru cel ce îndeplineşte calitatea de preot autorizat, acesta este obligat de a elibera acest imobil în situaţia numirii sale în altă localitate sau de ridicarea dreptului de a mai funcţiona ca preot.

            Precizăm că Parohia Reformată din Timişoara este sub jurisdicţia Episcopiei Reformate Oradea fapt pentru care rugăm să daţi curs cererii noastre de evacuare.

 

            Oradea, la 23 septembrie 1989

 

            Episcop                                                            Secretar eparhial

            D. László Papp                                     Alexandru Fazakas

 

(înregistrată la Judecătorie în 25 septembrie 1989)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 10:

            Către Judecătoria Timişoara

 

            Subsemnatul TŐKÉS LÁSZLÓ cu domiciliul în Timişoara, str. T. Cipariu 1, pîrît în dosarul nr. 9001/1989 cu termen de judecată la 6 octombrie 1989, rog să amînaţi dezbaterea, întrucît doresc să-mi angajez un apărător.

 

            Timişoara la 3 octombrie 1989

 

            Cu respect,

            Tőkés L.

 

(înregistrată la Judecătorie în 4 octombrie 1989)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 11:

RSR

Judecătoria Timişoara

Dosar nr. 9001/1989

din 6.10.1989

 

            Către Tőkés László,

            str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 - Timişoara 1900

 

            În vederea soluţionării acţiunii civile introduse la Judecătoria Timişoara de reclamanta Episcopia Reformată Oradea, reprezentată prin episcop D. László Papp, prin care vi se cere evacuarea din locuinţa pe care o deţineţi în municipiul Timişoara, str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1, imobil înscris în c.f. 4536 Timişoara, vă aducem la cunoştiinţă că pînă la termenul din 20 octombrie 1989, pentru cînd s-a amînat judecata conform solicitării dvs., spre a vă pregăti apărarea, să depuneţi copia titlului locativ în baza căruia ocupaţi apartamentul mai sus arătat, precum şi toate actele de care înţelegeţi să vă folosiţi în acest litigiu.

 

            PREŞEDINTE                                     GREFIER

            D. Diaconescu                                                  C. Recheşan

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 12:

Republica Socialistă România

Judecătoria Timişoara

Dosar nr. 9001/1989

 

            Încheiere

            Şedinţa publică din 6.10.1989

            Instanţa compusă din:

            Preşedinte Dănuţ Diaconescu

            Judecător Dorian Damian

            Grefier Cornelia Recheşan

 

            Pe rol se află judecarea acţiunii civile formulate de reclamanta Episcopia Reformată Oradea împotriva pîrîtului Tőkés László, pentru evacuare.

            La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu se prezintă nimeni.

            Procedura necompletă cu reclamanta prin nerestituirea procesului verbal de înmînare a citaţiei.

            S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă apoi s-a constatat că la data de 4 oct. 1989 s-a depus prin registratura instanţei o cerere de amînare semnată de pîrît, în vederea angajării unui apărător.

            JUDECĂTORIA

            Văzînd lipsa de procedură de citare cu reclamanta şi cererea de amînare formulată în scris de pîrît pentru pregătirea apărării, constată întemeiată cererea şi în consecinţă

            DISPUNE

            Amînă judecarea pricinii la 20 octombrie 1989 completul 3, sala 59, pentru cînd va fi citată reclamanta şi pîrîtul, cu menţiunea: "la interogator" şi se va face o adresă pîrîtului cu menţiunea de a prezenta titlul locativ privind imobilul, din a cărui evacuare i se cere.

            Dată şi citită în şedinţă publică din 6.10.1989.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 14:

Eparhia Reformată Oradea

Nr. ad. 1056-1989

 

            Către Judecătoria Municipiului Timişoara

 

            Cu referire la dosarul nostru cu nr. 1056-1989, depus la Judecătoria Dv., în care cerem evacuarea fostului prot supleant László Tőkés din locuinţa de serviciu din str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1, Vă înaintăm - în cîte 2 exemplare - în completarea dosarului

            1. Copia numirii lui László Tőkés la postul de preot (II) la Parohia Reformată din Timişoara,

            2. Copia actului de numire lui László Tőkés la postul de preot supleant la Parohia Reformată Timişoara,

            3. Copia actului de retragere a autorizaţiei de funcţionare a preotului supleant László Tőkés,

            4. Adeverinţa noastră că Parohia Reformată din Timişoara aparţine sub jurisdicţia Episcopiei Reformate Oradea,

            5. Adeverinţă despre faptul că locuinţa ocupată de fostul preot supleant László Tőkés - este locuinţă de serviciu.

 

            Oradea, la 12 octombrie 1989

 

            Episcop                                                            Consilier

            D. László Papp                                     Ştefan Tarr

 

(înregistrată la Judecătorie în 13 octombrie 1989)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 17:

Copie

Republica Socialistă România

Departamentul Cultelor                         Nr. 5430/EF/28.08.1989

 

EPARHIA REFORMATĂ ORADEA

 

            Urmare adresei dv. nr. 863/1989, vă facem cunoscut acordul Departamentului Cultelor pentru retragerea recunoaşterii numitului TŐKÉS LÁSZLÓ din funcţia de preot supleant în cadrul Eparhiei Reformate Oradea, în conformitate cu art. 5 aliniatul 1, litera i din Decretul nr. 334/1970.

 

                                                                        L.S.                  ŞEF SERVICIU

                                                                                                (ss) P. Crăciunescu

------------

Episcopia Reformată Oradea

Nr. 1132-1989

 

            Pentru conformitate

            Oradea, la 12 octombrie 1989

                                                                                    Consilier Ştefan Tarr

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Filele 23-24:

 

            Către Judecătoria Timişoara

 

            Subsemnatul Tőkés László, domiciliat în Timişoara str. T. Cipariu nr. 1 ap. 1 jud. Timiş depun prezenta

ÎNTÎMPINARE

            Prin care solicit a se dispune respingerea cererii privind evacuarea mea din locuinţa pe care o folosesc, formulată de Episcopia Reformată Oradea, obligînd pe reclamant şi la suportarea cheltuielilor de judecată, pentru următoarele motive.

            I. Ridic excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, motiv pentru care solicit în primul rînd respingerea prezentei acţiuni ca inadmisibilă.

