CINE  POARTà RESPONSABILITATEA  ŞI,  CINE  SUNT  VINOVAŢII  PENTRU  PRODUCEREA,  DESFÃŞURAREA  ŞI  CONSECINŢELE  MINERIADEI  DIN  13-15  IUNIE  1990 ?        - Mihai Gheorghiu

 

      De  ce  nu  se  poate  rezolva  impasul ?

 

   Pentru  a  putea  oferi  rãspuns  la  aceastã  întrebare,  trebuie    spunem,  mai  întâi,  câteva  lucruri  menite  a  ajuta  pe  oricine    înţeleagã  în  ce  constã  impasul.

 

   Desigur,  nu  mai  este  un  secret  pentru  nimeni,  nici  din  România  nici  de  aiurea,  faptul    vreme  de  7  ani  puterea  politicã  şi  executivã  a  aparţinut  acelora  ce  au  instaurat  şi  mentinut  ceea  ce,  pe  drept  cuvânt ,  a  cãpãtat  denumirea  genericã  de  regimul  Iliescu”.   Acest  regim  s-a  instaurat  treptat,  iar  în  cei  7  ani  cât  a  dãinuit,  a  recurs  gradual,  tenace  şi  perfid  la  un  întreg  lanţ  de  acte  şi  mãsuri  care  au  creat  un  anume  tip  de  status  quo”.   Anume,  un  regim  de  provenienţã  şi  esenţã  neo-comunistã,  caracterizat  prin  promovarea  unei  politici  generale  de provenienţã  doctrinarã  PERESTRIKISTÃ,  în  accepţiune  de  abordare  “dâmboviţeanã” (în  planul  politic),  particularizatã  prin  acţiuni  de  restauraţie  cripto-comunistã,  în  timp  înscrise  în  ceea  ce  s-a  numit  pedeserizare” (în  plan  politic,  de  promovare  a  cadrelor,  ori  a  soluţiilor  economico-financiare  şi  sociale),  de  îndelungã  şi  constantã  tergiversare  a  adoptãrii  şi  aplicãrii  unor  mãsuri  relmente  reformiste.

   Rezultat  al  strategiei  adoptate  de  acest  regim,  a  putut  fi  promovat  şi  pus  în  aplicare  un  întreg  pachet  de  legi  -  începând  cu  noua  Constituţie,  legi  care,  prin  esenţa  conţinutului  lor,  blocheazã  orice  posibilitate  de  intervenţie, în  eventualitatea  dorinţei  de  interventie,  împotriva  celor  ce  le-au  promulgat.   Pe  de  altã  parte,  ca  rezultat  concret  al  punerii  în  aplicare  pe  parcursul  acestor  7  ani,  a  procesului  de  pedeserizare”,  întreaga  suprastructurã  şi  infrastructurã  a  puterilor  statului,  declarat  de  drept,  este,  în  prezent,  poluatã  cu  ceea  ce  am  putea  numi  drept  o  coloanã  a  5-a”,  compusã  din  oameni,  promovaţi,  indubitabil,  în  baza  unor  criterii  de  dosar”,  provenind  din  rândul  nomencklaturii  de  rang  doi  sau  trei  a  defunctelor  PCR  şi  Securitate.   Ori,  în  condiţiile  rotaţiei  democratice  a  gestionarilor  puterii,  actuala  opoziţie,  nu  avea  de  fãcut  altceva  mai  simplu,  pentru  a  paraliza  orice  posibilitate  de  acţiune  a  noii  puteri,  decât  de  a  activa  ceea  ce  cu  atâta  migalã  crease :  Coloana  a  5-a.   În  fond,  ne  aflãm  într-o  situaţie  întrutotul  identicã  cu  cea  a  justificãrii  utilizãrii  minerilor  în  acţiuni  de  forţã  şi  diversiune  politicã.   Întâi  au  fost  cumpãraţi  şi  îndoctrinati,  dupã  care,  au  fost  utilizaţi  pritr-o  facilã  manipulare.   În  faţa  unei  astfel  de  stãri  de  fapt,  noua  putere  nu  are  practic  alternativã.   Este  paralizatã.

