X

 

E o zi călduroasă de început de Iulie. Sunt în Gara de Nord a Bucureştiului, pe peron. Trenul în care trebuie să iau loc, fusese luat cu asalt, desigur încă de când se găsea în triaj. Vagoanele sunt ticsite de călători, acope­rişurile nu mai pot fi desluşite de trupurile lor, pe scări e o continuă luptă de picioare în căutarea unui sprijin. Acestea sunt condiţiile de călătorie pe calea ferată în vara anului 1946.

Am norocul să dau peste un cunoscut, care mă infor­mează că peste o oră aş putea să-mi fac călătoria într'o drezină.

Am reuşit şi iată-mă pe platforma camionului pe şine, alături de încă şapte-opt călători în aceeaşi situaţie ca şi mine. După câte înţeleg, din discuţia şoferului cu un ceferist, trebuie să aşteptăm sosirea unui comunist de la căile ferate. Probabil că pentru el e pusă la dispozi­ţie drezina! Şi trebuie să fie un om de temut la CFR. îmi dau seama după felul cu vorbesc cei doi: parcă l'ar avea în faţa lor.

În fine, omul aşteptat soseşte. O faţă ovală, sprân­cene stufoase, ochi mici vioi. Pe cap are o şapcă, aşa cum arată în fotografii comuniştii din Uniunea Sovieti­că, îşi înfige un picior pe scara drezinei şi apoi se arun­că, peste oblon, pe platformă.

E încruntat — pare nemulţumit de prezenţa noas­tră!

I se explică de către şofer că avem bilete de drum şi că are autorizaţia să ia şi călători. Pornim şi numai după vreo zece minute, drezina se opreşte în prima staţie. Pe peronul pustiu e numai şeful gării. Era în aşteptarea noastră — propriu-zis a drezinei cu comunis­tul.

Cum ne oprim, fără nici-o introducere şeful gării e luat în primire:

— Bine Tovarăşe Popescu, îi spune încruntat co­munistul, am citit raportul activistului nostru sindical şi trebuie să-ţi spun că sunt total nemulţumit de munca de lămurire care o duci cu subalternii dumitale. Aici nu se vede nici o activitate pe linia instrucţiunilor trasate de Tovarăşul Gheorghe Apostol. Dacă nici noi ce­feriştii nu putem avea sindicate puternice, să ducem lup­ta împotriva exploatării capitaliste, la ce-am putea să ne aşteptăm din partea salariaţilor din alte sectoare de muncă, unde reacţiunea poate pătrunde mai uşor. N-a­vem acum timpul să discutăm mai mult, dar îţi amin­tesc încă odată: luptă, vigilenţă, nu ascultaţi la şoaptele reacţiunii.

Şeful gării, mai mult bâlbâindu-se, răspunde auto­mat:

— De sigur... vom face aşa cum scrie în instrucţiuni.

Pornim şi ajungem repede la a doua staţie: alt şef de gară, acelaşi cuvinte de mustrare, acelaşi răspuns ti­morat. Şi aşa, până la terminarea călătoriei mele.

Suntem în Iulie, iar alegerile vor avea loc în toam­nă! Fiindcă toamna se numără bobocii, scria ieri Scân­teia. Pentru mine, martor ocular al reproşurilor aduse de un sindicalist comunist activităţii ceferiştilor pe o înşiruire de staţii, de mai mult de o sută de kilometri, nu încape nici o îndoială că la toamnă guvernul comu­nist instalat de Vişinski la cârma ţării nu prea o să aibă ce număra. în acelaşi timp însă, mă întreb: ori to­varăşul din drezină depăşeşte în prostie orice limită, dezvăluind prin mustrările aduse şefilor de gară lipsa de comunişti la CFR, ori are siguranţa, că prin prezen­ţa armatelor sovietice pe teritoriul României se va asi­gura guvernului continuitatea şi după alegeri, chiar dacă le va pierde, să zicem, cu un procent de nouăzeci la sută.

Deocamdată, mi se conturează tipul comunistului din sindicate (am întâlnit şi alţii): sigur de viitorul par­tidului comunist, cu toate că e conştient de impopulari­tatea lui şi apoi, ameninţător.

E şi comunistul din lumea satelor, de obşte mese­riaş, croitor, cizmar, tâmplar. Prima caracteristică: nu mai lucrează; e încă de dimineaţă la primărie şi nu face altceva decât să treacă de pe un scaun pe altul. Mai pe la prânz, se duce la cârciumă, unde se cinsteşte cu toată lumea. E binevoitor cu toţi şi nu mai poate de dragul ţăranilor.