            Potrivit extrasului de carte funduară depusă la dosarul cauzei imobilul în litigiu formează proprietatea parochiei Reformate din Timişoara.

            În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor, această unitate bisericească (parochie) are personalitate juridică, avînd organe proprii de conducere.

            Ori prezenta acţiune de evacuare este formulată de o altă persoană juridică, care nu este proprietarul imobilului în litigiu, deci nu poate exercita nici atributele dreptului de proprietate, printre altele de a cere evacuarea.

            Potrivit prevederilor art. 61 din Statutul Bisericii Reformate din R.S.R. (aprobat prin Decretul 591/1949) toate drepturile şi îndatoririle parochiei sînt exercitate de presbiteriu.

            Presbiteriul nu numai că nu a solicitat evacuarea mea, dar în mod expres a cerut menţinerea mea în această locuinţă.

            II. Cu totul subsidiar, dacă nu veţi accepta această excepţie, rog a dispune respingerea acţiunii ca nefondată, pentru următoarele motive:

            Subsemnatul consider că şi în momentul actual, în mod legal am funcţia de preot la Parochia Reformată din Timişoara şi unitatea reclamantă cu totul nelegal a dispus transferarea mea, drept consecinţă folosesc în mod legal locuinţa de serviciu în litigiu.

            Potrivit prevederilor art. 53 din Statutul Bisericii Reformate din R.S.R., aprobat prin Decretul nr. 591/1949, preotul este ales de adunarea generală. legislaţia în vigoare cunoaşte o singură excepţie, cel înscris în art. 126 pct. V lit. c din Statut, cînd "în cazuri excepţionale şi anume: cînd parochia renunţă la dreptul său de a alege preot" episcopul poate numi preot titular.

            În baza unei convenţii verbale intervenite între Parochia Reformată Timişoara şi Episcopia Reformată Oradea (înţelegere pe care [o] pot dovedi prin martori) adunarea generală la data de 18.II.1987 a renunţat la dreptul său de alegere a preotului, condiţionat de faptul că Episcopia mă va numi pe subsemnatul ca preot.

            Contrar acestei înţelegeri, Episcopia Oradea în cursul lunii ma... 1987 mi-a făcut cunoscut că am fost numit ca preot, trecînd în paranteză ca "suplinitor".

            Presbiteriu a solicitat de mai multe ori în scris (la 28 III 1987 etc.) numirea mea ca titular, onorată Episcopia din Oradea nici nu a dat vreun răspuns.

            Pentru nerespectarea acestei convenţii, pesbiteriul la data de 16 III 1989 a hotărît să revină asupra hotărîrii sale anterioare din anul 1987 şi în mod legal m-a invitat să ocup funcţia de preot la această parochie.

            Organele bisericeşti superioare nu au dat curs acestei invitaţii iar adunarea generală care a avut loc la 4 IX 1989 m-a ales în această funcţie.

            Avînd tot respectul pentru preotul nou numit de Episcopia Oradea în locul subsemnatului, vă rog să constataţi vădită nelegalitatea acestui act de "numire" în contextul actelor normative suscitate, preotul putînd fi numai ales de adunarea generală.

            Pentru aceste motive, consider că "numirea" unui alt preot în locul subsemnatului a avut loc în condiţii cu totul nelegale, motiv pentru care Vă solicit cu respect respingerea cererii de evacuare din locuinţa de serviciu, ca nefondată.

PROBE:-Interogatoriul reclamantului

            - În funcţie de răspunsurile date la interogator voi prezenta actele scrise susindicate.

            - Probele testimoniale, în cazul nerecunoaşterii convenţiei intervenite.

 

            Cu stimă,

            Tőkés László prin av. Cziprian Zoltan în baza delegaţiei nr. 6632/1989, anexat depusă

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 26:

Parohia Reformată Timişoara

Str. T. Cipariu 1

Nr. 146/1989

 

            Către Judecătoria Timişoara

 

            Subsemnata Parohia Reformată Timişoara în baza hotărîrii presbiteriului - for de conducere a parohiei - cuprinsă în procesul verbal din data de 25 septembrie 1989, formulăm prezenta

CERERE DE INTERVENŢIE

în interesul pîrîtului Tőkés László în cauza civilă care formează obiectul dosarului nr. 9001/1989, avînd termen de judecată la 20 octombrie 1989, prin care declarăm că nu înţelegem să cerem evacuarea preotului Tőkés László din locuinţa care formează proprietatea noastră, fapt confirmat şi de reclamantul [sic] în cererea de evacuare şi atestat de extrasul de carte funciară depus de Episcopia din Oradea.

            Anexat depunem copia-traducere a hotărîrii presbiteriului, prin care a decis să înainteze această cerere de intervenţie şi să respingă evacuarea preotului Tőkés László.

 

            Timişoara la 17 octombrie 1989

 

            Cu stimă:

            Parohia Reformată Timişoara prin Tőkés László

 

(menţiune a judecătoriei: la dosar. Se comunică cererea de intervenţie cu reclamanta. Obligă interv[enienta] să timbreze cu 50 lei sub sancţiunea anulării ca netimbrată)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 27:

Copie-Traducere

Hotărîrea Presbiteriului Parohiei Reformate din Timişoara Nr. 37 din 25 septembrie 1989

 

            Referind la hotărîrea sa nr. 34 din 4 septembrie 1989, Presbiteriul îşi exprimă din nou dezaprobarea în legătură cu eventuala evacuare al preotului Tőkés László din locuinţa de serviciu, deoarece fiind preot legitim al parohiei, el posedă această locuinţă cu tot dreptul. Presbiteriul condamnă cu hotărîre acţiunea de evacuare al episcopului László Papp. Membri prezenţi ai presbiteriului, şi anume: Unterweger Tibor, primcurator, Szalay Gusztav curator şi presbiterii Lahocz Karoly, Pataki Karoly, Tajti Illes, Szep Gyorgy, Sutka Erzsebet, Zrinyi Árpád, Huszak Bela, Bencsik Joszefne, Iszlai Istvan, Sepsy Belane, Bancsov Janos, Kiss József, Kabai József, Sukosd Antal, Kun Karoly, Teleki László, Hajas Rozalia şi Dosai Molnar Ilona, prin vot nominal hotăresc în unanimitate ca Parohia Reformată din Timişoara, fiind posesoarea de drept a casei parohiale şi fiind persoană juridică independentă, să intervină în acţiunea civilă pornită de episcopul de Oradea, şi să angajeze un avocat pentru apărarea intereselor parohiei, respectiv pentru respingerea acţiunii de evacuare. Presbiteriul însărcinează pe prezidiul parohiei (preot şi primcurator) cu luarea măsurilor necesare.