 

   Ea  are  nevoie  de  o  perioadã, cel  puţin,  egalã  cu  cea  pe  care  a  presupus-o  crearea  de  cãtre  adversar  a  acestui  diabolic  mecansm.   Ea  nu  poate  întreprinde  decât  acţiuni  graduale,  mari  consumatoare  de  timp,  pentru  a  redresa  starea  de  fapt  în  cele  douã  domenii  amintite.

     vedem  care  sunt  piedicile  de  ordin  conjunctural  politic  care  împiedicã  depãşirea  impasului  actual.

 

   În  prezent ( dupã  15  noiembrie  1996 ),  puterea  politicã  revine  unei  Coalţii  de  3  Alianţe  politice.   Acestea  sunt :  Convenţia  Democraticã  din  România ( o  coalţie  de  mai  multe  partide  politice  de  orientãri  diverse,  încadrabile  în  mare,  în  spectrul  politic  în  zona  centru-dreapta ),  Uniunea  Social  Democratã [ o  alianţã  de  douã  partide  de  esenţã  politicã  social-democratã,  deci,  de  centru-stânga,  PD (FSN)  şi  PSDR (Cunescu) ],  şi,  Uniunea  Democraticã  a  Maghiarilor  din  România ( o  alianţã  politicã  de  facturã  etnic-minoritarã,  extrem  de  eterogenã  sub  aspect  doctrinar  politic ).   De  la  bun  început  s-a  spus,  şi  pe  bunã  dreptate,  cã,  o  astfel  de  coaliţie  are  o  viabilitate  discutabilă,  urmare  a  eterogenitãtii  sale,  cu  efecte,  previzibil  nocive,  la  adresa  capacitãţii  de  supravieţuire  în  timp.   Şi,  bãnuielile  par    se  confirme  la  scurgerea  a  numai  6  luni  de  coabitare.

   În  plus,  prin  prisma  obiectului  în  discuţie,  una  din  componente,  PD (FSN),  deţine  poziţii-cheie,  atât  în  structura  legislativului ( Parlamentul,  vezi  preşedintele  Senatului :  Petre  Roman,  considerat  al  doilea  om  în  stat ),  cât  şi  în  cele  ale  Executivului,  Administraţiei  Locale ( prefecturi  şi  primãrii ),  Procuraturii  Generale  şi  Militare,  Justiţiei,  Poliţiei,  Apãrãrii  Naţionale,  precum  şi  a  unei  întregi  serii  de  alte  organisme  ale  puterii (FPS,  FPP,  Agenţii  Naţionale,  Regii  Autonome,  bănci,  etc,  etc.)   Ori,  în  circumstanţele  perioadei  luate  în  discuţia  noastrã,  Petre  Roman,  şi  nu  numai  el,  a  avut  şi  jucat  un  rol  indiscutabil  în  crearea  premiselor  realizării  acestei  stări  de  fapt.   Dar  el,  nici  nu  poate  fi  pus  în  discuţie,  şi  nici  adus  în  situaţia  de  a  produce  revelaţii  referitoare  la  toatã  aceastã  perioadã,  dintr-un  considerent  cât  se  poate  de  simplu.  Imunitatea,  invocată  în  scopul  autoprotejării  propriei  persoane  !

 

     vedem  acum,  care  sunt  piedicile  de  ordin  legislativ  care,  cel  puţin  deocamdatã,  sunt  imposibil  de  înlãturat.