E apoi comunistul din fabrică. Nici ăsta nu mai lu­crează. Poartă o cămaşă roşie sau cel puţin o cravată

foarte roşie. Vorbeşte mult şi îi asigură pe muncitori că în curând va sosi ziua când « fabricile vor fi ale noastre, ale muncitorilor ».

E apoi comunistul ieşit din mahalalele oraşelor şi cu deosebire ale Bucureştiului. Până la instaurarea « de­mocraţiei » în ţara noastră, nu prea s'a omorât cu mun­ca. Acum, n'o mai face chiar de loc. Se învârteşte pe la sediile partidului sau ale UTC-ului; se plânge, cât de ne­miloasă a fost cu el exploatarea capitalistă. Dar acum, când clasa muncitoare e pe punctul să-şi ia în mâini propria-i soartă, i se va face şi lui dreptate. Vrea să intre în poliţie (cu poliţia capitalistă a avut mult de furcă). Deci, când o să ajungă comisar, vom avea, în fine, poli­ţia în slujba poporului. Deocamdată îşi face liceul în particular; s'a înscris pentru primele trei clase deodată.

E şi comunistul care până mai acum un an, era ne­gustor de mărunţişuri. Nu mai merge treaba! Se vede de pe acum om cu putere în comerţul de stat. (Comerţ trebuie să existe, chiar dacă cel privat e la pământ.)

Mai e şi comunistul din guvern sau din Comitetul central. N'a visat niciodată să ajungă la cârma României! Dar acum, afirmă sus şi tare: am luptat pentru drepta­te, pentru democraţie, pentru libertate. Am suferit în închisori, pentru idealul comunist (nu spune o vorbă de spionajul pentru Uniunea Sovietică.) Are un nărav: îşi lasă nevasta de pe timpul ilegalităţii; nu mai cores­punde. Constantin Doncea, de exemplu: locul munci­toarei credincioase 1-a luat tovarăşa Florica Doncea, far­macistă, înrudită cu moşieri, femeie de lume, e înnebunită după maşinile americane....

Dacă comunistul din guvern are un băiat, trebuie neapărat să ajungă inginer, iar dacă are o fată, o vrea artistă. (E sigură ca are mare talent, aşa ca nu mai e nevoie să treacă pe la Arta Dramatică).

S'a instalat într'o vilă la şosea, cu parc şi grădinar şi-şi duce viaţa între casă şi minister. Când vorbeşte la telefon cu vreun director, cerându-i lămuriri în proble­me de care habar n'are, se scapă: să trăiţi domnule di­rector.

în vara anului 1946 sunt atât de puţini comunişti în România! în acelaşi timp, anti-comunismul se mani­festă atât de vădit, încât celor mai mulţi dintre comu­nişti le e teamă să-şi arate faţa.

Au creat deci partide şi formaţiuni politice, pe care la aruncă pe « piaţă », întocmai cum o întreprindere comercială îşi încearcă ultima şansă să nu dea faliment, schimbând numele şi ambalajul mărfurilor ce nu sunt pe placul consumatorilor.

Încercări zadarnice! Clasa muncitoare se încăpăţâ­nează; nu vrea să audă de comunişti!

În faţa unei astfel de situaţii, Partidul comunist adoptă tactica colaborării. încă din 1945 s'a creat « Blo­cul Partidelor Democrate » — aceasta e denumirea Frontului Popular. Căci după 1944 s'au găsit oameni care şi-au descoperit vocaţii « progresiste », sau un trecut eminamente « democrat ». Personajul principal al acestui circ de « democraţi » e Petru Groza. Intrarea ruşilor în România îl găseşte latifundiar, acţionar în întreprinderi industriale şi preşedinte al unui partid cu o fugitivă şi obscură activitate în viaţa politică din tre­cut a României — Frontul Plugarilor.

Sunt angajaţi scribi care trebuie să arate că viaţa aspră a ţăranului român va fi înlocuită cu belşugul, feri­cirea; locul plugului tras de boi istoviţi va fi luat de tractor, locul deznădejdii îl va lua avântul.

Totul e în zadar! Ţăranii nu se lasă atraşi în mre­jele propagandei « Blocului Partidelor Democrate ». Frontul Plugarilor e cel mai gol partid al României; e atât de gol, încât ai zice că nu-1 are decât pe latifundiarul Groza ca preşedinte şi pe Zăroni, vizitiul său de încre­dere, pe care 1-a avansat Ministru al Agriculturii.

