Executarea sentinţei: Dosar execuţional 2169 / 6 decembrie 1989

 

 

Fila 1:

Eparhia Reformată Oradea

Nr. 1343 - 1989

 

            Către Judecătoria Municipiului Timişoara

 

            Prezidiul Eparhiei Reformate Oradea prin prezenta adevereşte că locuinţa preoţească a Parohiei Reformate Mineu, Judeţul Sălaj, este ocupabilă de fostul preot supleant al parohiei reformate Timişoara-Centru László Tőkés, care a fost transferat din interes de serviciu la parohia numită, transferarea fiind recunoscută de forul nostru suprem: Departamentul Cultelor prin adresa nr. 3070, cu data de 1 mai 1989.

 

            Oradea, la 6 decembrie 1989

 

            Episcop                                                            Supleanta primcuratoriul eparhial

            D. László Papp                                     Edit Banyai

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 2:

Republica Socialistă România

Dosar nr. 2169/1989                                                    Judecătoria Timişoara

                                                                                    Executorul judecătoresc

                                                                                    1989 luna decembrie ziua 6

 

            Somaţie nr. 2169

 

            În baza sentinţei nr. 7190 / 1989 a Judecătoriei Timişoara învestită cu formula executorie şi a deciziei nr. civ. 1474/1989 a Tribunalului Judeţean Timiş, de pe care se alătură copie legalizată, vă somăm ca în termen de 8 zile de la primirea acestora sau lăsarea la domiciliul dv. potrivit art. 387 c. pr. civilă să vă conformaţi în totul dispozitivului din susmenţionatele hotărîri în sensul că:

            Să evacuaţi locuinţa din Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 înscris în CF nr. 4536 oraş Timişoara.

            Executarea se va face la stăruinţa creditorului (reclamantului) Eparhia Reformată Oradea.

            În caz de neconformare vom proceda la executarea silită, conform legii, urmînd să suportaţi cheltuielile de executare.

 

            Executor Judecătoresc                                      Grefier

            Tomi Ioan                                                         [necompletat]

 

            Debitorul László Tőkés localitatea Timişoara str. Timotei Cipariu nr. k [1] ap. 1

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Eparhia Reformată Oradea

Nr. 1327-1989

 

            Către Judecătoria Municipiului Timişoara, Timişoara

 

            Avînd în vedere sentinţa civilă a Tribunalului Judeţului Timiş din data de 28 noiembrie 1989 privind evacuarea numitului László Tőkés, fost preot supleant la Parohia Reformată Timişoara - Centru, str. Timotei Cipariu nr. 1, rugăm aplicarea executării acestei sentinţe, respectiv de evacuare din imobilul Parohiei Reformate Timişoara - Centru a susnumitului.

 

            Oradea, la 29 noiembrie 1989

 

            Episcop                                                            Supleanta primcuratorului eparhial

            D. László Papp                                     Edit Banyai

 

[ştampila de înregistrare la executorul judecătoresc are data de 6 XII 1989]

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Fila 12:

Judecătoria Timişoara

jud. Timiş

Dosar execuţional 2169/89

 

Proces verbal de evacuare

încheiat azi 16 XII 1989

 

            Subsemnatul Matiş Ioan, executor judecătoresc la judecătoria Timişoara, avînd de executat sentinţa civilă 7190 din 20 X 1989 rămasă definitivă prin decizia 1474 / 28 XI 1989 a Tribunalului Judeţean Timiş.

            Azi data de mai sus însoţit fiind de organe a M.I. şi Cons. Pop. Timiş, m-am deplasat în Timişoara str. Timotei Cipariu 1 ap. 1 unde am găsit prezent pe László Tőkés, care ne declară că se opune la executare.

            În prezenţa tov. Cumpănaşu, Ţiperdel Mihai şi col. Deheleanu şi [spaţiu necompletat] am procedat la evacuarea pe cale silită a pîrîtului László Tőkés.

 

            [apare şi semnătura evacuatului Tőkés L.]