 

   Reuşind    promulge,  la  21  noiembrie  1991  noua  Constituţie  a  României,  Ion  Iliescu,  şi  toţi  cei  care  i  s-au  alãturat  ori  l-au  susţinut, în  toţi  aceşti  7  ani,  se  aflã,  practic  la  adãpost,  faţã  de  riscul  de  a  putea  fi  traşi  în  vreun  fel  la  rãspundere.   Şi  iatã  de  ce :

 

   În  actul  fundamental,  sunt  consemnate  urmãtoarele  prevederi :

 

    Art. 146   (1)  Revizuirea  Constituţiei  poate  fi  iniţiatã  de  Preşedintele  României,  la  propunerea  guvernului,  de  cel  puţin  o  pãtrime  din  numãrul  deputaţilor  sau  senatorilor,  precum  şi  de  cel  puţin  500.000  de  cetãţeni  cu  drept  de  vot.

                 (2)  Cetãţenii  care  iniţiazã  revizuirea  Constituţiei  trebuie    provinã  din  cel  puţin  jumãtate  din  judeţele  ţãrii,  iar  în  fiecare  din  aceste  judeţe  sau  în  Municipiul  Bucureşti,  trebuie    fie  înregistrate  cel  puţin  20.000  de  semnãturi  în  sprijinil  acestei  iniţiative.

 

   Art. 147   (1)  Proiectul  sau  propunerea  de  revizuire  trebuie  adoptate  de  Camera  Deputaţilor  şi  de  Senat,  cu  o  majoritate  de  cel  puţin  douã  treimi  din  numãrul  membrilor  fiecãrei  camere.

                  (2)  Dacã  prin  procedura  de  mediere  nu  se  ajunge  la  un  acord,  Camera  Deputaţilor  şi  Senatul,  în  şedinţã  comunã,  hotãrãsc  cu  votul  a  cel  puţin  trei  pãtrimi  din  numãrul  deputaţilor  şi  senatorilor.

                  (3)  Revizuirea  este  definitivã  dupã  aprobarea  ei  prin  referendum,  organizat  în  cel  mult  30  de  zile  de  la  data  adoptãrii  proiectului  sau  propunerii  de  revizuire.

 

   Art. 148   (1)  Dispoziţiile  prezentei  Constituţii  privind  caracterul  naţional,  independent,  unitar  şi  indivizibil  al  statului  român,  forma  republicanã  de  guvernãmânt,  integritatea  teritoriului,  independenţa  justiţiei,  pluralismul  politic  şi  limba  oficialã  nu  pot  face  obiectul  revizuirii.

                  (2)  De  asemenea,  nici  o  revizuire  nu  poate  fi  fãcutã  dacã  are  ca  rezultat  suprimarea  drepturilor  şi  libertãţilor  fundamentale  ale  cetãţeanului  sau  a  garanţiilor  acestora.

                  (3)  Constituţia  nu  poate  fi  revizuitã  pe  durata  stãrii  de  asediu  sau  a  stãrii  de  urgenţã  şi  nici  în  timp  de  rãzboi.

 

   Art. 1   (1)  România  este  stat  naţional,  suveran  şi  independent,  unitar  şi  indivizibil.

              (2)  Forma  de  guvernãmânt  a  statului  român  este  republica.

              (3)  România  este  stat  de  drept,  democratic  şi  social,  în  care  demnitatea  omului,  drepturile  şi  libertãţile  cetãţeneşti,  libera  dezvoltare  a  personalitãţii  umane,  dreptatea  şi  pluralismul  politic  reprezintã  valori  supreme  şi  sunt  garantate.

 

   Art. 8   (1)  Pluralismul  în  societatea  româneascã  este  o  condiţie  şi  o  garanţie  a  democraţiei  constituţionale.

              (2)  Partidele  politice  se  constituie  şi  îşi  desfãşoarã  activitatea  în  condiţiile  legii.  Ele  contribuie  la  definirea  şi  la  exprimarea  voinţei  politice  a  cetãţenilor  respectând  suveranitatea  naţionalã,  integritatea  teritorialã,  ordinea  de  drept  şi  principiile  democraţiei.

 

   Art. 16   (1)  Cetãţenii  sunt  egali  în  faţa  legii  şi  a  autoritãţilor  publice,  fãrã  privilegii  şi  fãrã  discriminãri.