 

            Tőkés László mp. preot-preşedinte

            Mester Ferenc mp. secretar

            Unterweger Tibor mp. primcurator preşedinte

            Szalay Gusztav curator mp.

            Bencsik Józsefne presbiter mp.

 

--------------------------------

Timişoara la 17 octombrie 1989

Pentru conformitate: Oficiul Parohial Reformat prin Tőkés László

[ortografie originală]

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fila 30:

Eparhia Reformată Oradea

Nr. 1157-1989

 

            Către Judecătoria Municipiului Timişoara

 

            Luînd în considerare faptul că fostului preot supleant Tőkés László (Timişoara, str. T. Cipariu nr. 1 ap. 1) i s-a revocat autorizaţia de funcţionare la data de 1 septembrie 1989, Vă rugăm cu tot respectul să binevoiţi a lua măsuri respective ca această revocare hotărîtă de forul nostru suprem, Departamentul Cultelor, să fie respectată. Mai cu seamă că numitul a împiedicat pe protopopul Iosif Kovács în exercitarea serviciului divin, la data de 15 octombrie 1989, în biserica reformată din Timişoara-Centru.

            Menţionăm că, odată cu revocarea autorizaţiei de funcţionare, numitul e firesc că şi-a pierdut şi dreptul de şedere în calitate de flotant în Timişoara.

            Totodată Vă înaintăm în original revocarea autorizaţiei de funcţionare a numitului.

 

            Oradea, la 16 octombrie 1989

 

            Cu toată stima,

 

            Episcop D. László Papp

 

(înregistrat la 19 octombrie 1989 la Judecătorie)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 31:

Dosar Nr. 9001/1989

TERMEN: 20 octombrie 1989

 

            Către Judecătoria Timişoara

 

            Subsemnatul MAKAY GH. BOTOND, domiciliat în Reşiţa numit preot la Biserica Reformată din Timişoara, str. Timotei Cipariu Nr. 1 conform adresei Nr. 5241/1989;

            Depun prezenta cerere de intervenţie prin care vă rog să dispuneţi evacuarea numitului Tőkés László din locuinţa situată în Timişoara, str. Timotei Cipariu Nr. 1, ap. 1 deoarece acesta ocupă fără nici un drept spaţiul locativ de mai sus care reprezintă locuinţa de serviciu a preotului.

            Numitul TŐKÉS LÁSZLÓ a fost îndepărtat din funcţia de preot supleant de la această biserică şi deci nu mai are nici un drept să folosească locuinţa de serviciu menţionată mai sus însă refuză să mi-o pună la dispoziţie.

            Subsemnatul fiind numit preot la această parohie am dreptul de a ocupa această locuinţă şi prin refuzul fostului preot de a o elibera sînt împiedicat să mă mut la Timişoara şi să-mi exercit atribuţiunile de serviciu.

            Solicit judecarea şi în lipsa mea.

 

            10.10.1989                              Preot MAKAY GH. BOTOND

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Filele 32-34:

Proces Verbal

 

            Încheiat azi 14 octombrie 1989 la şedinţa presbiteriului parohiei reformate Timişoara ţinută pe coridorul bisericii parohiei fiindcă László Tőkés s-a opus să deschidă uşa biroului parohial.

            Sînt prezenţi sub preşedinţia protopopului IOSIF KOVÁCS, prim notarul protopopiatului BOTOND MAKAY - ca notar, curatorul GUSTAV SZALAY, CAROL PATAKY, VICTORIA ARDELEAN, GYORGY ÁRPÁD ZRINYI, MIHAI SZALAY, ORDOG IMRENE, DOSAI ILONA prezbiteri, IOSIF ZSIGMOND - vicar şi consilierul eparhial ISTVAN TARR, de asemenea SANDOS HALLAS preotul reformat din Timişoara Fratelia, LÁSZLÓ TELEKI, IOSIF KABAI, prezbiteri, de asemenea LON TOADER - directorul Departamentului Cultelor.

            Protopopul preşedintele şedinţei invită pe GYORGY SZEP şi MIHAI SZALAY pentru legalizarea procesului verbal încheiat azi la 14 octombrie a.c. şi totodată pronunţă că şedinţa este statutară şi o declară deschisă (cuvîntul: Ioan 13: 34-35, Psalm 25:2).

            1. Protopopul face cunoscut viaţa de pînă acuma a lui LÁSZLÓ TŐKÉS începînd cu anii de teologie, unde a făcut antipropagandă propriului tată ISTVAN TŐKÉS, ca studenţii să nu participe la orele susnumitului profesor, cîteodată cu succes. Colegii săi sînt predestinaţi pentru a sluji şi trăi la ţară, însă el este chemat să slujească şi să trăiască la oraş. Protopopul face cunoscut lucrurile şi comportarea susnumitului la Braşov şi Dej. Nu a slujit "în ideea păcii şi supunerii". Refuzînd transferarea lui într-o altă parohie, timp de doi ani a fost fără serviciu. În 1986 episcopul LÁSZLÓ PAPP l-a numit capelan la Timişoara şi totodată a recunoscut cele 25 de luni nelucrate. Aici declară că va continua drumul început la Dej. Postul din Timişoara după dînsul este numai trecător, fiindcă el a depus candidatura pentru postul de preot paroh la parohia reformată Cluj-Napoca, Bd. Horia. După moartea lui LEO PEUKER a fost numit ca preot suplinitor la parohia Timişoara I. Îndrumări nu a cerut niciodată de la forurile tutelare. Protopopul aduce la cunoştiinţă propaganda făcută prin postul de radio "Kossuth". În sesiul centrului episcopal nu şi-a exprimat părerea sinceră, făcînd aceasta după ce a ajuns acasă. A fost promotorul campaniei dusă împotriva reorganizării şi sistematizării ţării. Anul curent, în luna martie, s-a găsit asupra lui material de colportaj împotriva statului nostru, în oraşul Tg. Mureş.