Din partidul Naţional Ţărănesc se desprinde Anton Alexandrescu şi formează o dizidentă, intitulată Parti­dul Ţărănesc Democrat. S'a rupt de democratul de tot­deauna, Iuliu Maniu, Preşedintele partidului!

Colaboraţionistului i se dau unele satisfacţii: apar, pe ici, pe colo, primari din oamenii lui. I s'au alăturat ambiţioşi mărunţi. Aşa, au mai ajuns pentru încă oda­tă, dar numai pentru câteva luni, în funcţiile pentru care s'au zbătut toată viaţa. A mai trecut la dizidenţii ţărănişti, chiar şi câte un şef de organizaţie — avocaţi mai cu seamă — care sub ameninţările Ministrului de Justiţie comunist, Lucretiu Pătraşcanu, au ales colabo­rarea în locul epurării din barou. Ceea ce uimeşte însă, e colaborarea lui Gheorghe Tătărăscu. E Naţional-Liberalul care cu vreo douăzeci de ani în urmă (1924), fiind subsecretar de stat în Ministerul de Interne, talentat, orator desăvârşit, o speranţă în partidul Brătienilor, dă ordin să fie spulberată invazia sovieticilor debarcaţi la Tatar-Bunari          

În comuna din sudul Basarabiei, debarcă două sute optzeci de marinari sovietici. Locuitorii, luaţi prin sur­prindere, se pomenesc că steagul Uniunei Sovietice ia locul drapelului românesc la primăria comunei. Jandar­mul, preotul şi primarul sunt omorâţi! Cei două sute optzeci de sovietici declară totodată că teritoriul româ­nesc dintre Prut şi Nistru ia numele de Republica So­cialistă Basarabia!

Atât i-a trebuit tânărului Subsecretar de Stat de la Interne! Dă ordin Jandarmeriei române să treacă la atac. I se alătură un regiment de Călăraşi. A sărit în ajutor şi populaţia de origină germană din comuna înve­cinată a Tătar — Bunarului. în câteva ore, din cei două sute optzeci de invadatori, n'au mai rămas în viaţă de­cât vreo şaptezeci.

În 1946, Gheorghe Tătărăscu e Ministru de Exter­ne în guvernul impus de Visinski la 6 Martie 1945 sub preşidenţia latifundiarului « democrat şi progresist » Petre Groza!

Dacă Partidul comunist e slab, cu aderenţi prinşi la îngrămădeală — mulţi din ei minoritari — dacă Frontul Plugarilor ai zice că se limitează la preşedinte şi la vizi­tiul său (nu zic ca n'ar mai avea şi alţi membri, dar n'am dat decât de unul — şi ăsta arendaş), dacă ţărăniştii-democraţi sunt rătăciţii sau timoraţii căzuţi din Partidul Naţional Ţărănesc, nu tot acelaşi lucru se poate spune de dizidenta liberală a lui Gheorghe Tătărăscu.

I s'au ataşat mici comercianţi, liberi profesionişti, diplomaţi care ţin morţiş să nu-şi întrerupă « cariera », din cauza unei guvernări comuniste, considerată numai vremelnică. Gheorghe Tătărăscu e omul din Frontul Popular care are încă oarecare atracţie.

Comuniştii îşi trimet propagandiştii « pe teren ». Se învârtesc pe Calea Victoriei, în faţa Cercului Militar. Iţi iese unul înainte şi pe un ton blajin, te roagă să-1 asculţi pentru câteva minute:

    Ştiu că sunteţi pentru Iuliu Maniu, am ghicit, nu-i aşa?

    Este exact.

    Tocmai de asta aş vrea să lămurim câteva probleme. Ştiţi, părerea mea e că mulţi oameni s'au lăsat prinşi în mrejele unei propagande atât de rafinat dusă, încât au ajuns la convingerea că Blocul Partidelor Democrate înseamnă comunism, iar Iuliu Maniu înseamnă democraţie. Apoi, cu un zâmbet amar, continuă:

    Păi, cine e comunist la noi! Sunt puţini, ştim cu toţi. Ce, eu sunt comunist? De ce-aş fi comunist? Am casa mea, am o bucată de pământ! Şi apoi, BPD e format din atâtea partide necomuniste: Social-Democra-ţi, Frontul Plugarilor, Partidul Ţărănesc Democrat, Par­tidul Naţional-Popular  şi  Tătărăscu, domnilor (între timp s'au strâns mai mulţi). Păi, dacă şi Gheorghe Tătărăscu e considerat comunist, atunci, fără supărare, trebue să v'o spun că Iuliu Maniu duce o propagandă mincinoasă. Şi apoi, domnilor, Maniu e înconjurat de reac­ţionari, îl are lângă el pe Mihalache, care a luptat voluntar împotriva marei noastre prietene Uniunea Sovie­tică, îl are ca Secretar General al Partidului Naţional
Ţărănesc pe Nicolae Penescu, o unealtă a imperialismu­lui american şi susţinut de marea finanţa din ţara noastră....

Nouă nu trebuie progres, democraţie — adevărată democraţie, libertate, aşa că trebuie să-1 urmăm pe Tătă­răscu, nu pe Maniu.

Blocul Partidelor Democrate, înseamnă lumină, Ma­niu întuneric, reacţiune.

    Bine, măi omule, îi zic, dar Iuliu Maniu a fost totdeauna democrat, nu numai acum de un an, doi.
Când spui Maniu, spui implicit democraţie.

    Eu i-am vorbit dumnealui, arătând cu degetul pe cineva în faţa lui, îmi răspunde enervat propagandistul, om la vreo 25-26 de ani.

  Cum îi spui dumnealui, când te uiţi la mine?

  Nu e adevărat, mă uit la domnul, să răţoieşte la mine propagandistul.

În clipa următoare, îmi dau seama că are el drep­tate: e saşiu.

Lumea care s'a strâns în jurul lui îl ia în primire. E bruscat.

Saşiul, enervat, începe să bată din palme, sărind într'un picior şi strigând:

  Tătărăscu-lumină, Maniu-întuneric.

Nu ştiu dacă şeful dizidentei liberale şi toţi secre­tarii de legaţii din toate părţile lumii or fi ştiind cine le face propagandă pentru dizidenta lor, un lucru însă e sigur: Gheorghe Tătărăscu e băgat în mocirlă, până'n gât.

Cât priveşte pe Social-Democraţi, în partidul lor s'a dus o luptă — o luptă o conştiinţelor: deoparte, dru­mul ales de Preşedintele partidului, Titel Petrescu, al distanţării de comun işti, al chemării naţionale, iar de altă parte cel al tovărăşiei cu comuniştii, ales de Lotar Rădăcescu şi Ştefan Voitec.

Istoria îl aşează pe Titel Petrescu alături de Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu — alături de poporul român care respinge comunismul, pe dizidenţii sociali-democraţi însă, din amestecătura aşa zisului «Front Popular», îi aşează pe drumul care duce la metamorfozarea lor în comunişti.

 

Vara trece.

19 Noiembrie ai anului 1946 nu mai e departe. în­treaga naţiune e în aşteptarea acestei zile, să arate, prin votul ei, că respinge amestecul brutal al Uniunii Sovie­tice în treburile interne ale României, căreia i-a impus la 6 Martie 1945 un guvern comunist. Căci toată lumea îl consideră astfel, chiar dacă mulţi din miniştrii ce-1 alcătuiesc sunt necomunişti. Căci odată cu instaurarea guvernului Groza a început şi înlocuirea oamenilor din posturile cheie din ministere, cu elemente care se ară­tau devotate comuniştilor. La 19 Noiembrie se va arăta care e voinţa poporului... Seara, în ajunul votului, e ca în aşteptarea unei bătălii. Nimeni nu poate sta în casă.

Lumea oraşelor e pe străzi, ca şi cum fiecăruia i-ar fi teamă să nu fie cumva bănuit de impasibilitate, azi când trebuie arătat că vrem să trăim liberi în ţara noas­tră.

La sate, e ca o sărbătoare naţională: pe şosele, în grupuri se intonează cântece naţionale...

Se dă votul. L-a dat toată lumea. A fost o datorie pentru fiecare să nu lipsească.

Se trece la desfacerea urnelor. Nu puţine au fost secţiile de votare unde la numărătoare s'a găsit pentru Bloc un singur vot, cu toate că fiecare partid ce-1 alcă­tuia avea doi delegaţi. Aşa că şi-au dat şi ei votul tot pentru Iuliu Maniu.

Delegaţii comunişti se încruntă, ceilalţi — vinova­ţii — fac feţe, feţe, se arată nepăsători, sau chiar îi apucă râsul....