                (2)  Nimeni  nu  este  mai  presus  de  lege.

                (3)  Funcţiile  şi  demnitãţile  publice,  civile  sau  militare,  pot  fi  ocupate  de  persoane  care  au  numai  cetãţenia  românã  şi  domiciliazã  în  ţarã.

 

   Art. 69   (1)  Deputatul  sau  senatorul  nu  poate  fi  reţinut,  arestat,  percheziţionat  sau  trimis  în  judecatã,  penalã  sau  contravenţionalã,  fãrã  încuviinţarea  camerei  din  care  face  parte,  dupã  ascultarea  sa.   Competenţa  de  judecatã  aparţine  Curţii  Supreme  de  Justiţie.

                 (2)  În  caz  de  infracţiune  flagrantã,  deputatul  sau  senatorul  poate  fi  reţinut  şi  supus  percheziţiei.  Ministrul  Justiţiei  va  informa  neîntârziat  pe  preşedintele  camerei  asupra  reţinerii  şi  a  percheziţiei.   În  cazul  în  care  camera  sesizatã  constatã    nu  existã  temei  pentru  reţinere,  va  dispune  imediat  revocarea  acestei  mãsuri.

 

   Art. 70   Deputaţii  şi  senatorii  nu  pot  fi  traşi  la  rãspundere  juridicã  pentru  voturile  sau  pentru  opiniile  politice  exprimate  în  exerciţiul  mandatului.

 

   Art. 27   (1)  Domiciliul  şi  reşedinţa  sunt  inviolabile.   Nimeni  nu  poate  pãtrunde  sau  rãmâne  în  domiciliul  ori  reşedinţa  unei  persoane  fãrã  învoirea  acesteia.

                (2)  De  la  prevederile  alineatului  (1)  se  poate  deroga  prin  lege  în  urmãtoarele  situaţii :

                      a)  Pentru  executarea  unui  mandat  de  arestare  sau  a  unei  hotãrâri  judecãtoreşti,

                      b)  Pentru  înlãturarea  unei  primejdii  privind  viaţa,  integritatea  fizicã  sau  bunurile  unei  persoane,

                      c)  Pentru  apãrarea  siguranţei  naţionale  sau  a  ordinii   publice,

                      d)  Pentru  prevenirea  rãspândirii  unei  epidemii,

                (3)  Percheziţiile  pot  fi  ordonate  exclusiv  de  magistrat  şi  pot  fi  efectuate  numai  în  formele  prevãzute  de  lege.

                (4)  Percheziţiile  în  timpul  nopţii  sunt  interzise,  afarã  de cazul  delictului  flagrant.

 

   Art. 29   (1)  Libertatea  gândirii  şi  a  opiniilor,  precum  şi  libertatea  credinţelor  religioase  nu  pot  fi  îngrãdite  sub  nici  o  formã.  Nimeni  nu  poate  fi  constrâns    adopte  o  opinie  ori    adere  la  o  credinţã  religioasã,  contrare  convingerilor  sale.

                (2)  Libertatea  conştiinţei  este  garantatã ;  ea  trebuie    se  manifeste  în  spirit  de  toleranţã  şi  de  respect  reciproc.

 

   Art.30   (1)  Libertatea  de  exprimare  a  gândurilor,  a  opiniilor  sau  a  credinţelor  şi  libertatea  creaţiilor de  orice  fel,  prin  viu  grai,  prin  scris,  prin  imagini,  prin  sunete  sau  prin  alte  mijloace  de  comunicare  în  public,  sunt  inviolabile.

               (2)  Cenzura  de  orice  fel  este  interzisã.

               (3)  Libertatea  presei  implicã  şi  libertatea  de  a  înfiinţa  publicaţii.

               (4)  Nici  o  publicaţie  nu  poate  fi  suprimatã.

               (5)  Legea  poate  impune  mijloacelor  de  comunicare  în  masã  obligaţia  de  a  face  publicã  sursa  finanţãrii.