            S-a împotrivit controlului financiar. Cu data de 1 mai a.c. a fost transferat la Parohia reformată Mineu, Sălaj, pe care a refuzat-o trimiţînd înapoi actele de numire. Pentru aceasta, cu data de 1 septembrie a fost suspendat, cu aceasta încetînd toleranţa faţă de el.

            Cu data de 4 septembrie hotărîrea prezbiteriului a fost alegerea preotului TŐKÉS ca preot la parohia reformată Timişoara în cine ştie a cîta oară?

            Se menţionează că nu s-a cerut sprijinul organelor de stat pentru că TŐKÉS LÁSZLÓ nu a deschis uşa biroului parohiei.

            Începînd cu data de 1 septembrie a.c. - spune protopopul - exercită slujba în mod ilegal fiindcă nu mai este preot.

            Protopopul cere părerea (poziţia) prezbiteriului.

            GUSZTAV SZALAY, curatorul bisericii spune că este de părere ca acest lucru să-l decidă eparhia şi că pînă acum prezbiteriul nu a fost ascultat, însă în viitor forul tutelar să decidă legal. Dorinţa Comunităţii să fie ascultată şi preotul să fie ales de adunarea generală.

            IOSIF ZSIGMOND - vicar, roagă prezbiteriul să-şi exprime părerea în legătură cu suspendarea. Faptele de pînă acum ale lui TŐKÉS LÁSZLÓ SÎNT CONTRAVENŢII pe care Codul Penal le sancţionează cu închisoarea.

            KAROL PATAKY - prezbiter declară că prezbiteriul nu a cunoscut faptele prezentate de forurile tutelare bisericeşti. Prezbiteriul trebuie anunţat la timp, astfel că problema ar fi fost rezolvată de mult. Scrisorile noastre au rămas fără răspuns, nici delegaţia noastră nu a fost primită la oficiul episcopal. TŐKÉS a recunoscut că răspunde pentru faptele comise de el, iar prezbiteriul declară că se dezice de faptele lui TŐKÉS LÁSZLÓ. Spune că nu era nevoie ca şedinţa prezbiteriului să aibă loc la Arad deoarece se putea ţine şi la Timişoara.

            Cei prezenţi declară că se dezic de faptele ilegale. Nu este just că parohia nu are chitanţier şi că scrisorile sosesc la adresa primcuratorului. Nu au cunoscut că TŐKÉS a refuzat categoric controlul financiar.

            Protopopul aduce aminte corpului prezbiterial că dînsul a primit delegaţia lor şi curatorul SZALAY este martor că la adresa lui TŐKÉS nu a spus lucruri reale. Mulţumeşte lui PATAKY pentru comportarea lui la slujba din aprilie. Spune că TŐKÉS LÁSZLÓ nu s-a prezentat la Arad la invitaţia făcută de protopop spunînd că soacra este la dînsul. Prezentîndu-se a doua zi a preluat actele prin care i se face cunoscută suspendarea.

            Protopopul de asemenea spune că atunci cînd a venit la Timişoara a fost întrebat de TŐKÉS "ce vînt te-a adus".

            În continuare spune că şedinţa a fost convocată la Arad pentru că la Timişoara nu s-a putut ţine. Comunică prezbiteriului că în caz de împotrivire poate fi dizolvat.

            C. PATAKY spune că noi nu mai primim un preot supleant ci unul care să administreze parohia pînă la alegerea unui preot paroh conform statutului.

            D-na DOSAI spune că este mai bine să nu se ţină duminica slujbă decît să servească TŐKÉS.

            În cuvîntul său Dl. Director al Departamentului Cultelor a spus că în ce priveşte TŐKÉS LÁSZLÓ nu intră în amănunte pentru că faptele lui sînt cunoscute şi ceea ce a făcut azi (închiderea uşii biroului parohiei) vine să ilustreze încă o dată că nu merită să mai fie preot şi nici măcar simplu credincios al bisericii reformate.

            Apreciază hotărîrea prezbiteriului în ce priveşte faptul că TŐKÉS nu mai este preot şi că s-au dezis de întreaga lui activitate care nu este conformă cu atribuţiile funcţiei de preot şi că pe mai departe de TŐKÉS LÁSZLÓ se ocupă autorităţile de stat şi nu autorităţile bisericeşti care s-au pronunţat deja şi el refuză să se supună hotărîrii bisericii.

            De asemenea, apreciază hotărîrea prezbiteriului şi este de acord în sensul începerii procedurii de alegere a unui preot la parohia reformată Timişoara I în conformitate cu Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Reformate din România.

HOTĂRÎRE:

            Prezbiteriul ia la cunoştiinţă revocarea lui LÁSZLÓ TŐKÉS şi solicitarea forurilor competente ca postul de preot să fie ocupat în conformitate cu legea. Despre aceasta Prezbiteriul va hotărî la şedinţa viitoare.

            Protopopul: neavînd alte probleme la ordinea de zi declară şedinţa închisă.

            Se menţionează că din 32 de prezbiteri au decedat 3 (trei) iar 4 (patru) au demisionat, fiind prezenţi 11 (unsprezece) prezbiteri, restul absentînd motivat.

 

            Pentru conformitate: Protopop I. Kovács, Prezbiteri: Szep, Szalay, Teleki, Kabai

 

(la dosar se află şi o copie în limba maghiară a procesului verbal, cu ştampila "Protopopiatul Reformat Timişoara - sediul Arad")

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 40:

Episcopia Reformată Oradea

Nr. 939-1989

 

            Numire episcopală

            pentru postul de preot paroh la Parohia Reformată Timişoara

 

            Pe baza dreptului ce mi se asigură în Statutul Bisericii Reformate Cartea II, paragraf 44, după ce m-am convins din actele înaintate că Parohia Reformată din Timişoara a renunţat la dreptul ei de alegere, drept care mi s-a conferit, numesc pe preotul Botond Makay, cu începere din data de 20 august 1989, preot paroh la Parohia Reformată din Municipiul Timişoara

            Oradea, la 14 august 1989

 

            Episcop

            D. László Papp

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 41:

            Traducere simplă

            Proces Verbal

 

            Dresat la 8 martie 1987 la şedinţa membrilor cu drept de alegere ai Parohiei din Timişoara. Şedinţa a avut loc după slujba de după masă.