Divizia Horia, Cloşca şi Crişan — foşti prizonieri căzuţi la Ruşi, instruiţi de politruci sovietici şi aduşi după « eliberare » în ţară, a votat şi ea în cazărmi. în­doctrinarea comunistă nu s'a prins de ei; şi-au dat votul tot pentru Iuliu Maniu, în proporţie chiar de optzeci la sută.

Cu inimile strânse, se aşteaptă publicarea rezultatu­lui alegerilor.

Uimiţi, românii dau de titlul în litere mari, groase, de pe prima pagină a ziarelor: Strălucita victorie a Blocului Partidelor Democrate — Poporul român a îndepărtat pentru totdeauna reacţiunea.  

Odată cu acest « rezultat » s'a schimbat parcă şi faţa ţării. O ţara de resemnaţi! Nu se mai îndoieşte ni­meni că Uniunea Sovietică face ce vrea în ţara noastră.

Rezultatul alegerilor — aşa cum a fost publicat — arată că comuniştii vor să stăpânească singuri. Colaboraţioniştilor li se va da, deocamdată, câte un ciolan de ros. Au prezentat rezultatul alegerilor, fără să fie ales nici un candidat naţional — liberal, nici un social — democrat independent.

Şi ca victoria să nu le fie de sută la sută, nu că le-ar fi ruşine, dar să nu pară, aşa dintr'odată, că toată, ţara ar fi fost alături de Frontul Popular, au dat printre aleşi şi numele a treizeci şi doi de candidaţi de pe listele naţional-ţărăniste. I-a desemnat Petru Groza: oameni consideraţi de el maleabili sau fără valoare politică. Re­zultatul sufragiului naţional, aranjat de dictatorii insta­laţi de Vişinski la Bucureşti, le dă însă de gândit şi cola­boraţioniştilor. Tătărascenii nu au deloc alura oameni­lor care s'ar găsi pe drumul victoriei. Victoria e numai a comuniştilor şi e totală! Le-a mai rămas totuşi o spe­ranţă — asigurările doamnei Tătărăscu: cât e Gută în guvern, să nu se teamă nimeni.

După măsluirea alegerilor, cei mai mulţi au luat dru­mul neangajării şi nu puţin au fost aceia care cu toate ameninţările venite din partea guvernului au refuzat să se înscrie în partidele « Frontului Popular ».

Au ieşit însă ca din pământ oportunişti, care au pre­tins că, odată instaurat « legal » guvernul Groza, nu li se mai poate cere sacrificii. Lasă să se înţeleagă: « nu suntem noi oamenii cărora să le scape caşcavalul din mână »! Mulţi o fac pe din dos — le e ruşine să sa afişeze, alţii însă, fără ruşine, joacă pe două tablouri.

E acea categorie de oameni care nu urmăresc decât interesul personal, egoist; oameni fără principii. Nu pot înţelege că o societate sănătoasă se construieşte pe cins­te, pe demnitate şi nu pe interese mărunte, minore.

Dacă în România de după 1944 am fi fost scutiţi de această categorie de oameni, desigur că comuniştii — atât de puţini cât erau — cu tot ajutorul dat de Uniunea Sovietică, ar fi fost mult mai puţin pretenţioşi să guverneze. Desigur, nu pot fi socotiţi ca făcând parte din această categorie oameni care se înscriu la comunişti numai de frica pâinii de toate zilele, de grija familiei. Aici e vorba de carierişti, de cei care ţin să le fie mereu numai bine. Şi nu-şi dau seama, unii din ei, cât de abo­minabili sunt! Am văzut oameni care până în 1944 ri­dicau mâna ca SS-ul german; după întorsătură au ridicat pumnul comunist. Am văzut speculanţi ordinari — oameni pentru care banul nu are miros; după 1944 vor­beau de « progresul social ». Am mai văzut anti-semiţi notorii, plângând în braţele evreilor — şi evrei, strângându-le mâna tovărăşeşte!

Astfel, « progresişti » au devenit şperţarii de ieri, comunişti au devenit foşti admiratori ai nazismului şi fascismului ....

Aşa pun capăt gândurilor care m'au muncit astăzi aici, în această cameră a Penitenciarului Piteşti, sub
privirile scrutătoare ale lui Eugen Ţurcanu. Dar am făcut o demascare — nu cea cerută de Securitate. E demascarea instaurării regimului comunist în România. Au făcut-o şi ceilalţi. O văd pe feţele lor.