               (6)  Libertatea  de  exprimare  nu  poate  prejudicia  demnitatea,  onoarea,  viaţa  particularã  a  persoanei  şi  nici  dreptul  la  propria  imagine.

               (7)  Sunt  interzise  de  lege  defãimarea  ţãrii,  a  naţiunii,  îndemnul  la  rãzboi  de  agresiune,  la  urã  naţionalã  rasialã,  de  clasã  sau  religioasã,  incitarea  la  discriminare,  la  separatism  teritorial  sau  la  violenţã  publicã,  precum  şi  manifestãrile  obscene,  contrare  bunelor  moravuri.

               (8)  Rãspunderea  civilã  pentru  informaţia  sau  pentru  creaţia  adusã  la  cunoştinţã  publicã  revine  editorului  sau  realizatorului,  autorului,  organizatorului  manifestatiei  artistice,  proprietarului  mijlocului  de  multiplicare,  al  postului  de  radio  sau  de  televiziune,  în  condiţiile  legii.  Delictele  de  presã  se  stabilesc  prin  lege.

 

   Art. 31   (1)  Dreptul  persoanei  de  a  avea  acces  la  orice  informaţie  de  interes  public  nu  poate  fi  îngrãdit.

                (2)  Autoritãţile  publice,  potrivit  competenţelor  ce  le  revin,  sunt  obligate    asigure  informarea  corectã  a  cetãţenilor  asupra  treburilor  publice  şi  asupra  problemelor  de  interes   personal.

                (3)  Dreptul  la  informaţie  nu  trebuie    prejudicieze  mãsurile  de  protecţie  a  tinerilor  sau  siguranţa  naţionalã.

                (4)  Mijloacele  de  informare  în  masã,  publice  şi  private,  sunt  obligate    asigure  informarea  corectã  a  opiniei  publice.

                (5)  Serviciile  publice de  radio  şi  televiziune  sunt  autonome.  Ele  trebuie    garanteze  grupurilor  sociale  şi  politice  importante  exercitarea  dreptului  la  antenã.  Organizarea  acestor  servicii  şi  controlul  parlamentar  asupra  activitãţii  lor  se  reglementeazã  prin  lege  organicã.

 

   Art. 36   Mitingurile,  demonstraţiile,  procesiunile  sau  orice  alte  întruniri  sunt  libere  şi  se  pot  organiza  şi  desfãşura  numai  în  mod  paşnic,  fãrã  nici  un  fel  de  arme.

 

   Art. 37   (1)  Cetãţenii  se  pot  asocia  liber  în  partide  politice,  în  sindicate  şi  în  alte  forme  de  asociere.

                (2)  Partidele  sau  organizaţiile  care,  prin  scopurile  ori  prin  activitãţile  lor,   militeazã  împotriva  pluralismului  politic,  a  principiilor  statului  de  drept  ori  a  suveranitãţii,  a  integritãţii  sau  a  independenţei  României  sunt  neconstituţionale.

                (3)  Nu  pot  face  parte  din   partide  politice  judecãtorii  Curţii  Constituţionale,  avocaţii  poporului,  magistraţii,  membrii  activi  ai  armatei,  poliţiştii  şi  alte  categorii  de  funcţionari  publici  stabilite  prin  lege  organicã.

                (4)  Asociaţiile  cu  caracter  secret  sunt  interzise.

 

   Art. 43   (1)  Statul  este  obligat    ia  mãsuri  de  dezvoltare  ecomomicã  şi  de  protecţie  socialã,  de  naturã    asigure  cetãţenilor  un  nivel  de  trai  decent.

                (2)  Cetãţenii  au  dreptul  la  pensie,  la  concedii  de  maternitate  plãtite,  la  asistenţã  medicalã  în  unitãtile  sanitare  de  stat,  la  ajutor  de  şomaj  şi  la  alte  forme  de  asistenţã  socialã  prevãzute  de  lege.