            Sînt prezenţi sub preşedinţia lui Iosif Kovács, primnotar protopopial al Protopopiatului Timişoara, şi a lui Ştefan Boldizsar, curator protopopial, Gusztav Szalai şi Illes Tajti membrii comitetului, precum şi membrii comunităţii.

            Preşedintele constată că, în baza Cap. II § 44 din Statut, şedinţa a fost convocată legal, fiind anunţată în prealabil, respectiv amînată pentru această după amiază.

            Ordonă luarea prezenţei celor cu drept de alegere. După aceasta prezintă celor prezenţi hotărîrea presbiterială a şedinţei din 1 februarie 1987, pe baza căreia presbiteriul propune adunării alegătorilor ca, special pentru această ocazie să ofere dreptul numirii de preot Domnului Episcop. După prezentarea în faţa celor prezenţi că acest fapt se petrece în interesul păstrării unităţii şi liniştii în Parohie, şi pentru că munca liniştită de construcţie în cadrul Parohiei, atît pe plan material cît şi spiritual, să înceapă, întreabă: Dacă adunarea alegătorilor renunţă special pentru această ocazie la dreptul de alegere şi dacă oferă Domnului Episcop dreptul de a numi un preot paroh.

            Cei prezenţi votează cu mîna ridicată. Rezultatul după numărarea mîinilor ridicate: 81 de membri alegători oferă Domnului Episcop dreptul de a numi un preot paroh nou. Acest număr reprezintă majoritatea absolută a celor prezenţi.

            Primnotarul protopopial mulţumeşte celor prezenţi pentru colaborare şi închide şedinţa.

            După citirea procesului verbal, subsemnaţii autentifică actul.

 

            Iosif Kovács                             Ştefan Boldizsar

            primnotar protopopial               curator protopopial

 

            Tibor Unterweger                     Gusztav Szalai

            primcurator                               curator

 

            Membrii comisiei: Susana Benczik, Ildiko Sepsi, Illes Tajti, Karoly Pataky, Iosif Kabai

-----------------------------------------------

Episcopia Reformată Oradea

Nr. 1175-1989

            Pentru conformitate:

            Oradea, la 18 octombrie 1989

            Consilier Ştefan Tarr

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 44:

            Către Judecătoria Timişoara

 

            Subsemnatul Tőkés László, domiciliat în Timişoara, str. T. Cipariu 1 prin prezenta justific neprezentarea mea la dezbaterea judecătorească din 20 octombrie 1989, cu motivele următoarele, pe care Vă rog să binevoiţi a lua în consideraţie şi în judecarea acestei cauze, respingînd cererea Episcopiei Reformate din Oradea privind evacuarea mea din locuinţa parohială:

            - Cu concursul Episcopiei Reformate din Oradea, autorităţile de stat poartă o campanie duşmănoasă evidentă împotriva mea, voind să mă scoată din postul meu şi să mă îndepărteze din Timişoara. Ultima duminică miliţia a fost ordonată în faţa bisericii reformate, şi trei miliţieni au fost puşi în uşa locuinţei parohiale să mă împiedice oficierea slujbei divine. Am fost ameninţat cu arestare.

            - La fel sînt umiliţi şi înfricoşaţi şi presbiterii şi unii credincioşi ai parohiei noastre, fiind purtaţi, persecutaţi şi ameninţaţi de către organele municipale şi siliţi să mă alungă [sic] ei înşişi din postul meu. Săptămîna trecută autorităţile au dizolvat cu forţă şedinţa noastră presbiterială, iar la o altă şedinţă, de altfel nelegală, presbiterii au fost forţaţi să ieie o hotărîre împotriva mea, în vederea evacuării mele din locuinţa parohială.

            Aceste măsuri samavolnice şi ilegale mă-nspăimîntă şi m-au determinat ca din autoapărare să nu părăsesc clădirea noastră bisericească. De altfel în legătură cu situaţia mea şi a bisericii reformate din Timişoara am făcut apel la Dl. Preşedinte Nicolae Ceauşescu şi am să fac reclamaţie oficială către organele competente.

 

            Timişoara la 19 octombrie 1989

            (ştampila de primire la judecătorie 20 octombrie şi menţiunea după dezbatere)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 45:

            Punctele de întrebări

            formulate pentru Episcopia Reformată Oradea

 

            1. Dacă recunoaşteţi înţelegerea intervenită în anul 1987 între Dv. şi Parochia Reformată din Timişoara, după care renunţarea de la dreptul de alegere a fost condiţionat de numirea pîrîtului ca preot titular?

            2. De ce nu aţi respectat această înţelegere?

            3. Dacă recunoaşteţi că ulterior Parochia Reformată Timişoara a cerut de mai multe ori rezolvarea acestei cereri legitime?

            4. Cînd şi ce răspunsuri aţi dat?

            5. Dacă recunoaşteţi că aţi fost încunoştiinţat despre faptul că această parochie la 16 III 1989 a hotărît asupra revenirii dreptului de alegere şi a invitat ca preot pe pîrît?

            6. Dacă aţi obţinut acordul adunării generale de a "numi" un alt preot, în sensul art. 126 pct. 7 lit. c din Statut?

 

            Pîrît Tőkés Lazlo prin avocat Cziprian Zoltan

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Filele 48-50:

R.S.R.

Judecătoria Timişoara

Dosar 9001/1989

 

Sentinţa civilă nr. 7190

 

            Şedinţa publică din 20 octombrie 1989

            Preşedinte: Dănuţ Diaconescu

            Judecător: Dorian Damian

            Procuror: Constantin Popa

            Grefier: Cornelia Recheşan

 

            Pe rol se află spre soluţionare acţiunea civilă a reclamantei Episcopia Reformată Oradea împotriva pîrîtului Tőkés László, avînd ca obiect evacuare, cererea de intervenţie accesorie în interesul pîrîtului, introdusă de pîrît în numele Parohiei Reformate Timişoara şi cererea de intervenţie în interes propriu, formulată de intervenientul Makay Botond, pentru evacuarea pîrîtului Tőkés László.

            La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru reclamantă avocat Marian Petru din cadrul BCAJ, cu delegaţie la dosar, lipsă fiind pîrîtul Tőkés László şi intervenientul Makay Botond.

            Procedură completă.

            După deschiderea dezbaterilor s-a făcut referatul cauzei de către grefier, apoi reprezentantul reclamantei a susţinut acţiunea astfel cum a fost formulată şi în scris, a depus la dosar un extras din Statutul Bisericii reformate din România, adresa nr. 939/1989 a Episcopiei Reformate Oradea, procesul verbal din 8 martie 1987 al şedinţei membrilor cu drept de alegere ai Parohiei Reformate din Timişoara, note privind practica în materie a Tribunalului Suprem, a precizat că nu are alte probe de administrat şi a cerut judecarea pricinii.

            Procurorul a declarat că nu are alte probe de solicitat.

            Instanţa a pus în discuţia părţilor, din oficiu, cererea de intervenţie accesorie în interesul pîrîtului Tőkés László, formulată de pîrîtul Tőkés László în numele Parohiei Reformate Timişoara şi cererea de intervenţie în interes propriu, formulată de intervenientul Makay Botond.

            Reprezentantul reclamantei a cerut respingerea în principiu a cererii de intervenţie, formulată de pîrîtul Tőkés László în numele Parohiei Reformate Timişoara, sub motiv că pîrîtul nu are şi nu poate avea mandat pentru a reprezenta în această cauză Parohia Reformată Timişoara, iar intervenţia accesorie introdusă de pîrît este lovită de nulitate absolută, deoarece adunarea presbiterială a fost ilegal convocată şi determinată de pîrît să intervină în proces în interesul lui.

            Totodată a cerut şi respingerea în principiu a cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul Makay Botond, întrucît aceasta are acelaşi obiect cu cererea reclamantei şi ca atare se exclud una pe cealaltă.

            Procurorul a pus concluzii pentru respingerea în principiu a ambelor cereri de intervenţie, invocînd excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant al pîrîtului, care a fost revocat din funcţia de preot supleant al Parohiei Reformate din Timişoara anterior introducerii de către el a cererii de intervenţie accesorie, pe care a formulat-o în numele respectivei instituţii pe care pîrîtul nu o mai poate reprezenta judiciar, hotărîrea adunării presbiteriale cu privire la cererea de intervenţie în interesul pîrîtului fiind lovită de nulitate absolută.

            Cît priveşte intervenţia principală, formulată de intervenientul Makay Botond, procurorul a pus concluzii pentru respingerea ei în principiu, întrucît are acelaşi obiect cu acţiunea reclamantei şi prin urmare se exclud una pe alta.

            Instanţa a respins în principiu atît cererea de intervenţie accesorie, în interesul pîrîtului Tőkés László, formulată de acesta în numele Parohiei reformate Timişoara, cît şi cererea în interes propriu, introdusă de intervenientul Makay Botond, a constatat încheiată procedura probatorie şi a acordat cuvîntul în fond.

            Reprezentantul reclamantei a solicitat admiterea acţiunii şi evacuarea pîrîtului din locuinţa de serviciu situată în Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 cu obligarea pîrîtului la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 350 lei reprezentînd taxa de timbru a acţiunii şi onorar de avocat.

            Reprezentantul procuraturii a pus concluzii pentru admiterea acţiunii reclamantei, evacuarea pîrîtului din locuinţa de serviciu în litigiu şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă.

            JUDECĂTORIA

            În deliberare constată:

            Prin acţiunea introdusă la această instanţă la 21 septembrie 1989 şi înregistrată sub nr. 9001 / 1989, reclamanta Episcopia Reformată Oradea l-a chemat în judecată pe pîrîtul Tőkés László şi a solicitat ca prin sentinţa ce va fi pronunţată să se dispună evacuarea pîrîtului din locuinţa pe care o ocupă în municipiul Timişoara str. T. Cipariu nr. 1 ap. 1.

            În motivarea acţiunii s-a arătat că pîrîtul a beneficiat de folosinţa locuinţei ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de preot supleant la Parohia Reformată din Timişoara, apartamentul respectiv fiind proprietatea acestei instituţii şi constituind locuinţa de serviciu a preotului, ca atare putînd fi ocupabilă numai de preotul care îndeplineşte serviciul religios al comunităţii proprietare.

            Deşi i s-a retras autorizaţia de funcţionare, iar în fruntea comunităţii bisericeşti pe care o conduce pîrîtul Tőkés László la data de 20 august 1989 a fost numit un alt preot şi cu toate că a fost somat de Episcopia Reformată Oradea, la data de 1 septembrie 1989 să elibereze locuinţa de serviciu din Timişoara str. T. Cipariu nr. 1 ap. 1, pîrîtul nu a dat curs somaţiei pînă în data de 21 septembrie 1989, cînd reclamanta a introdus împotriva lui acţiunea de evacuare.

            În drept s-a invocat prev. art. 55 şi 56 din legea nr. 5/1973 şi practica judiciară în materie.

            La 17 octombrie 1989, prin registratura instanţei s-a depus la dosarul pricinii cererea accesorie de intervenţie în interesul pîrîtului Tőkés László formulată de pîrît în numele Parohiei Reformate Timişoara, prin care s-a cerut să se respingă acţiunea reclamantei, invocîndu-se în motivarea cererii hotărîrea nr. 37 din 25 IX 1989 a presbiteriului Parohiei Reformate din Timişoara privind introducerea intervenţiei în interesul pîrîtului şi faptul că pîrîtul este preot legitim al parohiei, prerogative în virtutea cărora deţine în mod justificat şi locuinţa în litigiu.

            La 19 octombrie 1989 prin registratura instanţei s-a depus la dosarul cauzei, cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul Makay Gh. Botond, care a solicitat evacuarea pîrîtului Tőkés László din locuinţa menţionată sub motivul că intervenientul Makay Botond a fost numit preot la Parohia reformată din Timişoara, şi în această calitate are dreptul are dreptul să ocupe locuinţa din Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 iar prin refuzul pîrîtului de a elibera locuinţa, intervenientul este împiedicat să se mute în Timişoara şi să-şi exercite atribuţiile de serviciu.