 

   Art.  48   (1)  Persoana  vãtãmatã  într-un  drept  al  sãu  de  o  autoritate  publicã,  printr-un  act  administrativ  sau  prin  nesoluţionarea  în  termenul  legal  a  unei  cereri,  este  îndreptãţitã    obţinã  recunoaşterea  dreptului  pretins,  anularea  actului  şi  repararea  pagubei.

                 (2)  Condiţiile  şi  limitele  exercitãrii  acestui  drept  se  stabilesc  prin  lege  organicã.

                 (3)  Statul  rãspunde  patrimonial,  potrivit  legii,  pentru  prejudiciile  cauzate  prin  erorile  judiciare  sãvârşite  în  procesele  penale.

 

   Art. 24   (1)  Dreptul  la  apãrare  este  garantat.

                (2)  În  tot  cursul  procesului,  pãrţile  au  dreptul    fie  asistate  de  un  avocat,  ales  sau  numit  din  oficiu.

 

   Numai  şi  din  aceastã  succintã  şi  fragmentarã  expunere  a  câtorva  din  cele  mai  importante  prevederi  stipulate  în  actul  fundamental  care  este  Constituţia,  putem  desprinde,  atât  caracterul  contradictoriu  şi  discriminatoriu,  al  unora  din  articolele  sale,  cât  şi  imposibilitatea  luãrii  unor  mãsuri  fãrã  a  contraveni  prevederilor  sale.

 

   Astfel,  prin  prevederile  stipulate  în  Art. 69  alineatele  (1)  şi  (2)  este  consfinţitã  o  discriminare  clarã  în  raport  cu  prevederile  Art. 16  alineatele  (1)  şi  (2),  prin  prevederile  Art.  69,  deputaţii  şi  senatorii  devenind,  mai  presus  de  lege” !

 

   În  ceea  ce  privesc  şansele  corectãrii  unei  asemenea  erori  capitale,  ne  lãmureşte  continutul  Art.  146,  147  şi  148  ale  aceleiaşi  legi  fundamentale.

 

   Dacã  mai  reamintim  şi  faptul  cã,  toate  persoanele  susceptibile  de  a  fi  incriminate  pentru  acte  contravenind  legilor  şi  interesului  naţional,  la  care  s-au  dedat  ori  în  care  au  fost  implicate - în  relaţie  de  complicitate - în  ultimii  7  ani,  se  aflã,  aproape  în  totalitate,  astãzi  (pentru  o  perioadã  de cel  putin  4  ani),  la  adãpostul  protecţiei  de  neânlãturat  a  imunitãţii  parlamentare”,  avem,  în  sfârşit,  rãspunsul  la  întrebarea  care    titlul  secţiunii  de  fatã :  De  ce  nu  se  poate  rezolva  impasul ?

   Şi  tot  în  aceastã  fundamentare  se  regãseste  justificarea  argumentului  care  ne-a  determinat    nu  includem  în  lista  din  finalul  secţiunii  anterioare  şi  pe  reprezentanţii  noii  puteri  instalate  în  România  dupã  15  noiembrie  1996.

 

Care  ne  pot  fi  speranţele ?

 

   Fãrã  a  ne  feri    recunoaştem,  caracterul  pesimist  demobilizator  şi  demoralizant  al  unicei  concluzii  logice  şi  deci  fireşti,  reieşit  în  urma  exerciţiului  practicat  prin  intermediul  eseului  de  faţã,  rãspunsul  la  aceastã  întrebare  finalã  sunã  dureros  de  sec :  NULE !

 

   Şi  asta,  dorim    facem  sublinierea  ce  se  impune,  pentru  un  viitor  imediat  previzibil,  adicã  pentru  un  orizont  de  timp  cuprins  în  limita  a  10  ani.   Ce  va  fi  mai  departe  de  acel  punct,  VOM  TRÃI  ŞI  VOM  VEDEA !

 

 

NN :  Nota  Noastrã,  pentru  unele  clarificãri  considerate  ca  necesare.