            La cererea de intervenţie în interes propriu a cărei judecată s-a solicitat şi în lipsă s-a etalat hotărîrea din 14 X 1989 a presbiteriului Parohiei Reformate din Timişoara prin care acest organ a luat cunoştiinţă de revocarea pîrîtului Tőkés László şi a solicitat organelor competente, ca postul de preot anterior deţinut de pîrît să fie ocupat în conformitate cu prevederile legale.

            Din probatoriul administrat, copia adresei Episcopiei Reformate Oradea nr. 999 / 1989, copia somaţiei 1010 / 1989 a acestei instituţii, extrasul CF 4536 Timişoara, copia adreselor nr. 5241 / 16.08.1989 a Departamentului Cultelor şi nr. 1057 / 1989, 1131 / 1989, 1132 / 1989, 1133 / 1989, 1134 / 1989, hotărîrea nr. 37 din 25 IX 1989 procesul verbal din 14 X 1989 ale Bisericii Reformate Timişoara şi întîmpinarea pîrîtului, instanţa reţine următoarele:

            Întrucît titularul postului de preot la Parohia Reformată din Timişoara a fost spitalizat în ultimele zile ale lunii decembrie 1987, cu data de 1 I 1987 [sic], Episcopia Reformată Oradea l-a numit ca preot supleant la Parohia din Timişoara pe pîrîtul Tőkés László, conform copiei actului de numire nr. 1234 / 1986, de la fila 18 a dosarului.

            Corelativ acestei calităţi pîrîtului i s-a pus la dispoziţie locuinţa de serviciu, situată în Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 imobilul fiind compus din casă cu etaj şi curte, în suprafaţa de 1095 m.p. proprietate a Comunităţii Bisericii Evanghelice Reformate din Timişoara, drept dobîndit prin cumpărare în anul 1901 conform extrasului de carte funciară de la f. 5 a dosarului.

            Prin adresa nr. 1056 / 1989 f. 8 reclamanta a precizat că pîrîtul nu are contract de închiriere şi nu plăteşte chiria aferentă spaţiului locativ menţionat, ea fiind suportată de comunitatea Bisericească, locuinţa este de serviciu, la dispoziţia celui ce îndeplineşte calitatea de preot autorizat, acesta fiind obligat să o elibereze în situaţia numirii sale în altă localitate sau de ridicarea dreptului de a mai funcţiona ca preot.

            Conform adreselor nr. 999/1989, nr. 1010/1989 şi nr. 1157/1989 ale Episcopiei Reformate Oradea (filele 3, 4 şi 30) în urma unor grave abateri săvîrşite ca slujitor al bisericii şi cetăţean al Republicii Socialiste România, preotul Tőkés László a fost revocat din oficiu din funcţia de preot supleant începînd cu data de 1.09.1989 la cererea Eparhiei Reformate Oradea confirmată la Departamentul Cultelor din R.S. România prin adresa 5430/EF/28.08.1989 dos. f. 17.

            În baza adresei nr. 939/1989 a Episcopiei Reformate Oradea, f. 6, Departamentul Cultelor a luat act şi a operat în evidenţă transferul numitului Makay Gh. Botond, cu data de 20.08.1989 în postul de preot paroh al Parohiei reformate Timişoara subordonată ierarhic Protopopiatului Timişoara şi Episcopiei (Eparhiei) Reformate Oradea conform schemei de funcţiuni şi personal a episcopiei f. 16, aprobată de departamentul cultelor.

            Ca atare, începînd cu data de 1.09.1989, pîrîtul Tőkés László nu mai justifică ocuparea locuinţei din Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 care este locuinţă de serviciu a preotului astfel cum rezultă din extrasul CF nr. 4536 Timişoara.

            Este de principiu că acest caracter de locuinţă de serviciu decurge din locul unde se află, în incinta unităţilor în imediata lor apropiere sau a locului de muncă, din destinaţia ei de serviciu pentru cazarea personalului şi a membrilor de familie, precum şi din nevoia ca persoanele încadrate în unitate să fie prezente în permanenţă în preajma locului de muncă, impusă de natura specifică a acestuia, casele parohiale întrunind aceste caractere.

            Potrivit art. 56 alin 2 din legea nr. 5/1973 persoanele încadrate în muncă şi familiile lor care ocupă locuinţa de serviciu pierd dreptul de folosinţă al acestora o dată cu încetarea contractului de muncă.

            În întîmpinarea depusă în 17 X 1989, prin registratura instanţei, pîrîtul nu a contestat caracterul de locuinţă de serviciu al spaţiului locativ în litigiu, dar a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, motiv pentru care a solicitat în principal respingerea acţiunii ca inadmisibile.

            În susţinerea excepţiei indicate, pîrîtul a arătat că imobilul în litigiu este proprietatea Parohiei Reformate din Timişoara, care are personalitate juridică  şi este singura îndrituită să exercite atribuţiile dreptului de proprietate, respectiv de a cere evacuarea.

            Pîrîtul a invocat şi prev. art. 61 din Statutul Bisericii Reformate din România, aprobat prin Decretul nr. 591/1949, privind exercitarea dreptului şi îndatoriilor parohiei de către presbiteriu, şi a învederat că acest organ nu numai că nu i-a cerut evacuarea, dar în mod expres a solicitat menţinerea sa în locuinţă.

            În subsidiar, pîrîtul a cerut respingerea acţiunii ca nefondată sub considerentul că numirea unui alt preot în locul său a avut loc în condiţii nelegale şi în consecinţă, în prezent el deţine în mod legal funcţia de preot la Parohia Reformată din Timişoara, fiind îndreptăţit astfel să ocupe locuinţa din litigiu.

            Excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei invocată de pîrît, apare ca neîntemeiată, pentru următoarele motive: legitimarea reclamantei de a formula acţiunea în evacuare este justificată expres de prev. art. 126 pct. 2 lit. a a Statutului Bisericii Reformate din România, potrivit căruia Episcopul, ca preşedinte ecleziastic din eparhie, împreună cu primcuratorul, reprezintă eparhia în faţa guvernului, a judecătorilor, a autorităţilor precum şi în faţa unei a treia persoane.

            În baza prevederilor de la lit. "i" din textul de lege enunţat, episcopul "în general, ia măsurile necesare şi procedează în toate afacerile care pe baza regulamentului despre pregătirea şi angajarea preoţilor cad în competenţa sa". Episcopul este astfel învestit cu drepturi şi atribuţii printre care şi dreptul de a reprezenta eparhia în justiţie prin însăşi sta[tu]tul Bisericii Reformate din România, în temeiul căruia Parohia ca unitate administrativă, este subordonată ierarhic protopopiatului care potrivit art. 77 din Statut, constată că unirea mai multor parohii, în scopul de a forma o autoritate superioară din punct de vedere administrativ, al conducerii şi al orînduirii, iar potrivit art. 115 din acelaşi Statut, unirea mai multor protopopiate din punct de vedere al administraţiei[,] al conducerii[,] al ordinii bisericeşti într-o autoritate superioară formează eparhia".

            În acest context, realizarea administraţiei, conducerii şi a ordinii bisericeşti de către o autoritate superioară cum este eparhia, ca persoană juridică, presupune cu necesitate ca episcopul organ al persoanei juridice să fie învestit prin lege cu atribuţia reprezentării persoanei juridice, el fiind astfel reprezentant legal al acesteia, conform prev. art. 126 alin. 2 lit. a din Statutul Bisericii Reformate.

            Introducerea acţiunii în evacuare de către Eparhia Reformată Oradea, ca autoritate ierarhic superioară Parohiei din Timişoara, prin episcop, ca organ de conducere al eparhiei, este fundamentată astfel pe capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice, cuprinsă în dispoziţiile de principiu ale art. 35 alin. 1 şi 2 din Decretul nr. 31/1954 "persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale. Actele juridice făcute de organele persoanelor juridice în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sînt actela persoanelor juridice înseşi".

            Această măsură este nu numai necesară, dar şi obligatorie, ea constituie de fapt reprezentarea legală a persoanei juridice, astfel cum a procedat Episcopia Reformată Oradea, în calitate de organ administrativ ierarhic superior Parohiei Reformate din Timişoara, în speţa de faţă.

            Apărarea pîrîtului nu este fondată nici în ceea ce priveşte subsidiarul întîmpinării, respectiv susţinerea că şi în prezent el îndeplineşte în mod legal fucţia de preot, reclamanta făcînd dovada concludentă că autorizaţia de funcţionare ca preot supleant a pîrîtului în cadrul Eparhiei Reformate Oradea a fost revocată din oficiu, cu acordul Departamentului Cultelor f. 17.

            Prin cererea de intervenţie formulată în numele Parohiei Reformate din Timişoara, pîrîtul a tins să dovedească intervenţia în proces a acestei instituţii în interesul pîrîtului, dar analizînd forma şi considerentele cererii de intervenţie pe care a pus-o în discuţia părţilor conf. art. 52 cod pr. civilă, instanţa a respins în principiu, constatînd că este lovită de nulitate absolută în baza art. 108 cod pr. civilă întrucît a fost introdusă fără respectarea unor condiţii prealabile obligatorii şi ca atare contravine unor dispoziţii legale imperative.

            Astfel, potrivit art. 62 din Statutul Bisericii reformate din România, preşedintele presbiteriului este preotul iar potrivit art. 66 din Statut "presbiteriul decide cu vot nominal în legătură cu pornirea proceselor în justiţie", însă potrivit art. 34 lit. g din Statut adunarea presbiterială şi adunarea generală nu se pot ţine fără preot-preşedinte.

            Această prevedere expresă şi dirimantă a fost încălcată de adunarea presbiterială a Parohiei Reformate Timişoara, desfăşurată nelegal sub preşedinţia pîrîtului la data de 25.09.1989, întrucît pîrîtul anterior fiind revocat din funcţia de preot, nu mai putea îndeplini nici funcţia de preşedinte al presbiteriului şi ca atare adunarea presbiterială nu se putea ţine. Corelativ, hotărîrea nr. 37 din 25.09.1989 a acestui organ, prin care preotul şi primcuratorul parohiei au fost îndrituiţi să acţioneze în justiţie în legătură cu pricina privind evacuarea pîrîtului, este lovită de nulitate absolută.

            Pentru aceleaşi considerente, pîrîtul nu putea avea mandat spre a reprezenta în justiţie interesele Bisericii Reformate din Timişoara, fiind şi de principiu că cererea de intervenţie voluntară în interesul uneia din părţi nu poate fi făcută de una din părţile din proces, astfel cum nelegal a procedat pîrîtul în numele bisericii reformate din Timişoara.

            În consecinţă acţiunea reclamantei este întemeiată, va fi admisă ca atare şi în baza art. 56 alin. 2 din Legea nr. 5/1973 se va dispune evacuarea pîrîtului din locuinţa situată în Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1.

            Urmare a admiterii acţiunii reclamantei, apare ca inadmisibilă cererea de intervenţie în interes propriu, formulată de terţul Makay Botond, deoarece avînd acelaşi obiect, se exclud una pe cealaltă.

            Fiind în culpă procesuală conf. disp. art. 274 cod pr. civilă pîrîtul va fi obligat să-i plătească reclamantei 350 lei cheltuieli de judecată, reprezentînd taxa de timbru a acţiunii şi onorariul de avocat.

Pentru aceste motive

În numele legii

Hotărăşte

            Admite acţiunea reclamantei Episcopia Reformată Oradea, cu sediul în municipiul Oradea str. Craiovei nr. 1 împotriva pîrîtului Tőkés László cu domiciliul în Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1.

            Dispune evacuarea pîrîtului din locuinţa situată în Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 apartamentul nr. 1 imobil înscris în CF 4536 Timişoara.

            Respinge cererile de intervenţie formulate de intervenienţii Makay Botond, cu domiciliul în Reşiţa la Biserica Reformată din Reşiţa şi Tőkés László, în numele Parohiei Reformate din Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1.

            Obligă pe pîrît să plătească reclamantei 350 lei cheltuieli de judecată.

            Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

            Pronunţată în şedinţă publică azi 20 octombrie 1989.

 

            ss Preşedinte                            ss Judecător                             ss Grefier

            D. Diaconescu                          D. Damian                                C. Recheşan